Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rizikové jídelní chování v synchronizovaném plavání
Cibulková, Natálie ; Karbanová, Martina (vedoucí práce) ; Hásková, Aneta (oponent)
Název: Rizikové jídelní chování v synchronizovaném plavání Cíle: Cílem diplomové práce je pomocí dotazníků EAT - 26 a ORTO - 15 zjistit, jaká je prevalence rizikového jídelního chování v synchronizovaném plavání. Metody: V teoretické části diplomové práce jsou zpracovány teoretické poznatky o synchronizovaném plavání, diagnostických kritériích poruch příjmu potravy a narušeném jídelním chování a poruchách příjmu potravy ve vodních sportech. Výzkumný soubor je tvořen 133 respondenty, kteří jsou dále děleni na dvě primární skupiny a to skupinu akvabel, která čítá 72 respondentů a skupinu kontrol, která čítá 61 respondentů. Skupina kontrol je dále rozdělena na dvě podskupiny a to dle toho, zda je respondent registrovaný ve sportovním klubu, anebo nikoliv. Pro výzkum byly použity standardizované dotazníky EAT - 26 a ORTO - 15, které byly zcela anonymní a měly elektronickou podobu. Výsledky byly vyhodnoceny kvantitativně a zpracovány formou grafů v tabulkovém editoru Microsoft Excel. Výsledky: Prevalence rizikového jídelního chování u skupiny akvabel je při použití dotazníku EAT - 26 nižší (8,31 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (24,58 %). V kontrolní skupině je prevalence vyšší u jedinců neregistrovaných ve sportovních klubech (16,39 %) ve srovnání s registrovanými (8,19 %). Podobných výsledků bylo...
Vliv synchronizovaného plavání na respirační funkce
Vlasáková, Marie ; Čechovská, Irena (vedoucí práce) ; Peslová, Eva (oponent)
Název: Vliv synchronizovaného plavání na respirační funkce Cíle: Cílem této bakalářské práce je prokázat vliv synchronizovaného plavání na respirační funkce. Konkrétně zjistit a analyzovat hodnoty vybraných dynamických parametrů dýchání účastnic výzkumu v závislosti na jejich věku a délce specializovaného tréninku. Metody: Data byla analyzována prostřednictvím základních statistických operací a specifických výpočtů pro plicní objemy. Výsledky: Částečné potvrzení pravdivosti obou hypotéz stanovených pro účely této práce. Hypotéza č. 1 byla potvrzena pro jednosekundovou vitální kapacitu (FEV1), Tiffeneaův index (FEV1/VC) a usilovnou vitální kapacitu (FVC). Hypotéza č. 2 byla potvrzena pro jednosekundovou vitální kapacitu (FEV1) a usilovnou vitální kapacitu (FVC). Klíčová slova: Synchronizované plavání, respirační funkce, dýchání, spirometrie
Historie synchronizovaného plavání v České republice
KOUTNÍKOVÁ, Dominika
Tato práce pojednává o historii synchronizovaného plavání v České republice od začátků až po současnost. Její součástí je stručný nástin plavání v České republice a historie synchronizovaného plavání ve světě. Obsahuje i charakteristiku pojmu synchronizované plavání a nástin pravidel. Hlavní část se zabývá historií synchronizovaného plavání v České republice od jejích počátků až po současnost. Obsahuje také rozhovor se současnými reprezentantkami synchronizovaného plavání České republiky. Textová část je doplněna řadou dobových fotografií a příloh s popisky.
Kompenzační cvičení v synchronizovaném plavání
Ludvíková, Adéla ; Hošková, Blanka (vedoucí práce) ; Strnad, Pavel (oponent)
Název: Kompenzační cvičení v synchronizovaném plavání Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit efekt pohybové intervence na kompenzaci odchylek v držení těla související se svalovou dysbalancí a ovlivnit pocit svalového napětí zádových svalů u dívek synchronizovaného plavání TJ Tábor. Metody: Diplomová práce je zpracována formou kvalitativního výzkumu s prvky výzkumu kvantitativního. Experimentu se zúčastnilo osm probandek s odchylkami v držení těla. K ovlivnění svalové dysbalance v oblasti trupu byla vložena pohybová intervence v podobě kompenzačního cvičení. Výzkum byl prováděn od října 2016 do května 2017. Metody výzkumu tvořilo vyšetření aspekcí s pomocí olovnice v sagitální a frontální rovině. Dle subjektivního pocitu probandky označily na modifikované VAS pocit svalového napětí zádového svalstva. Výsledky: Získaná data byla zpracována statistickou metodou (vztahovou analýzou). Výsledky prokázaly pozitivní vliv v držení těla v sagitální i frontální rovině. Intervence také pozitivně ovlivnila subjektivní pocity svalového napětí. Klíčová slova: synchronizované plavání, držení těla, kompenzační cvičení, svalové napětí, modifikace VAS
Hodnocení posturální stability u akvabel
Koubková, Natálie ; Satrapová, Lenka (vedoucí práce) ; Stupková, Michaela (oponent)
Název: Hodnocení posturální stability u akvabel Cíle: Cílem diplomové páce je zjistit pomocí systému Gaitview ® AFA-50 (Foot Scanner), zda má synchronizované plavání vliv na posturální stabilitu akvabel. Metody: V teoretické části diplomové práce jsou teoretické poznatky o synchronizovaném plavání, vlivu vodního prostředí, posturální stabilitě, stabilizaci a rovnováze. Do výzkumu bylo záměrně vybráno 113 dívek ve věku od 6 do 35 let, které se věnují nebo se dlouhodobě věnovaly synchronizovanému plavání na závodní úrovni. U dívek byla vyšetřována posturální stabilita při klidném stoji pomocí Gaitview ® AFA-50 systému (Foot Scanner) při otevřených a zavřených očích. Naměřená data byla zpracována prostřednictvím Gaitview softwaru, graficky zpracována za použití programu Microsoft Excel 2010 a analyzována pomocí statistických metod (průměr, procentuální poměr, lineární trend). Výsledky: Výsledky měření potvrdily vliv synchronizovaného plavání na posturální stabilitu akvabel. Čím déle se akvabela věnuje synchronizovanému plavání, tím má lepší posturální stabilitu. Od věku 15ti let a po 9 leté praxi v synchronizovaném plavání byla posturální stabilita lepší bez přístupu vizuální informace než s ní. U nejmladších věkové kategorie je rozdíl hodnot posturální stability při klidném stoji s otevřenýma a...
Vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest u dívek juniorské kategorie synchronizovaného plavání
Ludvíková, Adéla ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Nováková, Pavlína (oponent)
Název: Vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest u dívek juniorské kategorie synchronizovaného plavání Cíle: Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest po zaměření tréninkové jednotky na rozvoj síly dolních končetin u dívek juniorské kategorie synchronizovaného plavání TJ Tábor a preferované možnosti regenerace. Metody: Pro sepsání této práce byl zvolen typ výzkumného plánu kvaziexperiment. U třech synchronizovaných plavkyň ve věku 16 - 17 let byl zkoumán vliv sportovní masáže na pozátěžovou bolest. Výzkumnému vzorku byly po přizpůsobených tréninkových jednotkách masírovány dolní končetiny. Jako metody sběru dat byly využity anamnéstický dotazník, Likertova škála a strukturovaný rozhovor. Výsledky: Výzkum došel k závěru, že určitý vliv sportovní masáž na pozátěžovou bolest měla. Pomocí Likertovy škály dívky hodnotily pozátěžovou bolest s využitím sportovní masáže. Všechny tři synchronizované plavkyně masáž hodnotily pozitivně, nejlépe vyhodnotily masáž celé dolní končetiny. Ze strukturovaného rozhovoru bylo zjištěno, že by probandky aktivní regeneraci v podobě sportovní masáže v tréninkových jednotkách uvítaly. Klíčová slova: svalová horečka, regenerace, masáž, únava, anatomie a fyziologie svalu, synchronizované plav
Vliv prvků synchronizovaného plavání na techniku vybraných plaveckých způsobů
Široký, Michal ; Peslová, Eva (vedoucí práce) ; Břečková, Gabriela (oponent)
Název: Vliv prvků synchronizovaného plavání na techniku vybraných plaveckých způsobů Cíle: Cílem práce je posoudit vliv prvků synchronizovaného plavání na zdokonalení techniky plaveckých způsobů. Metody: Výsledky byly zjištěny zúčastněným neutajeným pozorováním a následným škálováním na ordinální stupnici od 1 do 5. Výsledky: Výsledky práce ukazují, že vliv prvků synchronizovaného plavání na zdokonalení techniky vybraných plaveckých způsobů je statisticky významný a zlepší celkovou techniku vybraných plaveckých způsobů. Klíčová slova: synchronizované plavání, technika plaveckých způsobů, didaktika plavání, mladší školní věk
Činnosti dětí předškolního věku vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako odvětví sportu
Šrubařová, Magdaléna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Engelthalerová, Zdeňka (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí nejvhodnější předpoklad pro tento sport.
Činnosti dětí předškolního věku, vedoucí k následné volbě synchronizovaného plavání jako sportovního odvětví.
Šrubařová, Magdaléna ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Hrabinec, Jiří (oponent)
Cílem práce je zjistit, jaké činnosti v předškolním vzdělávání vedou ke zvolení synchronizovaného plavání v následném věku. Dalším cílem je zjistit, jaké činnosti děti vykonávají nejčastější a zda jsou nějaké, které vytvářejí nejvhodnější předpoklad pro tento sport.
Organizace mezinárodního závodu v synchronizovaném plavání Christmas Prize 2012
Ptáková, Lenka ; Peslová, Eva (vedoucí práce) ; Kovařovic, Karel (oponent)
Název: Organizace mezinárodního závodu v synchronizovaném plavání Christmas Prize 2012 Cíle práce: Cílem této práce je rozebrat organizaci celé sportovní akce, najít její nedostatky a připravit návrhy na zlepšení. Dílčím cílem je seznámení široké veřejnosti s pravidly synchronizovaného plavání. Metody: Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila metodu popisné analýzy, elektronického dotazování a neformálního rozhovoru. Výsledky: Z výzkumu vyplynulo, že závod byl velmi kvalitní po organizační, technické i sportovní stránce. Jako největší slabina závodu se ukázal bazén, který nemá dostatečnou kapacitu a nedostatek financí. Klíčová slova: Synchronizované plavání, organizace, sponzorování, management.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.