Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 281 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti.
Horáková, Lenka ; Zounková, Irena (vedoucí práce) ; Posekaná, Pavlína (oponent)
Bakalářská práce na téma důsledky vývojové dysplazie kyčelního kloubu na pohybový aparát v dětství a v dospělosti je zpracována formou rešerše s kazuistikou. Úvod teoretické části obsahuje základní anatomii a kineziologii zdravého kyčelního kloubu, v další části je popsána vývojová dysplazie kyčelního kloubu, její etiologie a patogeneze, možnosti diagnostiky a terapie. V závěru teoretické části jsou popsány důsledky, které je možné u pacientů s touto diagnózou pozorovat. Praktická část práce obsahuje kazuistiku pacientky s dysplazií, která pravidelně dochází na rehabilitace.
Klinický profil a efekt pacientů vyšetřených a léčených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v letech 2013-2017
Ondráčková, Anna ; Kobesová, Alena (vedoucí práce) ; Kövári, Martina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit celkový počet pacientů vyšetřených v centru spasticity Kliniky rehabilitace a TVL FN Motol v období 2013-2017 a popsat jejich klinický profil. V teoretické části této práce je vymezen pojem spasticita, popsány základní klinické škály hodnotící spasticitu a možnosti léčby se zaměřením na terapii botulotoxinem. V praktické části jsou, kromě celkového počtu pacientů a jejich klinického profilu, uvedeny průměrná dávka botulotoxinu na sval, nejčastěji aplikované svaly a subjektivní efekt terapie. Dále jsou zde popsány dvě kazuistiky. Výsledky jsou sumarizovány v tabulkách a grafech.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis
Rejzková, Dominika ; Novotná, Irena (vedoucí práce) ; Křížková, Štěpánka (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis Cíl práce: Cílem bakalářské práce je seznámení s teoretickými podklady o uvedené diagnóze a následně vypracování kazuistiky fyzioterapeutické péče pacientky s diagnózou periferní paréza nervus facialis. Metodika práce: Bakalářská práce obsahuje teoretické poznatky o periferní paréze nervus facialis včetně vyšetření a možné léčby, zejména fyzioterapeutické. Jsou uvedeny také anatomické souvislosti a porovnání s centrální parézou. Speciální část je zpracována formou kazuistiky pacientky s diagnózou periferní paréza nervus facialis, která obsahuje anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, jednotlivé terapie, výstupní kineziologický rozbor včetně zhodnocení efektu terapie. Klíčová slova: periferní paréza, nervus facialis, Bellova obrna, metoda sestry Kenny, terapie, mimické svaly
Možnost využití vizuálního umění ve volném čase v průběhu léčby mentální anorexie
BROŽKOVÁ, Lenka
Tato práce se zabývá tématem možnosti využití vizuálního umění ve volném čase s cílem pozitivního ovlivnění léčby v průběhu hospitalizace pacienta s diagnózou mentální anorexie. Začátek práce je věnován vymezení pojmu mentální anorexie, seznámení se s uvažováním anorektika a režimem hospitalizace. Dále je pozornost věnována faktorům, které ovlivňují tělesnou stavbu jedince a vnímání vlastního těla. V závěru práce jsou popsána slohová období, na které je nahlíženo v kontextu dobových událostí a vývoje ideálu krásy. Praktická část je tvořena kvalitativním výzkumem a zhodnocením způsobů kreativního prožívání volného času a shodných kategorií ve vnímání uměleckých děl pacientek s mentální anorexií.
