Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 237 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změny klidového energetického výdeje v průběhu gravidity.
Gierová, Lucie ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Cíl práce Cílem této diplomové práce bylo stanovit změny klidového energetického výdeje (REE) ve třech stádiích těhotenství s využitím nepřímé kalorimetrie a posouzení souvislostí mezi získanými hodnotami klidového energetického výdeje a antropometrickými parametry. Metodika Pro zjištění klidového energetického výdeje byla použita metoda nepřímé kalorimetrie, pomocí které byla měřena spotřeba kyslíku a produkce oxidu uhličitého, z níž se pak tato hodnota vypočítala. Měření se prováděla u sedmi zdravých těhotných žen. K měření docházelo během tří období. První vyšetření proběhlo od 17. do 27. týdne těhotenství, druhé od 28. do 35. týdne těhotenství a třetí od 36. do 38. týdne těhotenství. Výsledky Zjistili jsme, že hodnoty klidového energetického výdeje se zvyšovaly s délkou těhotenství (REE1 = 1670 ± 148 kcal/den; REE2 = 1717 ± 230 kcal/den; REE3 = 1984 ± 209 kcal/den). Dále byly nalezeny korelace (p < 0,05) s věkem, tělesnou hmotností, množstvím netučné hmoty i množstvím tuku v těle, povrchem těla, indexem tělesné hmotnosti a dalšími parametry. Závěr Během těhotenství dochází k mnoha změnám včetně změn metabolismu. Potvrdili jsme, že se zvyšující se délkou těhotenství vzrůstá REE, nejvýznamněji na konci těhotenství. Tento nárůst souvisí s velkým množstvím faktorů, jak potvrdila korelační analýza....
Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity.
Nosková, Andrea ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní a rychlá metoda určující množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního a intracelulárního prostoru na základě odporu tkání. Přístroj je schopný odhadnout velikost tukové a svalové tkáně díky odlišnému množství vody v tkáních. Cílem diplomové práce bylo stanovení složení těla v různých období těhotenství pomocí bioimpedanční spektroskopie. V České republice není mnoho výzkumných pracovišť, které se zabývají vývojem metabolismu a tělesných změn v průběhu gravidity. Do klinické observační studie bylo zařazeno 7 těhotných žen, u kterých probíhalo fyziologické těhotenství, byly metabolicky zdravé, nekuřačky a nepily alkohol. Kromě jedné ženy byly všechny prvorodičkami. Ženy v období gravidity byly vyšetřeny celkem třikrát, a to pomocí přístroje Body composition monitor (BCM). Naměřené hodnoty ukázaly nárůst hmotnosti u všech vyšetřovaných žen zhruba o 13,3 kg (medián). Poměry netučné hmoty/výškyš (LTI) a tuku/výškyš (FTI) dosáhly maxima ke konci třetího trimestru. Postupně se zvyšovala celková tekutina (TBW), intracelulární tekutina (ICW) a extracelulární tekutina (ECW). Největšího maxima dosáhly tekutiny v třetím trimestru a se zvyšujícím se množstvím klesala hodnota rezistence v období těhotenství. Ze statistického zpracování...
Vaginální mikrobiota a její vliv v těhotenství
Mašátová, Eva ; Vejsová, Marcela (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Eva Mašátová Školitel: Mgr. Marcela Vejsová, Ph.D. Název práce: Vaginální mikrobiota a její vliv v těhotenství Tato práce vznikla za účelem shrnutí poznatků o vaginální mikrobiotě obecně a v rámci těhotenství. Práce se zabývá popisem jednotlivých mikroorganismů přirozeně se vyskytujících ve vaginálním prostředí a jejich výskytem v populaci. Dále jsou v práci popsány diagnostické metody a techniky využívající se v gynekologii pro vyšetření vaginálního prostředí. V poslední části je popsána antimikrobní léčba a její změny v těhotenství. Vaginální mikrobiota je pestrý a různorodý ekosystém každé ženy, který se během jejího života mění podle nejrůznějších vlivů. V těhotenství se v případě kolonizace pacientky výrazně zvyšuje riziko vážných komplikací jako je předčasný porod nebo infekce dítěte. V případě kolonizace pacientky nejde jednoznačně určit, zdali se jedná již o patologický stav či ne. Ve vaginálním prostředí se přirozeně vyskytují zástupci rodu Streptococcus, Staphylococcus, Gardnerella, Candida, Ureaplasma, Mycoplasma a další. Jednoznačně patogen prokážeme především podle hustoty jeho kolonizace pomocí diagnostických metod a podle dalších obtíží pacientky. Klíčová slova: Vaginální...
