Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Adaptace u seniorů jako předpoklad úspěšného stárnutí
Doskočilová, Aneta ; Štětovská, Iva (vedoucí práce) ; Kebza, Vladimír (oponent)
Úspěšné stárnutí je stále více aktuálním tématem vzhledem k rychle stárnoucí populaci a je tedy klíčové zabývat se tím, jak se staří lidé adaptují na přicházející stáří, a zda se lze na něj nějakým způsobem připravit. Model zvládání životních problémů - Selekce, optimalizace a kompenzace představuje celoživotní adaptační strategii, která právě ve stáří vede k úspěšnému stárnutí. Vedle adaptace mají svůj význam i postoje ke stárnutí a stáří, které mají vliv i na sebepojetí seniora. Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl zmapovat postoje ke stáří a používání modelu zvládání životních problémů u vzorku mladších a starších českých seniorů pomocí dotazníků SOC a AAQ. Výzkum měl také kvalitativní aspekt, který se zaměřoval na zmapování tématu přípravy na stáří a strategií vedoucích k úspěšnému stárnutí. Ukázalo se, že se mladší a starší senioři mezi sebou liší pouze v používání strategie Zvolené selekce, v dalších strategiích nebyl nalezen rozdíl mezi věkovými skupinami. V oblasti postojů se mezi sebou věkové skupiny také nelišily. Z výsledků i vyplývá, že mezi používáním strategie SOC a vlastním postojem ke stáří neexistuje vztah. Senioři doporučují mladým lidem i svým vrstevníkům myslet na své zdraví, udržovat kvalitní vztahy s rodinou a přáteli a věnovat se společenskému životu a svým zálibám....
Užívání potravinových doplňků seniory
Tenglerová, Dana ; Kulhavá, Miluše (vedoucí práce) ; Podaná, Jana (oponent)
Primárním cílem mé práce bylo nastínit problematiku užívání potravinových doplňků seniory. Většina užívá léky předepsané lékařem, ale někteří také lépe dostupné volně prodejné potravinové doplňky. Zejména senioři, pod neustálým vlivem masivní reklamy v televizi a ostatních sdělovacích prostředcích, považují potravinové doplňky za plnohodnotné léky a mnozí jsou ochotni za tyto preparáty utratit nemalé částky ze svých příjmů. V teoretické části své práce definuji pojem senior, zabývám se rysy stárnutí a problematikou výživy této věkové skupiny. Dále se věnuji potravinovým doplňkům obecně a jejich rozlišením od léčiv. Závěr teoretické části věnuji reklamě a jejímu vlivu na seniory. Ve výzkumné části, která probíhala formou kvantitativního výzkumu realizovaného formou dotazníku šetření, zjišťuji užívání potravinových doplňků u seniorů nad 65 let věku hospitalizovaných v Nemocnici Slaný. Osloveno bylo 100 respondentů, do konečného zpracování bylo použito 95 dotazníků. Z šetření vyplývá skutečnost, že 60 % dotazovaných užívá pravidelně nebo jen občas potravinové doplňky. Dále jedním z dílčích cílů bylo zjistit ekonomické zatížení seniorů při pořizování těchto preparátů. Dle výsledků empirického šetření finanční prostředky měsíčně vynaložené seniory, kteří užívají potravinové doplňky, za toto zboží, jsou...
Depresivní symptomy u starších lidí a jejich možné zmírnění při interakci s dětmi
Horáková, Karolína ; Niederlová, Markéta (vedoucí práce) ; Mertin, Václav (oponent)
Tato práce se zabývá depresivní symptomatikou ve stáří a možným působením interakce s dětmi na tyto symptomy. V literárně-přehledové části se věnuje nejprve vymezení stáří s některými jeho psychologickými charakteristikami. Dále se zabývá depresivními stavy ve stáří, jejich prevalencí, etiologií a prognózou. V této části se nachází i podkapitola, která je věnovaná screeningu depresivních stavů ve stáří. Značná část je věnovaná protektivním faktorům, které by mohly staršího člověka uchránit před nástupem deprese, a nejčastěji je zmiňována sociální opora a kontakty s lidmi. Na toto sdělení navazuje část věnovaná interakci s dětmi a jejím výhodám a případným rizikům při interakci v mezigeneračních programech. Poslední kapitola literárně-přehledové části se věnuje již konkrétním mezigeneračním programům. Výstupem této práce je návrh výzkumu, který by se pokusil o zhodnocení již existujících českých mezigeneračních programů a měl by zodpovědět hlavní otázku této bakalářské práce, zda interakce s dětmi může zmírňovat depresivní symptomy ve stáří, případně fungovat jako protektivní faktor před nimi.
Problematika zneužívání léků a návykových látek ve stáří
Bártová, Alžběta ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Tato práce si klade za cíl přiblížit problematiku zneužívání léků a návykových látek ve stáří. Popisuje bio-psycho-sociálně-spirituální změny a potřeby seniorů, které jsou se vznikem škodlivého užívání léků a návykových látek spojovány. Uvádí látky, které jsou ve stáří nejčastěji zneužívány, a dokládá teorii na konkrétních kazuistikách. Nadužívání léku a závislosti na návykových látkách ve vyšším věku se příliš nevěnuje adiktologie a geriatrie, ani sociální práce. Cílem této práce je celou problematiku přiblížit právě pro obor sociální práce, který by měl dané problematice věnovat více pozornosti.
