Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 284 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé osoby s koktavostí s důrazem na desenzibilizaci, recidivu a následnou péči
Dezort, Jan
Práce má za cíl vypracovat návrh komplexního diagnosticko-terapeutického programu pro dospělého klienta s koktavostí. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část má čtyři kapitoly a byla zpracována obsahovou analýzou zahraniční a české odborné literatury, studií a elektronických médií. Tato část seznamuje s teoretickými východisky práce a pojímá fenomén koktavosti z širší perspektivy. Popisuje její vliv na člověka a jeho řeč a ukazuje, jak se s jejím výskytem člověk snaží vyrovnat a jak se mění jeho vnímání, postoje a pocity. Popisuje koktavost u dětí, dospívajících a dospělých. Věnuje se kritickým obdobím vzniku koktavosti zpracováním rizikových faktorů a obsahuje i popis dalších poruch plynulosti řeči. Práce klade důraz na osobnost terapeuta a jeho významný vliv na celý proces terapie. V práci je rozpracován model MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) pro koktavost (dle Yaruss a Quesal, 2004) jako východisko pro diagnostiku a terapii koktavosti. Výzkumná část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole byla zpracována případová studie, na které je prezentováno využití modelu MKF v praxi a aplikace SMART cílů v diagnóze a terapii. Druhá kapitola pomocí dotazníkového šetření analyzuje zkušenosti balbutiků s reakcí na jejich neplynulost...
Analysis of circulating markers in patients with solid tumors
Buranovská, Katarína ; Souček, Pavel (vedoucí práce) ; Němcová, Vlasta (oponent)
Cirkulujúca cell-free DNA (cfDNA) a jej frakcia, cirkulujúca tumorová DNA, pochádzajúca z nádoru, sú považované za inovatívny prognostický a prediktívny biomarker vo svete onkologickej diagnostiky. Mnohé štúdie preukázali pozmenené hladiny koncentrácie cfDNA a integrity - indikátora množstva ctDNA v rámci cfDNA, v telových tekutinách u pacientov s nádorovými ochoreniami v porovnaní so zdravými jedincami, čo poukazuje na ich potenciál ako efektívneho biomarkeru na monitorovanie dynamiky týchto ochorení. Táto práca sa sústredí na optimalizáciu a validáciu kvantifikačných metód, ktoré sú následne použité na analýzu spomínaných parametrov cfDNA u vzoriek štyroch rôznych nádorov. Najskôr boli otestované dva rôzne komerčné kity na izoláciu cfDNA u vzoriek plazmy a séra. Metódy na kvantifikáciu, kvantitatívna real-time polymerázová reakcia (qPCR) a PicoGreen dsDNA assay, boli optimalizované na efektívne kvantifikovanie nízkych koncentrácií cfDNA, a následne porovnané medzi sebou a ku droplet digital PCR, ktorá bola použitá na vybraný počet vzoriek. Zároveň bola stanová koncentrácia a integrita cfDNA vzoriek karcinómu prsu, vaječníkov, kolorekta a pankreasu. Väčší výťažok cfDNA bol získaný pomocou kitu QIAamp Circulating Nucleic Acid isolation kit (Qiagen) v porovnaní s kitom Plasma/Serum Cell-Free...
Koktavost - návrh komplexního diagnostického a terapeutického programu pro dospělé s koktavostí s důrazem na desenzibilizaci, recidivu a následnou péči
Dezort, Jan ; Klenková, Jiřina (vedoucí práce) ; Souralová, Eva (oponent) ; Chleboradová, Barbora (oponent)
Disertační práce má za cíl vypracovat návrh komplexního diagnosticko-terapeutického programu pro dospělého klienta s koktavostí. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická část má čtyři kapitoly a byla zpracována obsahovou analýzou zahraniční a české odborné literatury, studií a elektronických médií. Tato část seznamuje s teoretickými východisky práce a pojímá fenomén koktavosti z širší perspektivy. Popisuje její vliv na člověka a jeho řeč a ukazuje, jak se s jejím výskytem člověk snaží vyrovnat a jak se mění jeho vnímání, postoje a pocity. Popisuje koktavost u dětí, dospívajících a dospělých. Věnuje se kritickým obdobím vzniku koktavosti zpracováním rizikových faktorů a obsahuje i popis dalších poruch plynulosti řeči. Práce klade důraz na osobnost terapeuta a jeho významný vliv na celý proces terapie. V práci je rozpracován model MKF (Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví) pro koktavost (dle Yaruss a Quesal, 2004) jako východisko pro diagnostiku a terapii koktavosti. Výzkumná část je rozdělena na dvě kapitoly. V první kapitole byla zpracována případová studie, na které je prezentováno využití modelu MKF v praxi a aplikace SMART cílů v diagnóze a terapii. Druhá kapitola pomocí dotazníkového šetření analyzuje zkušenosti balbutiků s reakcí na jejich...
