Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 115 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ovlivnění vybraných aspektů pomocí kinesiotapu u problematiky plaveckého ramena
Laudová, Petra ; Doubková, Lucie (vedoucí práce) ; Demeková, Júlia (oponent)
Tento výzkum je zaměřený na problematiku plaveckého ramena a ovlivnění vybraných aspektů pomocí kinesiotapu. Teoretická část popisuje přehled poznatků o vzniku, diagnostice a léčbě plaveckého ramena. Dále také uvádí kinesiotaping jako v poslední době velmi rozšířenou terapeutickou metodu a popisuje jeho účinky. Stručně jsou v práci rozebrány vybrané aspekty (bolest, povrchové čití a propriocepce) a jejich měření pomocí objektivizačních metod. Praktická část se zabývá měřením již zmíněných modalit somatosenzoriky, jejich vyhodnocením a porovnáváním před a po terapii pomocí kinesiotapu. Metodika: K vyšetření a následnému měření bylo vybráno 20 závodních plavců s bolestí ramenního kloubu (průměrný věk 18,3 let, SD ± 3,10). Zkoumána byla míra bolesti pomocí VAS a tlakové algometrie, dvoubodová diskriminace estéziometrem a propriocepce speciálním testem, vše před a po aplikaci kinesiotapu. Do výzkumu byla zahrnuta také kontrolní skupina bez kinesiotapu. Výsledky: Experiment ukázal, že diskriminačního čití se u pacientů s kinesiotapem zlepšilo průměrně o 27,5 mm. Tento výsledek byl zhodnocen jako statisticky významný (p = 0,0023). Hodnoty míry bolesti naměřené VAS i tlakovou algometrií sice prokázaly zlepšení, ale nebyly signifikantní na požadované hladině významnosti (p = 0,1540, resp. 0,1575)....
Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti mladšího školního věku
Hejdová, Andrea ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posouzení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku. Předpokladem práce je rovněž upřesnění vhodné modelové techniky, která by odpovídala uvedenému vývojovému stupni dětí a také vytvoření vhodných kritérií pro posouzení plavecké techniky kraul. Hodnotící škála je dále aplikována na vybraném souboru dětí z Plavecké školy Žabička. Teoretická část se zabývá bližší charakteristikou dětí mladšího školního věku, upřesněním modelové techniky plaveckého způsobu kraul a možnými plaveckými odchylkami u tohoto plaveckého způsobu. Na tyto poznatky navazuje postup vedoucí k sestavení hodnotící škály ano/ne, zhotovení záznamového archu a zhodnocení výsledků. Ke zjištění výsledků byla aplikována metoda pozorování, škálování a metoda kvantitativní analýzy statistických dat pro vyhodnocení. Celkové výsledky škály odhalily u zkoumaného souboru odchylky od modelové techniky v oblasti polohy těla, pohybu dolních končetin, pohybu horních končetin a souhry pohybu horních končetin s dýcháním. KLÍČOVÁ SLOVA plavání, plavecký způsob kraul, hodnotící škála, mladší školní věk
Komparace míry psychické odolnosti para plavců s různou intenzitou tréninku
Míčková, Dominika ; Harbichová, Ivana (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Název: Komparace míry psychické odolnosti para plavců s různou intenzitou tréninku Cíle: Cílem práce je porovnat psychickou odolnost para plavců s handicapem a nesportující handicapované populace a zjistit, zda mají handicapovaní plavci vyšší psychickou odolnost než osoby s postižením, které nesportují. Metody: Předmětem výzkumu bylo změření a zhodnocení míry psychické odolnosti, jak u vybraných skupin probandů, tak u celého zkoumaného souboru. Pro tyto účely byl využit standardizovaný dotazník koncepce hardiness, který byl pomocí webové aplikace Google Forms převeden do online podoby. Bylo osloveno celkem 117 potenciálních respondentů a z nich se výzkumu účastnilo 45. Na začátek dotazníku byl přiložen také informovaný souhlas. Vyplněním dotazníku informovaný souhlas probandi potvrzovali. K analýze získaných dat byl využit zejména dvoustranný nepárový T-test s nerovností rozptylů. Výsledky: Obě stanovené hypotézy se nepotvrdily. Ani u dalších zkoumaných podskupin výzkumného souboru nebyla nalezena významná odlišnost. Dokazují to tabulkové hodnoty i grafy. Klíčová slova: tělesné postižení, aplikované pohybové aktivity, plavání, stres, psychologie sportu, hardiness, sebepoznání
Sportovní odvětví triatlon a jeho problematika
Bartizalová, Denisa ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o celkové problematice sportovního odvětví triatlon, od historického vývoje a důležitých mezníků, přes pohybové schopnosti podstatné pro tuto disciplínu, dále jeho charakteristiku včetně pravidel, kategorií, distancí a rozmanitosti jiných formátů závodění. Zabývá se také materiálním vybavením pro různé druhy triatlonu a jejich jednotlivé disciplíny, nabízí přehled multisportů, které jsou triatlonu příbuzné a v neposlední řadě informuje o důležitosti a charakteru výživy triatlonistů. Některé kapitoly jsou doplněny obrázky, pro větší srozumitelnost a lepší orientaci v dané problematice. Nejedná se o výsledek výzkumné práce, nýbrž kompilát myšlenek a závěrů z již publikovaných zdrojů, jde tedy o výsledek bádání v této oblasti s vlastním zhodnocením poznatků. Došlo k vytvoření celkového přehledu o triatlonu, který může sloužit jako pomocník při hledání souhrnu informací o této problematice.
