Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 177 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv inzerentů na obsah lifestylových médií
Pouzarová, Jana ; Osvaldová, Barbora (vedoucí práce) ; Moravec, Václav (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit, zda má inzerce vliv na obsah lifestylových médií. První část se zabývá teorií ekonomie médií, trhem tištěných magazínů a faktory, které na média působí. Následuje vymezení etického a zákonného rámce inzerce. Součástí je také popis vybraných médií, rozbor jejich postavení na trhu a míry finanční závislosti na inzerci. Pro analýzu byly zvoleny dva lifestylové magazíny, konkrétně Cosmopolitan, jakožto zástupce časopisu pro ženy, a ForMen určený mužům. Druhá část práce se zabývá vymezením metodologického rámce a přiblížením použité výzkumné metody, tedy kvantitativní obsahové analýzy. Zkoumány jsou tři různé jevy v rámci šesti vedlejších výzkumných otázek, a to poměr reklamního a redakčního obsahu, míra propojenosti inzerce s redakčními materiály (reciprocita značek) i využívání advertorialů, případně jejich označování a rozpoznatelnost od ostatního obsahu. Třetí úsek rozebírá výsledky výzkumu. Práce dochází k závěru, že určitá závislost médií na inzerentech je pozorovatelná, stejně tak i vliv zadavatelů. Méně často se naopak objevují projevy provázanosti inzerce a redakčního obsahu. Analýzy ženského a mužského média zároveň přinesly výrazně odlišné výsledky.
Československý trezorový hraný film 60. let jako obraz dobové politické situace.
Nevolová, Zuzana ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Hlavním tématem i cílem bakalářské práce bylo nastínit, zda československé hrané filmy, které vznikly v 60. letech a na počátku normalizace putovaly do tzv. trezoru, skutečně odráží politickou situaci v tehdejším komunistickém režimu (a to nejen svým postojem, ale i postojem dobových médií k jednotlivým nepohodlným filmům) a mohly tak fungovat jako režimem nevyžádaný komentář doby. Práce se v teoretické části věnuje souhrnu politického i mediálního vývoje, přibližuje pak zejména cenzuru a vývoj československého hraného filmu od nástupu komunistického režimu do doby normalizace. V analytické části jsou pak jednotlivé vybrané trezorové filmy (Den sedmý, osmá noc, Kladivo na čarodějnice, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, Všichni dobří rodáci, Ucho a Žert) podrobeny rozboru obsahové i obrazové složky - v analýze jsou taktéž popsány konkrétní motivy, které mohly odkazovat na dobovou situaci. Další metodou využitou v bakalářské práci je popis perzekuce snímků a jejich režisérů či scénáristů, i nástin přístupu dobových médií k jednotlivým dílům ve vymezeném období. Tímto šetřením pak práce dochází k závěru, že vybrané trezorové filmy skutečně vychází z dobové situace a naráží i na konkrétní dění v komunistickém režimu. To vyústilo nejen v perzekuci snímků i jejich tvůrců, ale vesměs se odrazilo i v...
Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku
Špaček, Martin ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce Mediální obraz hokejového úspěchu na olympijských hrách v Naganu 1998 v českém dobovém tisku popisuje, jak o největším českém hokejovém úspěchu v dějinách psala tuzemská tištěná média. Pro tuto práci byly porovnávány články z deníku Právo, Mladé fronty Dnes a deníku Sport. Olympiádu chci představit z hlediska dobového tisku, jak o této velmi sledované sportovní akci referovala vybraná jednotlivá média. Na základě analýzy prezentace hokejového turnaje v rámci zimních olympijských her v Naganu má práce za cíl ukázat, jakým způsobem se postupem českého mužstva v turnaji vyvíjel prostor pro články o národním hokejovém týmu a jakým způsobem se o něm psalo. Práce je zaměřena na analýzu počtu publikovaných článků a fotografií ve vymezeném časovém období. To je určeno od začátku roku 1998 do 11. března 1998. V další části práce se ta samá analýza jednotlivých vydaných článků aplikuje v období desetiletého (2008) a dvacetiletého (2018) výročí. Annotation The bachelor thesis The media image of ice hockey success at the XVIII Olympic Winter Games in Nagano, 1998, in the Czech contemporary press describes how domestic press covered the greatest success of Czech ice hockey in history. For the purposes of the thesis, articles from daily press of Právo, Mladá Fronta Dnes and Sport were compared. I...
