Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
Křenková, Monika ; Furmaníková, Lada (vedoucí práce) ; Povolná, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktivitou lokálního síťování a jejím přínosem pro lokalitu ORP Louny z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Lokální síťování je jednou z klíčových aktivit v projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí", jehož cílem je podpora transformace systému péče o ohrožené děti v praxi. Cílem práce je zjistit, jak aktéři sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny vnímají aktivitu lokálního síťování, jaké jsou jejich zkušenosti a na základě toho podat doporučení pro realizaci lokálního síťování. Teoretická část práce popisuje projekt, aktivitu lokálního síťování a jednotlivé činnosti lokálního síťaře. Práce se zaměřuje na témata spolupráce a multidisciplinárního přístupu. Při výzkumném šetření je použit kvalitativní přístup. Data byla sebrána pomocí metod individuálního a skupinového rozhovoru. Výzkumným souborem je vzorek aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny z ORP Louny. Z analýzy dat vyplynula doporučení pro činnost lokálního síťaře, pro udržení aktivit v lokalitách a přinesla také doporučení lokální nebo systémová. Klíčová slova Lokální síťování, lokální síťař, spolupráce, ohrožené děti, aktéři, síť, transformace, potřeby, témata, přínos
Themes and Motifs in Virginia Woolf's To the Lighthouse
Limrová, Martina ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zpracovat tematické a motivické vrstvy románu K Majáku britské autorky Virginie Woolfové. Cílem této práce je vyhledat témata a motivy, které Woolfová používá nejčastěji. Zaměřuji se zejména na detailní rozbor témat a motivů typických pro styl psaní Woolfové. Mimo jiné, cílem práce je i najít jednak pojítka s autorčiným životem, které měly nesporný vliv na volbu témat a motivů, jednak jiný záměr autorky k použití daných motivů. KLÍČOVÁ SLOVA Virginie Woolfová, K Majáku, modernismus, témata, motivy
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji
Šenfeldová, Eva ; Černá, Milena (vedoucí práce) ; Slámová, Hana (oponent)
(česky) Cílem bakalářské práce je představit systém dalšího profesního vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji. Po uvedení do problematiky následuje vymezení legislativního rámce, v práci je popsáno pojmosloví včetně jeho vývoje a závěr kapitoly patří výčtu možných způsobů financování. V další části práce je stručně popsána historie dalšího profesního vzdělávání knihovníků ve Středočeském kraji od 60. let 20. století do roku 2005. Hlavní analytická část podrobně seznamuje se současnými vzdělávacími akcemi, jejich metodami a formami v souvislosti s jednotlivými cílovými skupinami i konkrétními tématy. Zabývá se obdobím od roku 2006 do roku 2012. Následující část práce přináší nástin možného dalšího vývoje vzdělávání knihovníků. Zamýšlí se nad možnými zdroji zásadních a důležitých témat. Jako podklad pro stanovení možných budoucích forem vzdělávání byl zvolen průzkum mezi metodickými pracovníky. Závěrem jsou shrnuty možnosti, ale i limity dalšího profesního vzdělávání pracovníků knihoven Středočeského kraje.
Ženský sebevražedný terorismus
Kellerová, Michaela ; Makariusová, Radana (vedoucí práce) ; Bureš, Oldřich (oponent)
Cílem práce je analyzování hlavních motivů ženských sebevražedných atentátnic u Čečenských vdov a Tamilských tygřic. Pro svou práci jsem zvolila empiricko-analytickou metodologii a metodologii komparativní případové studie. V obou případech se studie nejprve zabývají historickými okolnostmi, za kterých daná skupina vznikla, postavením a rolí žen v tamější společnosti, motivací vedoucí k útoku, jejich cíli a posléze uvádím příklady nejvýznamnějších útoků spáchaných členkami dané teroristické skupiny. Z výzkumu vyplývá, že ani v jednom případě se nejedná pouze o jeden motiv, ale nýbrž o multi-kauzální jev. U Černých vdov se jedná převážně o motivaci náboženskou a světskou, konkrétně o osobní motivaci z důvodu smrti blízké osoby, kterou chtějí pomstít. U Tamilských tygřic je hlavní motiv separatistický, kdy se snaží získat práva pro tamilskou minoritu a dosáhnout vytvoření nezávislého státu Ílamu. I navzdory geografické vzdálenosti a rozdílnosti náboženského vyznání se dají najít stejné ryse u obou skupin. U obou skupin lze spatřovat genderový rozměr - snahu žen vyrovnat se mužům.
