Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Christologická, soteriologická a příslušná spirituální tématav v Dostojevského díle Bratři Karamazovi.
Hejdová, Ludmila ; Pospíšil, Ctirad Václav (vedoucí práce) ; Sládek, Karel (oponent)
Diplomová práce "Christologická, soteriologická a příslušná spirituální témata v Dostojevského díle Bratři Karamazovi" se věnuje životu a literárnímu odkazu ruského spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského, zvláště jeho vrcholnému dílu Bratři Karamazovi. Román je syntézou spisovatelových životních myšlenek, které po celý život dozrávaly. V této práci je kladen důraz především na nalezení a uchopení christologických a soteriologických rysů, jež dílo obsahuje a ukazuje tak na autorovo vnitřní přesvědčení a víru v Ježíše Krista. Práce rovněž poukazuje na některá spirituální témata, která jsou v díle klíčová, jako například utrpení člověka a otázky víry a lidské svobody. Klíčová slova Dostojevský, Bratři Karamazovi, christologie, soteriologie, spiritualita, víra, svoboda
První skateboardingová generace v Československu
Fabešová, Iveta ; Houda, Přemysl (vedoucí práce) ; Wohlmuth Markupová, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce je zachytit pohled první generace skateboardistů na vznik a vývoj skateboardingu v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Výzkum bude stát na 2 důležitých pilířích, tj. vysvětlení dobového kontextu v Československu s přesahem do historie skateboardingu v USA a kvalitativní metodě orální historie, kterou použiji v druhém pilíři výzkumu pro zachycení vzpomínek pamětníků. V rámci metody orální historie budou uskutečněné polostrukturované rozhovory s 6 narátory, tedy zástupci první skateboardingové generace. Pramenná základna výzkumu bude založená na pořízených rozhovorech, odborné literatuře, dobových článcích z novin a periodik a v neposlední řadě na historických materiálech, jako jsou fotografie nebo videa, pro komplexní studium daného tématu.
Komparace politických programů Strany svobodných občanů a United Kingdom Independence Party
Kunc, Martin ; Brunclík, Miloš (vedoucí práce) ; Říchová, Blanka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá politickým programem Strany svobodných občanů. Nejprve jsou ve druhé kapitole definovány a rozebrány relevantní teoretické koncepty. Jedná se o koncepty euroskepticismu, anarchokapitalismu a libertarianismu. V případě euroskepticismu je rovněž popsána typologie podle francouzské politoložky Cécile Leconte, jelikož je euroskepticismus velice komplexní pojem. V následující třetí kapitole jsou pak popsány relevantní aspekty politické filosofie Strany svobodných občanů. Ve čtvrté kapitole jsou pak pomocí obsahové analýzy programu Strany svobodných občanů zodpovězeny výzkumné otázky: Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen euroskepticismus? Jak se přítomnost euroskepticismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen anarchokapitalismus? Jak se přítomnost anarchokapitalismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? Do jaké míry je v politické filozofii Strany svobodných občanů přítomen libertarianismus? Jak se přítomnost libertarianismu v politické filozofii Svobodných vyvinula od založení strany až po současnost? K analýze je použita kvantitativní metoda, jelikož je tak lépe možné určit míru...
"Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí" Svoboda v evangeliu podle Jana
Černá, Zdeňka Klára ; Roskovec, Jan (vedoucí práce) ; Mrázek, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá otázkou, co je myšleno pojmem svoboda v Janově evangeliu, a jaký je vztah mezi svobodou a pravdou. V první části této práce se věnuji rešerši pojmů svobody a pravdy od Starého zákona až po Nový zákon, jde tedy o jakési dobové pozadí, ve kterém se oba pojmy utvářely a přeměňovaly. Součástí práce je také podrobná exegeze textu J 8,31-36, který sloužil jako výchozí bod. Vzhledem k tomu, že pojem svoboda se v Novém zákoně nejvíce vyskytuje v Janově evangeliu a v Pavlových epištolách, věnovala jsem se zmapování výskytu a užití pojmu svoboda v Pavlových epištolách. V hlavní části práce se věnuji srovnání užití pojmu svoboda v Janově evangeliu a v listech apoštola Pavla.
Genealogie liberalismu v Americe.
