Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 215 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příprava realizace montované haly s administrativou v Praci
Schrámek, Martin ; Kučera, Zdeněk (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je výstavba montované haly s administrativou v Praci. Výrobní hala bude užívána za účelem výroby sklovláknobetonových dílců. Její další součástí a přístavbou je i administrativní část. Textová část práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, časový a finanční plán stavby – objektový, koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap stavebního objektu, položkový rozpočet hlavního stavebního objektu, časový plán hlavního stavebního objektu, návrh strojní sestavy pro hlavní technologické etapy, zjišťovací protokoly pro jednotlivé měsíce, limitky, bilance zdrojů a pracovníků, plán zajištění vybraných materiálových zdrojů, technická zprávu zařízení staveniště, technologický předpis montovaného železobetonového skeletu, technologický předpis opláštění skeletu panely Kingspan, Kontrolní a zkušební plán – montovaného železobetonového skeletu, opláštění skeletu panely Kingspan a stropních panelů Spiroll administrativy, alternativní návrh záměny stropní konstrukce administrativy a její srovnání, hlukovou studii a tepelnou techniku.
Časnost romantiků. Poznámky k pojetí a figuraci času
Hrbata, Zdeněk
Intenzivní vědomí nebo prožitek času jsou jedním z ústředních témat literatury 19. století, zvláště u autorů, kteří jsou označováni za romantické. Prostřednictvím několika příkladů se zaměřujeme na poezii těch osobností (A. de Lamartine, V. Hugo, J. Vrchlický aj.), kteří se ve své tvorbě pokoušejí čelit nezvratnému běhu času (dávné, vergiliovské téma: „fugit irreparabile tempus“, traktované též F. Petrarkou, P. de Ronsard ad.) přivoláváním a vzkříšením minulosti, konzervováním a zvěčňováním minulého, vzpomínky. Ta např. proniká do přítomnosti subjektu a podílí se na utváření kontinua, kdy plynoucí čas, jemuž v romantické koncepci umění má vzdorovat také sama tvorba, neznamená nutně jen mizení a ztrátu. – Proti tomu stojí Baudelairovy podoby a figurce času jako univerzálního zla, destruktivního nepřítele lidí budícího stálou úzkost, ničitele, kterého není možné eliminovat, ale jemuž lze, alespoň dočasně, vzdorovat různými formami úniku.
Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století
Hrdina, Martin ; Piorecká, Kateřina ; Bendová, E.
Tématem plzeňského sympozia pro rok 2018 je čas – jeho význam pro člověka a společnost dlouhého 19. století. Modernizační procesy, jimiž se toto historické období vyznačuje, vedly k potlačení cyklického vnímání času ve prospěch linearity. Čas a jeho reflexe se z mysli filozofů a vědců přesunuly do každodenního života většiny lidí. Sympozium se těmto tématům věnovalo na základě otázek, které jsou v současnosti aktuální pro výzkum této problematiky z hlediska humanitních a sociálních věd.
Časová perspektiva a prokrastinace u studentů vysokých škol
Böhm, Tomáš ; Lukavská, Kateřina (vedoucí práce) ; High, Radka (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je analýza časové orientace u studentů vysokých škol na území České republiky a následné zkoumání vazeb příslušné perspektivy na míru prokrastinačního chování jedince. Teoretický rámec práce se zaměřuje na komplexní představení konceptu časové perspektivy a to především z hlediska multidimenzionálního přístupu P. Zimbarda, včetně příslušného diagnostického nástroje. Dále je zmapován současný fenomén prokrastinace v pojetí jednotlivých psychologických směrů a konkrétních forem prokrastinačního jednání. Na základě syntézy zmíněných konceptů jsou uvedeny dosavadní výzkumy zabývající se vzájemnými vazbami prokrastinace a tvorbou časových rámců, jejichž konkrétní prvky představují meritorní obsah empirické studie této práce. Pro výzkum souvztažností je v oblasti časové perspektivy použita rozšířená verze dotazníku Zimbardo Time Perspective Inventory, která na rozdíl od předchozích výzkumů umožní podrobně analyzovat potenciální přítomnost zcela nových vztahů. K diagnostice prokrastinace pak výzkumná sonda využívá dotazník Procrastination Scale for Students, který ve srovnání s alternativními diagnostickými nástroji dosahuje nejvyšší míry vnitřní konzistence a zároveň korelace jednotlivých bloků otázek. Z výsledků empirické studie vyplývá záporná vazba pozitivní budoucí...
