Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití fyzioterapeutických postupů při vedení fyziologického porodu
Šimánková, Marie ; Ježková, Martina (vedoucí práce) ; Havlíčková, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možností ovlivnění průběhu fyziologického porodu pomocí fyzioterapeutických metod a konceptů. Na začátku teoretické části jsou popsány anatomické struktury důležité u těhotné ženy, průběh porodu, bolest a možnost jejího snížení pomocí léků. Práce se zaměřuje na ovlivnění změn vzniklých v těle matky v době těhotenství. Pomocí fyzioterapeutické intervence se pozitivně působí na organismus ženy v těhotenství a udržuje se v optimální kondici. Rodička je díky tomu lépe připravena na porod. Hlavní část práce se věnuje použití fyzioterapeutických metod a konceptů při porodu. Vybrané cviky a techniky žena využije v jednotlivých porodních dobách, čímž může snížit porodní bolesti a zkrátit průběh porodu. Poslední kapitola je věnována cvičení v šestinedělí. Praktická část práce obsahuje kazuistiku pacientky, její kineziologický rozbor v těhotenství a po porodu, popis porodu, terapeutický plán a popis provedených terapií. Součástí praktické části je dotazníkové šetření 51 žen po vaginálním porodu.
Předporodní příprava v regionu České Budějovice
ŠTĚCHOVÁ, Gabriela
Tato bakalářská práce se zabývá významem předporodní přípravy a využitím informací získaných na těchto kurzech. Prvním cílem práce bylo, zmapovat znalosti žen z předporodní přípravy a jejich využití. Druhým cílem bylo, zjistit názory porodních asistentek na užitečnost předporodní přípravy. Bakalářská práce je členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o předporodní přípravě obecně. Dále je tato teoretická část rozdělena na témata teoretického a praktického rázu, se kterými se ženy mohou setkat na kurzech předporodní přípravy. Je zde popsáno těhotenství, životospráva v těhotenství, prenatální péče, výběr porodnice, porodní plán, kdy jet do porodnice, co mít s sebou do porodnice, doprovod k porodu, samotný průběh porodu, první ošetření novorozence a období šestinedělí. V praktických tématech je uvedeno například dýchání a tlačení při porodu, cvičení v šestinedělí, kojení a péče o novorozence. Praktická část bakalářské práce byla provedena pomocí kvalitativního výzkumného šetření, formou polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor tvořilo 10 žen, které absolvovaly kurz předporodní přípravy v regionu České Budějovice, a 7 porodních asistentek, které pracují na Gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici České Budějovice, a.s.. Rozhovory s informantkami byly s jejich souhlasem nahrány na diktafon, doslovně přepsány a zanalyzovány. Pro vyhodnocení dat se ženami, které absolvovaly kurzy předporodní přípravy, bylo stanoveno 6 kategorií a k nim 10 podkategorií. Pro vyhodnocení dat s porodními asistentkami byly stanoveny 4 kategorie. Na základě výše uvedených cílů práce, byly pro výzkumnou část stanoveny tři výzkumné otázky. První výzkumná otázka zkoumala, jaké jsou znalosti žen z předporodní přípravy. Výzkum ukázal, že většina informantek byla spokojena s množstvím informací získaných na kurzu. Jedna z informantek uvedla, že by místo teoretických informací na kurzu více uvítala spíše praktické poznatky. Naproti tomu další informantka zmínila, že bylo získaných informací hodně a malá časová dotace na to, aby se tyto informace daly zpracovat. Druhá výzkumná otázka se zabývala využitím informací získaných na kurzech předporodní přípravy. Výzkum ukázal, že většina informantek u porodu nejvíce využila správnou techniku dýchání, kterou se naučily na kurzech. Z rozhovorů vyplynulo také to, že využily i jiné informace získané na kurzu, například informace o tom, kdy jet do porodnice, co si sbalit do porodnice, jak rozeznat poslíčky od kontrakcí nebo techniku tlačení. Třetí výzkumná otázka se zabývala názory porodních asistentek na kurzy předporodní přípravy. Všechny dotazované porodní asistentky mají ke kurzům předporodní přípravy kladný vztah. Ale uvedly, že není významný rozdíl mezi ženou, která kurz navštěvovala, a ženou, která na žádný kurz nedocházela. Přesto jsou porodní asistentky přesvědčené, že absolvovat předporodní kurzy má určitě smysl, a to zejména pro prvorodičky. Získané poznatky při zpracování bakalářské práce mohou pomoci porodním asistentkám, které vedou kurzy předporodní přípravy, například ke zlepšení jejich vedení. Výstupem bakalářské práce je leták, ve kterém se nachází ucelený soupis předporodních kurzů, které jsou nabízené v Českých Budějovicích, a podrobnější popis jednotlivých kurzů.
