Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tendencies in the Usage of 'Anglicisms' in Contemporary Czech Media
Skálová, Zuzana ; Richterová, Jana (vedoucí práce) ; Ženíšek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá výskytem anglicismů v článcích publikovaných mezi lety 2009 a 2018 v Lidových novinách. Hlavním cílem práce je určit, zda se v průběhu let zvýšilo množství anglicismů ve zkoumaných článcích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu anglicismus, historii užívání anglicismů v českém jazyce, jejich adaptaci a aplikaci v současné komunikaci. Úvodem do problematiky je kapitola o globálním vlivu angličtiny, jejíž cílem je ukázat rozsah vzájemného působení jazyků a postavení angličtiny ve světě. Teoretická část dále obsahuje kapitolu o slovotvorných procesech v angličtině i v češtině, která nastiňuje význam jazykových přejímek v českém jazyce. Praktická část bakalářské práce je založena na výzkumu souboru novinových článků na téma politiky v rámci výskytu anglicismů.Výzkum je proveden kvalitativní i kvantitativní metodou. Cílem analýzy je také určit, zda je užití daného anglicismu nezbytné, či zda by bylo vhodnější ho nahradit synonymem jiného než anglického původu. Hodnocena je i vhodnost užití konkrétního anglicismu. Práce prezentuje komparativní analýzu výrazů užívaných v letech 2009 a 2018 s cílem vyhodnotit měnící se tendence v užívání anglicismů. Hypotézy byly potvrzeny a výzkum ukázal zvýšení horní hranice...
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina ; Hříbková, Radka (vedoucí práce) ; Hlaváček, Antonín (oponent)
Tato diplomová práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně- historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Diplomová práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Vývoj českých výkonů ve skokanských disciplínách
Bricín, Štěpán ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Červinka, Pavel (oponent)
Název: Vývoj českých výkonů ve skokanských disciplínách Cíle: Zaměřili jsme se na sledování nejlepších českých a světových skokanů a skokanek včetně juniorské kategorie v disciplínách skok daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči v letech 1993-2016. V tomto období jsme sledovali vývoj výkonnosti v jednotlivých skokanských disciplínách a následně jej porovnávali s výkony světové špičky. Metody: Sledovali jsme a porovnávali skokany v disciplínách skok daleký, trojskok, skok vysoký a skok o tyči. V každém roce jsme vybrali 12 nejlepších skokanů z každé disciplíny. Pro účely lepší přehlednosti a přesnější analýzy skokanů jsme dále pracovali se skupinou nejlepších, dále pak se skupinou průměru tří, šesti a dvanácti. Pro účely zpracování výsledků jsme použili základní statistické charakteristiky jako aritmetický průměr, četnost a směrodatnou odchylku. Výsledky: Nejlepší výkony skokanů a skokanek nebyly ovlivněny tím, zda se v daném roce konala nebo nekonala vrcholová akce. Pro umístění ve skupině pro top 12 bylo nutné skočit ve skoku dalekém pro muže cca 759 cm, pro ženy pak cca 616 cm. V trojskoku by měli muži dosáhnout cca 15,35 m, ženy pak cca 12,65 m. V tyčce by měli muži dosáhnout cca 5,20 m, ženy pak cca 3,72 m. Ve skoku vysokém by měli muži dosáhnout cca 215 cm, ženy pak cca 181 cm. Pro...
Tendence vývoje výkonů v atletických vícebojích
Svědíková, Martina ; Vindušková, Jitka (vedoucí práce) ; Krátký, Petr (oponent)
Název: Tendence vývoje výkonů v atletických vícebojích Cíle práce: Hlavním cílem této práce bylo zjištění tendencí ve vývoji vícebojařských výkonů v letech 2005-2014 na základě výsledků vrcholových soutěží a interindividuální variability bodové struktury jednotlivých vícebojařů a vícebojařek. Metody: V této práci byly použity metody komparace a analýzy vývoje vícebojařských výkonů. Výsledky: Tendence vícebojařských výkonů se nezměnila. Nadále se ve víceboji žen i mužů prosazují hlavně vícebojaři s vynikajícími sprintersko - skokanskými výkony bez výrazných slabin ve vrhačských disciplínách. U žen lze konstatovat vyšší vyrovnanost soupeřek než u mužů. Mírná progrese u mužského víceboje byla v letech 2012-2014 díky vysokým vítězným výkonům rekordmana Ashtona Eatona. U ženského sedmiboje se prosazovala vysokými vítěznými výkony Carolina Klüftová v letech 2005-2007, ale průměr výkonů se nezvýšil. U halového pětiboje žen byl vývoj mírně progresivní do roku 2012. Průměry výkonů s vítěznými výkony byly podobné, ukazovaly vysokou vyrovnanost soupeřek. Pořadí jednotlivých disciplín podle nejvyšších bodových podílů na celkovém výkonu: i) desetiboj: 110 m překážek, skok daleký a 100 m; ii) halový sedmiboj: 60 m překážek, skok daleký, skok o tyči; iii) ženský sedmiboj a pětiboj: 100 m překážek (60 m...
