Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zdanění příjmů fyzických osob
Vašíček, David ; Vondráčková, Pavlína (vedoucí práce) ; Novotný, Petr (oponent)
Zdanění příjmů fyzických osob Abstrakt Diplomová práce komplexně rozebírá téma zdanění příjmů fyzických osob, a to jak z pohledu obecné daňové teorie, tak konkrétní daně z příjmů fyzických osob. Jedním z cílů práce je také upozornit na některé problematické aspekty tohoto zdanění. Hlavními zdroji pro tuto práci jsou kromě monografií a vybraných internetových zdrojů zejména zákonné předpisy. Tato diplomová práce je členěna, kromě úvodu a závěru, do čtyř hlavních kapitol. První kapitola s názvem Obecná problematika daňového práva se věnuje pojmu daně, uvádí obecné třídění daní se zařazením daně z příjmů fyzických osob, popisuje daňovou soustavu České republiky a také se věnuje samotným základům každé daně, tedy konstrukčním prvkům daně. Druhá kapitola pojmenovaná Právní úprava zdanění příjmů fyzických osob popisuje hlavní prameny této právní úpravy, a to v jejich formálním smyslu. Rozebráno je ústavní zakotvení daní, zákonná úprava a také některé podzákonné normy. Třetí kapitola s názvem Konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob je považována za jádro celé práce. Podrobně jsou zde rozebrány základní i ostatní konstrukční prvky, pomocí kterých je tato daň vymezena a bez kterých by ani nemohla existovat. Pojednáno je mimo jiné o subjektech daně z příjmů fyzických osob, o jejím předmětu, celkovém základu i...
Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice
Černohorský, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Ochrana příjmu profesionálních sportovců v České republice Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat aktuální možnosti ochrany příjmu pro profesionální sportovce plynoucích ze zákonů platných na území České republiky, soukromoprávních úprav vybraných zastřešujících organizací sportu v České republice a v nabídce pojištění běžně dostupných na českém trhu. Metody: V práci je užito kvalitativní metody výzkumu technikou polostrukturovaného hloubkového rozhovoru s odborníkem v oboru finančního poradenství se zaměřením na profesionální sportovce. Dále je užito analýzy sekundárních dat nabídky jednotlivých pojišťovena jiných subjektů nabízejících na českém trhu životní pojištění a úrazové pojištění. Výsledky: Výsledky práce ukázaly, že existuje řada možností, jak profesionální sportovci mohou chránit svůj příjem. Vzhledem k nedostatečné právní úpravě musí s ochranou příjmu spoléhat sami na sebe, ale zároveň je jim tím dána volnost volby právní formy, v které vykonávají svou činnost a podle které odvádí daně z příjmu. Z nich se tou nejefektivnější jeví forma živnosti. Na komerčním trhu mají sportovci možnost sjednat si pojištění ke krytí rizik ovlivňující výši příjmu. Pojištění nabízena samotnými bankami byla shledána buď jako nedostatečná ve výši nabízených limitů a pojistného plnění...
Zdanění příjmů ze závislé činnosti daňového rezidenta České republiky
GAJANOVÁ, Daniela
Cílem této diplomové práce je porovnat daňové zatížení rezidenta České republiky, který má příjmy ze zaměstnání z České republiky a Rakouska. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o daňovém systému České republiky a Rakouska. Jedná se hlavně o způsob stanovení daňového základu, jaké jsou daňové sazby v každé zemi a zda může být daň snížena o některé částky. V praktické části jsou tyto poznatky aplikovány na výpočet daně ze mzdy v České republice a Rakousku. Porovnává rozdíly ve výpočtu a výši daně v obou zemích a vyhodnocuje daňové zatížení hrubého příjmu rezidenta České republiky pracujícího v zahraničí. Popisuje také způ-sob zdanění zahraničních příjmů v České republice.
Daňověprávní aspekty sdílené ekonomiky
Bareš, Martin ; Vybíral, Roman (vedoucí práce) ; Karfíková, Marie (oponent)
Tato práce se skládá celkem ze čtyř kapitol, úvodu a závěru. V úvodu této práce její autor objasňuje důvody pro volbu daného tématu, vymezuje cíle práce a její systematiku. Stejně tak autor popisuje metodiku práce a výchozí zdroje. V první kapitole se autor věnuje vymezení pojmu sdílená ekonomika a souvisejícím kritickým úvahám. Druhá podkapitola první kapitoly se zabývá popisem vybraných zástupců sdílené ekonomiky, s nimiž bude dále pracováno v aplikační části práce. V kapitole druhé jsou obecně vymezeny relevantní daňověprávní instituty, kterými jsou daňový únik a daňová optimalizace, kdy se autor věnuje rozdílům mezi nimi. Dále je pozornost věnována obcházení zákona, zastřeným právním jednáním, zneužití práva a boji proti daňovým únikům. Těžištěm této práce je kapitola třetí, ve které se autor věnuje aplikaci daňověprávních norem na vybrané zástupce sdílené ekonomiky. Předmětná kapitola je tematicky rozdělena na čtyři podkapitoly věnující se jednotlivým daním. Každá z podkapitol obsahuje stručný popis zkoumané daně a následně se v jednotlivých bodech věnuje samotné aplikaci daňověprávních pravidel na případy sdílené ekonomiky. V této aplikační části práce je pozornost věnována i souvisejícím problematickým aspektům. První podkapitola je věnována dani z příjmů fyzických osob, kdy v rámci této...
