National Repository of Grey Literature 26 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Zpracování databázové podoby technologií úprav odpadů
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kuklová, Iva
Databáze technologií úprav odpadů slouží k přehledu a popisu principu technologií zpracování jednotlivých druhů odpadů. Obsahuje kontakty na provozovatele a informace o umístění zařízení. Databáze je určena pro odborníky v odpadovém hospodářství, pro producenty odpadů a pro širokou veřejnost. Jsou uvedeny informace o zpřístupnění databáze na internetových stránkách CeHO.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení): Lokalizace a hodnocení zařízení pro nakládání s odpady
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Šašinka, Radek
Byla zpracována data týkající se zařízení k úpravě, využití a odstraňování odpadů u zařízení, která nakládají s nebezpečnými odpady podle kódu R2, R5, R6, R8, R9 na území ČR. Ze získaných dat byly vytvořeny mapy záplavových území pro kraje Pardubický, Plzeňský, Středočeský a Zlínský a celou ČR.
Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Hudáková, Věra
Shrnutí výsledků za jednotlivé subprojekty: Výstupy z jednotlivých subprojektů jsou uvedené samostatně. Zde jsou předloženy zápisy o splněných úkolech, zápisy z kontrolních dnů, soupis publikovaných výsledků a oponentské posudky.
Návrh systému pro nakládání s vybranými autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Na základě předávacího jednání zprávy „Návrh systému nakládání s vybranými autovraky v ČR – verze II“ obsahuje doplněk zprávy významná ustanovení z Rozhodnutí komise z 1. dubna 2005 (2005/293/ES), tabulku nástrojů navrženého systému nakládání s vybranými autovraky v ČR. Zpracovatel v bodě 3 pak definuje základní oblasti, které je třeba ujednotit metodickým pokynem ke sjednocení výkladu postupu krajských úřadů při udělování souhlasů k provozování zařízení ke sběru anebo zpracování vybraných autovraků.
Návrh pilotního projektu na zpracování informačního systému pro vybrané autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Analýza stavu informačních systémů pro nakládání s vybranými autovraky v EU. Základní přístup navrhovaný pro řešení informačního systému. Definice základní strategie informačního systému v ČR. Definice rozsahu působnosti jednotlivých subjektů a jejich přístupových práv. Vytvoření řídícího týmu ze zástupců jednotlivých subjektů. Pilotní testování informačního systému – lokalita Zlínský kraj. Rekapitulace výsledků testování informačního systému – lokalita Zlínský kraj.
Návrh systému pro nakládání s vybranými autovraky v ČR
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Definice základních pojmů zákona o odpadech, zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Popis stávajícího stavu nakládání s autovraky a doporučení dalšího postupu. Návrh systému nakládání s vybranými autovraky a jeho rozhodující pilíře. Informační systém pro vybrané autovraky.
Informační systém pro vyřazené automobily ISVA.CZ
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Cílem projektu je zachytit a syntetizovat všechny informace počínaje vyřazením motorového vozidla z provozu, dále sledovat jeho postup v systému nakládání s autovraky včetně evidence dílů, materiálů, surovin či odpadů a konče definitivním ukončením životnosti odstraněním. Výsledkem je návrh kompletního integrovaného systému pro vybrané autovraky.
Informační systém pro vyřazené automobily ISVA.CZ
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Zápisy z kontrolních dnů a stručné zprávy o řešení projektu za celé období 2005-2006.
Informační systém pro vyřazené automobily ISVA.CZ
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha ; Durdil, Josef
Vytvoření informačního systému pro vyřazené automobily ISVA bylo provedeno tak, aby bylo možno v budoucnu komunikovat s centrálním registrem vozidel (CRV) či informačním systémem odpadového hospodářství (ISOH). Internetový portál isva.cz je už nyní propojen s portálem veřejné správy (gov.portal.cz). Informační systém pro vyřazené automobily ISVA je schopen počítat recyklačních kvóty v souladu s Rozhodnutím Komise z 1.4.2005 a vytvářet tak každoročně reporting pro EU v oblasti plnění kvót v souladu se Směrnici 2000/53/ES. Informační systém pro vyřazené automobily ISVA se podařilo ošetřit procesem "ochranné známky" a zaregistrovat Informační systém na Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví pod číslem spisu 436016. V rámci návaznosti na řešení projektu v roce 2005 se podařilo udržet dobrovolnou aktivitu, kterou je aktualizace a provozování internetového portálu isva.cz, který slouží laické veřejnosti jako zdroj komplexních informací o vyřazených vozidlech. V závěrečné etapě řešení projektu v roce 2006 byly připraveny veškeré podklady pro atestaci Informačního systému pro vyřazené automobily ISVA pod názvem "Atestace shody s technickými normami a standardy informačních systémů veřejné správy". K optimálnímu a hladkému uvedení informačního systému pro vyřazené automobily ISVA do provozu by měl pomoci prováděcí předpis vázaný k novele č.314/2006 Sb.

National Repository of Grey Literature : 26 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.