The Influence of Virginia Woolf on Contemporary British Fiction in selected works by Pat Barker, Toby Litt and Ian McEwan
Kocianová, Tereza ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Hlavní pozornost této bakalářské práce je zaměřena na fenomén vlivu Virginie Woolfové na současnou literaturu (prózu). Cílem práce je poukázat na častý výskyt Virginie Woolfové v současných dílech britských autorů, ať už fyzicky nebo skrze pro ni charakteristická témata a literární styl. Konkrétní příklady jsou převzaty z románů Life Class (2007) a Toby's Room (2012) od Pat Barkerové, Finding Myself (2003) od Tobyho Litta a Soboty (2005) od Iana McEwana. Práce se také soustředí na uvádění nalezených odkazů na Virginii Woolfovou do souvislostí s jejím sociálním, kulturním a pracovním prostředím. Modernistické strategie, narativní techniky a témata typická pro díla Woolfové jsou srovnávány se strategiemi, technikami a tématy užitými ve vybraných románech. Klíčová slova: Virginia Woolfová, Modernismus, Bloomsburský kroužek, Aluze, Intertextualita, Témata, Narativní strategie
Contermporary Dutch drama
Zbuzková, Andrea ; Krol, Ellen Jacoba (vedoucí práce) ; Sedláčková, Lucie (oponent)
Ve své diplomové práci se snažím přiblížit specifika současného nizozemského dramatu. Na základě teoretických děl Hanse-Thiese Lehmanna, Huga Bremse a Anjy Krans popisuji v první části své práce vývoj dramatu v Nizozemsku od roku 1969 až do přelomu tisíciletí, věnuji se stěžejním událostem, tendencím a charakteristice následujících období. Zabývám se termínem "postdramatické divadlo" a snažím se ho charakterizovat. Ve vývoji nizozemského divadla sleduji pak především proměnu spolupráce mezi dramatiky a divadelními skupinami a tematiku soudobých dramat. V druhé, praktické části své práce se pak na několika dílech čtyř vybraných nizozemských dramatiků (Esther Gerritsen, Rob de Graaf, Maria Goos, Gerardjan Rijnders) snažím zjistit, zda jsou v jejich případě myšlenky výše uvedených divadelních vědců a teoretiků platné (a pokud, tak do jaké míry). Stručně načrtnu obsah děl a vypíchnu jejich nejzásadnější tematiku. Při svých závěrech využívám informace získané z četby teoretických děl, novinových článků, recenzí, rozhovorů s umělci a konečně i z jejich dramat. V závěru své práce pak shrnuji poznatky získané na základě četby a analýzy v praktické části. Popisuji pozici nizozemských dramatiků na přelomu tisíciletí a vysvětluji, v jakém ohledu lze, a v jakém nikoli, tyto autory nazývat postdramatickými.
Problémy dětství v próze Martiny Drijverové
Najmanová, Kamila ; Pechová, Drahoslava (vedoucí práce) ; Stejskalová, Anna (oponent)
Resumé Ve své práci se soustředím na náměty, typologii postav, zahrnující podobu vypravěče, a obraz prostředí ve vybraných prózách Martiny Drijverové. Jedná se o knihy Táta k příštím Vánocům, Táta pro radost i pro zlost, Táta nemá smutky rád, Sísa Kyselá, Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, Zajíc a sovy, Nekonečné prázdniny a Domov pro Marťany. V první části se věnuji stručnému životopisu a bibliografii autorky. Dále také charakterizuji žánr příběhové prózy ze života dětí a zabývám se i tím, jaké postavení v tomto žánru mezi ostatními českými autorkami Martina Drijverová zaujímá. V hlavní části se zabývám nejprve náměty, které autorka ve svých prózách zpracovala - dítě a neúplná rodina, outsider, dětské přátelství a dítě s handicapem, které jsou pro dnešní děti stále aktuální. Dále se věnuji typologii postav, která je nejrozsáhlejší částí mé práce. Kromě charakteristiky protagonistů jednotlivých knih zahrnuji do této části i podobu vypravěče. Ve vyprávění dívčích hrdinek použila autorka ich-formu, pomocí níž vyjádřila jejich myšlenky a pocity. Pro příběhy chlapců zvolila Drijverová er- formu. Autorskou vypravěčskou perspektivu v nich střídá s perspektivou hlavního hrdiny, která umožňuje čtenářům nahlédnout do fantazie a myšlenek protagonistů. Postavy autorka vykresluje pomocí vnější i vnitřní charakteristiky....
Projektové řízení zakázky ve výrobním podniku
Kovář, Lukáš ; Šrom, Michal (oponent) ; Juřica, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na projektové řízení zakázky ve výrobním podniku podle metodiky PRINCE2. Nejprve budou stanovena teoretická východiska, definovány principy, témata a procesy PRINCE2. V analytické části bude představen podnik a rozebrán průběh konkrétní zakázky z pohledu projektového řízení. Současně budou na základě srovnání zaznamenány rozdíly mezi současným stavem a systémem metodiky PRINCE2. Nakonec budou výsledky analýzy aplikovány pro návrh změn, které by měly být aplikovány, aby projekt odpovídal řízení na základě metodiky PRINCE2.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.