Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 505 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Člověk jako faktor kvality vzduchu
Kops, Tomáš ; Uher, Pavel (oponent) ; Rubinová, Olga (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro typový objekt a dále navrhnout způsob automatické regulace, přívodu a odvodu vzduchu pro získání kvalitnějších vlastností vnitřního prostředí (reprezentovanou koncentrací oxidu uhličitého).
Teplotní změny v tenkých vrstvách nanočástic
Krtouš, Zdeněk ; Kousal, Jaroslav (vedoucí práce) ; Hanuš, Jan (oponent)
Mnohé vlastnosti nanočástic jsou velmi odlišné od "bulk" materiálu. V mé práci jsem se zabýval sléváním nanočástic, které je závislé na teplotě. Experimentálně bylo proměřeno slévání zlatých nanočástic, měděných nanočástic a stříbrných nanoostrůvků. Experimenty byly charakterizovány pomocí SEM, AFM a in-situ elipsometrie v rozsahu teplot od 20řC do 350řC. V teoretické části byl realizován existující polo-analytický model slévání a následně byl vytvořen nový model vycházející z původního. Nakonec bylo provedeno srovnání experimentu s modely. Upravený model předpovídá větší slévání nanočástic, což je v lepším souladu s experimentem.
Hustotní a elektrostatické vlastnosti vody a jejich využití v termodynamice vodných specií a rozpustnosti minerálů za vysokých teplot a tlaků
Hanková, Barbora ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Zachariáš, Jiří (oponent)
Hydrotermální roztoky představují důležité transportní médium pro hmotu i energii v prostředí zemské kůry a pláště. Kromě transportní role se v horninovém prostředí účastní jako reaktanty nebo produkty v řadě procesů, od parciálního tavení po magmatickou a metamorfní devolatilizaci. Tato práce se zaměřuje na vyhodnocení vlivu stavových rovnic a termodynamických dat na předpověď rozpustnosti minerálů ve vodných roztocích za vysokých teplot a tlaků pomocí široce rozšířeného Helgesonova-Kirkhamova-Flowersova (HKF) modelu. Do tohoto výpočtu vstupují (i) objemové vlastnosti vody; (ii) dielektrické vlastnosti vody; (iii) termodynamická data vodných specií. Srovnání deseti stavových rovnic vody vůči mezinárodnímu standardu IAPWS ukazuje relativní shodu předpovědí objemových vlastností vody za studovaných teplotně tlakových podmínek do 1200 řC a tlaku do 50 kbar (maximální odchylky ± 5 %) s výjimkou nízkých tlaků (do 2 kbar), teplot nad 1000 řC a křivky varu vody, zejména v okolí kritického bodu. Dále bylo testováno devět modelů pro dielektrickou konstantu vody, jež nabývají v porovnání se stavovými rovnicemi výrazně vyšších odchylek od IAPWS v řádech desítek až stovek procent. Odchylky v objemových a dielektrických vlastnostech vody propagují do výpočtu rozpustnosti minerálů. U křemene, korundu a kalcitu...
