Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 397 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
The Experience of New Social Media
Farrier, Ellie ; Dudová, Radka (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Abstrakt- Uživatelská zkušenost s novými sociálními médii Komunikace s přáteli a s rodinou po celém světě je něco, s čím mají Američané žijící v zahraničí mnoho zkušeností. V této práci se autorka zaměřuje na popis těchto zkušeností uživatelů sociálních médií jmenovitě k novým médiím a také konceptům historické sociologie, abychom lépe porozuměli tomu, jak jsou sociální média používána a chápána. Tento fenomenologický výzkum se zaměřuje na různé zkušenosti čtyř amerických expatů žijících v Praze v České republice, a to od úplného začátku jejich zkušenosti s médii a internetem až po jejich současný věk dospělých. Zdroje použité k interpretaci a porozumění této jejich uživatelské zkušenosti sahají od Ervinga Goffmana a Pierra Bourdieua, až k Marshallu McLuhanovi či Karlu Marxovi. Hlavním záměrem této práce bylo zjištění, jak si nové a historické teorie sdělovacích prostředků stojí ve srovnání s konkrétními zkušenostmi uživatelů se sociálními médii a internetem. Klíčová slova: uživatelská zkušenost, média, technologie, fenomenologický výzkum, sociální média, komunikace
Market expansion of a Virtual Reality business into United Kingdom
Křivánek, Stanislav ; Schüller, David (oponent) ; Chlebovský, Vít (vedoucí práce)
This thesis critically analyzes the possibility of a certain company to enter a new foreign market - the United Kingdom. Therefore the main goal of this work is to find out whether this expansion is feasible and whether it could generate a profit to a company. The theoretical framework of this thesis outlines the foundations for the analytical part, in which the United Kingdom's and the company have been analyzed and the practical part, which offers a summary of activities, which need to be done in order to succesfully expand into UK.
Postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodě
HOLAN, Martin
Hlavní náplní této práce je zjistit postoj spotřebitelů k novým technologiím v maloobchodech. Práce zkoumá postoj zákazníků ke konkrétním technologiím, jako je například samoobslužná pokladna, inteligentní nákupní vozík, cashback, bezkontaktní placení, 3D zobrazování zboží a další. Kromě toho zjišťuje i postoj k novým technologiím obecně. Zkoumá, zda zákazníci nové technologie používají, kde se s nimi setkali, nebo například důvody toho, proč je nevyužívají. Práce zjišťuje postoje celého vzorku a také jednotlivých skupin podle pohlaví, věku a bydliště. Ke sběru bylo využito dotazníkového šetření. Celkem bylo vybráno 200 respondentů. Výzkum probíhal v okrese Příbram. Na základě zjištěných dat byly navrženy doporučení pro maloobchodníky. K analýze dat slouží absolutní a relativní četnost. V práci je využito grafů, tabulek, obrázků, schémat.
Novinky v oboru silničního stavitelství
Zelenka, Lukáš ; Zajíček, Jan (oponent) ; Varaus, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na nová technologická zařízení pro transport a pokládku asfalto-vých směsí. Konkrétně jde o termo nástavbu s vytlačovacím čelem a homogenizační zásobník asfaltové směsi. Jsou popsány výhody těchto strojů a jejich pozitivní vliv na kvalitu prováděných prací. Následně jsou popsány výzkumy, které to dokládají. V poslední kapitole jsou popsána do-poručení pro zadavatele, aby ve výběrových řízeních požadovali užívání těchto technologií.
Bytový dům Kasárny E v Uherském Hradišti, hrubá vrchní stavba
Beníček, Matěj ; Kratochvílová, Erika (oponent) ; Šlanhof, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Uherském hradišti. Obsahem práce je průvodní a souhrná zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů širších dopravních tras, technologický předpis pro provádění svislých nosných a nenosných stěn, návrh strojní sestavy, řešení zařízení staveniště, koncepce řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a kontrolní a zkušební plán pro provádění zděných konstrukcí.
Zdokonalení technologie výroby součásti typu příruba
Dvořák, Jakub ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Jaroš, Aleš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na vylepšení stávající technologie součásti typu příruba ve spolupráci s firmou Znojemské strojírny, s r.o. V teoretické části byly popsány technologie využité při obrábění součásti. Dále jsou řešeny řezné materiály a slitiny hliníku. V praktické části byl proveden podrobný rozbor stávající technologie a následná racionalizace výrobního procesu, s ohledem na časové a finanční úspory. Po návrhu zdokonalení současného výrobního procesu byl sestaven nový technologický postup. Na závěr bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení návrhu zdokonalení výrobního procesu.
Návrh na zefektivnění technologie obrábění průniku otvorů
Čaňo, Lubomír ; Šaloušek, David (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění technologie odjehlení hrany průniku otvorů uvnitř dané součásti. V úvodní kapitole se věnuje představení společnosti Česká zbrojovka a.s., kde tvorba práce probíhala. Následuje definice palných zbraní, některé speciální produkty společnosti CZUB a.s. a rovněž popis dané součásti. Třetí kapitola obsahuje popis současného stavu výroby. Ve druhé části práce jsou uvedeny návrhy možných technologií a stav, v jakém se právě nachází. Nakonec je uvedeno technicko-ekonomické zhodnocení.
Návrh procesního řízení zakázky s návazností na určenou technologii
Fajkus, Marek ; Ing. Ján Majerník, Ph.D (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá procesním řízením zakázky ve výrobním podniku. První část práce pojednává o teoretických východiskách, vymezuje důležité pojmy a definuje použitou odbornou terminologii. Ve druhé části je provedena analýza současného stavu společnosti a zhotoven rozbor průběhu řízení zakázky. Ve třetí části je stanoven vlastní návrh na zlepšení procesního řízení zakázky z hlediska realizace.
Instant Replay Technology and Its Effect on Game Sports
Nguyen, Roman ; Mihai, Hana (oponent) ; Froehling, Kenneth (vedoucí práce)
The semestral thesis describes an instant replay technology and its effect on game sports. It describes instant replay technologies used in football, basketball, American football and its effect on game matches. In the end, it focuses on whether these technologies improved game sports or made things worse.
Návrh zasíťování vzdálené oblasti
Mikulský, Petr ; Mašek, Pavel (oponent) ; Kubánková, Anna (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem zasíťování dvou vesnic poblíž města Iževsk. Úvodní část práce popisuje jednotlivé technologie, které mohou být použity pro vytvoření sítě. V další části bakalářské práce je vypracován návrh sítě, návrh obsahuje logickou a fyzickou tologie sítě. Poslední část bakalářské práce obsahuje simulaci navržené sítě v elektromagnetickém simulačním nástroji Wireless InSite.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 397 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.