Vliv přetrvájících primitivních reflexů na psychomotorický vývoj dětí s mozkovou obrnou
Liscová, Irena ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Volemanová, Marja Annemiek (oponent)
Diplomová práce je zaměřená na psychomotorický vývoj dětí s mozkovou obrnou v souvislosti s přetrvávajícími primitivními reflexy. Úvodní kapitoly předkládají teoretické poznatky o mozkové obrně, její etiologii, klinickém obraze, jednotlivých formách a komplexní diagnostice, včetně speciálně pedagogické. Další část práce se zaměřuje na psychomotorický vývoj dítěte s mozkovou obrnou, zejména na vývoj hrubé i jemné motoriky a vývoj řeči. Hlavní oddíl práce pojednává o neurofyziologické podstatě primitivních reflexů a jejich významu pro raný vývoj dítěte. Jsou zde rozebrány jednotlivé primitivní reflexy, vliv jejich perzistence na psychomotorický vývoj dítěte s mozkovou obrnou a možnosti jejich integrace zvolenými terapeutickými koncepty. Pozornost je také zaměřena na důležitost multioborové spolupráce léčebné rehabilitace a speciálně pedagogické péče v problematice primitivní reflexologie. Výzkumná část práce je založena na kvalitativní metodologii a pracuje s daty ze tří případových studií. Jednotlivá data byla získána porovnáním vstupního a výstupního vyšetření. Cílem práce je prostřednictvím případových studií zkoumat, jakými způsoby lze ovlivnit perzistenci primitivních reflexů, jenž má vliv nejen na motorické dovednosti, chování či emocionalitu, ale v pozdějším věku také na vznik specifických...
Tvorba snoezelen místnosti pro žáky s těžkým mentálním a kombinovaným postižením
Hůrková, Lucie ; Volemanová, Marja Annemiek (vedoucí práce) ; Šumníková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá tvorbou Snoezelen místnosti, jejími charakteristikami a vlastnostmi. Blíže se věnuje tvorbě snoezelenu pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vzdělávají na základních školách speciálních. Práce popisuje cílovou skupinu, definuje snoezelen metodu a popisuje její vznik a vývoj u nás a v zahraničí. Hlavním cílem práce je čtenáři přiblížit, jak místnosti vznikají, a co je zapotřebí vědět, než se rozhodne pustit do realizace snoezelen místnosti. Tyto informace práce čerpala především od speciálních pedagožek, které snoezeleny provozují v zařízeních, kde působí např. na školách. Diplomová práce se dotýká i tématu vzdělávání na speciálních školách, metod práce s těmito žáky a popisuje druhy expresivních terapií, terapií, bazální stimulaci a stimulaci smyslů. Práce též reflektuje kvalifikační kurz Snoezelen- MSE v teorii a praxi, který byl hlavním zdrojem. Výstupem práce je navržený model místnosti, popis vybavení a aktivity, které jsou vhodné pro práci se znevýhodněnými žáky.
