Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 132 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky
Bareš, Martin ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Tato práce se skládá celkem ze čtyř kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu sdílená ekonomika a souvisejícím kritickým úvahám. Druhá podkapitola první kapitoly se zabývá popisem vybraných zástupců sdílené ekonomiky, s nimiž bude dále pracováno v aplikační části práce. V kapitole druhé jsou obecně vymezeny relevantní daňověprávní instituty, kterými jsou daňový únik a daňová optimalizace, kdy se autor věnuje rozdílům mezi nimi. Dále je pozornost věnována obcházení zákona, zastřeným právním jednáním, zneužití práva a boji proti daňovým únikům. Těžištěm této práce je kapitola třetí, ve které se autor věnuje aplikaci daňověprávních norem na vybrané zástupce sdílené ekonomiky. Předmětná kapitola je tematicky rozdělena na čtyři podkapitoly věnující se jednotlivým daním. Každá z podkapitol obsahuje stručný popis zkoumané daně a následně se v jednotlivých bodech věnuje samotné aplikaci daňověprávních pravidel na případy sdílené ekonomiky. V této aplikační části práce je pozornost věnována i souvisejícím problematickým aspektům. První podkapitola je věnována dani z příjmů fyzických osob, kdy v rámci této...
Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2018
Hanzlová, Radka
Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo názory na to, zda by lidé s vyššími příjmy měli v porovnání s lidmi s nízkými příjmy odvádět vyšší procento z těchto příjmů na daních, a také se dotazovalo na to, zda lidé rozumějí současnému daňovému systému..
Zdanění příjmů ze závislé činnosti
Knotová, Klára ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Název práce: Zdanění příjmů ze závislé činnosti Tato diplomová práce se zabývá předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Diplomová práce vychází především ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, reflektuje ale i judikaturu soudů, která napomáhá vysvětlit sporné otázky. Jedná se o oblast, která zasahuje do života každého z nás, ale ve které je poměrně složité se orientovat. Hlavním cílem diplomové práce je provést analýzu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podat ucelený obraz o této problematice a pokusit se o rozbor jednotlivých konstrukčních prvků této daně. V první části práce se věnuji vymezení základních pojmů, které nám pomohou lépe pochopit navazující problematiku. Druhá kapitola se zabývá obecnou charakteristikou daně z příjmů a jejím postavením v rámci příjmů státního rozpočtu. Třetí kapitola představuje jádro diplomové práce, v němž detailněji popisuji jednotlivé základní konstrukční prvky daně a vysvětluji nedostatky, které touto úpravou prostupují. Pozornost je kladena na subjekt, předmět, základ a sazbu daně, ale i na vysvětlení pojmu závislá činnost. Cílem této kapitoly bude podat ucelený pohled na oblast zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zároveň zhodnotit a zamyslet se nad nedostatky úpravy a...
Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu
Galuška, Pavel ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji základní teoretické problematice zdanění svěřenského fondu a konfrontuji jej se základními teoretickými principy zdanění obdobného právního institutu, který zná Německé právo, totiž Treuhand. Cílem této práce je popsat a srovnat, jak se přistupuje k definici základních principů zdanění v kontextu svěřenského fondu v České republice a Treuhand v Německu. Přitom jsem se zaměřil zejména na problematiku subjektu daně, objektu zdanění a jeho přičtení konkrétnímu subjektu a vymezení daňového základu, případně jsem se zabýval i dalšími prvky zdanění, byly-li v rámci konfrontace relevantní. Při vypracovávání této práce jsem analyzoval právní texty i monografie zabývající se problematikou zdanění svěřenských fondů a problematikou Treuhand a následně jsem tyto dva instituty podrobil srovnání. Obsahově se má práce dělí na dvě základní části. V první části představuji svěřenský fond a Treuhand z hlediska jejich civilně-právní podstaty, popisuji, co je jejich obsahem a účelem. Ve druhé části se pak zabývám základními prvky zdanění v kontextu svěřenského fondu a Treuhand v rámci vybraných daní. Do své práce jsem zařadil daně z příjmů, resp. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer a také Gewerbesteuer, daně z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, resp. Grundsteuer a...
Zdanění právních forem podnikání v České republice
Bobková, Michaela ; Mertová, Šárka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku zdanění jednotlivých právních forem podnikání v České republice. V práci jsou uvedeny některé změny zákonů v oblasti daní, které mohou ovlivnit zdaňovací období roku 2017. Teoretická východiska práce jsou aplikována na praktický příklad, který se věnuje problematice volby vhodné právní formy podnikání z hlediska optimalizace daňové zátěže.
Zaměstnávání a zdaňování cizinců z Ukrajiny
Pevná, Daniela ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice pocházejících z třetích zemí, konkrétně Ukrajiny. Zabývá se vysvětlením teoretických východisek a vymezením základních právních předpisů upravující danou oblast. Následně jsou zde vymezeny povinnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele, které vyplývají z pracovněprávního vztahu a uvedeny základní principy zdanění cizinců nerezidentů.
