Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 460 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vítejte v prodejně budoucnosti.
Hoangová, Nikol ; Strouhal, Jonáš (oponent) ; Rathouský, Luděk (vedoucí práce)
Ve své diplomové práci se zabývám otázkami práce v jednom z největších globálních prodejců na internetu - Amazonu. V roce 2015 otevřel Amazon distribuční centrum v Dobrovízi nedaleko Prahy. Skrze výpověď bývalé zaměstnankyně, jež zde pracovala jako agenturní zaměstnanec, jsem se podrobně seznámila, co znamená pracovat pro nejbohatšího muže světa(2019) - Jeffa Bezose. Podmínky, ve kterých musí zaměstnanci pracovat, jsem se rozhodla demonstrovat platformou AmazonExperience. Ta se skládá z e-shopu, na které prezentuji svá díla, která se tváří jako produkty. Ty těží hlavně ze sloganů firmy, stereotypů práce, zkušeností z běžného provozu a stanovených nebo nepsaných pravidel.
Využití dronů v konkrétních podmínkách zemědělského podniku
KOHOUT, Jan
Práce se zabývá použitím a využitím dronu a to zejména v zemědělských podmínkách, kde jsou drony v posledních letech využíváni čím dál tím častěji, především v kombinaci s precizním zemědělstvím a to díky velkému množství výhod, které tato technologie v současné době přináší a to nejen do zemědělského odvětví. V práci jsou uvedeny typy dronů, které se používají pro precizní zemědělství. Dále jsou zde popsané funkce využívaných dronů a jejich rozdělení podle nasazení v zemědělském podniku. V poslední řadě zde budou zodpovězeny otázky ohledně množství investic do této technologie a zhodnocení efektivnosti systémů.
Možnosti uplatnění vybraných logistických technologií a metod ve vybraném podniku
HARANT, Martin
Správné využití moderních technologií v logistice je důležitým prostředkem k posílení konkurenceschopnosti na trhu a celkovému zlepšení kvality logistického systému. Bakalářská práce poskytuje charakteristiku a analýzu možností uplatnění vybraných logistických technologií a metod se zaměřením na materiálové a informační toky, možnosti jejich uplatnění v podniku Robert Bosch, spol. s.r.o., včetně analýzy klíčových faktorů pro jejich úspěšnou implementaci. Ve finálním zhodnocení jsou uvedeny i efekty, jež daná metoda, či technologie má na vybrané cílové aspekty podniku. Práce je vypracována na základě předchozí teoretické přípravy a prostudování literárních pramenů. Teoretická východiska práce jsou doplněna praktickou analýzou a finálním zhodnocením technologií, jež autor přímo sledoval ve výrobním závodě. Na závěr je proveden strukturovaný řízený rozhovor s procesním expertem společnosti Robert Bosch, spol. s.r.o. pro ucelení poznatků o zkoumané problematice, jež vedlo k hlubšímu pochopení problematiky a patřičným návrhům na zlepšení.
Legal Design
Kuk, Michal ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Friedel, Tomáš (oponent)
- i - Legal Design Abstrakt Právo se dostává do situace, kdy je nuceno vnějšími nároky a novými technologickými možnosti hledat nová řešení a způsoby výkonu práva. Nepostačuje již poskytovat čisté práv- ní služby bez vnímání kontextů a potřeb jejich uživatelů. Určitá míra automatizace a zefek- tivnění základních právních činností se oboru nevyhnula. V rámci trendů transparentnosti a otevřenosti státu rovněž v určité míře stoupá tlak na to, aby právo nebylo pouze výsadou právníků. Dlouhou dobu právní svět odolával změnám díky tomu, že právníci k nim nebyli motivování a klienti je nevyžadovali, protože nerozumí tomu, zda jsou možné. Zdá se však, že situace se začíná měnit a signálem k tomu může být i rostoucí množství inovačních a technologických start-upů zaměřených na právo s cílem zpravidla zefektivnit právní proce- sy. Na tyto nové situace a výzvy je možné hledat řadu řešení a jedno z nich nabízí obor Le- gal Designu. Jedná se o obor nasazující designové myšlení a metodiky na právní problémy s cílem hledat hodnotná nová řešení. Významným je prvek zaměření na člověka, či uživatele tak, aby byly nalezeny způsoby, jak do služeb, které právo poskytuje, dostat hodnotu navíc. Aby smlouvy pouze neřešily, když se něco pokazí, ale aby pomáhaly budovat vztahy. Aby soudnictví nad rámec autoritativního rozhodování...
Stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice
Ráb, Jakub ; Diaz, Yvetta (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt haly ADS s.r.o. Větřkovice. Obsahem práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, řešení zařízení staveniště, řešení dopravních tras z výroben k místu stavby, studie realizace hlavních technologických etap objektu SO02, návrh vhodné strojní sestavy, technologický předpis pro vrtané piloty a pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu, kontrolní a zkušební plán, časový plán, položkový rozpočet, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, varianty návrhu zvedacích mechanismů a časová a finanční rozvaha realizace zpevněných ploch areálu výrobní haly.
