Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 392 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh na využití technologie virtuální reality v marketingu společnosti
Šmerda, David ; Herman, Pavel (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje současný nástup technologie virtuální reality (VR) a možná využití této technologie v marketingu společnosti. Využití této technologie budu aplikovat ve společnosti PTÁČEK - velkoobchod a. s. V první části se zaměřím na teorii marketingu, marketingové komunikace, marketingových trendů včetně virtuální reality a psychologických hledisek ve spojení s VR. V druhé části představím společnost PTÁČEK - velkoobchod a. s. a za pomocí zvolených analýz analyzuji jeho marketingové prostředí, které shrnu ve výsledné SWOT analýze. Třetí část obsahuje návrh na zlepšení marketingu firmy prostřednictvím technologie VR, její zavedení a řešení v praxi.
Racionalizace výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla
Kovář, Matouš ; Jaroš, Aleš (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na racionalizaci výrobního procesu upínacích čelistí sklíčidla ve firmě TOS Svitavy, a.s. V úvodní části této práce je představena firma a její výrobní program. Jeho součástí je i výroba ručních samostředicích univerzálních sklíčidel a upínacích čelistí. Je proveden rozbor stávající technologie výroby upínacích čelistí a jsou určena kritická místa současného výrobního procesu. V další části jsou navržena možná racionalizační řešení a následně vybrána nejvhodnější varianta. Ta je zpracována, je navržena nová technologie výroby a sestaven nový technologický postup výroby upínacích čelistí. Na závěr je provedeno zhodnocení stávající a nově navržené technologie a uvedeny závěry této studie.
Volné stříhání
Ryza, Dominik ; Štroner, Marek (oponent) ; Peterková, Eva (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia programu B3S-P předkládá studii zaměřenou na technologii tváření kovů, konkrétně na technologii volného stříhání. Práce se zabývá problematikou stříhání polotovarů. V první části práce je popsán obecný princip stříhání, druhá část práce je zaměřena na problematiku volného stříhání. Tato část obsahuje výčet užívaných metod volného stříhání s uvedením stručného principu stříhání, příkladu stroje a nástroje a v neposlední řadě i vhodnosti dané metody pro použití v praxi.
Explaining Ethics Convergence: The Case of Artificial intelligence
Miotto, Maria Lucia ; Špelda, Petr (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Maria Lucia Miotto Master Thesis Abstract in English Although more and more works are showing convergence between the many documents regarding the ethics of artificial intelligence, none of them has tried to explain the reasons for this convergence. The thesis here proposed is that the diffusion of these principles is due to the underlying action of an epistemic community that has promoted the spread and the adoption of these values. Then, through network analysis, this thesis describes the AI ethics epistemic community and its methods of value diffusion, testing for the most effective. Then, to test the first result, two case studies, representative of political opposites, the United States and the People Republic of China have been analysed to see which method of diffusion has worked the most. What seems evident is that scientific conferences remain a primary factor in the transmission of knowledge. However, particular attention must also be given to the role played by universities and research labs (also those of big tech-companies) because they have revealed to be great aggregators for the epistemic community and are increasing their centrality in the network.
Technologická etapa hrubé vrchní stavby lisovny Jaroslavice
Janeček, Milan ; Bříza, Lukáš (oponent) ; Kantová, Radka (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním a technologickým řešením pro realizaci hrubé vrchní stavby lisovny v Jaroslavicích. Obsahem práce je průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů širších dopravních tras, technologické předpisy pro provádění keramických konstrukcí a pro provádění dřevěné stropní konstrukce, návrh strojní sestavy, řešení zařízení staveniště, koncepce řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a kontrolní a zkušební plány pro provádění keramických konstrukcí a pro provádění dřevěné stropní konstrukce.
Rozpoznávání obličeje ve videu a jeho využití v policejní práci
Fabián, Jan ; Šťastná, Dagmar (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je popsat technologii rozpoznávání obličejů a její využití v praxi. Zejména v posledních letech se technologie rozpoznávání obličejů stala velmi diskutovaným tématem, ať už ve spojitosti s rozšířením této technologie v Číně nebo díky potenciálu této technologie pro bezpečnostní složky. Na jednu stranu technologie rozpoznávání obličejů přináší spoustu nových možností v oblasti prevence kriminality, ale na druhou stranu s sebou také nese riziko narušení soukromí jednotlivých osob. Tato práce se zabývá historií této technologie, metodami, jenž tato technologie používá a také popisuje příklady využití technologie rozpoznávání obličejů v praxi, spolu s riziky spojenými s uvedením této technologie do praxe.
Návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW
Bořil, Michal ; Bárta, Jan (oponent) ; Vítek, Ondřej (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh vysokootáčkového synchronního stroje s permanentními magnety o výkonu 3 MW. Práce je rozdělena na několik částí a obsahuje informace uvedené k tématu. V první části jsou uvedeny trendy a nové technologie vysokootáčkových elektrických strojů a dále je zde uvedena problematika a konstrukce vysokootáčkových synchronních strojů. Ve druhé části je analyticky navrhnut stroj ze zadaných hodnot, který je poté namodelován v programu RMxprt. Tento model motoru je následně upraven do takové podoby, aby dosáhl požadovaného výkonu 3 MW. V předposlední části je motor simulován programy, které jsou obsaženy v balíčku ANSYS Electronics Desktop, jsou to programy RMxprt a Maxwell. Upravený model motoru v RMxprtu je simulován pomocí definovaných vzorců a následně převeden do Maxwellu 2D, kde je motor simulován pomocí metody konečných prvků. V poslední části jsou srovnané výsledky z analytického výpočtu s jinými vysokootáčkovými stroji. Dále se v poslední části srovnaly výsledky simulací z RMxprtu a Maxwellu.
