Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení
Skovajsová, Klára ; Říha, Jiří (vedoucí práce) ; Tejnská, Katarína (oponent)
Trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o tom, jak je koncept mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání vnímán optikou mezinárodního, regionálního a v neposlední řadě také vnitrostátního práva a jak jsou tyto jednotlivé systémy vzájemně provázány ve snaze vymýtit fenomém mučení a ostatních forem špatného zacházení z moderní společnosti. V úvodu se poměrně obsáhle zabývám historickými přístupy k mučení a ostatním formám špatného zacházení, a snažím se tak poskytnout komplexnější pohled na danou problematiku a usnadnit pochopení toho, proč jsou mučení a ostatní formy špatného zacházení i v dnešním světě mnohdy předmětem kontroverze. Následující kapitola je věnována právnímu zakotvení zákazu mučení a ostatních forem špatného zacházení na mezinárodní a regionální urovni, včetně toho, jakým způsbem jsou tyto pojmy napříč konkrétnimi dokumenty definovány. Následuje kapitola pojednávající o tom, že zákaz mučení a ostatních forem špatného zacházení je nutno chápat jako součást konceptu základních lidských práv a svobod a rovněž o tom, zdali existují nějaká absolutní a nezrušitelná lidská práva, včetně toho zdali je zákaz mučení a ostatních forem špatného zacházení součástí tohoto systému absolutních a nezrušitelných práv, či...
Případová studie muže jako oběti domácího násilí z pohledu sociální práce
VLNATÁ, Jana
Tématem bakalářské práce je problematika domácího násilí na mužích. Cílem je komplexně popsat problematiku domácího násilí, definovat pojem domácího násilí a také charakterizovat osobnost oběti, ale i samotného agresora.Úvod teoretické části je zaměřen na současné rodinné vztahy a na všeobecnou charakteristiku domácího násilí. V další části je věnována pozornost aktérům domácího násilí a také příčinám, které vedou k páchání tohoto druhu trestné činnosti. Závěr mapuje oblast pomoci obětem domácího násilí a možnosti prevence.Praktická část je zaměřena na popis konkrétního případu oběti domácího násilí a provedení jeho následné analýzy.
Terorismus a jeho trestněprávní aspekty
Kořínek, Štěpán ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Shrnutí Rigorózní práce nese název Terorismus a jeho trestněprávní aspekty. Dílo je rozčleněno do čtyřech kapitol, každá věnující se fenoménu terorismu z trochu jiného hlediska. První kapitola se věnuje základním východiskům terorismu, čímž vlastně je jakousi vstupní branou do zkoumané problematiky. Obsahem této kapitoly je i historický exkurz k formování univerzálních teoreticko-doktrinálních definic terorismu. Po definování terorismu se dostáváme k jeho dílčím znakům, příčinám a samozřejmě i důsledkům teroristického počínání. Opomenutou nezůstává ani vykonstruovaná klasifikace terorismu, vlastně provedení jeho typologie. Druhá kapitola se nese v duchu trestněprávní kodifikace terorismu na úrovni vnitrostátní právní úpravy České republiky a Slovenské republiky. V rámci této kapitola je proto představena platná právní úprava trestního práva vymezující trestný čin teroristického útoku a terorizmu. K tomu je představena i související trestná činnost jakkoli se vážící k terorismu jako kybernetická kriminalita, ekonomická kriminalita a násilná kriminalita. Zejména pak oblast kybernetické kriminality představuje novum z hlediska trestní jurisprudence. Následně je pozornost přenesena na selektované trestněprávní nástroje boje proti terorismu jako evropský zatýkací rozkaz, teroristickou vazbu a jiné. Samozřejmě...
Porodnictví doby pobělohorské: Infanticidium.
