Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 387 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vítejte v prodejně budoucnosti.
Hoangová, Nikol ; Strouhal, Jonáš (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám otázkami práce v jednom z největších globálních prodejců na internetu - Amazonu. V roce 2015 otevřel Amazon distribuční centrum v Dobrovízi nedaleko Prahy. Skrze výpověď bývalé zaměstnankyně, jež zde pracovala jako agenturní zaměstnanec, jsem se podrobně seznámila, co znamená pracovat pro nejbohatšího muže světa(2019) - Jeffa Bezose. Podmínky, ve kterých musí zaměstnanci pracovat, jsem se rozhodla demonstrovat platformou AmazonExperience. Ta se skládá z e-shopu, na které prezentuji svá díla, která se tváří jako produkty. Ty těží hlavně ze sloganů firmy, stereotypů práce, zkušeností z běžného provozu a stanovených nebo nepsaných pravidel.
Využití dronů v konkrétních podmínkách zemědělského podniku
KOHOUT, Jan
Práce se zabývá použitím a využitím dronu a to zejména v zemědělských podmínkách, kde jsou drony v posledních letech využíváni čím dál tím častěji, především v kombinaci s precizním zemědělstvím a to díky velkému množství výhod, které tato technologie v současné době přináší a to nejen do zemědělského odvětví. V práci jsou uvedeny typy dronů, které se používají pro precizní zemědělství. Dále jsou zde popsané funkce využívaných dronů a jejich rozdělení podle nasazení v zemědělském podniku. V poslední řadě zde budou zodpovězeny otázky ohledně množství investic do této technologie a zhodnocení efektivnosti systémů.
Možnosti uplatnění vybraných logistických technologií a metod ve vybraném podniku
HARANT, Martin
Správné využití moderních technologií v logistice je důležitým prostředkem k posílení konkurenceschopnosti na trhu a celkovému zlepšení kvality logistického systému. Bakalářská práce poskytuje charakteristiku a analýzu možností uplatnění vybraných logistických technologií a metod se zaměřením na materiálové a informační toky, možnosti jejich uplatnění v podniku Robert Bosch, spol. s.r.o., včetně analýzy klíčových faktorů pro jejich úspěšnou implementaci. Ve finálním zhodnocení jsou uvedeny i efekty, jež daná metoda, či technologie má na vybrané cílové aspekty podniku. Práce je vypracována na základě předchozí teoretické přípravy a prostudování literárních pramenů. Teoretická východiska práce jsou doplněna praktickou analýzou a finálním zhodnocením technologií, jež autor přímo sledoval ve výrobním závodě. Na závěr je proveden strukturovaný řízený rozhovor s procesním expertem společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o. pro ucelení poznatků o zkoumané problematice, jež vedlo k hlubšímu pochopení problematiky a patřičným návrhům na zlepšení.
Legal Design
Kuk, Michal ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
- i - Legal Design Abstrakt Právo se dostává do situace, kdy je nuceno vnějšími nároky a novými technologickými možnosti hledat nová řešení a způsoby výkonu práva. Nepostačuje již poskytovat čisté práv- ní služby bez vnímání kontextů a potřeb jejich uživatelů. Určitá míra automatizace a zefek- tivnění základních právních činností se oboru nevyhnula. V rámci trendů transparentnosti a otevřenosti státu rovněž v určité míře stoupá tlak na to, aby právo nebylo pouze výsadou právníků. Dlouhou dobu právní svět odolával změnám díky tomu, že právníci k nim nebyli motivování a klienti je nevyžadovali, protože nerozumí tomu, zda jsou možné. Zdá se však, že situace se začíná měnit a signálem k tomu může být i rostoucí množství inovačních a technologických start-upů zaměřených na právo s cílem zpravidla zefektivnit právní proce- sy. Na tyto nové situace a výzvy je možné hledat řadu řešení a jedno z nich nabízí obor Le- gal Designu. Jedná se o obor nasazující designové myšlení a metodiky na právní problémy s cílem hledat hodnotná nová řešení. Významným je prvek zaměření na člověka, či uživatele tak, aby byly nalezeny způsoby, jak do služeb, které právo poskytuje, dostat hodnotu navíc. Aby smlouvy pouze neřešily, když se něco pokazí, ale aby pomáhaly budovat vztahy. Aby soudnictví nad rámec autoritativního rozhodování...
Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice
Ráb, Jakub ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, studie realizace hlavních technologických etap objektu SO02, návrh vhodné strojní sestavy, technologický předpis pro vrtané piloty a pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, varianty návrhu zvedacích mechanismů a časová a finanční rozvaha realizace zpevněných ploch areálu výrobní haly.
How can bringing the digital gender divide accelerate the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals?
Smith, Joshua ; Bureš, Oldřich (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
The purpose of this research is to identify how bridging the online gender divide can accelerate the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. At present 200 million fewer women are online than their male counterparts, highlighting the gender inequality that exists online. The disparity in the number of women online is having a detrimental effect on the ability to achieve the Sustainable Development Goals by the United Nations target date of 2030. The research first endeavours to understand the current discourse of what is understood by the term "digital gender divide" within contemporary literature. Drawing knowledge from existing literature, the reasons for the digital gender divide are critically assessed and conceptualised within an empirical framework before offering an insight into how such barriers can be addressed and overcome. The removal of such obstacles therefore paves the way for the United Nations Sustainable Development Goals to flourish. The evidence collated throughout the study details the intricate connection between sustainable development and gender equality, concluding that considerable advancements towards sustainable development can be made if more women are online.
Marketingové postupy na pornostránkách
Votruba, Daniel ; Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vztahem internetové pornografie a marketingové komunikace. Téma je aktuální, neboť zkoumá dynamický trh internetového pornoprůmyslu s fenoménem posledních desetiletí - marketingem. V teoretické části práce jsou nastíněny základní fakta, geneze a historie pornografie v online prostředí. Současně je popsán vliv pornografie na technologický vývoj internetu. Práce představuje základy marketingové komunikace, které jsou relevantní pro prakticky uplatňované postupy vedoucí k zisku v kontextu pornografického průmyslu. Jsou představeny klíčové online marketingové nástroje, které jsou využívány pro reklamní účely na pornostránkách. Zároveň jsou vymezeny specifické pojmy vážící se k rozličným formám provozu erotického obsahu a v návaznosti na to uvedeny různé typy obchodních modelů. Praktická část práce se zabývá analýzou inzertního prostoru na porno webech a společně s tím popisuje konkrétní příklady komunikace v rámci činnosti jednotlivců, ale i společností, jejichž marketingové aktivity se pojí s pornoprůmyslem. Jsou zkoumány především faktické komunikační postupy a jejich účinnost pro dosahování zisku na pornostránkách. Pro metodologii je použita obsahová kvalitativní analýza, pozorování a interview. Výsledky práce potvrzují primární výzkumnou otázku, zda se bannerová reklama...
Výstroj a technika Hasičského záchranného systému
Svoboda, Petr ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název práce: Výstroj a technika Hasičského záchranného sboru České republiky Cíl práce: Popsání výstroje a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky, seznámení s právními předpisy a zákony, popsání vybrané výstroje a techniky, která se využívá při určitých typech zásahu. Metoda: V bakalářské práci je využita analýza získaných pramenů, ze které je poté udělána komparace do textu. Výsledky: Výsledkem je popsání výstroje a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky, při jednotlivých typech zásahu. Klíčová slova: výstroj, technika, hasič, sbor, ochrana
Hloubkové kypřiče, jejich využití a význam při pěstování obilovin a řepky ozimé
HAŠKOVEC, Luboš
Bakalářská práce pojednává o hloubkových kypřičích, jejich využití při zpracování půdy a zakládání porostů, popisem jejich jednotlivých typů a agrotechnických požadavků na ně. Práce se dále zabývá minimalizačními technologiemi pro zpracování půdy, jejich vlivem na pěstování jednotlivých druhů rostlin a popisem výhod a nevýhod tohoto způsobu zpracování půdy. První část bakalářské práce stručně shrnuje historii zpracování půdy od úplného počátku vývoje zemědělství až po moderní technologie. Dále je zde pojednáno o typech systémů zpracování půdy a o vývoji používání minimalizačních technologií, jejich rozšíření a důvodech jejich rozvoje používání v zemědělství. Praktická část se zabývá metodikou charakteristiky zemědělského podniku a měřeného stroje, která byla využita pro zpracování a vyhodnocení dat získaných měřením v Zemědělském družstvu Bernartice na strojích Horsch Terrano 5 FM a Strom Terraland TN 3000 H, dále zhodnocením investičních a provozních nákladů a výkonnosti souprav.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 387 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.