Možnosti fyzioterapie a pohybové aktivity
MACHAČOVÁ, Tereza
Práce se zabývá možnostmi fyzioterapie a pohybovými aktivitami v těhotenství. Cílem bylo popsat fyziologické těhotenství a jeho vliv na pohybový aparát, zjistit, jaké pohybové aktivity jsou vhodné pro těhotné a které vybrané pohybové aktivity těhotné snášely nejlépe. Položila jsem si tyto výzkumné otázky: Jak ovlivňuje fyziologické těhotenství pohybový aparát? Jaké pohybové aktivity jsou v těhotenství vhodné? Jak budou vybrané pohybové aktivity těhotným vyhovovat? Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá anatomií fyziologického těhotenství, popisuje ženské pohlavní orgány, dobu trvání těhotenství, změny v organismu během těhotenství a jejich vliv na pohybový aparát. Dále obecně popisuje vhodné a nevhodné pohybové aktivity během těhotenství a jejich vliv na pohybový aparát. Jako poslední bod teoretické části jsem zpracovala fyzioterapeutické metody, které jsem později použila v praktické části. Praktická část popisuje metody použité ve výzkumu a způsob zpracování výsledků, charakterizuje výzkumný soubor a podrobně popisuje práci s jednotlivými testovanými těhotnými ženami. Tyto kapitoly obsahují anamnézy těhotných, výsledky jejich vstupních a výstupních vyšetření, popisy jednotlivých lekcí, výsledky a doporučení. Cíl práce byl splněn a výzkumné otázky zodpovězeny. Těhotné ženy hodnotily cvičební jednotky kladně. Přinesly jim úlevu od potíží, které těhotenství běžně provázejí. V závěru se zamýšlím nad využitím těchto poznatků v praxi a doporučeními pro zavedení vhodných pohybových aktivit a terapeutických metod do běžného života těhotných žen.
Využití homeopatie v těhotenství a při porodu
Oleksulinová, Eliška ; Jurigová, Gabriela (vedoucí práce) ; Tisová, Markéta (oponent)
Cílem této bakalářské práce je předložit základní informace o homeopatii, která je jedním z nejužívanějších způsobů alternativní léčby, a jejím využití v porodnictví. Práce se člení na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je v první řadě úvodem do obecné homeopatie, na který pak navazuje přehled možností jejího využití v těhotenství, při porodu a šestinedělí. Část zabývající se homeopatií v těhotenství je rozdělena dle nejčastějších potíží žen vznikajících právě v souvislosti s tímto stavem, vedle kterých jsou uvedeny možnosti homeopatické léčby. V další části je uvedeno, jakou roli může homeopatie jako léčebná metoda sehrát v období před porodem a během porodu. V další kapitole je popsáno jak a v jakých případech je možné využít homeopatii při potížích v šestinedělí. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na názory lékařů a porodních asistentek pracujících na porodních sálech na využití homeopatie v porodnictví. Metodou k získávání výzkumných dat je zde anonymní strukturovaný dotazník. Z analýzy výzkumných dat vyplývá, že názory na využití homeopatie v porodnictví se velmi odlišovaly mezi výzkumnou skupinou porodních asistentek a výzkumnou skupinou lékařů - porodníků. Z výzkumu je zřejmé, že využívání homeopatie v porodnictví podporují více porodní asistentky jak lékaři. Nicméně...
