Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 271 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aktivizační výukové metody se zaměřením na zoologii a ekologii vyšších obratlovců
Gotthardová, Magdaléna ; Andreska, Jan (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Diplomová práce pojednává o aktivizačních výukových metodách využívaných v hodinách přírodopisu na základních školách, se zaměřením na výuku vyšších obratlovců - plazů, ptáků a savců. Práce vychází z teoretické části popisující výukové metody vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí. Hlavní část je tvořena konkrétními aktivizačními úlohami vytvořenými autorkou práce, které směřují k výuce orientované na žáka. KLÍČOVÁ SLOVA Didaktika biologie, přírodopis, aktivizační metody, výuka, škola
Výrazy s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic
Konrádová, Lenka ; Vondrová, Naďa (vedoucí práce) ; Novotná, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na výuku výrazů s proměnnou za pomoci algebraických dlaždic v osmém ročníku základní školy a je rozdělena na teoretickou rimentální část e zvláštní kapitole se věnuji analýze vybraných učebnic. Prvním cílem této práce analyzovat vybrané učebnice z pohledu algebraických výrazů. Některé poznatky z analýzy učebnic jsem využila pro vlastní výukový experiment, jehož příprava, realizace a vyhodnocení byly druhým cílem práce. etické části je uveden pohled na výrazy s proměnnou v kurikulárních dokumentech. Dále jsou zde uvedeny pilíře výuky algebraických výrazů. Tato část je doplněna o klasifikaci chyb, kterých se žáci v souvislosti s tématem dopouštějí Jádrem práce je experimentální část, ve které je popsána výuka založená na konstruktivistických principech. V přípravě výuky je vysvětlena algebraickými dlaždicemi, které byly při výuce použ výsledků vyplývá, že prostředí algebraických dlaždic pomáhá žákům přiblížit prostředí algebraických výrazů, zlepšit pochopení úprav a snížit počet chyb Klíčová slova: Výrazy s proměnnou, úpravy výrazů, algebraické výrazy, algebraické dlaždice, výuka.
Popis projektu „Česká příjmení“ pro žáky 1. stupně ZŠ
Dvořáková, Žaneta
Příspěvek se zabývá možnostmi, jak lze přiblížit problematiku motivací českých příjmení žákům na 1. stupni základní školy. K tomuto účelu vytvořené pracovní listy se snaží v dětech hravou a poutavou formou podnítit zájem o vlastní jména a etymologii.
Prostor jako paradigma výuky
Bernátek, David Erik ; Vojtíšek, Jan (oponent) ; Rozwalka, Szymon (vedoucí práce)
Cílem závěrečné práce je studie novostavby Fakulty architektury VUT v Brně v areálu VUT na Údolní. V současnosti sídlí Fakulta architektury na Poříčí, v budově, která svými prostorovými možnostmi už nevyhovuje nynějším požadavkům pro výuku architektury a nenabízí možnost pro potřebné změny. Úvodní část práce se věnuje stanovení prostorových potřeb pro výuku architektury v 21. století. Dále se projekt věnuje zakomponování nové budovy Fakulty architektury do areálu z hlediska urbanismu a jejímu následnému architektonickému.
Využítí pohybových her ve výuce tělesné výchovy na 1. a 2. stupni základní školy
Vaňková, Tereza ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Pádivý, Martin (oponent)
Diplomová práce se věnuje využití pohybových her pro děti na I. a II. stupni základní školy. V teoretické části se vymezují základní pojmy, jako jsou: základní škola, pohybová hra, výuka, tělesná výchova. Cílem této diplomové práce je zjistit, jak jsou pohybové hry u žáků na základní škole oblíbené a jak je mohou využívat ve svých mimoškolních aktivitách. Klíčová slova Základní škola, pohybová hra, výuka, tělesná výchova

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 271 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.