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Kubová, Simona ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Svozil, Zbyněk (oponent) ; Ružbarský, Pavel (oponent)
Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer's Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci...
Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol
Svobodová, Barbora ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
NÁZEV Aspekty působící na oblast gramotnosti v plavecké výuce žáků základních škol AUTOR Barbora Svobodová KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE PaedDr. Irena Svobodová ABSTRAKT Hlavním cílem práce je zaměření se na dispoziční, osobnostní a sociokulturní aspekty žáků. V rámci práce budou tyto aspekty sledovány a bude hodnocen jejich vliv na vzdělání a výuku v oblasti plavecké gramotnosti. Žáci budou pozorováni v průběhu mladšího školního věku, kde je v současnosti nově stanovena povinná plavecká výuka. Dalším cílem bude upozornit na vhodný věk, kdy by měla povinná plavecká výuka v mladším školním věku probíhat tak, aby byla co nejefektivnější, aby byly splněny výstupy stanovené z RVP ZV, byla eliminována neúspěšnost u dětí v průběhu výuky plavání a aby výuka plavání plnila požadavky na záchranu života. KLÍČOVÁ SLOVA Výuka, žáci, plavecký výcvik, osobnost, dispozice, vzdělání, plavání, mladší školní věk
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Gintner, Marek ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy pomocí studentova t-testu. Ten je použit na změny tepových frekvencí a energetického výdeje. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo vyvráceno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci ve srovnávaném čase. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Chyby v technice plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let
Jelínková, Zuzana ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Cílem práce je posouzení úrovně techniky plaveckého způsobu znak u dětí věkové kategorie 4 až 6 let. Na základě pozorování a hodnotící škály definovat nejčastěji se vyskytující chyby u plaveckého způsobu znak na souboru dětí plaveckého oddílu. Na základě těchto zjištění stanovit tréninkový plán zaměřený na odstranění těchto chyb. Následné vyhodnocení pokroků dětí uvedené věkové kategorie (4-6).
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Gintner, Marek ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo potvrzeno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Tělesná výška vrcholných plavců
Oplištilová, Tereza ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Peslová, Eva (oponent)
Název: Tělesná výška vrcholných plavců Cíl: Cílem bakalářské práce je zjistit profil finalistů a semifinalistů olympijských her v roce 2012 v Londýně a 2016 v Riu de Janeiru z hlediska tělesné výšky. Práce porovnává výškový profil stanovených účastníků her v kategorii mužů a žen celkově, podle jednotlivých plaveckých způsobů, disciplín a délky tratích. Metody: Data byla získána pomocí sekundárních zdrojů dat z internetu. Data pak byla interpretována pomocí popisných statických charakteristik. K prezentaci výsledků zvolených proměnných byly využity kontingenční tabulky a grafické zobrazení. Výsledky: Do šetření bylo zahrnuto celkem 327 plavců a 296 plavkyň, kteří startovali v semifinále a finále na OH 2012 a 2016. Zjištěná průměrná tělesná výška mužů měla hodnotu 188 cm, u žen 175 cm. Nejvyšší výška plavců se pohybuje v rozmezí 200-203 cm, u žen 188-189 cm. Ve více jak polovině finálových rozplaveb zjišťujeme vyšší průměrnou výšku plavců. Také při porovnání tělesné výšky medailistů převažuje u úspěšnějších jedinců vyšší absolutní tělesná výška. Při specifikaci tělesné výšky dle plaveckého způsobu a délky tratě nalézáme velmi obdobné závěry u mužů a žen. Vyšší plavci startují na 50m a 100m tratích a v disciplínách volným způsobem a znakem. S nejmenší průměrnou tělesnou výškou se setkáváme u plavců a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 115 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.