Tvář jako index
Helcel, Oskar ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; ŠIMŮNEK, Michal (oponent)
Bakalářská práce Tvář jako index se zabývá vztahem člověka a stroje. Tuto problematiku zkoumá skrze fenomén technologie rozpoznávání tváře a jejích souvislostí v kontextu všeobecného dohledu. Autor v první části uvádí čtenáře do psychologických a mozkových procesů, které jsou spjaty s rozpoznáváním tváře. Dále pak na konkrétních příkladech neurovědních výzkumů spjatých s těmito procesy ukazuje spojitost s vývojem strojového rozpoznávání tváře. V části zabývající se historickými konotacemi vývoje samotné technologie rozpoznávání tváře autor rozebírá klíčové momenty, které ústí v počátek jejího zavádění do praxe. Problematiku databáze, změnu technologického principu a vztahu privátního a veřejného sektoru v souvislosti s využíváním zmíněné technologie autor zkoumá v další kapitole re-flektující její stav v posledních několika letech. V poslední části práce pak reflektuje vztah člověka a stroje skrze umělecké projekty zaměřené především na lidskou tvář a fenomén strojového vidění.
Zvuk jako výrazový prostředek herce
Švédová, Michaela ; SMOLÍK, Robert (vedoucí práce) ; JIŘIČKA, Lukáš (oponent)
V první části své absolventské práce reflektuji svoji uměleckou cestu od hereckých počátků, přes studentskou skupinovou divadelní práci, až k postupnému přechodu k samostatné autorské činnosti, kde více vystupuji jako performer a hudebník. V druhé kapitole se zaobírám svoji předchozí hudební a performerskou praxí, která mne připravila na samostatnou tvůrčí práci. V třetí, nejobsáhlejší části, se věnuji svému absolventskému projektu s pracovním názvem Stroj vedoucí. Zabývám se jak technologiemi, které v projektu užívám, historickým vývojem i kontextem, tak otázkami, které mi přicházely do cesty v průběhu tvoření.
Vztah těla a technologií ve scénickém prostoru
Jan Märcová, Sára ; ADÁMEK, Jiří (vedoucí práce) ; MAZÚCH, Branislav (oponent)
Tato diplomová práce je snahou o reflexi využití současných digitálních technologií ve scénickém prostororu a jejich vlivu na hereckou práci. Ve zkratce pojmenovává vývoj a principy neomediálních děl, stejně jako formu Live Cinema a to převážně v divadelním kontextu. Zkoumá postavení reálných, živých objektů/subjektů v kontrastu s imateriálními a virtuálními obrazy, které jsou tvořeny světlem nebo zvukem. Způsoby a možnosti vzájemného vlivu technologií a těl jsou v práci popisovány na příkladech inscenací z českého divadelního kontextu. Jakým způsobem digitální technologie proměňují hereckou práci? Narušují základní divadelní vztah mezi tělem herce a tělem diváka? Jsou mediální formy divadla destrukční pro jeho „liveness“? A jakým způsobem se proměňuje divácké vnímání? Tyto a podobné otázky jsou stěžejní pro předloženou diplomovou práci.
Marketingové postupy na pornostránkách
Votruba, Daniel ; Krobová, Tereza (vedoucí práce) ; Vranka, Marek (oponent)
Bakalářská práce se zabývá vztahem internetové pornografie a marketingové komunikace. Téma je aktuální, neboť zkoumá dynamický trh internetového pornoprůmyslu s fenoménem posledních desetiletí - marketingem. V teoretické části práce jsou nastíněny základní fakta, geneze a historie pornografie v online prostředí. Současně je popsán vliv pornografie na technologický vývoj internetu. Práce představuje základy marketingové komunikace, které jsou relevantní pro prakticky uplatňované postupy vedoucí k zisku v kontextu pornografického průmyslu. Jsou představeny klíčové online marketingové nástroje, které jsou využívány pro reklamní účely na pornostránkách. Zároveň jsou vymezeny specifické pojmy vážící se k rozličným formám provozu erotického obsahu a v návaznosti na to uvedeny různé typy obchodních modelů. Praktická část práce se zabývá analýzou inzertního prostoru na porno webech a společně s tím popisuje konkrétní příklady komunikace v rámci činnosti jednotlivců, ale i společností, jejichž marketingové aktivity se pojí s pornoprůmyslem. Jsou zkoumány především faktické komunikační postupy a jejich účinnost pro dosahování zisku na pornostránkách. Pro metodologii je použita obsahová kvalitativní analýza, pozorování a interview. Výsledky práce potvrzují primární výzkumnou otázku, zda se bannerová reklama...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 460 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.