Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Knihtisk aneb počátky ruční sazby
DRYKOVÁ, Zdeňka
Diplomová práce "Knihtisk aneb počátky ruční sazby" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá vznikem a vývojem knihtisku a tištěného latinského písma. Přibližuje rozvoj typografických a tiskařských pomůcek a podložek potřebných pro knihtisk - postup při odlévání a sazbě písma. Dále je nastíněn život Johanese Gutenberga. Informace byly částečně získány studiem expozice Tiskařství Národního technického muzea v Praze. Praktická část diplomové práce obsahuje tištěné grafické kompozice vytvořené za pomoci dřevěných liter pro tištění písma v kombinaci s dalšími grafickými technikami tisku z výšky - monotypem a linorytem. Součástí celé práce se stalo experimentování s grafickými výtvarnými prostředky.
Ženské časopisy meziválečného období
HOLÁKOVÁ, Natálie
Hlavním cílem diplomové práce je prostřednictvím heuristiky a interpretace jednotlivých příspěvků analyzovat vybraná ženská periodika vycházející v rozmezí let 1918-1938. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice literárních příspěvků otištěných na stránkách jednotlivých časopisů. První část práce je věnována nastínění historicko-kulturního dění na území Československé republiky, postavení ženy v prvorepublikové společnosti a vývoji ženské emancipace. Část druhá analyzuje prostřednictvím rozboru vybraných příspěvků obsahové zaměření jednotlivých periodik s přihlédnutím ke kulturnímu a společenskému přínosu.
Řízení a kontrola regionálních médií v Československu v 70. a 80. letech 20. století na příkladu informování o kulturních událostech pardubického okresu
Skalecká, Veronika ; Končelík, Jakub (vedoucí práce) ; Orság, Petr (oponent) ; Felcman, Ondřej (oponent)
Tato disertační práci se zabývá působením tiskových orgánů Komunistické strany Československa v okrese Pardubice v období tzv. normalizace. Pro pochopení krize systému v 70. a 80. letech je nutné zabývat se nejprve tím, co jí předcházelo. V textu je tedy nejprve stručně popsán vývoj v období tzv. pražského jara v Československu a následné vojenské invaze v srpnu 1968. Poté jsou sledovány jednotlivé kroky k normalizaci - zejména změny v politice a médiích, které následovaly po zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem KSČ v dubnu 1969. Následuje případová studie, která se zabývá okresem Pardubice. Hlavním tématem práce jsou pardubické okresní noviny Zář, text se však okrajově věnuje rovněž rozhlasu, závodním časopisům, východočeské pobočce Svazu českých novinářů nebo pardubické vysoké škole a osudu redaktorů studentského časopisu. V druhé části případové studie je pozornost upřena na kulturní rubriku novin Zář a její hlavní témata - například politická výročí a roli kultury. Analýza kulturní rubriky ukazuje, o čem se v ní během normalizace (ne)psalo a jakým způsobem. To bylo jedním z nástrojů, jímž si režim nad oblastí kultury a nad její prezentací veřejnosti zajišťoval kontrolu.
Periodický tisk na Pardubicku v období Protektorátu Čechy a Morava
Frýdová, Karolína ; Skalecká, Veronika (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá periodickým tiskem na Pardubicku v období Protektorátu Čechy a Morava. V první kapitole je popsán historický kontext doby, tedy vznik Protektorátu a další události spojené s okupací českých zemí nacistickým Německem. Další kapitola se zaměřuje na systém řízení tisku v tomto období a zmiňuje existenci legálních a ilegálních periodik. Třetí část práce se věnuje městu Pardubice a jeho okolí, respektive průběhu nacistické okupace v tomto místě, větší pozornost je zaměřena na období heydrichiády a působení odbojové skupiny Silver A. Čtvrtá kapitola podává ucelený souhrn periodik vycházejících ve vymezeném období na Pardubicku, charakterizuje je a představuje jejich historii. Poslední kapitola přináší podrobnější vhled do obsahů regionálních tiskovin. Ve dvou regionálních tiskovinách, Východočeském kraji a regionální straně Večerního Českého slova, je zkoumán odraz šesti významných událostí. Těmi jsou zřízení Protektorátu Čechy a Morava, oslavy 600. výročí povýšení Pardubic na město, kampaň "V", heydrichiáda, spojenecké nálety na Pardubice a konec války.