Kdo a proč odchází z vědy? Vývoj profesní identity začínajících vědců a vědkyň a jeho oborová a genderová specifika
Cidlinská, Kateřina ; Císař, Ondřej (vedoucí práce) ; Vostal, Filip (oponent) ; Šima, Karel (oponent)
Tato dizertační práce navazuje na výzkum proměn vědeckého prostředí v posledních desetiletích a jejich vlivu na vědecké profesní dráhy a akademické identity. Specificky se zaměřuje na fenomén opouštění vědecké profesní dráhy, který zkoumá za pomoci perspektivy profesní identity. Vychází přitom z poznání, že akademické identity jsou nedílnou součástí proměn vědeckého prostředí, kterým tak umožňují lépe porozumět, a zároveň ovlivňují rozvoj akademických ambicí. Cílem práce je zjistit, jací lidé, s jakými profesními identitami, do vědy vstupují, a následně ji opouštějí, a z jakých důvodů, a na tomto základě identifikovat překážky rozvoje akademických identit a drah. Zvláštní pozornost přitom věnuje oborovým a genderovým aspektům vývoje profesních identit za účelem prozkoumat vliv specifických strukturních faktorů (zejména oborově specifické organizace vědecké produkce a genderově specifických biografií) a získat informace potřebné pro vhodné nastavení opatření, zaměřených na podporu profesního rozvoje začínajících vědkyň a vědců. Práce vychází z analýzy narativních rozhovorů s osobami, které opustily vědeckou profesní dráhu. Výstupem analýzy je typologie trajektorií vývoje prosní identity začínajících vědců a vědkyň a identifikace faktorů, které k tomuto vývoji a odchodu z vědy přispívají. Oblast...
Důsledky rekonceptualizace povahy novomediálních uměleckých děl
Scholz, Petr ; Charvát, Martin (vedoucí práce) ; Váša, Ondřej (oponent)
V relativně nových společenských a technologických podmínkách 2. poloviny 20. století se ustavuje nové pojetí umění později nazvaného "umění nových médií". Automatizované procesy umělecké tvorby (často za účasti umělé inteligence) vedou k otázkám ohledně statusu autorství nad výsledným artefaktem. Vedle nejasnosti ohledně statusu umělce dochází také k proměně povahy samotných děl (jedinečnost, simulace). Práce si klade za cíl provést teoreticko-filosofickou analýzu novomediálních uměleckých děl, která bude vycházet ze syntézy teoretických východisek několika autorů. Na základě tohoto teoretického rámce dojde k rozboru několika konkrétních novomediálních uměleckých projektů, jejichž analýza poskytne bližší pohled na povahu současných digitálních děl. Projekty budou zhodnoceny v souladu s představenými teoretickými perspektivami a v souladu s vlastními praktickými znalostmi. Z postulované povahy budou v závěru formulovány teze týkající se možného budoucího vývoje v oblasti automatizované tvorby algoritmických děl či autorství.
"Bílá hůl, ano. Diktafon, ano. Ale všechno už je v Applu." Technologizace nevidomosti v přístupu symetrické etnografie
Haspeklová, Sára ; Stöckelová, Tereza (vedoucí práce) ; Zandlová, Markéta (oponent)
Ve své práci etnograficky zkoumám proces propojování a vzájemného působení lidských a ne-lidských entit, konkrétně zrakově postižených uživatelů s kompenzačními pomůckami založenými na bázi výpočetní technologie. K tomuto procesu, který pojmenovávám "technologizace nevidomosti", v této práci přistupuji symetricky a hlavní teoretickou inspiraci pro mě představují studie souhry technologií a zdravotně znevýhodněného těla, které vycházejí z teorie sítí-aktérů (ANT) a navazujících materiálně-sémiotických nástrojů sociálněvědního zkoumání. Mým cílem je sledovat a analyzovat procesy, jakými jsou v České republice zrakově postižené osoby ne/schopné vykonávat každodenní činnosti prostřednictvím výpočetních technologií a jejich vztahu se širšími procesy přístupnosti. Stopuji vzájemné působení lidských a ne-lidských entit na konkrétním příkladu dvou konfigurací, jednou zrakově postižených osob se speciálně upraveným osobním počítačem a podruhé s chytrým dotykovým mobilním telefonem. Ukazuji, jak konkrétní podoba přenosných elektronických, na výpočetní technologii založených zařízení, která jsou přizpůsobená vidícímu uživateli, významně omezuje souhru nevidomých a slabozrakých uživatelů s výpočetní technikou. Vytvoření takové souhry a zajištění vizuální orientace v případě nevidomých je pak umožněno jen díky...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 392 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.