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy
Smilek, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy Abstrakt Tato diplomová práce byla zaměřena na posouzení, do jaké míry je v českém daňovém (a potažmo poplatkovém) právu dodržován ústavněprávní limit obsažený v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být daně a poplatky ukládány pouze na základě zákona. Zkoumáno tedy bylo, zda a případně jakým způsoben jsou daně a poplatky ovlivňovány podzákonnými právními předpisy. Pro tyto účely bylo třeba nejprve vymezit kritéria, na základě kterých by bylo možné ústavnost konkrétních podzákonných norem v tomto ohledu posoudit. Spojení "na základě zákona" je třeba dle odborné literatury vykládat tak, že existence podzákonných právních předpisů není apriorně vyloučena, na úrovni zákona však musí být upraveny tzv. základní konstrukční prvky daní (a poplatků), tedy atributy, pomocí nichž je možné daň relativně jednoznačně vymezit. Jako určitý korektiv jsem pro hodnocení v rámci této diplomové práce doplnil hledisko legitimity za účelem odstranění formalistické aplikace prvního uvedeného kritéria. Za důležité v souvislosti s čl. 11 odst. 5 Listiny považuji především to, že zákonná forma garantuje občanům větší možnost ovlivňování a větší míru kontroly ukládání daní. Tyto garance by neměly být nedůvodně "oslabovány" vytvářením širokých mezí zákonného...
Dopad změny právní formy podnikání na výši daně z příjmů
VOPLAKALOVÁ, Eliška
Tato práce identifikuje dopad změny právní formy podnikání vybraného daňového poplatníka na daň z příjmů. Konkrétně se zabývá změnou živnosti fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, která zajistí omezení negativních daňových dopadů a vhodný převod obchodního majetku podnikatele. Společnost s ručením omezeným je preferována zejména pro omezené ručení za závazky, ochranu majetku partnerů, snadnější převoditelnost společnosti na jinou osobu nebo z důvodu daňové optimalizace, neboť celkové zatížení právnické osoby může být v některých případech a za určitých podmínek nižší. Je tomu tak například z důvodu existence odlišného daňového základu, možnosti přizpůsobení formy vyplácení odměn a podílu na zisku v rámci společnosti nebo kvůli absenci sociálního pojištění. Pro výběr správné formy podnikání je porovnávána výše daně z příjmů fyzické osoby vycházející z daňové evidence vybraného subjektu a návrh výpočtu daně z příjmů pro právnickou osobu vycházejícího z účetnictví, a to jak za běžnou podnikatelskou činnost účetního období, tak i pro různé formy převodu obchodního majetku do nově vzniklé společnosti. V případě vybraného subjektu má změna právní formy podnikání pozitivní vliv na konečnou výši daně z příjmů a její další snížení je možné díky individuálnímu způsobu nastavení výplaty odměn za práci pro společnost a podílu na zisku, který je možno dále nahradil daňově neúčinnými náklady v podobě zaměstnaneckých benefitů. Pro zmírnění negativního dopadu převodu obchodního majetku je vybranému podnikateli doporučen vklad obchodního majetku v následujícím účetním období, kdy zdanitelné příjmy vkladu nezvýší solidární daň.
Vliv zdanění státní podpory na poptávku po stavebním spoření
MIRVALDOVÁ, Jitka
Tématem bakalářské práce je analýza vlivu výše státní podpory na poptávku po stavebním spoření v ČR, měřenou počtem nově uzavřených smluv. Konkrétněji pak byla testována hypotéza, zda padesátiprocentní zdanění státní podpory pro rok 2010 negativně ovlivnilo takto měřenou poptávku po stavebním spoření v následujících měsících. Na měsíčních datech jedné stavební spořitelny, respektive na čtvrtletních celorepublikových datech za období 20002012 byl metodou dekompozice časových řad s následnou extrapolací potvrzen pozitivní vliv výše státního příspěvku na počet nově uzavřených smluv. I přes krátkodobou platnost padesátiprocentního zdanění státní podpory pro rok 2010 se na kvartálních datech za celou Českou republiku podařil prokázat jeho negativní vliv na počet nově uzavřených smluv stavebního spoření v následujícím období, na měsíčních datech vybrané stavební spořitelny se však tento vliv prokázat nepodařilo.
Zdanění příjmů obchodních společností a jejich společníků (srovnání právní úpravy v ČR a ve vybraných státech EU)
Stratil, Jiří ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy zdanění obchodních společností a jejich společníků v českém a rakouském právu. Cílem práce je popsat systémy zdanění obchodních společností v České republice a Rakousku, porovnat vybrané aspekty jejich zdanění a z provedené komparace vyvodit závěry a doporučení de lege ferenda. V úvodní části práce jsou stručně popsány obchodně-právní aspekty českých, posléze rakouských obchodních společností, neboť tvoří základ a jsou nezbytným předpokladem pro pochopení způsobu jejich zdanění. Meritum práce začíná popisem a analýzou prvků právní konstrukce daně z příjmů právnických osob v České republice, včetně detailnějšího rozboru vybraných daňově neuznatelných nákladů. Na něj navazuje část věnující se konkrétnímu způsobu zdanění českých obchodních společností a určení základu daně z příjmů právnických osob se sídlem v tuzemsku. Tato část je rozdělena na zdanění příjmů kapitálových obchodních společností a jejich společníků a na zdanění příjmů osobních obchodních společností a jejich společníků. Zakomponovány jsou rovněž poznatky z praxe. Následující část práce se věnuje rakouskému daňovému právu. Popsány a analyzovány jsou rovněž prvky právní konstrukce daně, tentokrát v Rakousku, následně je rozebráno zdanění kapitálových a osobních obchodních...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 132 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.