Trendy hydroklimatických faktorů ve vybraných povodích Krušných hor
Navrátilová, Denisa ; Matoušková, Milada (vedoucí práce) ; Fraindová, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce se zabývá identifikací trendů v datových řadách vybraných hydroklimatikcých faktorů (teplot, srážek a průtoků) povodí horního toku řeky Svatavy a povodí Načetínského potoka, které leží v Krušných horách. Hlavním cílem je identifikace základních trendů obou zájmových povodí a jejich následná srovnávací analýza. K analýzám jsou využívána denní průtoková data z limnigrafických stanic Klingenthal a Rothenthal a z německých klimatických stanic nacházejících se v blízkosti zájmových povodí. Úvodní část popisuje fyzicko-geografickou charakteristiku sledovaných povodí. Hlavní část práce je věnována k analýze teplot, srážek a průtoků například pomocí metody lineární regrese, jednoduchých součtových čar a Mann-Kendallova statistického testu. Detailnější analýza průtokových dat je zpracována pomocí IHA analýzy. Výsledky analýz prokázaly výrazný roční trend zvyšování teplot a snižování průtoků během sledovaných let. Nejvýznamnější změna teplot a průtoků je zaznamenána v jarním a letním období. Klíčová slova: odtok, srážky, teploty, změna srážkoodtokového režimu, Mann-Kendallův test, IHA analýza
Teplotní závislost motility spermatu u různých druhů ryb
DADRAS ASYABAR, Hadiseh
Reprodukce ryb ať už v přirozených nebo kontrolovaných podmínkách akvakultury je biologickou záležitostí, která může být silně svázána s reprodukčním úspěchem. Navíc, studium fyziologie spermatu a kontrola kvality spermií může být brána v potaz jakožto nástroj umožňující úspěšnou produkci v akvakulturních systémech. Často se připouští, že kvalita spermatu jakožto jeden z limitujících faktorů reprodukčního úspěchu je ovlivňována různými faktory, proto některé výzkumy věnují pozornost kvalitě spermatu. Motilita je považována za jeden z nejspolehlivějších parametrů pro predikci kvality spermatu a pro zhodnocení oplozovacího potenciálu spermatu se běžně používá pozorování snížení motility spermatu za in vitro a in vivo podmínek. Tyto studie byly provedeny na základě hypotézy, která má za cíl vyhodnotit charakteristiky motility spermií a některé fyziologické změny spermatu (jako je aktivita antioxidačních enzymů a složení lipidů) v rozmezí výtěrové teploty každého druhu. Bylo provedeno zjištění funkce motility rybích spermií a enzymatické odezvy ve vztahu k různým in vitro teplotám s použitím aktivace spermií u taxonomicky vzdálených druhů ryb (kapr obecný, pstruh duhový a jeseter malý) při 4, 14 a 24 ° C. Speciální pozornost byla věnována parametrům motility spermií (rychlost, trvání a velocita), aktivitě katalázy (CAT) a superoxidu dismutázy (SOD) a látkám reagujícím s kyselinou thiobarbiturovou (TBARS) jakožto ukazatelům peroxidace lipidů. Výsledky studie ukazují, že trvání motility u tří výše zmíněných druhů je nejdelší ve 4°C ve srovnání s 14 a 24°C. U pstruha duhového a kapra byla signifikantně zvýšená velocita při 14°C po 10 a 30s od aktivace spermatu. Zatímco po 60s po aktivaci byla nejvyšší velocita u jesetera malého při 24°C. Aktivita CAT byla nejvyšší při 4°C u pstruha duhového a jesetera malého, zatímco u kapra nebyl pozorován žádný rozdíl. Jakožto další cíl studie byl analyzován obsah lipidů mezi pohyblivým a nepohyblivým kapřím spermatem za různých in vitro teplot (4, 14 a 24°C). Nejnižší obsah některých mastných kyselin 18:3 (n-3) a 22:6 (n-3) u pohyblivého spermatu byl detekován ve 24°C. Vzhledem k významu fosfolipidů jakožto zdroje energie pro pohyb spermatu, celkový obsah fosfolipidů byl nižší u pohyblivého než u nepohyblivého spermatu ve 24°C. Poměry phosphatidylcholinu and phosphatidylserinu byly nižší u pohyblivého než u nepohyblivého spermatu. Na základě těchto dat lze říci, že obsah lipidů u pohyblivého spermatu kapra je ovlivňován teplotou, sníženým poměrem některých lipidových částí při vyšší teplotě, zvýšením velocity a sníženým trváním periody, po kterou je udržována motilita. Třetí studie byla navržená, aby zkoumala úlohu různých faktorů, které by mohly ovlivnit aktivaci motility spermií s využitím fyziologických funkcí osmolality, iontů vápníku (Ca2+) a obzvlášť teploty u mníka. Motilita spermatu byla testována za teploty 4 a 30°C v následujících roztocích: seminální tekutina (SF), isotonické médium (plus Ca2+ nebo bez), hypotonické médium (plus Ca2+ nebo bez). Pokud jde o aktivaci motility spermatu v seminální tekutině při vysoké teplotě (30°C), zdá se, že během rutinní praxe v líhni nedochází k žádnému riziku při manipulaci se spermatem. Výsledky ukazují, že iniciace motility spermatu u mníka je zprostředkována souběžným působením Ca2+ a teploty. Proto lze dojít k závěru, že sperma mníka je mnohem citlivější na vysokou teplotu při iniciaci motility ve srovnání s jinými sladkovodními druhy ryb.