Úspěchy zlínského hokejového klubu ve vybraných médiích
Jurák, Vojtěch ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Halada, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá mediální prezentací tří vybraných úspěchů zlínského hokejového klubu od 90. let 20. století do současnosti. Praktickou částí je kvantitativní obsahová analýza, která zkoumá tři různé typy novin a jejich internetové protějšky (Zlínský deník jako regionální titul, online protějšek je na adrese zlinsky.denik.cz, Mladá fronta dnes jako celostátní titul s rozvinutou regionální přílohou, online protějšek je na adrese idnes.cz a Právo jako celostátní titul, online protějšek je na sport.cz) ve třech časových obdobích (finále nejvyšší české hokejové soutěže v letech 1995, 2004 a 2014). Analýzou prošlo celkem 873 textů. K nejvýznamnějším zjištěním patří např. skokový nárůst produkce mezi lety 1995 a 2004. Obecně platí, že mediální pokrytí bylo, podle očekávání, nejpodrobnější ze strany regionálního titulu. Poměrně překvapivým výsledkem byl rozsah produkce Mladé fronty dnes, který předčil očekávání. Hokejové zpravodajství se ani v čase, ani napříč tituly a komunikačními kanály v základu příliš nezměnilo. Zápasové zpravodajství, ohlasy, příběhy a aktuality vždy tvořily největší část mediální produkce. Měnila se však forma zpravodajství. Nejvýraznějšími trendy byly zvyšující se podíl vizuálního obsahu na celkové produkci a také rostoucí význam internetu. Především v roce 2014 bylo jeho...
Reflexe Edvarda Beneše v československém tisku ve vybraných obdobích let 1948-1988
Svatoš, Jiří ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Groman, Martin (oponent)
Ve své diplomové práci jsem dospěl k závěru, že četnost zmínek o Edvardu Benešovi ve sledovaných médiích kolísala. Nejčastěji o něm Rudé právo, Lidová demokracie a Svobodné slovo psaly ve zkoumaných obdobích roku 1968 (celkem 37 zmínek), v roce 1958 pak bylo zmínek 32 a v letech 1978 a 1988 jich bylo 25). Naopak v některých letech jich byly (v součtu všech zkoumaných období) jednotky - například v roce 1983 byly 4, v roce 1948 jich bylo 8 a v roce 1973 10). Nejčastěji ze zkoumaných médií o Edvardu Benešovi psalo Rudé právo (celkem 96 zmínek), ve Svobodném slově jich bylo v součtu 47, v Lidové demokracii 37. Vysvětlit to lze tím, že během komunistického režimu mělo Rudé právo více stran než zbylé dva deníky, zároveň také věnovalo více pozornosti politice než Svobodné slovo a Lidová demokracie. Nejčastěji zkoumané tituly Beneše zmiňovaly v souvislosti s výročími únorového převratu. V kvalitativní analýze jsem dospěl k závěru, že zkoumané deníky o Benešovi psaly většinou neutrálně (57 procent všech zmínek). Negativních zmínek bylo 35 procent, pozitivně sledované tituly psaly v 8 procentech případů. Během padesátých let byly analyzované deníky k Benešovi většinou kritické. V roce 1963 jsem pak zaznamenal už 50 procent neutrálních zmínek. Následně v roce 1968 a pak během takzvané normalizace se míra neutrálního...
Proměny mediálního obrazu Miloše Formana v dobovém tisku
Řápek, Jan ; Šobr, Michal (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje proměnám mediálního obrazu Miloše Formana, tedy přesněji tomu, jak ho dobová média v Česku zaznamenávala. Miloš Forman je světově nejznámějším a nejuznávanějším českým filmovým režisérem. Jeho osud je propojen s osudem české kinematografie a je zároveň příběhem jejích proměn. Právě ve Formanově životním příběhu se zrcadlí dějiny novodobé kinematografie. Práce si klade za úkol zjistit, proč navzdory emigraci nebyl Forman dehonestován. Snaží se dokázat, že jeho mediální obraz nebyl nikdy striktně negativní a sám Forman se nikdy nestal tabuizovaným tématem. Formanova osobnost se totiž vymyká standardům. Je zároveň důkazem, že pokud tvorba není vyloženě antagonistická vůči režimu, vzbuzuje respekt napříč ideologií. Navzdory své emigraci a navzdory politicky determinovaným médiím, byl v jednotlivých etapách reflektován sice různě, ale stále v relativně dobrém světle. Práce zkoumá vnímání médií ve třech životních etapách: práce v Československu před odchodem do Spojených států, práce v zahraničí, a nakonec po sametové revoluci. Přestože se Forman podílel na mnoha filmech, v práci se řeší jen jeho celovečerní tvorba. A protože Miloš Forman je osobností, která přesahuje hranice Československa, potažmo České republiky, reflektovaly jeho kariéry média i v zahraničí. Tamní...