Informovanost studentek střední školy o vybraných aspektech vlivu pohybových aktivit v těhotenství a mateřství
Michálková, Diana ; Nechlebová, Eva (vedoucí práce) ; Vančata, Václav (oponent)
P edkládaná diplomová práce se zabývá problematikou informovanosti studentek st ední odborné školy o vhodných pohybových aktivitách b✁hem t✁hotenství a v dob✁ mate ství. Diplomová práce je rozd✁lena na teoretickou a výzkumnou ✂ást. Cílem této je zjistit úrove✄ znalostí a celkového pov✁domí studentek o možných pohybových aktivitách v t✁hotenství a po porodu, zmapovat jejich p ipravenost na t✁hotenství a mate ství a zvýšit jejich zájem o t✁lesnou výchovu s p esahem. Teoretická východiska práce se zabývají nejen pohybovými aktivitami v obecné rovin✁, doporu✂eným cvi✂ením v t✁hotenství a po porodu, ale rozebírají také jednotlivé fáze t✁hotenství, fyziologické zm✁ny u ženy v t✁hotenství, období kojení, pojednává o vhodném a nevhodném cvi✂ení pro daná období ženy. V neposlední ad✁ je nutné zmínit psychickou stránku dívek v adolescenci, jelikož p edm✁tem zkoumání nejsou t✁hotné ženy, nýbrž dívky ve velmi bou livém hormonálním vývoji. Výzkumná ✂ást se v✁nuje projektu, p i kterém autorka zjiš☎uje míru znalostí studentek k dané problematice, aplikují se pohybové aktivity v praxi a dopl✄ují se o výklad. Ú✂elem daného výzkumu je pomocí školního projektu p edat studentkám faktické a praktické informace k dané problematice. Autorce se osv✁d✂ila pilotáž projektu, která umožnila znalost prekonceptu a zefektivnila...
Vliv psychosomatické situace matek v těhotenství na prenatální vývoj dítěte
ŠIMEČKOVÁ, Alžběta
Současný stav: Duševní pohoda prožívaná v těhotenství patří k nejkrásnějším obdobím v životě ženy. Je to jakýsi prožitek zázraku. S těhotenstvím přichází období plné změn. Ženě i partnerovi se mění životní hodnoty, dochází ke změně životního stylu a nastává také změna životních rolí. Gravidní žena má pocit, že nic nebude jako dříve. Těhotná žena je velmi citlivá a také i snadno zranitelná. Cíl práce: Cílem diplomové práce je zhodnotit psychosomatickou situaci těhotné ženy a její vliv na prenatální a postnatální vývoj dítěte. Dalším cílem je určit míru psychické (ne) pohody během těhotenství a po porodu. Způsob dosažení cíle: K dosažení stanovených cílů byla použita kvalitativní sekundární analýza dat a dokumentů a následná syntéza získaných informací. K získání dat jsem využila Národní lékařskou knihovnu v Praze, knihovnu 2. LF UK a FN Motol v Praze, knihovnu Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně a Akademickou knihovnu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Prohledány byly i mezinárodní internetové databáze ScienceDirect, Ebscohost, PubMed. V databázi Scopus bylo hledání pomocí klíčových slov neúspěšné. Vědecké přínosy práce:Přínosem diplomové práce je zhodnocení vlivu míry psychické pohody těhotných žen pomocí Freyberghovy škály na základě získaných dat. Výzkumná metoda a výzkumný soubor: V diplomové práci je použito standardizované hodnocení pomocí Freyberghovy škály tvořené uzavřenými sedmdesáti otázkami. Byl získán souhlas respondentek a také pana profesora Freybergha s použitím standardizované škály. V příloze je souhlas pana profesora Freybergha s použitím hodnoticí škály v mé diplomové práci. Respondentky byly osloveny od února 2017 až do února 2018. Výzkumný soubor byl získán písemnou formou, osobním předáním nebo předáním přes sociální sítě. Bylo osloveno celkem třicet gravidních žen, z toho patnáct bylo ochotných se zapojit do výzkumu. Každou respondentku jsem oslovila ve třetím, v šestém, v devátém měsíci těhotenství a dále po porodu. Respondentky vyplňovaly vždy stejnou hodnoticí škálu ze sedmdesáti otázek a jejich úkolem bylo vyjádřit frekvenci výskytu pocitů na čtyř-bodové stupnici od "nikdy, vůbec", "zřídka, výjimečně", "někdy, příležitostně", "často", až po "vždy, stále, pořád". Devět oslovených respondentek bylo poprvé těhotných a šest respondentek mělo alespoň jednu zkušenost s těhotenstvím. Vyhodnocení bylo provedeno pomocí kvalitativní metody formou axiálního a selektivního kódování zakotvených tvrzení pomocí počítačového programu Atlas.ti. Získané poznatky, závěr: Práce pojednává o míře významu psychosomatiky gravidních žen hodnocené použitím Freyberghovy sebehodnoticí škály. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část práce se zaměřuje na vývoj plodu během celé gravidity, na prenatální psychologii, prenatální historii a také na nejdůležitější součást prenatální komunikaci. V praktické části je zvolený kvalitativní výzkum zaměřen na psychickou pohodu těhotných žen, hodnocenou pomocí Freyberghovy škály ve vybraných měsících gravidity.