Fyzioterapeutické postupy u entezopatií na dolní končetině
VOLENCOVÁ, Lenka
Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma týkající se problematiky úponových bolestí na dolní končetině nesoucí název "Fyzioterapeutické postupy u entezopatií na dolní končetině". Toto téma jsem si vybrala, jelikož sama mám za sebou období, kdy se u mě začaly objevovat prvotní příznaky úponových bolestí, a navíc jsem nenarazila na práci, která by se takto široce věnovala entezopatiím na dolní končetině. Onemocnění vzniká na podkladě přetížení šlachy z mnoha příčin jako je nárazové cvičení, nekvalitní obuv, patologické pohybové stereotypy a svůj vliv mají i předchozí prodělaná zranění. Klinický obraz pak záleží na lokalizaci a době trvání přetěžování. V léčbě je velká snaha zůstat při konzervativní terapii, která je mnohdy úspěšná. Ta spočívá ve využití měkkých a mobilizačních technik, kompenzačních cviků, fyzikální terapie a dalších metod. Avšak někdy je třeba přistoupit k operačnímu řešení. Důležitou roli hraje prevence, která nás dokáže od vzniku obtíží uchránit. V teoretické části začínám podrobnější anatomií popisující kosti a svaly celé dolní končetiny. Dále se věnuji vyšetřovacím metodám, kde zmiňuji anamnézu, aspekci, palpaci, vyšetření kloubní pohyblivosti a zobrazovací metody. V další části se zabývám problematikou entezopatií, jejich podstatou vzniku, rizikovými faktory a popisem klinického obrazu dle jednotlivých lokalizací. Na závěr čtenáře seznamuji s možnostmi terapie, kde jsem větší prostor vymezila pro konzervativní léčbu. Nechybí ani zmínka o preventivních opatřeních. V praktické části jsem pracovala s pacienty trpícími úponovými bolestmi v oblasti Achillovy šlachy. U všech jsem prováděla vstupní a výstupní kineziologický rozbor, který jsem na konci výzkumu porovnávala. Po vstupním vyšetření bylo provedeno během pěti týdnů 10 terapií, které se skládaly z měkkých a mobilizačních technik, laserterapie, kompenzačních cvičení a tejpování. Pacienty jsem zaedukovala v oblasti autoterapie a preventivních opatření. Výzkumný soubor tvořili 3 pacienti ve věku 25-45 let. Vzhledem k získaným výsledkům lze říci, že navrhnutá terapie má pozitivní účinky a pacientům přinesla v různé míře úlevu. Navrhla jsem také cvičení vhodná pro prevenci i léčbu vybraných entezopatií na dolní končetině, která můžete nalézt mezi přílohami. Tato práce by mohla sloužit jako edukační materiál pro zdravotnické pracovníky, sportovce i pro laickou veřejnost.
Možnosti terapií u dětí s DMO aplikovaných ve speciální mateřské škole v Kraji Vysočina a v Jihočeském kraji.
HÁNOVÁ, Veronika
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi dostupných terapií pro děti s dětskou mozkovou obrnou ve vybraných speciálních mateřských školách, které pracují po vzoru koordinované rehabilitace. Cílem je zjistit, jaké terapie jsou danou speciální mateřskou školou nabízené a jak fungují. V teoretické části se zabývám definováním jedince s postižením, zejména pak jedince s dětskou mozkovou obrnou a dále systémem koordinované rehabilitace. V Praktické části jsou popsaná zařízení, tedy Mateřská škola při centru ARPIDA, o.p.s. a Mateřská škola a SPC Jihlava, p.o., výzkumný soubor a využívané terapie. Při výzkumu jsem využila metodu pozorování a polostrukturovaný rozhovor s rodiči vybraných dětí, terapeuty a pedagogy ze speciálních mateřských škol. Výsledky práce nastiňují možnosti terapií využívaných dětmi s DMO a fungování těchto terapií v Mateřské škole při centru ARPIDA, o.p.s. a v Mateřské škole a SPC Jihlava, p.o..
Poruchy příjmu potravy a možnosti jejich terapie
ŠÍMOVÁ, Adéla
Bakalářská práce zpracovává téma Poruchy příjmu potravy a možnosti jejich terapie. Tato práce je zaměřena na problematiku poruch příjmu potravy, konkrétně mentální anorexii a bulimii. Jedná se o velmi rozšířené nemoci současnosti. Ve většině případů jimi trpí mladí lidé. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá rozdělením, charakteristikou jednotlivých poruch, rizikovými faktory, následky a v neposlední řadě možnou léčbou, terapií. Výzkumným vzorkem pro mou praktickou část jsou děti na základních školách v jižních Čechách, které jsem analyzovala metodou kvantitativní, pomocí dotazníků. Práce zkoumá jejich postoj k sobě samému, ke stravování, zkušenosti s dietami, sklony k perfekcionismu a vztahy mezi vrstevníky. Vše tematicky zaměřené na poruchy příjmu potravy. Zjištěné výsledky ukazují, že období dospívání je rizikovým faktorem těchto onemocnění.
