Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 295 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti osobního rozvoje pracovníka v sociálních službách
Brodská, Martina ; Hanušová, Jaroslava (oponent) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Rozvoj pracovníků v sociálních službách je velkým potenciálem jak předcházet vyčerpání z pracovní zátěže. Přináší teoretickou jistotu pracovních sil v pomáhající profesi, která je stále ještě nepříliš doceněná jak finančně, tak i prestiží. Hlavním problémem v této oblasti bývá nedostatek informací, potažmo nevzdělanost ve směru rozvoje již pracujících osob. Práce popisuje příčiny, projevy a důsledky zatížení v zaměstnání. Zaměřuje se následně na možnosti, jak předcházet negativním vlivům pracovní zátěže. Text slouží jako studijní opora k akreditovanému kurzu, a to pro účastníky, ale i pro lektory a vzdělávací společnosti. Teoreticky pojatá práce vychází z odborné literatury, ale také i z populární psychologie. Svým obsahem navazuje na diplomovou práci, kde je zmíněn seminář zaměřený na rozvoj pracovníka v sociálních službách. Taktéž navazuje na výzkum předchozí bakalářské práce, která popisuje syndrom vyhoření a jeho možné příčiny právě v důsledku práce v pomáhající profesi. Výsledkem práce je vyvození závěru, že pojem syndrom vyhoření by mohl vymizet z psychologické literatury, pokud by pracovníci byli v rámci povinného školení v podobě akreditovaného semináře poučeni o hrozbách a prevenci pracovní zátěže. V závěru je práce věnována přístupu k dospělých vzdělávaným lidem. Lektorské dovednosti mají...
Stres při výkonu povolání zdravotnického záchranáře
PRAGEROVÁ, Tereza
Teoretická část práce popisuje anatomii stresu, příznaky stresu, příčiny stresu a fáze stresu pro lepší orientaci v dané problematice. Kapitoly se zaměřují na definici Zdravotnické záchranné služby, na výjezdové skupiny a na osobnost zdravotnického záchranáře. Následuje popsání stresu a rozpracování jeho různých podob, kde je zařazen například stresový syndrom, akutní reakce na stres, posttraumatická stresová situace a syndrom vyhoření. Dále práce zmiňuje prevenci stresu, kde se nachází aktivní i pasivní techniky a další způsoby prevence zvládnutí stresu. Poslední dvě kapitoly v sobě zahrnují psychickou odolnost a psychohygienu zdravotnického záchranáře. Praktická část bakalářské práce byla zpracována pomocí kvalitativního výzkumu technikou polostrukturovaných rozhovorů. Sběr dat byl proveden s šesti zdravotnickými záchranáři Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje na oblastním středisku v Jindřichově Hradci. Rozhovor obsahoval 18 otázek zaměřujících se na danou problematiku stresu zdravotnických záchranářů. Rozhovory jsou přepsány do kazuistik a následně přeneseny pro přehlednost výsledků do tabulek. Výsledky práce ukázaly, že nejčastější příčiny stresu v pracovním procesu zdravotnických záchranářů z Jindřichova Hradce nelze jednoznačně určit, protože každého z mých respondentů do stresu uvádí jiná situace. K vyrovnávání se se stresem záchranáři nejčastěji volí sportovní aktivity, čas strávený z přáteli a nebo procházky. Výsledky práce ukazují, že i zdravotničtí záchranáři mají nárok cítit stres a k jeho eliminaci by mohl přispět i zaměstnavatel například zvýšením benefitů této práce v podobě relaxačních pobytů pro záchranáře alespoň jednou za dva roky.
Etická dilemata u pracovníků na oddělení se zvláštním režimem.
MAXOVÁ, Gabriela
Tématem bakalářské práce jsou etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou, přičemž teoretická část vymezuje etická dilemata, morálku, mravní jednání a nahlíží do profesní etiky a etického kodexu. Věnuje se rovněž syndromu vyhoření, psychohygieně a formám odpočinku, společně s odbornou supervizí. Teoretická část také charakterizuje sociální služby a jejich pracovníky včetně zásad přístupů ke klientovi. Praktickou část tvoří samotný výzkum postavený na osobních zkušenostech pracovníků v sociálních službách. Pro sběr dat byl vybrán kvalitativní výzkum, metoda dotazování a technika polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný souhrn tvořilo pět pracovníků v sociálních službách v Domově pro seniory Máj České Budějovice, čtyři ženy a dva muži. Informanti byli zvoleni pomocí záměrného (účelového) výběru, přičemž požadavkem byla minimální délka praxe jeden rok. Závěr praktické části tvoří vyhodnocení nasbíraných dat a výstupy jsou pak shrnuty v závěru celé práce
Prevence syndromu vyhoření u pedagogických profesí
Bezoušková, Vendula ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku syndromu vyhoření a jeho prevenci u vybraných pedagogických pracovníků. Hlavním cílem je zjistit, jaké preventivní prostředky využívají pedagogičtí pracovníci, aby se chránili před rozvojem zmíněného syndromu. Předložená práce sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je vymezen stres jako jeden z hlavních zátěžových faktorů a je popsán jeho vliv na zdraví člověka. Navazuje charakteristika syndromu vyhoření včetně vybraných faktorů etiopatogenetických i protektivních. Praktická část diplomové práce zjišťuje, jaké je procentuální zastoupení výskytu syndromu vyhoření u cílové skupiny. Rovněž zkoumá chování respondentů v oblasti prevence syndromu vyhoření. Průzkumné šetření bylo realizováno s využitím kvantitativní výzkumné metody, respektive dotazníku. Z výsledných dat bylo zjištěno, že v oblasti prevence je pro pedagogické pracovníky nejdůležitější sociální opora a rovněž afiliativní vztahy na pracovišti, které jim pomáhají vyrovnat se s vyšší mírou pracovní zátěže, která je pro tzv. pomáhající povolání typická. Průzkum dále ukázal, že syndrom vyhoření se objevil u téměř jedné třetiny průzkumného vzorku a koreloval s úrovní vnímané prestiže pedagogického povolání. Syndrom vyhoření je v současné době relativně frekventovaným pojmem...