Reklama v časopisech Pestrý týden a Pražský ilustrovaný zpravodaj
Šmídová, Radka ; Vošahlíková, Pavla (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
ŠMÍDOVÁ, Radka. Reklama v časopisech Pestrý týden a Pražský ilustrovaný zpravodaj. Praha, 2019. 75 s. Diplomová práce (Mgr.). Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. Abstrakt Tato magisterská diplomová práce mapuje vývoj reklamy v českém tisku během období první republiky, konkrétně mezi lety 1927 a 1937, na příkladu dvou ilustrovaných týdeníků - Pestrý týden a Pražský ilustrovaný zpravodaj. Na sledované období práce nahlíží v kontextu hospodářské situace země, společenského nastavení a životního stylu, kdy hospodářskou a sociální rovnováhu země formovaly střední vrstvy, které svými nároky pomáhaly na trh novým výrobkům a zasloužily se tak k uvádění těchto výrobků do masové spotřeby. Důležitá byla také emancipace žen, technologický vývoj médií, ale i vývoj reklamy jako oboru a zvyšující se úroveň cílení reklamy na své publikum. Práce zkoumá, jak reklamy ve dvou týdenících s rozdílnou čtenářskou základnou přistupují ke čtenářům a snaží se získat jejich pozornost, jaká mají specifika, a především k jakému vývoji došlo v období 10 let během trvání první republiky, kdy docházelo k profesionalizaci českého reklamního průmyslu, vzhlížejícího k americkému vzoru. Výzkum byl proveden kvantitativní...
Vliv olympijských her 1936 v Berlíně na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství
Pokorný, Jiří ; Emler, David (vedoucí práce) ; Smetana, Vít (oponent)
bakalářské práce je vliv letních olympijských her 1936 na zahraniční politiku nacistického Německa a jeho obraz v mezinárodním společenství. Práce si klade za cíl ověřit, zda se nacistům podařilo využít olympijské hry ke zlepšení obrazu nacistického Německa zahraničí a posléze k opuštění nepříznivé zahraničněpolitické pozice, ve které se nacházelo. Bakalářská práce je rozdělena do dvou přehledných částí, přičemž v první se autor věnuje výchozí pozici Německa v mezinárodním společenství a jeho zahraniční politice před této části věnuje samotným olympijským hrám. V druhé části autor na základě novinových článků a interní zprávy vytvořené Zahraničním úřadem zjišťuje vliv olympijských her na obraz Německa v zahraničí a posléze i jeho zahraniční poli Nacisté ostře vystupovali proti olympijským hrám v době, kdy byly přiděleny křehké Výmarské republice jako ocenění za snahy navrátit zemi do kulturní společnosti moderních států. Včas si však uvědomili, jaká příležitost se jim naskytla a po nástupu k úsilím uspořádali velkolepé a v mnoha směrech pokrokové hry, jež předurčil , jakým směrem se olympijské hnutí vydá. Pořádání her ohrožovalo mezinárodní bojkotní hnutí vyvolané agresivními kroky Třetí říše a pronásledováním Židů v německé společnosti. Centrem protestů zahraničí se staly Spojené státy americké. Bojkot...
Mediální obraz Sametové revoluce v českém tisku
Kaslová, Michaela ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Vlček, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce na téma Mediální obraz sametové revoluce v českém tisku se zabývá obdobím od listopadu do prosince 1989. V této době v Československu proběhla sametová revoluce a celá společnost procházela transformací. Práce se konkrétně zabývá dobovými periodiky - Mladou frontou, Rudým právem, Lidovou demokracií a Svobodným slovem. Na začátku se práce zabývá základními dobovými souvislostmi a poté stručnou historií jednotlivých deníků. V hlavní části práce je pak každé periodikum zvlášť analyzováno a rozebírají se zde jednotlivé články, které se vztahují k událostem souvisejícím se sametovou revolucí, uvolňováním poměrů v Československu a demokratizací společnosti. Tato práce může nabídnout zajímavý pohled na to, jak se jednotlivá média vyjadřovala k událostem kolem sametové revoluce, jak postupně média upustila od cenzury a otevírala se dialogu. Skrze dobová periodika lze sledovat, jak se utvářela nová společnost a jak se s novou situací, která u nás vznikla v listopadu 1989, postupně vypořádala jednotlivé deníky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 177 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.