Norimberský proces a proces s protektorátní vládou v českém tisku
Jiříková, Eliška ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci se zabývám analýzou Norimberského procesu a procesu s protektorátní vládou v českém tisku v období od října 1945 do října 1946. Nejprve se snažím vysvětlit a popsat cestu k Norimberskému procesu a přiblížit obžalované pomocí odborné literatury. Stejně tak i u procesu s protektorátní vládou. V této bakalářské práci popisuji jednání, která byla nejdůležitější vůbec pro vznik tribunálu v Norimberku. Z odborné literatury čerpám popis statutu soudu a body obžaloby. Průběh procesu je již popisován díky článkům z dobového tisku a informace jsou podkládány odbornou literaturou. Stejný postup a styl volím u druhé části bakalářské práce, u procesu s protektorátní vládou. Cílem mé práce je analyzovat články v dobovém tisku - Rudé právo, Svobodné slovo, Lidová demokracie a Právo lidu, porovnat zaujatost, styl a formu informování jednotlivých deníků.
Rowdies a jejich zobrazení v českém tisku 80. let
Mikeš, Marek ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na český tisk v 80. letech, respektive na to, jakým způsobem informoval o rowdies, neboli fotbalových výtržnících, kteří již desítky let představují jeden z větších problémů nejen ve fotbale, ale celkově ve společnosti. Zaměřím se především na to, jakým způsobem byly události spojené s rowdies vnímány tehdejším režimem v Československu. V úvodní části své práce nejprve charakterizuji základní pojmy spojené s rowdies, vše také zasadím do historického kontextu. Dále se budu zabývat historií největších fotbalových tragédií v 80. letech 20. století v Evropě, tedy i v Československu. V hlavní části práce pak budu na vzorku čtyřech tuzemských médií sledovat, jakým způsobem bylo na našem území v dané době informováno o fotbalových tragédiích a fotbalových výtržnících.
Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007-2011
Tůmová, Michala ; Vlasák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Zápotocký, Jan (oponent)
Předkládaná bakalářská práce Inzerce ve vybraných týdenících v době hospodářské krize v letech 2007-2011 zkoumá metodou kvantitativní obsahové analýzy médií četnost inzerce reklam všech ekonomických subjektů, které v týdenících Respekt, Reflex a Týden inzerovaly. Časové rozmezí bylo stanoveno na červen 2007 až červen 2011. Cílem této práce je zjistit chování těchto subjektů před krizí, v jejím raném počátku až do její přibližné poloviny. Teoretická část práce přináší vysvětlení příčin finanční krize, vysvětluje vztah mezi inzercí a médii, popisuje vývoj vybraných periodik a seznamuje čtenáře s metodou výzkumu. Empirická část předkládá a ilustruje výzkumem získaná data, ze kterých jsou pak vyvozeny závěry. Vyhodnocením výzkumu bylo docíleno jasných závěrů, které dokazují vliv finanční krize na ekonomické subjekty.
Mediální recepty na štěstí
Pogranová, Magdaléna ; Jirák, Jan (vedoucí práce) ; Lütke Notarp, Ulrike (oponent)
Tato diplomová práce s názvem Mediální recepty na štěstí si za předmět zájmu stanovila mediální reprezentaci štěstí v České republice. Ve své první části se práce zabývá mediálními teoriemi, a to především mediální reprezentací a konstrukcí reality, poté analyticky ukotvuje štěstí v sociologických pohledech na něj v jeho dvou polohách - štěstí jako hédonistické krátkodobé uspokojení z vlastnění věcí a štěstí jako eudaimonický dlouhodobý stav vnitřní spokojenosti. Druhá metodická část přináší popis využitých metod výzkumu, konkrétně kvalitativní obsahovou analýzu, a výběr zvolených zástupců českých tištěných médií. Třetí a poslední analytická část práce popisuje, jak vypadá reprezentace štěstí na stránkách lifestylových magazínů Elle, Žena a život a Blesk pro ženy a jak se jednotlivé časopisy v reprezentaci liší.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.