Zdraví a kvalita života pedagogů na ZŠ
Ščamburová, Lenka ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá zdravím a kvalitou života učitelů na ZŠ. Cílem této práce je poskytnout informace o vybraných aspektech zdraví a kvality života učitelů. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Pro sběr dat výzkumné části byla použita metoda dotazníku. Dotazník ověřuje předpoklady, které byly sestaveny na základě praktických zkušeností z práce učitele. Některé předpoklady se potvrdily, jiné ne. V závěru výzkumu jsou uvedeny návrhy pro praxi reagující na výsledky šetření. Výsledky této práce mohou posloužit jako inspirace či počáteční podklady ke hlubšímu zkoumání uvedených fenoménů učitelské praxe. klíčová slova: učitel, zdraví, kvalita života, pitný režim, hluk ve škole, učitelský stres, nemoci učitelů, postavení učitele ve společnosti, syndrom vyhoření, komunikace s rodiči
Prevence a výskyt syndromu vyhoření u pedagogů vybraných základních a středních škol
Urbanová, Nikola ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
V této bakalářské práci se věnuji tématu Prevence syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků vybraných základních a středních škol. V teoretické části se zabývám pojmem syndrom vyhoření, jeho příčinami, fázemi, riziky vzniku, ale také tím, zda je syndrom vyhoření nemoc. V teoretické části je také zmíněna důležitost účinku sociální podpory a preventivních opatření proti vzniku syndromu vyhoření. V praktické části uvádím kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníku adresovaného pedagogům vybraných základních a středních škol. Získaná data jsou zpracována do grafů. Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda syndrom vyhoření souvisí s délkou pedagogické praxe. Vyhodnocením dotazníků vyšlo najevo, že délka pedagogické praxe mnou oslovených respondentů základních i středních škol by mohla mít souvislost s možným ohrožením syndromem vyhoření. Z výzkumu vyplývá, že nejvíce jsou syndromem vyhoření ohroženi pedagogové, jejichž praxe je 16 a více let. Pomocí dotazníkového šetření bylo také zjištěno, že téměř polovina respondentů základních i středních škol se subjektivně cítí ohrožena syndromem vyhoření, či se domnívá, že u nich syndrom vyhoření již probíhá. Součástí praktické části bakalářské práce je diskuze, doporučení a závěr. V doporučení jsem poukázala na potřebu prohlubovat znalosti...
Syndrom vyhoření u vybraných pracovníků pomáhajících profesí z řad příslušníků ozbrojených složek, pracovníků ve zdravotnictví a školství
Dvořáková, Renata ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce s tématem "Syndrom vyhoření u vybraných pracovníků pomáhajících profesí z řad příslušníků ozbrojených složek, pracovníků ve zdravotnictví a školství" je rozdělena na dvě hlavní části - část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá především charakteristikou pojmu syndrom vyhoření, příznaky, projevy, léčbou a rovněž možnostmi prevence vyhoření. Zároveň jsou zde nastíněny jednotlivé pomáhající profese, které jsou zařazeny do výzkumu. Praktická část je zaměřena na zkoumání syndromu vyhoření u vybraných pracovníků, a to vyhodnocováním dotazníkového šetření. Předmětem zkoumání byly vedle subjektivních pocitů pracovníků a jejich informovanosti v otázce syndromu vyhoření, také zkušenosti přímo se syndromem vyhoření a prevencí. Výsledky praktické části ukázaly, že subjektivně nejvíce spokojena v aktuálním zaměstnání je skupina pedagogů. Nejméně spokojenou skupinou jsou zdravotní sestry. Dále jsem zjistila, že 97 % respondentů není spokojeno jak s finančním, tak současně se společenským ohodnocením. Dle výsledků šetření vyplynulo, že 44 % dotazovaných je spokojeno s pracovním prostředím. V praktické části jsem se také zaměřila na výzkum nejčastějších a nejméně častých metod vyrovnávání se se stresem. Ukázalo se, že nejvíce dotazovaných se vyrovnává se stresem pomocí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 295 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.