Komplikace systémové trombolýzy u pacientů s CMP
Drbohlavová, Šárka ; Di Cara, Veronika (vedoucí práce) ; Kulhavá, Miluše (oponent)
Mozkové mrtvice jsou jednou z nejzávažnějších onemocnění, které často vedou k trvalé invaliditě, v některých případech i ke smrti. V současné době je doporučována široce dostupná léčba intravenózní trombolýzou. Cílem diplomové práce bylo analyzovat komplikace u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou, léčených intravenózním systémovým trombolytikem a vymezit role sestry na jednotce intenzivní péče (JIP) v péči o tuto skupinu pacientů a zmapovat faktory ovlivňující výsledek léčby. Pro získání dat jsme zvolili smíšenou formu výzkumu. Kvantitativní část byla retrospektivně vyhodnocena na základě dat z registru SITS. Výzkumný vzorek tvořili pacienti, kterým byla aplikována intravenózní trombolýza (IVT) v období leden 2014 až prosinec 2015. Analyzujeme komplikace léčby, pohlaví pacientů léčených IVT, přítomné rizikové faktory, časové údaje, tíži deficitu před léčbou a po ní. Dále sledujeme, kam je pacient po IVT propuštěn a kolik pacientů je tři měsíce po léčbě, schopno setrvat v domácím prostředí. Kvalitativní část šetření byla vyhodnocena na základě polostrukturovaných rozhovorů se sestrami pracujícími na JIP centra vysoce specializované péče o pacienta s iktem. Sledovali jsme jejich zkušenosti s tímto druhem léčby, monitoraci komplikací a jejich řešení. Na základě kvantitativního šetření jsme...
Místo knihy Kazatel v rámci soudobé starověké filosofie
FILIPOVÁ, Anna
Práce se zabývá místem biblické knihy Kazatel v kontextu soudobé starověké filosofie. První část bakalářské práce knihu Kazatel představuje, zejména její název, autorství, dobu a místo vzniku, hlavní a charakteristická témata i myšlenky knihy. Další část obsahuje základní charakteristiku čtyř zvolených starověkých filosofií: filosofie 6. 5. století př. Kr. a jejího představitele Hérakleita, Aristotelovy filosofie a filosofie helénistické - jmenovitě stoy a epikureismu. Poté probíhá porovnávání knihy Kazatel a uvedených filosofií. Práce se zaměřuje zejména na nalezení styčných bodů, které kniha se soudobými filosofiemi vykazuje, snaží se rovněž zodpovědět otázku, zda se v knize odráží některý ze stěžejních prvků či vlivů těchto filosofií.
Existencialismus a jeho pojetí člověka
RAPČANOVÁ, Anna
Diplomová práce se zabývá zkoumáním konkrétních prací Alberta Camuse a Gabriela Marcela se zaměřením na jejich otázku hodnot člověka. Cílem je poukázat na dvě podoby existenciální filozofie týkající se lidské existence v jejich vybraných dramatech. Práce je rozdělena do kapitol. V první kapitole nalezneme základní charakteristiku existencialismu a jeho vývoje. Druhá a třetí kapitola se zabývá Camusovo a Marcelovo pojetím filozofie. V těchto kapitolách bude v případě Camuse nastíněna problematika sebevraždy, revolty, absurdna a smyslu bytí. V případě Marcela bude řešena problematika duality být a mít, vztah já-ty, lásky, naděje, smrti, svobody a víry. Diplomová práce vyúsťuje v navazujících kapitolách, kde nalezneme porovnání existenciálních motivů v tvorbě autorů.
Keramické obrazy (cyklus) . Obraz jako reprezentace vzpomínky
PRÁŠILOVÁ, Tereza
Diplomová práce se zabývá analýzou povahy proudění času a jeho vlivem na formování vzpomínek a konstituci paměti. Koncepční základ teze filozofie Henriho Bergsona a Gilla Deleuze. Text se sestává se ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část uvádí základní pojmy a slouží jako koncepční rámec, který mi umožňuje je aplikovat na konkrétní příklad díla. Praktická část pak ztvárňuje vzpomínku v proudu času znázorněnou technikou sítotisku na keramických kachlích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 215 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.