Daně z pohledu veřejného mínění – listopad 2018
Hanzlová, Radka
Listopadové šetření CVVM se v krátkosti dotklo progresivního zdaňování příjmů a složitosti daňového systému. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále zkoumalo názory na to, zda by lidé s vyššími příjmy měli v porovnání s lidmi s nízkými příjmy odvádět vyšší procento z těchto příjmů na daních, a také se dotazovalo na to, zda lidé rozumějí současnému daňovému systému..
Zdanění příjmů ze závislé činnosti
Knotová, Klára ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Vybíral, Roman (oponent)
Název práce: Zdanění příjmů ze závislé činnosti Tato diplomová práce se zabývá předmětem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Diplomová práce vychází především ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, reflektuje ale i judikaturu soudů, která napomáhá vysvětlit sporné otázky. Jedná se o oblast, která zasahuje do života každého z nás, ale ve které je poměrně složité se orientovat. Hlavním cílem diplomové práce je provést analýzu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podat ucelený obraz o této problematice a pokusit se o rozbor jednotlivých konstrukčních prvků této daně. V první části práce se věnuji vymezení základních pojmů, které nám pomohou lépe pochopit navazující problematiku. Druhá kapitola se zabývá obecnou charakteristikou daně z příjmů a jejím postavením v rámci příjmů státního rozpočtu. Třetí kapitola představuje jádro diplomové práce, v němž detailněji popisuji jednotlivé základní konstrukční prvky daně a vysvětluji nedostatky, které touto úpravou prostupují. Pozornost je kladena na subjekt, předmět, základ a sazbu daně, ale i na vysvětlení pojmu závislá činnost. Cílem této kapitoly bude podat ucelený pohled na oblast zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a zároveň zhodnotit a zamyslet se nad nedostatky úpravy a...
Zdanění svěřenských fondů v České republice a jeho srovnání se zdaněním institutu "Treuhand" v německém právním řádu
Galuška, Pavel ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Sejkora, Tomáš (oponent)
Ve své diplomové práci se věnuji základní teoretické problematice zdanění svěřenského fondu a konfrontuji jej se základními teoretickými principy zdanění obdobného právního institutu, který zná Německé právo, totiž Treuhand. Cílem této práce je popsat a srovnat, jak se přistupuje k definici základních principů zdanění v kontextu svěřenského fondu v České republice a Treuhand v Německu. Přitom jsem se zaměřil zejména na problematiku subjektu daně, objektu zdanění a jeho přičtení konkrétnímu subjektu a vymezení daňového základu, případně jsem se zabýval i dalšími prvky zdanění, byly-li v rámci konfrontace relevantní. Při vypracovávání této práce jsem analyzoval právní texty i monografie zabývající se problematikou zdanění svěřenských fondů a problematikou Treuhand a následně jsem tyto dva instituty podrobil srovnání. Obsahově se má práce dělí na dvě základní části. V první části představuji svěřenský fond a Treuhand z hlediska jejich civilně-právní podstaty, popisuji, co je jejich obsahem a účelem. Ve druhé části se pak zabývám základními prvky zdanění v kontextu svěřenského fondu a Treuhand v rámci vybraných daní. Do své práce jsem zařadil daně z příjmů, resp. Einkommensteuer, Körperschaftsteuer a také Gewerbesteuer, daně z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, resp. Grundsteuer a...
Zdanění právních forem podnikání v České republice
Bobková, Michaela ; Mertová, Šárka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku zdanění jednotlivých právních forem podnikání v České republice. V práci jsou uvedeny některé změny zákonů v oblasti daní, které mohou ovlivnit zdaňovací období roku 2017. Teoretická východiska práce jsou aplikována na praktický příklad, který se věnuje problematice volby vhodné právní formy podnikání z hlediska optimalizace daňové zátěže.
Zaměstnávání a zdaňování cizinců z Ukrajiny
Pevná, Daniela ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast zaměstnávání a zdaňování cizinců v České republice pocházejících z třetích zemí, konkrétně Ukrajiny. Zabývá se vysvětlením teoretických východisek a vymezením základních právních předpisů upravující danou oblast. Následně jsou zde vymezeny povinnosti pro zaměstnance i zaměstnavatele, které vyplývají z pracovněprávního vztahu a uvedeny základní principy zdanění cizinců nerezidentů.
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy
Smilek, Jan ; Boháč, Radim (vedoucí práce) ; Kotáb, Petr (oponent)
Ovlivňování daní podzákonnými právními předpisy Abstrakt Tato diplomová práce byla zaměřena na posouzení, do jaké míry je v českém daňovém (a potažmo poplatkovém) právu dodržován ústavněprávní limit obsažený v čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, podle něhož mohou být daně a poplatky ukládány pouze na základě zákona. Zkoumáno tedy bylo, zda a případně jakým způsoben jsou daně a poplatky ovlivňovány podzákonnými právními předpisy. Pro tyto účely bylo třeba nejprve vymezit kritéria, na základě kterých by bylo možné ústavnost konkrétních podzákonných norem v tomto ohledu posoudit. Spojení "na základě zákona" je třeba dle odborné literatury vykládat tak, že existence podzákonných právních předpisů není apriorně vyloučena, na úrovni zákona však musí být upraveny tzv. základní konstrukční prvky daní (a poplatků), tedy atributy, pomocí nichž je možné daň relativně jednoznačně vymezit. Jako určitý korektiv jsem pro hodnocení v rámci této diplomové práce doplnil hledisko legitimity za účelem odstranění formalistické aplikace prvního uvedeného kritéria. Za důležité v souvislosti s čl. 11 odst. 5 Listiny považuji především to, že zákonná forma garantuje občanům větší možnost ovlivňování a větší míru kontroly ukládání daní. Tyto garance by neměly být nedůvodně "oslabovány" vytvářením širokých mezí zákonného...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.