Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porodnictví doby pobělohorské: Infanticidium.
Surá, Alexandra ; Říhová, Milada (vedoucí práce) ; Čechura, Jaroslav (oponent) ; Pařízek, Antonín (oponent)
Pozornost je nejprve věnována osobnostem evropského porodnictví 17. a 18. století. Poté je již práce zaměřena na období doby pobělohorské v českých zemích. Zhodnotila jsem zdravotní stav obyvatelstva a popsala zdravotnické profese. Zvláštní pozornost je věnována profesi porodní báby, otázce křtu v nouzi a rozdílného pohledu na jeho udělení. Jedna z kapitol je věnována partnerským vztahům a otázce panenství. Ženy, které neměly v úmyslu o své dítě pečovat, většinou své těhotenství tajily. Z tohoto důvodu se v práci zabývám otázkou, jakým způsobem žena v raném novověku tajila své těhotenství. Průběhu porodu, místu, na kterém žena porodila a okamžikům, které se odehrály po porodu, je věnována další část práce. Smrtí novorozence, která mohla nastat z různých příčin, se zabývám v následující kapitole. V práci je zachycen průběh vyšetřování, zejména ohledání místa činu, ohledání těla novorozence, pátrání po matce novorozence (potencionální pachatelce) a jejího přehledání. Ohledání těla novorozence příslušelo přísežnému krajskému fyzikovi či chirurgovi a porodní bábě. V disertaci je popsáno, jakým způsobem bylo tělo novorozence ohledáno, podle jakých kritérií byla hodnocena zralost a donošenost novorozence a podle čeho se usuzovalo, jestli se dítě narodilo živé, nebo mrtvé. Samostatná kapitola je věnována...
Zločin a trest u Cesare Beccarii: Analýza osvícenské trestněprávní reformy
Bojar, Tomáš ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent) ; Tinková, Daniela (oponent)
Zločin a trest u Cesare Beccarii analýza osvícenské trestněprávní reformy Předkládaná disertační práce se soustředí na jedno z významných děl v dějinách právní a morální filosofie, traktát O Zločinech a trestech (1764) italského osvícenského myslitele Cesare Beccarii. Jde o text, který významným způsobem napomohl změnit způsob, jakým Evropané nahlíželi na záležitosti trestního práva, jak vnímali otázku zločinu a jakou odpověď v podobě trestních sankcí na ni hledali. Zároveň jde i o dílo s jednoznačným praktickým dopadem: Beccariův traktát inspiroval zákonodárce v řadě zemí západního světa, a stal se tak jedním z důležitých zdrojů moderního trestního práva v podobě, která dodnes ovlivňuje naše životy. . Hlavním cílem textu je nabídnout právně-filosofickou a morálně-filosofickou interpretaci stěžejních otázek Beccariova učení, ohledat historický kontext, ve kterém se zrodilo, prozkoumat etické a obecně filosofické předpoklady, o něž se opíralo, a nakonec ukázat i na jeho praktické konsekvence pro život západní civilizace. V závěru se pak práce v širším kontextu dějin právního myšlení věnuje otázce soudcovského formalismu. První kapitoly textu představují Beccariův život, jeho intelektuální zázemí a převládající duchovní klima, z nějž jeho myšlení vycházelo (zvláštní pozornost je věnována zejména myšlenkovému...
Nevyužitá příleţitost. K absenci předpokladů rozpoutání honu na čarodějnice v hrdelním právu města Solnice. Podmínky procesů a proč k nim nedošlo
Kobrlová, Zuzana ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zdichynec, Jan (oponent)
Předložená bakalářská práce pojednává o problematice čarodějnictví a jeho pronásledování jakožto jedné z největších urážek božího majestátu. Úvod do dané problematiky je zaměřen obecně, především na objasnění vzniku čarodějnického konstruktu a jeho ideologických zdrojů, tedy děl církevní provenience, která tento "blud" udržovala při životě. Následně se práce zaměří na oblast českých zemí v období 15. - 17. století. Příslušné kapitoly se věnují otázkám právního zakotvení perzekuce v přečinu čarodějnictví, zhodnocení vnitřního vývoje pohusitských Čech či užití tortury. Výsledné teorie jsou poté aplikovány na konkrétní případy užití magie, nacházející se ve Smolné knize města Solnice z let 1569 - 1638. Autorka se snaží o postižení českého, k magii a magickým praktikám v jistém smyslu nedostatečně citlivého prostředí a podmínek, které nevedly k rozpoutání procesů s domnělými služebníky ďábla. Klíčová slova: církev, čarodějnictví, Malleus Maleficarum, právo, tortura.
"Eroze práva - tichá tortura"
Urválek, Petr ; Klodová, Lenka (oponent) ; Ambrůz, Jan (vedoucí práce)
Studoval jsem principy a nástroje staré tortury. Myšlenkou je pomocí "podivných strojů - nástrojů" imitovat erozi práva a následně sledovat a snímat, respektive reprodukovat pocity figuranta. Zpochybněním základních životních principů - základních životních hodnot navodím situaci, kdy člověk začíná prožívat - přemýšlet dovnitř. Tuto intrakci zákonitě vyvolá přirozený pud sebezáchovy a přirozené biomechanismy v těle, sloužící k udržení životně důležitých funkcí. To vše chci provést za nanejvýš bezpečnostních podmínek, kromě kamarádů i na sobě. Zjednodušeně se dá akce přirovnat k adrenalinovému sportu (výskok z letounu, bungee jumping, apod. ). Výstupem bakalářské práce tak mohou být přímo objekty - "stroje" s figuranty (včetně mě), dále videozáznam akce, několik sitotiskových autoportrétů na téma sebetortura, sebezpytování. Tyto autoportréty jsou volně inspirovány "posměšnými maskami" , které bývaly odsouzencům připevňovány na obličej.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.