Surá, Alexandra ; Říhová, Milada (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent) ; Pařízek, Antonín (oponent)
Pozornost je nejprve věnována osobnostem evropského porodnictví 17. a 18. století. Poté je již práce zaměřena na období doby pobělohorské v českých zemích. Zhodnotila jsem zdravotní stav obyvatelstva a popsala zdravotnické profese. Zvláštní pozornost je věnována profesi porodní báby, otázce křtu v nouzi a rozdílného pohledu na jeho udělení. Jedna z kapitol je věnována partnerským vztahům a otázce panenství. Ženy, které neměly v úmyslu o své dítě pečovat, většinou své těhotenství tajily. Z tohoto důvodu se v práci zabývám otázkou, jakým způsobem žena v raném novověku tajila své těhotenství. Průběhu porodu, místu, na kterém žena porodila a okamžikům, které se odehrály po porodu, je věnována další část práce. Smrtí novorozence, která mohla nastat z různých příčin, se zabývám v následující kapitole. V práci je zachycen průběh vyšetřování, zejména ohledání místa činu, ohledání těla novorozence, pátrání po matce novorozence (potencionální pachatelce) a jejího přehledání. Ohledání těla novorozence příslušelo přísežnému krajskému fyzikovi či chirurgovi a porodní bábě. V disertaci je popsáno, jakým způsobem bylo tělo novorozence ohledáno, podle jakých kritérií byla hodnocena zralost a donošenost novorozence a podle čeho se usuzovalo, jestli se dítě narodilo živé, nebo mrtvé. Samostatná kapitola je věnována...
Zločin a trest u Cesare Beccarii: Analýza osvícenské trestněprávní reformy
Bojar, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Tinková, Daniela (oponent)
Zločin a trest u Cesare Beccarii analýza osvícenské trestněprávní reformy Předkládaná disertační práce se soustředí na jedno z významných děl v dějinách právní a morální filosofie, traktát O Zločinech a trestech (1764) italského osvícenského myslitele Cesare Beccarii. Jde o text, který významným způsobem napomohl změnit způsob, jakým Evropané nahlíželi na záležitosti trestního práva, jak vnímali otázku zločinu a jakou odpověď v podobě trestních sankcí na ni hledali. Zároveň jde i o dílo s jednoznačným praktickým dopadem: Beccariův traktát inspiroval zákonodárce v řadě zemí západního světa, a stal se tak jedním z důležitých zdrojů moderního trestního práva v podobě, která dodnes ovlivňuje naše životy. . Hlavním cílem textu je nabídnout právně-filosofickou a morálně-filosofickou interpretaci stěžejních otázek Beccariova učení, ohledat historický kontext, ve kterém se zrodilo, prozkoumat etické a obecně filosofické předpoklady, o něž se opíralo, a nakonec ukázat i na jeho praktické konsekvence pro život západní civilizace. V závěru se pak práce v širším kontextu dějin právního myšlení věnuje otázce soudcovského formalismu. První kapitoly textu představují Beccariův život, jeho intelektuální zázemí a převládající duchovní klima, z nějž jeho myšlení vycházelo (zvláštní pozornost je věnována zejména myšlenkovému...
Zákaz mučení v mezinárodním právu a Česká republika
Hrstková, Simona ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent)
Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku zákazu mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání jakožto jednoho ze základních lidských práv. Základním cílem této práce je zkoumání toho, jak je toto právo upraveno a garantováno na mezinárodní úrovni v rámci univerzálního systému ochrany Organizace Spojených národů (OSN), jakož i v rámci systému regionálního - Rady Evropy, a jak je tato úprava provedena a naplňována vnitrostátním právem České republiky. Práce vymezuje základní definice pojmu mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, zkoumá základní mezinárodní a vnitrostátní instrumenty a mechanismy ochrany proti mučení a jiným formám špatného zacházení, vysvětluje jejich rozsah, činnost a kompetence a navzájem je srovnává. V této souvislosti pak práce posuzuje, jaká úprava je zakotvena na úrovni vnitrostátní a zda tato úprava plně odpovídá základním mezinárodním lidskoprávním standardům a požadavkům. Díky tomuto strovnání práce objevuje dílčí oblasti, ve kterých vnitrostátní právní úprava a aktuální situace v České republice není zcela dostačující, a které by se měly proto pozměnit tak, aby byly plně v souladu s mezinárodními požadavky. Práce se také zaměřuje na závazky, které České republice z práva nebýt mučen či podroben jiným formám špatného zacházení...