Změna stravování během těhotenství s diagnózou gestační diabetes mellitus a bez
Plasová, Jitka ; Anderlová, Kateřina (vedoucí práce) ; Krejčí, Hana (oponent)
Tématem mé práce je stravování případně změna ve stravování u těhotných žen sledovaných pro gestační diabetes mellitus (dále jen "GDM") ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. Cílem práce bylo ověření a posouzení vlivu rizikových faktorů na vznik GDM a porovnání vývoje těhotenství z pohledu váhy těhotné a stravovacích návyků u těhotných s diagnózou GDM a bez této diagnózy. Pro vyhodnocení těchto cílů jsem provedla dotazníkové šetření a výsledky kriticky zhodnotila. Můj výzkum potvrdil, že v průběhu těhotenství dochází vlivem GDM ke změně stravovacích návyků u těhotných, který má i velmi pravděpodobně dopad na rozdílný váhový přírůstek obou skupin těhotných (s nebo bez diagnózy GDM). Velké procento respondentek přiznává, že mělo problém právě s omezením "sladkého". Na druhou stranu většina respondentek deklarovala, že více či méně doporučenou dietu dodržovala. Na základě mnou provedeného výzkumu lze potvrdit přímou souvislost mezi vznikem GDM a některými rizikovými faktory, zejména nejčastějšími rizikovými faktory jako jsou vyšší věk, BMI nad 25 a nízká fyzická aktivita. Četnost výskytu diagnózy GDM u těhotných spadajících do těchto kategorií byla výrazně vyšší. Byl též potvrzen další jednoznačně rizikový faktor a to výskyt diabetu mellitu 2. typu v rodině a GDM v předchozím těhotenství....
Výživa v těhotenství s diabetes mellitus 1.typu
Dolejšová, Lenka ; Flekač, Milan (vedoucí práce) ; Polák, Jan (oponent)
Těhotenství je velmi důležitým obdobím v životě každé ženy, především pak u žen s diabetes mellitus 1. typu. Přináší s sebou mnoho změn, které mají vliv na hladinu glykémií, jejichž ustálení je základním bodem úspěšného těhotenství. Stabilizace glykémií by měla nastat v ideálním případě plánovaného těhotenství minimálně tři měsíce před početím. Na jejím dosažení se podílí zejména vhodně složená strava, která má též nezastupitelný vliv na zdravý vývoj plodu. Nedostatečně kompenzovaný diabetes může následně souviset se vznikem komplikací pro dítě i matku. Cílem bakalářské práce bylo sumarizovat dostupné informace a zjistit znalosti žen s diabetes mellitus 1. typu v tématech výživy a kompenzace diabetu v těhotenství. Následně zjištěné vědomosti žen porovnat s doporučeními a v závislosti na vztahu respondentek k těhotenství, tedy zda již byly těhotné, těhotenství plánují či neplánují. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky o vztahu diabetu k těhotenství - doporučení pro léčbu v období před početím a v těhotenství a s tím související komplikace pro matku i dítě. Dále uvádí přehled nezbytných živin a mikronutrientů ovlivňujících zdraví matky a plodu. V empirické části byl následně za účelem naplnění cíle zhotoven dotazník a poskytnut ženám s diabetes mellitus 1. typu. Dotazníkového šetření se...
