Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 173 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Základnýnepodmienený prijem a skúsenosti s jeho aplikáciou
Cedzová, Nikola
Bakalářská práce se zabývá problematikou základního nepodmíněného příjmu a zkušenostmi s jeho aplikací na základě prováděných pilotních programů po celém světě. Teoretická část obsahuje definici základního příjmu, jeho charakteristické vlastnosti a argumenty zastánců a odpůrců. Praktická část přináší porovnání se sociálními návrhy, které jsou podobné základnímu nepodmíněnému příjmu, shromažďuje data a informace z pilotních programů, ve kterých byl základní nepodmíněný příjem testován. Dále se zabývá návrhy pro financování základního nepodmíněného příjmu. V závěru bakalářské práce je uvažován model zavedení základního nepodmíněného příjmu ve Slovenské republice.
Dopady čínských investic na úroveň demokracie ve vybraných státech Afriky
Boček, Pavel
Bakalářská práce se zabývá tématem čínských zahraničních investic do rozvojových zemí v Africe a úrovní demokracie v těchto zemích jako případným určujícím faktorem těchto investic. První část obsahuje stručný popis čínského ekonomického vzestupu, následně přiblíží téma zahraničních investic, na což bude navázáno přístupem Číny a západního světa v této věci. Na závěr teoretické části proběhne porovnání přístupů ve využívání tohoto nástroje výše zmíněných subjektů. V druhé části je zkoumána na základě sekundárních dat spojitost mezi čínským kapitálem a úrovní demokracie ve státech Afriky. Kvantitativní výsledek bude podrobněji přezkoumán případovými studiemi za účelem prozkoumání hlubších souvislostí této problematiky. Závěrem bude shrnutí zjištění a následné implikace pro ostatní africké státy.
Chrýsippos a Augustin o sebevraždě
Golatová, Hana ; Chavalka, Jakub (vedoucí práce) ; Šenovský, Jakub (oponent)
Práce se zabývá sebevraždou a tématy s ní souvisejícími v pojetí Chrýsippa ze Soloi a sv. Augustina. I přes odlišnost svých závěrů o tomto fenoménu oba pojednávají v souvislosti snespokojenostís životem. Vycházejí z předpokladu počáteční nedostatečnosti lidské přirozenosti a možnosti dosažení štěstí díky jejímu zdokonalení. Chrýsippos se domnívá, že za určitých podmínek se může stát sebevražda rozumnýmčinem. Rozvoj racionality člověku umožňuje vidět události z univerzální perspektivy a osvobodit se od závislosti na vnějších objektech plodících vášně včetně lpění na životě. Rozhodnutí dobrovolně ukončit svůj život vychází z vhledu do pochodů přírody a toho, co je pro člověka přirozené. Díky tomuto poznání se sebevražda stává ctnostným činem a projevem souladu s přírodou. Pro Augustina je naopak sebevražda výrazem lidské slabosti, neschopnosti vyrovnat se se strastmi života a zbabělým útěkem před utrpením, ježpřitom považuje za neoddělitelnou součást života skrývající v sobě možnost mravní nápravy. V sebevraždě se projevuje lidský egoismus, který je příčinou prvotního hříchu, degradace původní lidské přirozenosti a překážkou nacestě ke štěstí a spáse.
