Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,436 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní aspekty podmínek cestovního ruchu a sportu v Krkonošském národním parku
Kučerová, Anna ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Právní aspekty podmínek cestovního ruchu a sportu v Krkonošském národním parku Abstrakt Předložená diplomová práce analyzuje právní předpisy, které zajišťují ochranu NP před negativními vlivy CR a sportu. Posouzením dopadu turismu na základní pilíře (principy) trvale udržitelného rozvoje bylo zjišťováno, zda je ochrana NP v české legislativě ustanovena účinně. Obsahem práce v osmi kapitolách je vymezení základních termínů, týkajících se problematiky práce, uvedení pramenů právní úpravy a nástrojů ochrany přírody NP a srovnání specifik právní úpravy KRNAP a KPN. V závěru práce jsou shrnuty zásadní poznatky z uvedené analýzy. Cílem této práce je hledání kompromisu mezi efektivní právní úpravou ochrany přírody a prevencí nadměrné právní regulace turistických a sportovních aktivit v NP. Klíčová slova: národní park, cestovní ruch, právní ochrana, životní prostředí
Využití orální historie v cestovním ruchu
Vacek, Zbyněk ; Mücke, Pavel (vedoucí práce) ; Houda, Přemysl (oponent)
Cílem diplomové práce je představit možnosti integrace orální historie, přesněji jejích prvků a principů, do služeb v oblasti cestovního ruchu. V teoretické části práce představuje pojmy a definice týkající se cestovního ruchu a orální historie, jichž následně využívá. Zároveň představuje tezi o využití orální historie v cestovním ruchu formou krátké úvahy. V empirické části pak diplomová práce představuje současný způsob využívání prvků orální historie v cestovním ruchu na konkrétních příkladech a na základě orálně-historických rozhovorů s narátory působícími v hornickém skanzenu a v cestovní kanceláři, jejich analýz a interpretací. Součástí empirické části je výzkum poptávky po službách cestovního ruchu obsahujících orálně-historické prvky a SWOT analýza potenciálu zavádění orální historie v rámec průvodcovských a doplňkových služeb v cestovním ruchu, jejich provozování a propagace, která poukáže na silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení při začleňování orální historie do spektra služeb v cestovním ruchu. Diplomová práce poukazuje na neprobádanost tohoto spojení a potenciální přínos nejen pro oba zmíněné obory, ale i pro klienty cestovních kanceláří a návštěvníky kulturních nemovitých památek včetně muzeí a skanzenů. Klíčová slova Orální historie, cestovní ruch, narátor v cestovním ruchu,...
Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy
Pojerová, Kristýna ; Vágner, Jiří (vedoucí práce) ; Kopp, Jan (oponent)
Možnosti rozvoje druhého bydlení na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu druhého bydlení v obcích na okraji bývalého Vojenského újezdu Brdy v Plzeňském kraji. Zájmové obce po zrušení újezdu získaly zpět část svých katastrálních území, která jim byla odebrána při zakládání vojenského újezdu v roce 1949. Konkrétně se jedná o obce Borovno, Míšov, Spálené Poříčí, Trokavec, Skořice, Mirošov, Štítov, Strašice, Dobřív a Těně. Cílem diplomové práce je definovat zejména stav a možnou budoucnost druhého bydlení v zájmové oblasti, v souvislosti s potenciálem, který oblast získala spolu se založením CHKO Brdy k 1. 1. 2016. První část práce obsahuje teoretický vstup do problematiky, pozornost je zaměřena zejména na druhé bydlení a cestovní ruch v souvislosti s demilitarizací a ve vztahu k ochraně přírody. V druhé části je oblast charakterizována z hlediska socio - a fyzicko geografického, analyzován je také potenciál pro cestovní ruch. Další část je již zaměřena přímo na druhé bydlení v zájmové oblasti a na výsledky vlastního terénního výzkumu, který spočíval v provádění dotazníkového šetření mezi uživateli druhého bydlení a strukturovaných rozhovorů se starosty zájmových obcí. V závěru práce jsou získané výsledky shrnuty a diskutovány s literaturou. Klíčová slova: Brdy, druhé...
Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj regionů
Soukupová, Lenka ; Slepičková, Irena (vedoucí práce) ; Novotný, Jiří (oponent) ; Perlín, Radim (oponent)
Název: Sportovní cestovní ruch a jeho vliv na rozvoj region Cíle: Cílem práce je p edstavit sportovní cestovní ruch jako vhodný nástroj pro rozvoj regionu a zjistit, zda o n m v sou asné dob kraje takto uvažují a zda a v jaké podob ho za azují do svých strategických dokument . Zajímavé bude se také dozv d t, jestli je sportovní cestovní ruch kraji chápán jako komplexní odv tví, nebo je spíše rozd lován na sport a cestovní ruch. Práce si klade za cíl také nastínit r zné možnosti využití sportovního cestovního ruchu k rozvoji regionu a stanovit n která doporu ení. Metody: P i výzkumu byly použity metody kvalitativní obsahové analýzy a polostrukturovaných rozhovor ili rozhovor podle návodu. Jednalo se o analýzu strategických dokument kraj . Rozhovory byly vedeny se zástupci kraje i soukromých institucí a jejich výb r prob hl pomocí metody sn hové koule. Následn byla provedena holistická analýza a interpretace zjišt ných výsledk . Výsledky: Zjistila jsem, že sport a cestovní ruch jsou sou ástí strategických dokument kraj . Žádný kraj ale ve svých strategických dokumentech s pojmem sportovní cestovní ruch nepracuje. Stále se v jejich podání jedná o dv samostatná odv tví - sport a cestovní ruch. V podstat lze tvrdit, že kraje uvažují o sportu jako o prost edku k rozvoji cestovního ruchu, ale ne o...