Chelating Polymers for the Haemochromatosis Treatment
Groborz, Ondřej ; Hrubý, Martin (vedoucí práce) ; Kotek, Jan (oponent)
4 Chelatující polymery pro léčbu hemochromatózy Autor: Ondřej Groborz Vedoucí práce: Mgr. Martin Hrubý, Ph.D., DSc. Konzultanti: Ing. Kristýna Kolouchová Ing. Pavel Švec Ústav makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i Abstrakt Hemochromatóza je skupina dědičných onemocnění, jež je charakterizována toxickým nahromaděním železa v orgánech. To může vést k orgánové toxicitě a nevratnému poškození. V současné době existuje pouze málo schválených léčebných postupů, z nichž všechny mají závažné nežádoucí účinky. V této práci navrhujeme nové paradigma léčby: nerozpustné a tedy biologicky nevstřebatelné polymery by vytvářely stabilní komplexy s železnatými či železitými ionty v gastrointestinálním traktu, čímž by snížily biologickou dostupnost železa. Nerozpustnost těchto polymerů brání jejich vstřebání a tím zamezuje vzniku systémové i orgánové toxicity. Bylo připraveno několik polymerů s kovalentně vázanou selektivní chelatační skupinou. Na základě dat získaných in vitro a in vivo byly vybrány ty chelatující skupiny, které byly dostatečně účinné pro případné klinické aplikace. Polymery vykazují zanedbatelnou vstřebatelnost, zanedbatelnou toxicitu, mají velmi vhodnou kinetiku in vitro chelatace železnatých i železitých iontů a mají prokazatelný terapeutický účinek na in vivo modelu. Proto by mohly...
Důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti.
Horáková, Lenka ; Zounková, Irena (vedoucí práce) ; Posekaná, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce na téma důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti je zpracována formou rešerše s kazuistikou. Úvod teoretické části obsahuje základní anatomii a kineziologii zdravého kyčelního kloubu, v další části je popsána vývojová dysplazie kyčelního kloubu, její etiologie a patogeneze, možnosti diagnostiky a terapie. V závěru teoretické části jsou popsány důsledky, které je možné u pacientů s touto diagnózou pozorovat. Praktická část práce obsahuje kazuistiku pacientky s dysplazií, která pravidelně dochází na rehabilitace.
Klinický profil a efekt pacientů vyšetřených a léčených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v letech 2013-2017
Ondráčková, Anna ; Kobesová, Alena (vedoucí práce) ; Kövári, Martina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit celkový počet pacientů vyšetřených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v období 2013-2017 a popsat jejich klinický profil. V teoretické části této práce je vymezen pojem spasticita, popsány základní klinické škály hodnotící spasticitu a možnosti léčby se zaměřením na terapii botulotoxinem. V praktické části jsou, kromě celkového počtu pacientů a jejich klinického profilu, uvedeny průměrná dávka botulotoxinu na sval, nejčastěji aplikované svaly a subjektivní efekt terapie. Dále jsou zde popsány dvě kazuistiky. Výsledky jsou sumarizovány v tabulkách a grafech.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis
Rejzková, Dominika ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis Cíl práce: Cílem bakalářské práce je seznámení s teoretickými podklady o uvedené diagnóze a následně vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacientky s diagnózou periferní paréza nervus facialis. Metodika práce: Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky o periferní paréze nervus facialis včetně vyšetření a možné léčby, zejména fyzioterapeutické. Jsou uvedeny také anatomické souvislosti a porovnání s centrální parézou. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacientky s diagnózou periferní paréza nervus facialis, která obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé terapie, výstupní kineziologický rozbor včetně zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: periferní paréza, nervus facialis, Bellova obrna, metoda sestry Kenny, terapie, mimické svaly
Možnost využití vizuálního umění ve volném čase v průběhu léčby mentální anorexie
BROŽKOVÁ, Lenka
Tato práce se zabývá tématem možnosti využití vizuálního umění ve volném čase s cílem pozitivního ovlivnění léčby v průběhu hospitalizace pacienta s diagnózou mentální anorexie. Začátek práce je věnován vymezení pojmu mentální anorexie, seznámení se s uvažováním anorektika a režimem hospitalizace. Dále je pozornost věnována faktorům, které ovlivňují tělesnou stavbu jedince a vnímání vlastního těla. V závěru práce jsou popsána slohová období, na které je nahlíženo v kontextu dobových událostí a vývoje ideálu krásy. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem a zhodnocením způsobů kreativního prožívání volného času a shodných kategorií ve vnímání uměleckých děl pacientek s mentální anorexií.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 284 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.