Péče o přeživší holokaust a její specifika
Pončová, Radka ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Peterová, Zuzana (oponent)
Diplomová práce s názvem Péče o přeživší holokaust a její specifika je strukturována do teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z předpokladu, že specifika péče o přeživší vycházejí ze tří zdrojů - traumatu holokaustu, seniorského věku přeživších a judaismu. Tato část práce se tedy věnuje aspektům holokaustu a jeho dopadům na psychiku přeživších obětí, zejména ve smyslu posttraumatické stresové poruchy, ale i následkům pro další generaci, děti přeživších Židů. Dále je zde věnována pozornost židovství a životě v komunitě, systému specializované péče o přeživší, se zaměřením na služby sociální a psychologické. Navazuje kapitola věnovaná vymezení odlišností v této péči a zároveň identifikaci potřeb seniorů. Pro druhou část práce, zaměřenou prakticky, byl zvolen kvalitativní výzkum metodou rozhovorů vedených s odborníky, kteří pracují s cílovou skupinou přeživších. Z polostrukturovaných rozhovorů vyplývá, že přeživší jsou skupina klientů, kteří mají potřeby částečně odlišné od běžné seniorské populace a v péči o ně tedy odborníci většinou uskutečňují přístup, který na tyto potřeby reaguje. Není však možné paušalizovat, stejně jako každý senior bez traumatizujícího zážitku holokaustu potřebuje individuální přístup, je také nutné takto přistupovat k seniorovi přeživšímu. Určité aspekty péče...
Chronická zácpa jako bio-psycho-sociální problém komplexní rehabilitace seniorů
ROŽĎALOVSKÁ, Petra
Biologické změny související s vyšším věkem se projevují obecně zpomalením fyziologických funkcí, zejména zpomalením střevní peristaltiky. Objevují se tedy často problémy s vyprazdňováním a ty mají za následek zácpu, která se může být opakovaná a dlouhodobá a stává se chronickou. Vyprazdňování patří k základní lidské potřebě, navozuje pocit uspokojení. Pokud je narušeno, ovlivňuje seniora i po psychosociální stránce. V teoretické části své bakalářské práce věnuji pozornost cílové skupině seniorům a příslušným oborům související se seniory, gerontologii a geriatrii, období lidského života stárnutí a stáří, v neposlední řadě pojmu ucelená rehabilitace a její vážnosti. Uvádím definici zácpy, její rozdělení, diagnostiku, prevenci i léčbu. Důsledkem životních i zdravotních změn se mění i kvalita života seniora. Praktická část mé práce byla zaměřena na dva cíle. 1. cíl mapoval u respondentů frekvenci výskytu chronické zácpy, 2. cíl hodnotil u respondentů, v jaké míře chronická zácpa ovlivňuje kvalitu života seniorů. Z výzkumu vyplývá, že praktické poznatky se pojí s teorií. Vhodnou prevencí bychom měli usilovat o snížení frekvence zácpy seniorů a tím zároveň eliminovat zhoršování kvality jejich života.
Senioři a spiritualita: duchovní potřeby v každodenním životě
SUCHOMELOVÁ, Věra
V současnosti favorizovaný trend aktivního stáří vede ke společenské podpoře co nejdelší fyzické a psychické vitality, zatímco péče o duchovní rozvoj a duchovní potřeby starších lidí je považována spíše za privátní záležitost, případně za oblast v kompetenci církví a vztahovanou k tradičně religiózním seniorům. S ohledem na biopsycho- socio-spirituální jednotu člověka je přitom zřejmé, že spiritualita a spirituální potřeby jako její vyjádření patří k životu každého jedince, přestože způsob prožívání je individuální s ohledem na konkrétní osobnost a její životní historii. Skrze spiritualitu hledá odpovědi na otázky spojené se smyslem a přijetím svého života, se zpracováním utrpení a zla, s otázkami eschatologického charakteru. Disertační práce vymezuje místo každodenní spirituality na cestě k dobrému životu ve stáří. Výzkumnou část práce tvoří kvalitativní studie Duchovní potřeby v životě jihočeských seniorů. Její první část zachycuje dynamiku vývoje religiozity či spirituality dvou desítek jihočeských seniorů starších sedmdesáti pěti let se zaměřením na období rané religiózní socializace, období produktivního věku pod vládou komunismu a současnou podobu religiozity či spirituality. Druhá část přináší možnou typologii jejich stěžejních duchovních potřeb: potřeby důstojnosti, smyslu a kontinuity životního příběhu, naděje, víry a lásky. Na základě uvedených poznatků jsou navrženy doporučení pro pastorační, sociální a geragogickou praxi.
Zaměstnatelnost osob nad 50 let věku v ČR mezi lety 2007-2014 s důrazem na analýzu efektivnosti projektů spolufinancovaných ESF ve Zlínském kraji
Lišoková, Nikol ; Klepek, Cyril (vedoucí práce) ; Prudká, Šárka (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na trh práce starších osob v České republice v letech 2007- 2014. Stárnutí populace se stává trendem téměř ve všech evropských zemích, zároveň dochází k postupnému zvyšování věku pro odchod do důchodu, proto je důležité zabývat se zaměstnaností starších osob. V teoretické části přináší práce poznatky o problematice trhu práce starších osob, dále jsou předloženy nástroje pro snižování nezaměstnanosti této skupiny osob. V empirické části je kladen důraz na zjištění efektivity projektů spolufinancovaných ESF, které byly zaměřeny na snižování nezaměstnanosti starších osob. Na základě analýzy primárních dat a dotazníkového šetření je zjištěna 77% ztráta dotovaného pracovního místa po skončení dotační doby. I z tohoto důvodu jsou projekty vyhodnoceny jako neefektivní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.