Sociální práce s dětmi s ADHD a jejich rodinami
SAMOHEJLOVÁ, Klára
Práce je teoreticko-empirická a zabývá se syndromem ADHD a jak osobám s touto diagnózou může pomoci sociální práce. Nejprve popisuje syndrom obecně i s jeho projevy a jak probíhá diagnostika. Poté zdůrazňuje, jak taková diagnóza působí na rodiče a základní funkce rodiny. Práce nabízí stručný návod pro správné výchovné vedení, mapuje možnosti terapie jak farmaceutické tak i alternativní terapie a podrobněji popisuje, co nabízí sociální práce v péči o lidi s ADHD ale i o příslušníky rodin s dětmi, které mají ADHD.
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze
Bolková, Karolina ; Andrlíková, Dana (vedoucí práce) ; Vomáčková, Helena (oponent)
Název práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou spondylodiscitida po spondylodéze Autor: Karolina Bolková Vedoucí práce: Mgr. Dana Andrlíková Cíl práce: Cílem této práce je zpracování kazuistiky pacientky po spondylodéze pro spondylodiscitidu. V této práci budou popsány teoretické podklady týkající se pacientčiny diagnózy a vybrané možnosti operační léčby a budou zmíněny další léčebné a terapeutické postupy vzhledem k diagnóze. Metody: Závěrečná práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a speciální. První část se věnuje anatomii, kineziologii a biomechanice páteře a zabývá se poznatky o spondylodiscitidě a možnostmi její léčby. Speciální část obsahuje vstupní a výstupní kineziologický rozbor konkrétního pacienta a zahrnuje podrobný popis všech terapeutických jednotek, zpracovaných po dobu konání souvislé odborné praxe ve Vršovické zdravotní a. s. pod vedením Mgr. Heleny Voráčové. Výsledky: Využité terapeutické metody péče byly účinné a u pacientky došlo v průběhu terapie k celkovému zlepšení jejího zdravotního stavu, což dokazuje závěrečné srovnání výsledků kineziologických rozborů. Klíčová slova: fyzioterapie, páteř, spondylodiscitida, spondylodéza, kazuistika, terapie
Exprese a prognostický význam mikroRNA u pacientek s časným karcinomem prsu.
Sochor, Marek ; Tesařová, Petra (vedoucí práce) ; Slabý, Ondřej (oponent) ; Hajdúch, Marián (oponent)
Karcinom prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen, které je z hlediska prognózy velice heterogenní. Časný karcinom prsu má celkově vynikající prognózu s dlouhodobým přežitím přes 90%. V této skupině se však vyskytují pacientky s vysoce nepříznivým vývojem a rizikem budoucího návratu nemoci. Vzhledem k účinným možnostem protinádorové léčby, je hlavním úkolem správného léčebného rozhodování určení rizika relapsu zhoubného onemocnění. Ke stanovení prognózy máme k dispozici markery klinické (velikost nádoru, postižení uzlin) a patologické (grade, ER, PgR, HER2 a Ki-67), všechny vykazují nízkou individuální specificitu a senzitivitu. Molekulární testy založené na vícegenovém hodnocení DNA nebo RNA vykazují vyšší senzitivitu a specificitu, ale jejich vzájemná shoda je nízká. Jedním z hlavních směrů výzkumu karcinomu prsu je hledání dostatečně specifických a senzitivních prognostických biomarkerů. MikroRNA jsou malé, vysoce stabilní, nekódující RNA, které ovlivňují současně desítky mRNA a proteinů uvnitř buněk. V kancerogenezi mohou fungovat jako onkogeny nebo tumor supresorové geny a ovlivňují základní děje vzniku a udržení nádorového procesu. Jedním ze směrů výzkumu mikroRNA je jejich využití jako prognostické biomarkery. Bylo publikováno mnoho prací, které definovaly jejich využitelnost při...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 281 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.