Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 428 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání přístupů k testování anglického a francouzského jazyka v mezinárodních zkouškách
Burgonová, Nicole ; Klinka, Tomáš (vedoucí práce) ; Nováková, Sylva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá anglickými a francouzskými mezinárodními zkouškami a zejména se zaměřuje na to, jak organizace v těchto zkouškách přistupují k testování znalostí daného jazyka. V teoretické části je popsán proces koncepce testů, stejně tak jako požadavky na kvalitní test a úlohy, které testy obsahují. Práce se zaměřuje i na to, co to jsou řečové dovednosti, a jakým způsobem je lze testovat. Prostor je věnován i obecnému představení zvolených institucí a druhům zkoušek, které potenciálnímu zájemci nabízejí. V praktické části jsou jednotlivé zkoušky analyzovány na základě ukázkových testů, které jsou volně dostupné na stránkách institucí, a následně mezi sebou porovnány. Z výsledků vyplývá, že přestože obě instituce a jimi nabízené zkoušky vycházejí ze stejného rámce a zároveň se zaměřují na testování řečových dovedností kandidáta, jejich přístup k testování se značně liší. Tato práce proto také nabízí komentář k těmto objeveným rozdílům a klade si za cíl nabídnout možné alternativy a úpravy, které by mohly pomoci ke kvalitnějšímu testování znalosti těchto jazyků. Dalším cílem je také posloužit hlavně zájemcům, které by zkoušky zajímaly a také učitelům, kteří své studenty na takové zkoušky připravují. KLÍČOVÁ SLOVA anglický jazyk, francouzský jazyk, testování, mezinárodní jazykové...
Deskripce výběrových kondičních kritérií do vybraných národních reprezentací a vztah vybraných kritérií s výkonem na skifu
Hellebrand, Jaroslav ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Lukš, Josef (oponent)
Název: Deskripce výběrových kondičních kritérií do vybraných národních reprezentací a vztah vybraných kritérií s výkonem na skifu Cíl: Cílem práce je deskripce výběrových kondičníh kritérií používaných pro výběr do národních rerprezentací a zjištění vztahu těchto kritérií s veslařským výkonem na skifu. Metody: Práce je strukturovaná jako deskriptivní studie. Teoretická část je rešeršního charakteru, praktická část pak řeší pomocí korelační analýzy vztah vybraných kondičních kritérií získaných z měření 11 probandů národní výkonostní úrovně. Od každého probanda bylo zjištěno 12 údajů, rozdělených do 3 kategorií a to: a) Testy maximální síly formou jednoho opakovacího maxima (1RM) b) Testy vytrvalostních schopností c) Výkony na veslařském trenažeru Všechny testy jsou vztahovány k výkonu na vodě na skifu. Výsledky: Bylo zjištěno že veslařské federace vybírají závodníky primárně pomocí testování na ergometru, konkrétně test na 2 km a 5km, nebo 6 km. Skifařský výkon nejvíce závisí na úrovni vytrvalostních schopností, u kterých byla zjištěna korelace (r=0,62) a na mrtvém tahu (r=0,64). Irelevantním se v tomto testování ukázal přepočet výkonu na kilogram hmotnosti u vytrvalostních testů, stejně jako dřep s činkou (r=0,00) a běh na 1500 metrů (r=0,03). Veslařské specifické testy na trenažéru pak vyšly ve...