Zákonnost důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
Nejedlý, Josef ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Hofmannová, Mahulena (oponent) ; Hubálková, Eva (oponent)
1 Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou zákonnosti důkazů v trestním řízení ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv ("Úmluva"). Na první pohled by se mohlo zdát, že tato oblast s Úmluvou souvisí pouze pramálo. Žádné ustanovení Úmluvy výslovně neupravuje otázky dokazování a Evropský soud pro lidská práva ("ESLP") s ohledem na své subsidiární postavení a doktrínu čtvrté instance tradičně odmítá vyslovovat se k zákonnosti a přípustnosti důkazů. Přesto, jak dokládá poměrně bohatá judikatura ESLP a i někdejší Evropské komise pro lidská práva (společně "orgány Úmluvy"), zákonnost důkazů dávno není výlučnou doménou vnitrostátního práva. Jedná se navíc o oblast, ve které se štrasburské case-law rozvíjí obzvlášť dynamicky. Představuje tak výzvu pro právní vědu a praxi, jejichž nelehkým úkolem je tento vývoj nejen zachytit, ale i ovlivnit. Při zajišťování důkazů v rámci trestního řízení dochází velmi často k omezování základních práv jednotlivce. Nepřekvapí tedy, že se judikatura orgánů Úmluvy v oblasti dokazování rozvíjela právě v této oblasti. Tato práce analyzuje jednotlivé kategorie důkazů, ve vztahu k nimž se orgány Úmluvy měly příležitost dosud vyslovit nejvíce: důkazy získané za pomoci státem řízené provokace, důkazy získané mučením, nelidským nebo ponižujícím zacházením,...
Zákaz mučení v mezinárodním právu ve světle proměn mezinárodních hrozeb
Novotný, Tomáš ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Hýbnerová, Stanislava (oponent)
Cílem této diplomové práce je poskytnout detailní náhled na otázku, jak je absolutní zákaz mučení reflektován v praxi států. De iure je absolutní povaha zákazu mučení nezpochybnitelná. Nicméně situace de facto je více komplikovaná. Státy jsou velmi vynalézavé v hledání cest jak obcházet absolutní zákaz mučení. Jejich ospravedlnění pro tyty kroky může mít jména jako diplomatické záruky, transporty k výslechu do třetích zemí, interpretace definice mučení apod. Vzhledem k omezenému rozsahu této práce rozsahu této práce jsem zvolil přístupy těch států, které považuji za nejvíce znepokojivé, a to i vzhledem k významu těchto států v mezinárodním společenství. Zaměřil jsme se na vybrané evropské státy, Spojené státy americké a stát Izrael. Všechny příklady potvrzují téma této práce, ačkoliv v odlišných kontextech. Práce se skládá ze tří kapitol. Kapitola první se zabývá právním zakotvením zákazu mučení. Kapitola druhá potvrzuje absolutní zákaz mučení prostřednictvím judikatury Evropského soudu pro lidská práva v případech Chahal proti Spojenému království a Saadí proti Itálii. Kapitola třetí se pak věnuje samotné relativizaci absolutního zákazu mučení. Je rozčleněna do tří podkapitol. První podkapitola odhaluje znepokojivou ochotu německých soudů (a stejně tak i obyvatel Německa) v určitých případech...
Zákaz mučení v mezinárodním právu
Šupová, Tereza ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Zákaz mučení v mezinárodním právu Zákaz mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání je všeobecně uznáván a je zakotven ve všech hlavních mezinárodních a regionálních dokumentech týkajících se lidských práv. Právo nebýt mučen je právem absolutním, které má povahu kogentní normy mezinárodního práva, takže přísluší nám všem a nesmí nám být odňato v žádné situaci, to znamená ani ve výjimečných případech. Cílem mé práce bylo zanalyzovat, jak se změnily pohledy na mučení. Zaměřila jsem se na případy mučení v posledních dvaceti letech. Jsou lidé mučeni více než v minulosti? Ve kterých zemích je situace nejhorší? Ve své práci jsem se zabývala konkrétně evropským kontinentem a rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Snažila jsem se zjistit, v kolika případech týkajících se článku 3 Evropské úmluvy vynesl Evropský soud verdikt a jaké zacházení může být klasifikováno jako mučení, nelidské či ponižující zacházení anebo trestání. Položila jsem si také otázku, zda od roku 1991 do roku 2010 došlo k nějaké proměně v chápání toho, co je mučení. Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol, v těch prvních jsem se věnovala teoretické části, tedy definicím mučení a vysvětlením základních pojmů s ním souvisejících, včetně historického výkladu. Nastiňuji zde zároveň, v jakých mezinárodních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.