Redukce hmotnosti kojících a nekojících matek
Prokopová, Michaela ; Starnovská, Tamara (vedoucí práce) ; Kytnarová, Jitka (oponent)
Snižování poporodní hmotnosti je obvyklý proces v životě většiny matek. Tato práce pojednává o redukci hmotnosti u kojících a nekojících matek, o výživě a pohybu v době kojení a před porodem. Je rozdělena na dvě hlavní části. První z nich, teoretická část, podrobněji popisuje výše zmíněná témata s důrazem na období kojení. Jsou zde také uvedeny některé studie, které se věnovaly podobným tématům v minulosti a jejich výsledky jsou detailněji popsány. První část se také v menší míře věnuje těhotenství jakožto přirozenému předchůdci porodu a následného období kojení. Druhá část je částí praktickou. Její součástí je analýza výsledků anonymního kvantitativního dotazníku, který byl pro práci zhotoven a přes internet předložen 127 respondentům. Výsledky jsou zpracovány do grafů a vyhodnoceny. Cílem této práce je zjistit, jaká je úspěšnost snižování váhy u matek po porodu a zda existují nějaké souvislosti mezi kojením a změnami hmotnosti. Získané informace naznačují, že kojení by mohlo být jedním z činitelů, který pozitivně přispívá k zefektivnění redukce poporodní hmotnosti. Data nicméně nejsou natolik jednoznačná, aby se kojení dalo nade vší pochybnost označit za faktor ovlivňující hubnutí. Z hlediska zdravotní prospěšnosti je kojení každopádně výhodné pro matku i dítě a proto jej můžeme, v případě, že...
Změny v prožívání disgustu související s hormonálními výkyvy u žen - adaptivní systém nebo maladaptivní reakce?
Dlouhá, Daniela ; Kaňková, Šárka (vedoucí práce) ; Landová, Eva (oponent)
Disgust (odpor či znechucení) je vyvolán na základě něčeho odpudivého. Jako adaptivní systém představuje ochranu jedince, zejména před nákazou patogeny, anebo chováním, které by mohlo negativně ovlivnit evoluční úspěch tohoto jedince. U žen bývá zvýšený disgust pozorován v době významných hormonálních změn, například v těhotenství, případně v luteální fázi ovulačního cyklu. Bylo zjištěno, že tato období mohou souviset i s významnými imunologickými změnami, kdy žena a (v těhotenství) i plod vyžadují intenzivnější ochranu. Hormonální změny mohou být také citlivým obdobím pro rozvoj různých psychopatologických stavů. Tyto stavy bývají také spojeny se zvýšením disgustu. Studie zaměřené na disgust a rozvoj úzkostných poruch naznačují, že pozorovaný zvýšený disgust v těhotenství by mohl být v některých případech pouze maladaptivní reakcí rozvíjejícího se psychického onemocnění.
Využití fyzioterapeutických postupů při vedení fyziologického porodu
Šimánková, Marie ; Ježková, Martina (vedoucí práce) ; Havlíčková, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá možností ovlivnění průběhu fyziologického porodu pomocí fyzioterapeutických metod a konceptů. Na začátku teoretické části jsou popsány anatomické struktury důležité u těhotné ženy, průběh porodu, bolest a možnost jejího snížení pomocí léků. Práce se zaměřuje na ovlivnění změn vzniklých v těle matky v době těhotenství. Pomocí fyzioterapeutické intervence se pozitivně působí na organismus ženy v těhotenství a udržuje se v optimální kondici. Rodička je díky tomu lépe připravena na porod. Hlavní část práce se věnuje použití fyzioterapeutických metod a konceptů při porodu. Vybrané cviky a techniky žena využije v jednotlivých porodních dobách, čímž může snížit porodní bolesti a zkrátit průběh porodu. Poslední kapitola je věnována cvičení v šestinedělí. Praktická část práce obsahuje kazuistiku pacientky, její kineziologický rozbor v těhotenství a po porodu, popis porodu, terapeutický plán a popis provedených terapií. Součástí praktické části je dotazníkové šetření 51 žen po vaginálním porodu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 237 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.