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Gintner, Marek ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy pomocí studentova t-testu. Ten je použit na změny tepových frekvencí a energetického výdeje. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo vyvráceno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci ve srovnávaném čase. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Rozcvičení a tonizace ve fotbale
Slicho, Tomáš ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Rozcvičení a tonizace ve fotbale Cíle: Cílem práce je porovnání dvou typů rozcvičení u fotbalistů. Předpokládám, že hráči budou mít po tonizačním rozcvičení statisticky významnější rozdíly, nežli po statické variante. Metody: Výzkumný soubor se skládal ze 17 elitních hráčů kategorie starších žáků, kteří absolvovali čtyři testy po dvou vybraných typech rozcvičení v celkové době tří tréninků, v rámci terénního experimentu. Ve výsledkové části jsme použili metodu analýzy pro rozbor výsledků všech testů. Komparaci jsme využili při porovnávaní výsledků testů po dvou různých typech rozcvičení. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí základních matematicko-statistických metod. Výsledky: Výsledky přináší informace o účinnosti a rozdílu tonizačního a statického rozcvičení na základě získaných hodnot provedených testů. Hodnoty hráčů v testech po tonizačním rozcvičení byli lepší o 19,1%, nežli po statické variante. Byla tak potvrzena první hypotéza. Další dvě byli tak vyvráceny. Závěr: Zjistili jsme, že tonizační rozcvičení má statisticky významnější účinek na výsledky testů fotbalistů, nežli statická varianta. Klíčová slova: trénink, testování, analýza, porovnání, terénní experiment
Analýza kondiční přípravy v české extralize a NHL u vybraných klubů
Kämpf, Eliška ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Feher, Jan (oponent)
1 Abstrakt Název: Analýza kondiční přípravy v české extralize a NHL u vybraných klubů Cíle práce: Analýza a komparace vybraných parametrů kondiční přípravy formou rozhovoru v nejvyšších soutěžích - české extralize a NHL Metody: V práci je použita metoda analýzy a metoda komparace. Metoda analýzy byla použita v rozboru kondiční přípravy v jednotlivých klubech, a metoda komparace byla aplikována v části porovnávání informací, které byly získány na základě polostrukturovaného rozhovoru. Výsledky: Na základě analýzy a komparace přístupů kondičních trenérů v týmu Piráti Chomutov a Chicago Blackhawks ke kondiční přípravě mimo led můžeme tvrdit, že oba trenéři přistupují ke kondiční přípravě rozdílně. Kondiční příprava v chomutovském týmu probíhá kolektivně a kondiční příprava v týmu Chicago Blackhawks probíhá individuálně. Klíčová slova: lední hokej, rozdíly, roční tréninkový cyklus, nejvyšší soutěž, testy
Efekt základního mezocyklu na změny herní kondice s progresivním charakterem zatížení u hráčů mládežnického fotbalu
Bujnovský, David ; Zahálka, František (vedoucí práce) ; Votík, Jaromír (oponent) ; Zháněl, Jiří (oponent)
EFEKT ZÁKLADNÍHO MEZOCYKLU NA ZMĚNY HERNÍ KONDICE S PROGRESIVNÍM CHARAKTEREM ZATÍŽENÍ U HRÁČŮ MLÁDEŽNICKÉHO FOTBALU Cílem této práce bylo zjistit, zda je využití specifických modelů stimulace kondice (Verheijen - experimentální skupina 1 (EXP1), Owen - experimentální skupina 2 (EXP2)) více efektivní formou než využití nespecifického modelu s podporou velkých forem her (LSG) (kontrolní skupina (KON)) u elitních hráčů mládežnického fotbalu U17 a zda lze srovnatelně kondičně připravit hráče v kratším časovém úseku ve čtyřtýdenním cyklu (Owen) v komparaci se šestitýdenním cyklem (Verheijen) nebo konvenčním (nespecifickým) mezocyklem. Metody: Výzkumný soubor tvořil 3 skupiny probandů po 16 hráčích (n=48; Věk = 16,02±0,78 let; Telesná výška = 178,6±9,8 cm; Telesná hmotnost = 69,0±10,6 kg; ECM/BCM = 0,80±0,13; FFM = 61,4±9,8 kg). Celý výzkum dokončilo 39 hráčů rozdělených do skupin EXP1, EXP2 a KON. Skupina EXP1 podstoupila tréninkový program podle Verheijena (2000), kde se objevují také velké intervalové hry (LSG). Druhá skupina EXP2 podstoupila intervenční program podle Owena et. al. (2012). Třetí skupina podstoupila tréninkový mezocyklus s klasickým modelem, který byl kombinací nespecifického tréninku kondice s vedlejší podporou LSG. Tento model se skládal převážně z běhů (nespecifická příprava) a...