Vliv výrobních teplot na obalovně na vlastnosti kameniva
Brtníková, Tereza ; Stehlík, Dušan (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
V bakalářské práci je popsán jak postup výroby kameniva tak postup výroby asfaltové směsi v šaržové obalovně. Je zde uveden postup zkoušek odolnosti kameniva proti drcení a odolnosti proti zmrazování a rozmrazování. Zkoušky byly provedeny na 3 typech kameniva, které byly teplotně zatěžovány na 110°C, 200°C a 300 °C. Výsledky byly následně porovnány.
Zařízení pro měření aktivity včelstva
Fučík, Jan ; Šimíček, Tomáš (oponent) ; Novák, Marek (vedoucí práce)
Tato práce se před samotným návrhem zařízení věnuje charakteristickému chování včel. Uvažuje neelektrické veličiny, které mohou chování včel reprezentovat. Následuje popis komponentů, které mohou být pro měření jednotlivých veličin využity. Zaměřuje se na dosažitelnou přesnost a hlavně spotřebu potenciálně využitelných komponent. Následně je vybrána vhodná metoda měření. Úměrně vybrané metodě jsou vybrány snímací prvky a navržen řídicí obvod. Závěrem jsou shrnuty parametry zařízení. U částí, které nefungují dle předpokladů jsou navrženy možné úpravy.
Numerická metoda pro měření elektronové teploty sluneční koróny
Dvořák, Jindřich ; Žák, Libor (oponent) ; Druckmüller, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výpočtem spektrální záře K-koróny, spojité části spektra, které vzniká Thomsonovým rozptylem slunečního záření na volných elektronech v koróně. Je zde popsán vliv Dopplerova jevu, který vyhladí sluneční spektrum obsahující mnoho absorpčních čar na hladkého spektra K-koróny. To vytváří základní model pro metodu měření teploty, který plánuje NASA použít na sondě ONSET. Dále je zde diskutována definice teploty pro sluneční korónu.
Vliv teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice
Seidlová, Kateřina ; Brázda, Václav (oponent) ; Hrstka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem teploty a sucha na obsah proteinů gliadinové frakce u dvou odrůd pšenice. Vybranými odrůdami byly Hyfi a Julie kultivované při teplotách 26, 29, 32, 35 a 38 °C v podmínkách, kde bylo kontrolováno zavlažování. Pro vzorky kultivované za vlhka měla půda vlhkost větší než 70 %, za sucha měla půda vlhkost nižší než 30 %. Po sklizni byla zrna rozemleta na mouku, ze které byly gliadiny extrahovány 2-chlorethanolem. Pro separaci gliadinů byla použita metoda A PAGE, kvantifikace byla provedena počítačovou denzitometrií. Byl zjištěn výrazný vliv genotypu na lepkové proteiny. Zatímco u odrůdy Hyfi při současném působení sucha neměla teplota v rozmezí 26–38 C výrazný vliv na obsah gliadinů, u odrůdy Julie vykazoval obsah gliadinů zřetelné maximum při 32 °C. Odrůda Hyfi se tedy vyznačovala větší odolností vůči teplotnímu stresu než odrůda Julie. U obou odrůd byl obsah gliadinů vyšší za sucha než při zavlažování.
Zvýšení efektivnosti vytápění snížením teploty topné vody
Hliboký, Samuel ; Poláčik, Ján (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Obsahom tejto bakalárskej práce je opísať možnosti zvýšenia efektivity vykurovania v rodinnom dome. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť sa zaoberá princípom funkcie plynových kotlov a možnosťami zníženia teploty vody v systéme. Praktická časť práce obsahuje ekonomicko-technické zhodnotenie náhrady štandardného plynového kotla kotlom kondenzačným, a to na základe návratnosti investície.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 505 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.