Statistická analýza prodejů společnosti BMW Group
Kmoníček, David ; Hlavsa, Tomáš (vedoucí práce) ; Jindrová, Andrea (oponent)
Tato bakalářská práce, jejíž název zní Statistická analýza prodejů společnosti BMW Group, je rozdělena na dvě osnovní části - část teoretickou a část praktickou. V části teoretické jsou popisovány pojmy jako obecné fungování trhu, obecná charakteristika automobilového průmyslu, významné momenty v historii automobilového průmyslu, důležité události současnosti, hlavní faktory ovlivňující prodej automobilů, nebo vybrané konkurenční koncerny. Dále jsou také popsány části společnosti BMW Group. Praktickou část lze dále rozdělit na dvě části. První část se zabývá analyzováním jednotlivých vývojů modelových řad BMW a zaznamenáváním nových technologií. Druhá část je zaměřena na analýzu a porovnání stěžejních modelů společností BMW a Mercedes-Benz, který pro BMW představuje hlavního konkurenta. Hlavními cíli bude vyhodnocení jejich vývojových tendencí, zjištění podobností vývoje prodejního trendu a následná predikce pro roky 2015 a 2016. Výsledkem analýzy bude určení leaderů jednotlivých automobilových segmentů a tomu předcházející vývoj a také zjištění, která z těchto dvou automobilek je větším výrobcem luxusních automobilů na světě.
Cizinci v ČR
Ageeva, Daria ; Grosz, Jan (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Cílem této práce je analyzovat pomocí statistických metod data týkající se cizinců na území České republiky. Hlavní skupinou pro studium jsou zástupci zemí bývalého sovětského svazu. V práci jsou zohledněny změny, které probíhají ve struktuře cizinců v posledních letech, a také provedeny pokusy navrhnout možné změny v počtu cizích státních příslušníků a dalších ukazatelů v blízké budoucnosti. V teoretické části jsou prezentovány základní pojmy spojené s danou prací, jako jsou migrace, imigranti a další, dále je uvedena klasifikace migrace z různých úhlů pohledu. Kromě toho, v této části práce je nezbytné uvést historii světové migrace, její moderní trendy a tendence, pozitivní a negativní aspekty vlivu migrace, protože je důležité zamyslet se nad problematikou v širším kontextu. Praktická část se skládá z analýzy získaných a zpracovaných autorem dat, odvození trendů ukazatelů a jejich změn. Dále jsou v ní prezentovány výsledky provedeného autorem průzkumu veřejného mínění o životě migrantů v České republice, jejich postavení ve společnosti a problémech spojených s pobytem v ČR.
REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
Doležel, Martin ; Sochor, Jan (oponent) ; Ponešová, Barbora (vedoucí práce)
ZAHRADA V KRIZI Problém první. Přesunutí vstupu z osy rotundy v 19. století, ze severu, do prostoru původního hospodářského dvora sevřeného skleníky. Cenou za tento krok bylo setření konceptu libosadu jako duchovní cesty, a dále zmatení návštěvníka novým excentrickým vstupem do zahrady. Problém druhý. Původní ušlechtilá náplň předpolí byla dokonale vyčištěna, a to včetně členění. Takže čestný dvůr je vklíněn mezi dva obrovské nespecifické prostory. Třetí problém. Devatenácté století je pryč. Dnešní návštěvník je náročný a nesoustředěný. KONCEPT Znovuoživení a doplnění konceptu členění předpolí na „subprostory“ je praktické a zároveň nabízí ztracenou estetickou kvalitu. Ve vztahu k osám zahrady je prostor příčně členěn novými stavbami. Tyto funkční pásy vytvářejí optické bariéry a jsou v ose průchodné. Ze dvou velkých prostorů vzniká minimálně šest menších. Přesunutí hlavního vstupu ze dvora na osu rotundy znamená možnost zahrady nadechnout se k budoucímu rozvoji bez drastických změn na památkově chráněných objektech, funkčně již definovaných. Navíc zahrada opět dostává ztracenou osovost, smysl, příběh o cestě člověka. Aplikování principů barokní zahrady do náplně zahrad předpolí je mylné nebo prvoplánové. Jiný druh prostoru vznikající v jiné době si žádá jiný přístup. Polarizované (též protilehlé) zahrady nabízí extrémní polohy dvou protichůdných vývojových tendencí. Superkoncipovaná zahrada vytvářená technologií dneška versus háj moudrosti, kde je architektem i stavitelem příroda. To vše proložené barokní zahradou někde uprostřed.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.