Váňa, Filip ; Klvaňa, Tomáš (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
V této práci zkoumám stanovisko, že různá, minulá i současná pojetí liberalismu v Americe sdílejí závazek k identickým fundamentálním hodnotám a užívají liberalismu příznačných metod politické filosofie, které lze vysledovat k racionalistickému myšlení doby osvícenství. Vzhledem ke stále se měnícím konstitutivním podmínkám a k různým chápáním pojmu však může být význam liberalismu často nejasný a jeho užití matoucí. Považuji proto za nezbytné přistoupit k této práci jako ke zkoumání komplexního (a extrémně vlivného) fenoménu v čase. Tvrdím, že po většinu historie americké republiky to byla právě tato pokroková, revoluční, racionalistická tradice liberalismu, jež postupně ovládla nejen americkou politiku, nýbrž také společenské, a dokonce i soukromé životy Američanů. Na základě zkoumání různých "genealogických linií" liberalismu argumentuji, že i když si přední konflikt mezi americkými "konzervativci" a "liberály" často představujeme jako soupeření dvou kategoricky protichůdných světonázorů, ve skutečnosti pod jejich politickými agendami nalezneme sdílenou sadu cílů. A ačkoli se jich obě strany snaží dosáhnout vlastními, často vzájemně exkluzivními, neslučitelnými prostředky, doposud se zároveň vždy držely tohoto společného liberálního ideálu vybudovat "racionální" společnost dokonale svobodných a...
Trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě
Wachtlová, Nikola ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Pelc, Vladimír (oponent)
Tato rigorózní práce se zaměřuje na trestný čin loupeže ve srovnání s vybranými trestnými činy proti osobní svobodě. Zabývá se především samotným trestným činem loupeže z hlediska trestního práva. Daná práce je systematicky řazena tak, že je v ní nejprve uveden historický kontext právní úpravy trestného činu loupeže na území dnešní České republiky. Dále jsou vymezeny základní pojmy, kterými jsou v hlavní řadě trestný čin jako takový a svoboda, a to nejenom jako svoboda jedince, ale i ochrana majetku včetně samotné nedotknutelnosti obydlí, která je samozřejmě součástí pojmu svoboda. Po historické exkurzi a obecném výkladu následuje podrobnější rozbor trestného činu loupeže de lege lata, tj. v souladu s platným právem, a to loupeže prosté a loupeže kvalifikované. Další kapitola této práce se zabývá trestní odpovědností a s tím spojeného zavinění a současně v této kapitole nalezneme stručný popis okolností vylučující protiprávnost, které souvisejí s trestní odpovědností. V následující kapitole se práce věnuje deskripci obligatorních znaků skutkové podstaty každého trestného činu, kterým jsou objekt, objektivní stránka, subjekt, subjektivní stránka, jež jsou jednotlivě popsány v příslušných podkapitolách. Opomenuto nezůstalo pojednání o vývojových stádiích loupeže. Součástí této - na právní úpravu...
Etická reflexe individuálního plánování ochrany dítěte
TRAORE, Michaela
Práce se zabývá etickou reflexí procesu individuálního plánování v sociálně-právní ochraně dětí na území České republiky. Popisuje jednotlivé aspekty tohoto typu plánování. Konkrétně vysvětluje pojem individuálního plánování, popisuje, kdo je klientem v tomto procesu, jaká je relevantní legislativa a zaměřuje se také na orgán sociálně-právné ochrany dětí a jeho pracovníky. Následně tyto body reflektuje optikou etických fenoménů, jako je svoboda, odpovědnost, svědomí a subsidiarita. Práce je formována jdnak teoretickými východisky, ale vychází také z analýzy rozhovorů s klientem a sociální pracovnicí.
Člověk jako čas - volný čas a smysl lidské existence
MRÁZOVÁ, Vlasta
Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první části byl předmětem zájmu člověk a čas z hlediska filosofie. V druhé části jsme se zabývali lidským bytím a lidskou existencí. Ve třetí kapitole jsme ve věnovali souvislosti času a dějin a jejich důležitostí pro člověka a lidskou společnost. Čtvrtá kapitola se snaží postihnout smysl lidské existence a navazuje další kapitola, která se snaží zjistit možné příčiny, které mohou vést ke ztrátě smyslu života. Poslední část, věnovaná volnému času a výchově ve volném čase, měla za cíl ukázat možnosti a meze vychovatele volného času při pomáhání ke smysluplnému žití.
Svoboda a autonomie v díle Jeana Paula Sartra
Polánka, David ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Drozenová, Wendy (oponent)
Diplomová práce "Svoboda a autonomie v díle Jeana Paula Sartra" se zabývá Sartrovou literární tvorbou a dramaty. Snaží se najít určité prvky autorovi filozofie, které jsou v jeho příbězích obsaženy. V první části práce jsem proto naznačil některé podstatné tématické okruhy vycházející z autorových filozofických děl - Svobodu a odpovědnost člověka; Pocit úzkosti a následná neupřímnost; Svobodu v mezilidských vztazích. Přítomnost uvedených témat jsem následně pozoroval během podrobné analýzy Sartrovy literární tvorby a dramat. Podařilo se mi prokázat, že Sartrova divadelní a literární tvorba nejen obsahuje uvedené tématické prvky, ale je dokonce uzpůsobena tak, aby tato filozofická témata z povídek, románů, či divadelních her vystupovala. Tím je potvrzena teze, že Sartre tvořil svá literární díla a dramata z důvodu šíření vlastních filozofických myšlenek do celé společnosti. Osobně jsem toto ohodnotil jako velký přínos autora.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.