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Gintner, Marek ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo potvrzeno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Strukturální a funkční asymetrie u hráčů golfu ve věku 12 -18 let
Benešová, Amálie ; Gryc, Tomáš (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Strukturální a funkční asymetrie u hráčů golfu ve věku 12 - 18 let Cíle: Cílem práce je zjistit úroveň vybraných parametrů tělesného složení, posturální stability, svalových zkrácení a kloubní pohyblivosti u juniorských hráčů golfu a na základě toho identifikovat a analyzovat strukturální a funkční asymetrie. Metody: Studie se zúčastnilo celkem 14 golfistů (n=14, věk 15,8 ± 1 rok, tělesná výška 174,5 ± 10 cm, tělesná hmotnost 67,6 ± 13 kg a HCP 5,4 ± 5,9). Testovalo se tělesné složení včetně segmentálního rozložení svalové hmoty na bioimpedančním přístroji Tanita (Japan). Dále se zjišťovala posturální stabilita na tlakové desce Footscan (software Balance 7.6) ve 4 postojích (USOO, USZO, FL_L a FL_P). Kineziologický rozbor provedený fyzioterapeutem pak následně testoval hlavně svalové zkrácení a asymetrie pomocí svalových funkčních testů dle Jandy (1996). Závislost mezi naměřenými údaji byla zjištěna pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Průměrné rozložení svalové hmoty bylo o 2 % vyšší na pravé dolní končetině a o 3,1 % vyšší na pravé horní končetině v porovnání s levou stranou. Asymetričnost byla zjištěna také u posturální stability (v průměru se lišila stabilita na pravé a levé dolní končetině o 25,9 %). Svalové zkrácení bylo zjištěno u více jak 70 % probandů u hamstringů a...
Zjištění výskytu vadného držení těla a svalové nerovnováhy u dívek ve věku 15-19 let a možnosti ovlivnění prvky zdravotní tělesné výchovy
Grundová, Michaela ; Prajerová, Květa (vedoucí práce) ; Prokešová, Eva (oponent)
Název: Zjištění výskytu vadného držení těla a svalové nerovnováhy u dívek ve věku 15-19 let a možnosti ovlivnění prvky zdravotní tělesné výchovy Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce je zjištění změn držení těla a svalové nerovnováhy na základě zdravotního cvičení po dobu 3 měsíců. Použité metody: Pro zjištění držení těla byla použita metoda testování dle Kleina, Thomase a Mayera. Funkční testy svalů s tendencí ke zkrácení byly provedeny dle Bursové (2005), Hoškové a Matoušové (2000), Pernicové et al. (1993). Funkční testy svalů s tendencí k ochabování dle Hoškové a Matoušové (2000). Pohybové stereotypy byly testovány dle Bursové (2005) a Pernicové (1993). Pro kapitolu "Přehled poznatků" byla použita Metoda teoretické analýzy a syntézy (Štumbauer, 1990). Kapitola "Přehled dat" byla zpracována pomocí Microsoft Office Excel. Pro ověření správnosti výsledků jsme použili jednovýběrový neparametrický Wilcoxonův test. Výsledky: V kapitole "Výsledky" nalezneme podrobné informace o probandkách, které jsme se dozvěděli z testování a jako doplněk posloužil osobní pohovor a dotazník. U každé z probandek nalezneme také zhodnocení testování držení těla a svalové nerovnováhy. Nalezneme zde také souhrnný přehled získaných dat a výsledky před intervencí a po intervenci. Klíčová slova: držení těla, svalová...
Infrastructure for Testing and Deployment in the Field of Containers
Ormandy, Adam ; Lengál, Ondřej (oponent) ; Turoňová, Lenka (vedoucí práce)
Efficiency loss caused by repetitive manual tasks is a common problem throughout the IT sector. Developers often test, build, and deploy their software manually. That is not only time-consuming, but also dull and prone to errors and mistakes. This thesis tries to solve that in the context of one DevOps team, by unifying the development and testing tools, and by applying the principles of continuous integration and continuous deployment in the production environment. It is focused on Python, Jenkins, and container-based software and workflows. The main tools used in the thesis are GitLab CI, OpenShift and Tox. Thanks to work in described in the thesis, the number of projects with CI/CD pipelines increased from 7 to 50 percent, the amount of Python style violations started to decrease, containers have proper metadata, the container build process is automated, time and effort are saved by not doing repetitive tasks, and more.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 428 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.