Historie horské služby
Fejfar, Aleš ; Waic, Marek (vedoucí práce) ; Bobrík, Miroslav (oponent) ; Baláš, Jiří (oponent)
Souhrn Cílem této práce je popsat historii a vývoj Horské služby v českých zemích. V dostupných archivech vyhledat doklady, které dokládají historii a vývoj Horské služby. Dále poukázat na spolky, které se pohybovaly v horském terénu, nebo se i přímo podílely na vzniku Horské služby. Rád bych zaznamenal vývoj znaku, členských průkazů, ale také techniky, kterou Horská služby používala nebo stále používá. Práce obsahuje i přehled počátků záchranných spolků ve vybraných zemích Evropy. Jde o země, ve kterých má organizovaná záchrana lidí v horském terénu podobné období vzniku, a k jejich vzniku vedly podobné skutečnosti jako k založení horské záchranné organizace v českých zemích. Organizace, které nejvíce vzniku pomohly, byly Alpské kluby, kluby turistů, ochránců či přátel přírody, nebo tělocvičné spolky. Z hlediska územního se jedná o státy Rakousko, Německo, Franci, Itálii. Z hlediska časového se vznik všech záchranných složek datuje od poloviny 19. století. Za největší příčinu přílivu lidí (turistů) do horských prostředí v Evropě lze označit zejména vědecko- technický pokrok již ve druhé polovině 19. století. Díky stavbě železnic po Evropě, rozvoji obchodu, tvorbě zisku a novým investicím do turismu a spolkového života dochází i k rozmachu záchranářských organizací v Evropě.
Produkty cestovních kanceláří a agentur pro vybrané segmenty zákazníků
KYNČLOVÁ, Markéta
Cílem této kvalifikační práce je provést analýzu produktového portfolia v současnosti nabízeného cestovními kancelářemi a agenturami se zaměřením na vybraný segment zákazníků. Vybraným segmentem této práce jsou studenti vysokých škol, neboť lze předpokládat, že mají specifické chování, potřeby a požadavky, kterými se liší od ostatních účastníků cestovního ruchu. Dalším cílem je na základě syntézy získaných dat vytvořit nové produkty cestovního ruchu a diskutovat jejich ekonomickou konkurenceschopnost.
Urbanisticko – architektonická studie areálu pro šetrný turismus Strachotín
Panáčková, Miroslava ; Borecká,, Eva (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Táto diplomová práca je zameraná na urbanistické riešenie vybraného územia v obci Strachotín a architektonický návrh objektu zasadeného v danej lokalite. Cieľom návrhu je prepojiť objekt s ohľadom na okolitú krajinu a turisticky zatraktívniť lokalitu v okolí severného brehu nádrží Nové Mlýny. Koncept návrhu je postavený na modulárnom usporiadaní jednotlivých častí objektu. Funkčné rozdelenie predstavuje hotel, wellness, reštaurácia a výroba kozmetiky.
Využití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik podnikatelského subjektu
Kavková, Karolína ; Závodný, Ondřej (oponent) ; Hanušová, Helena (vedoucí práce)
Hlavním účelem diplomové práce je analýza cestovní agentury Bolsa travel pomocí vybraných metod ekonomické a strategické analýzy pro rozpoznání rizik. Práce se skládá ze čtyř částí. První část pracuje s teoretickými východisky práce. Druhá část uvádí teorii do praxe. Zhodnocení analýzy rizik a metody RIPRAN interpretuje výsledky třetí část a v poslední části je zpracovaná diskuze k vhodným opatřením.
Caravan Club
Fišerová, Barbora ; Kubíková, Zuzana (oponent) ; Kijonka, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce přibližuje vývoj a proměny fenoménu organizovaného karavaningu na našem území od jeho počátků a rozmachu až po současnost. Z důvodu šíře zvoleného tématu v sledovaném období, od cca 70. let 20. století do roku 2019, se zaměřuji především na západní Čechy, konkrétně na Caravan Club Plzeň, jehož je má rodina dlouholetými členy. Součástí knihy jsou autobiograficky sepsané paměti Jana Valenty, který psal klubovou „Kroniku“ přibližně od roku 1980 do roku 2011, archivní fotografie a autorský text a výpisky narativních rozhovorů. Biografie karavanistů umožňují nahlédnout jednak na specifika tohoto fenoménu a podoby turistiky, ale také na fungování české společnosti v období tzv. normalizace i v následujících letech. Vlastní bádání jakožto „insidera-karavanisty“ a editace dostupného materiálu resultovalo v tištěnou knihu, která mapuje historický vývoj a proměny CC Plzeň z osobní perspektivy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,436 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.