Interrupce a její následky
ROZMILEROVÁ, Martina
Tématem bakalářské práce je interrupce a její následky. Interrupce a její problematika je v současnosti velmi aktuální a diskutované téma. Bakalářskou práci tvoří dvě části, a to část teoretická a část výzkumná. V teoretické části bakalářské práce je charakterizována interrupce, její metody, které jsou rozčleněny podle délky gravidity ženy a komplikace, které mohou vzniknout v důsledku umělého přerušení těhotenství. Teoretickou část dále tvoří kapitola zachycující historický vývoj interrupce od starověku po 21. století. Teoretickou část bakalářské práce uzavírá kapitola zabývající se etickou stránkou interrupce. Pro výzkumnou část bakalářské práce byly stanoveny dva cíle. Prostřednictvím prvního cíle byly zjišťovány postoje žen k interrupci a jejím následkům. Stanovením druhého cíle byly mapovány názory porodních asistentek na problematiku interrupce. Výzkumné kvalitativní šetření bylo prováděno prostřednictvím polostrukturovaných individuálních rozhovorů. Před uskutečněním rozhovorů byli gynekologové, dotazované porodní asistentky a ženy seznámeni s tématem bakalářské práce, s výzkumnými cíli a otázkami. Na základě ujištění o zachování anonymity byly podepsány žádosti o souhlas ke spolupráci. Rozhovory se ženami byly provedeny v měsících duben a květen v roce 2017 v domácím prostředí respondentek. Pro rozhovory bylo sestaveno celkem patnáct otevřených otázek. Prostřednictvím prvních čtyř otázek byly zjišťovány základní identifikační údaje žen, následných jedenáct otázek bylo cíleno na interrupci, její komplikace a následky. Rozhovory s porodními asistentkami byly vykonány v měsících duben až červen 2017 ve vybraných gynekologických ambulancích v Jihočeském kraji. Pro rozhovor bylo sestaveno celkem třináct otevřených otázek, které se zabývaly interrupcí a okruhem problémů, které jí provázejí. Získané rozhovory se ženami a porodními asistentkami byly přepsány do tištené formy a analyzovány metodou barvení textu. Na základě analyzovaných dat byly stanoveny hlavní kategorie a podkategorie. Data získaná z rozhovorů se ženami byla rozdělena do tří hlavních kategorií, které byly rozšířeny o sedm podkategorií. Analyzované údaje z rozhovorů s porodními asistentkami byly rozčleněny do čtyř hlavních kategorií, které byly doplněny devíti podkategoriemi. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že většina dotazovaných žen zaujímá k interrupci a její problematice neutrální postoj. Pět z osmi dotazovaných žen považují interrupci za nezbytnou součást života žen, za volbu, na kterou má právo každá žena bez toho, aby ji musela jakémukoliv člověku vysvětlovat či ji před ním obhajovat. Pouze tři respondentky projevily negativní postoj k interrupci. Dvě ženy uvedly, že jejich negativní postoj k interrupci je silně ovlivněn křesťanskou vírou, kterou vyznávají. Pouze jedna žena uvedla, že negativní postoj k interrupci vychází z jejího vlastního přesvědčení. Podobně jako u žen i většina dotazovaných porodních asistentek zaujímá neutrální názor na interrupci a její problematiku. Pouze jedna z pěti dotazovaných porodních asistentek zaujímala negativní názor k interrupci, ale zároveň uvedla, že tento názor vždy ponechávala přede dveřmi ordinace a během své praxe nedovolila, aby její postoj ovlivnil profesionální přístup a pochopení k ženě a jejímu rozhodnutí. Výsledky výzkumného šetření mohou být využity jako informační materiál pro porodní asistentky, při edukaci žen na téma interrupce a její následky. Tato bakalářská práce by současné mohla být vhodná i pro samotné ženy, jako zdroj informací o této problematice.