Hledání významu krásy ve vztahu k pravdivosti a svobodě na půdě výtvarného umění a pedagogiky
Klimešová, Petra ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Hogenová, Anna (oponent) ; Prázný, Aleš (oponent)
Ve výzkumu Hledání významu krásy ve vztahu k pravdivosti a svobodě na půdě výtvarného umění a pedagogiky se zabývám tématem, jak je krása vnímána ve výtvarné výchově a současném umění. Konkrétně se zaměřuji na otázku, jaká je zkušenost umělců a studentů s vnímáním krásy? Současně se zabývám studiem Hegelovy Estetiky, ve které je Hegelem popsáno umění a krása jako nástroj, skrze který poznáváme/odkrýváme sami sebe a přibližujeme se absolutnímu duchu. Toto odkrytí nebo také neskrytost je rovněž termínem pro pravdu (alétheia), která je klíčovým prvkem filosofie Jana Patočky a Anny Hogenové. Patočka a následně po něm Hogenová ve svém filosofickém díle usilují o to, aby se člověk navrátil ke svému původnímu pramenu prostřednictvím sebepoznání (gnothi seauton) a touto myšlenkou je celá práce inspirovaná, jako hledání významu. Práce je rozdělena do třech oblastí. První část se zabývá teoretickým úvodem do celé problematiky výzkumu, tedy je zde řešen pojem samotné krásy, problém objektivity a subjektivity poznání, estetická východiska současného umění a také Hegelovo pojetí estetiky a problematika vnímání. Druhá část reflektuje výpovědi jednotlivých respondentů. V reakci na výpovědi bylo vytvořeno deset oblastí, které se nějakým způsobem vztahují ke kráse: 1. Jak vnímáme krásu. 2. Krása a umění. 3. Krása...
Analýza politického programu Strany svobodných občanů
Kunc, Martin ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Perottino, Michel (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů. Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru...
Christologická, soteriologická a příslušná spirituální tématav v Dostojevského díle Bratři Karamazovi.
Hejdová, Ludmila ; Pospíšil, Ctirad Václav (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Diplomová práce "Christologická, soteriologická a příslušná spirituální témata v Dostojevského díle Bratři Karamazovi" se věnuje životu a literárnímu odkazu ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského, zvláště jeho vrcholnému dílu Bratři Karamazovi. Román je syntézou spisovatelových životních myšlenek, které po celý život dozrávaly. V této práci je kladen důraz především na nalezení a uchopení christologických a soteriologických rysů, jež dílo obsahuje a ukazuje tak na autorovo vnitřní přesvědčení a víru v Ježíše Krista. Práce rovněž poukazuje na některá spirituální témata, která jsou v díle klíčová, jako například utrpení člověka a otázky víry a lidské svobody. Klíčová slova Dostojevský, Bratři Karamazovi, christologie, soteriologie, spiritualita, víra, svoboda
První skateboardingová generace v Československu
Fabešová, Iveta ; Houda, Přemysl (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce je zachytit pohled první generace skateboardistů na vznik a vývoj skateboardingu v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Výzkum bude stát na 2 důležitých pilířích, tj. vysvětlení dobového kontextu v Československu s přesahem do historie skateboardingu v USA a kvalitativní metodě orální historie, kterou použiji v druhém pilíři výzkumu pro zachycení vzpomínek pamětníků. V rámci metody orální historie budou uskutečněné polostrukturované rozhovory s 6 narátory, tedy zástupci první skateboardingové generace. Pramenná základna výzkumu bude založená na pořízených rozhovorech, odborné literatuře, dobových článcích z novin a periodik a v neposlední řadě na historických materiálech, jako jsou fotografie nebo videa, pro komplexní studium daného tématu.
Komparace politických programů Strany svobodných občanů a United Kingdom Independence Party
Kunc, Martin ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů. Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru...
"Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí" Svoboda v evangeliu podle Jana
Černá, Zdeňka Klára ; Roskovec, Jan (vedoucí práce) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou, co je myšleno pojmem svoboda v Janově evangeliu, a jaký je vztah mezi svobodou a pravdou. V první části této práce se věnuji rešerši pojmů svobody a pravdy od Starého zákona až po Nový zákon, jde tedy o jakési dobové pozadí, ve kterém se oba pojmy utvářely a přeměňovaly. Součástí práce je také podrobná exegeze textu J 8,31-36, který sloužil jako výchozí bod. Vzhledem k tomu, že pojem svoboda se v Novém zákoně nejvíce vyskytuje v Janově evangeliu a v Pavlových epištolách, věnovala jsem se zmapování výskytu a užití pojmu svoboda v Pavlových epištolách. V hlavní části práce se věnuji srovnání užití pojmu svoboda v Janově evangeliu a v listech apoštola Pavla.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 173 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.