Studium interakcí antiretroviálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry
Lalinská, Anežka ; Červený, Lukáš (vedoucí práce) ; Hofman, Jakub (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Anežka Lalinská Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Studium interakcí antiretrovirálního léčiva tenofoviru a jeho proléčiva tenofoviru disoproxil fumarátu s placentárními nukleosidovými transportéry Tenofovir (TFV), který je podáván ve formě esterového proléčiva tenofovir disoproxil fumarátu (TDF), je významnou součástí kombinované antiretrovirální terapie. Často se používá v prevenci přenosu HIV infekce z matky na plod. Exaktní mechanismy zahrnuté v transportu TFV/TDF z matky do plodu nejsou detailně popsány. Jelikož se jedná o nukleosidová analoga, existuje možnost, že mechanismy transplacentárního přechodu mohou zahrnovat nukleosidové transportéry (NTs), ať už ekvilibrační či koncentrační (ENTs/CNTs). Cílem předkládané práce bylo studium role placentárních NTs v membránovém přestupu TFV a TDF. K tomuto účelu byla použita in vitro akumulační metoda, která byla provedena s využitím buněčné linie BeWo odvozené od placentárního choriokarcinomu. Vyhodnocením in vitro experimentů jsme zjistili, že TFV ani TDF pravděpodobně nejsou substráty NTs, role těchto transportérů v placentární kinetice TFV/TDF nebyla potvrzena. Z tohoto důvodu není třeba očekávat lékové interakce na NTs či...
Vliv využití masáží na psychický stav těhotných žen
Kačerová, Kateřina ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Vliv využití masáží na psychický stav těhotných žen Cíl: Cílem šetření v této bakalářské práci bylo sledovat vliv pravidelných masáží šíje, prováděných po dobu tří měsíců, na psychiku těhotných žen a na bolest a svalové napětí v oblasti šíje. Metody: Sledovaný soubor v této bakalářské práci tvořilo 12 zdravých žen ve druhém trimestru těhotenství, ve věku 22 - 38 let, z toho šest ve výzkumné skupině s intervencí a šest v kontrolní skupině bez intervence. Intervence spočívala v sérii 6 lehkých 20 minutových masáží, jednou za dva týdny, po dobu 3 měsíců. Efekt intervence byl sledován pomocí vizuální analogové škály (VAS) před masáží, bezprostředně po masáži a s odstupem jednoho dne, dotazníku POMS na začátku a konci výzkumu, a písemné reflexe formou ankety s otevřenými otázkami po ukončení výzkumu. Výsledky: Výsledky hodnocení bolesti pomocí VAS u probandek výzkumné skupiny prokázaly snížení bolesti v oblasti šíje po masáži (před masáží průměrná hodnota 3,04, ihned po masáži 2,05, po 1 dni 1,95). Výsledky hodnocení svalového napětí pomocí VAS u probandek výzkumné skupiny prokázaly snížení svalového napětí v oblasti šíje po masáži (před masáží průměrná hodnota 2,59, ihned po masáži 1,86, po 1 dni 1,71). U faktoru Psychického napětí dotazníku POMS došlo ke snížení u výzkumné skupiny (z 1,25 na...
Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí
Kratochvílová Huclová, Petra ; Kramperová, Veronika (vedoucí práce) ; Peslová, Eva (oponent)
Název: Motivace těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí Oblast: Pohybová aktivita u těhotných žen Cíle: Cílem práce je zjištění motivačních aspektů u těhotných žen k pohybovým aktivitám ve vodním prostředí. Důvody, které je vedly k účasti na kurzu, jejich očekávání, vliv cvičení na jejich zdraví, tělesnou zdatnost a duševní pohodu. Metody: Empirická část práce byla realizována kvantitativním šetřením. Pro získání dat byla použita metoda ankety a standardizovaného dotazníku. Anketa a dotazník obsahovaly 18 otázek a byly zcela anonymní. Výzkumné šetření zahrnovalo 43 gravidních žen a probíhalo v plaveckých centrech v Praze a Berouně. Získaná data z ankety byla zapsána do tabulek a znázorněna v grafech. Výsledná data z dotazníku byla zpracována pomocí programu SPSS 21 a MS Excel s použitím Pearsonova korelačního koeficientu. Výsledky: Hlavní důvod gravidních žen pro absolvování aqua fitness bylo zachování tělesné zdatnosti. Těhotné ženy se ke cvičení ve vodním prostředí nerozhodly ze zdravotních důvodů. Plavání a aqua fitness byly zvoleny i s ohledem na pozitivní vývoj plodu a navození duševní pohody. Klíčová slova: Těhotenství, motivace, pohybová aktivit, aqua fitness, vodní prostředí

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.