Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jádrové odhady rizikové funkce
Selingerová, Iveta ; Horová, Ivanka (vedoucí práce) ; Prášková, Zuzana (oponent)
Jádrové odhady rizikové funkce Abstrakt Tato disertační práce se věnuje metodám pro zpracování cenzorovaných dat v analýze přežití. Hlavní pozornost je zaměřena na rizikovou funkci, která vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost výskytu události v následujícím ča- sovém okamžiku. Jsou představeny dva různé přístupy k jádrovému odhadu této funkce. V praxi však riziko může být ovlivněno dalšími proměnnými. Pro odhad podmíněné rizikové funkce je prezentován nejčastěji užívaný model na- vržený D. R. Coxem a jsou uvedeny dva typy jádrových odhadů. Pro jádrové odhady jsou odvozeny některé statistické vlastnosti a navrženy metody pro výběr vyhlazovacích parametrů. Součástí práce je také rozsáhlá simulační studie, kde jsou ověřeny teoretické výsledky a porovnány navržené metody. Závěr práce je věnován zpracování reálných dat získaných z různých oblastí.
Thermoregulation in ant genus Formica, an individual vs. colony conflict
Kadochová, Štěpánka ; Frouz, Jan (vedoucí práce) ; Dauber, Jens (oponent) ; Domisch, Timo (oponent)
Tato práce se zabývá termoregulací lesních mravenců ze skupiny Formica rufa. Naším cílem bylo lépe porozumět mechanismům, díky kterým lesní mravenci udržují teplotní homeostázu svých hnízd. Lesní mravenci jsou známí tím, že ve svých hnízdech udržují stabilně zvýšenou teplotu od jara do podzimu. Velký význam je tradičně přikládán funkci hnízda coby solárního kolektoru a také produkci tepla mikrobiálním společenstvem přítomným v hnízdním materiálu. Avšak někteří vědci věří, že lesní mravenci jsou schopni aktivní termoregulace, tedy že mohou ovlivňovat hnízdní teplotu svým chováním, jmenovitě sluněním se, zvýšenou metabolickou produkcí nebo přenosem tepla. Tato práce se skládá ze tří výzkumných článků. První se zaměřuje na časování termoregulace u lesních mravenců, druhý studuje podrobněji jeden specifický aspekt termoregulace lesních mravenců - slunící chování. Tyto dva články prezentují data z dlouhodobého terénního výzkumu a experimentů. Poslední článek vychází z laboratorních experimentů, kde jsme testovali hypotézy vzešlé z pozorování v terénu. Díky terénnímu výzkumu jsme zjistili, že aktivita mravenců (počet jedinců jdoucích do mraveniště) signifikantně koreluje s hnízdní teplotou. Jakmile poklesla aktivita mravenců, teplotní homeostáza v hnízdě byla narušena. V souladu se staršími autory jsme...
Software using random forest for risk prediction of heart valve surgery patients
HERMANUTZ, Georg
CASPeR - Cardiac surgery prediction tool for risk stratification of heart valve surgeries is presented. The base builds a machine learning pipeline for training a random forest classifier which predicts the mortality after a certain amount of days after the surgery was performed. The classifier also offers a list of potential risk factors through its in build feature selection. With a survival analysis the groups "high-risk" and "low-risk" are compared with each other to check for statistical difference. The tool uses "Shiny" a R package which offers a web frame work to develop data analysis visualizations for the User Interface. CASpeR is delivered as a Microsoft Windows standalone desktop application, that comes with a .exe installer and a detailed manual.
Modeling insurance claims of vehicles with extended warranty
Škorňa, Šimon ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Frýd, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je představit čtenáři možné přístupy k empirické analýze škodných událostí. Přínosem práce je popis efektů konkrétních proměnných na výskyt škodných událostí pomocí širokého spektra vhodných modelovacích technik. Představení použitých metod předchází krátké uvedení čtenáře do problematiky pojištění vozidel. Vedle nejčastěji používaných metod modelování škodných událostí, kterými jsou modely s binární nebo početnostní vysvětlovanou proměnnou je představena také analýza přežití, která jako vysvětlovanou proměnnou používá počet dní do výskytu takovéto události. Výsledky zmíněných metod jsou následně diskutovány a porovnávány, co umožňuje demonstrovat jejich robustnost.
Nové metody ve schvalování úvěrů
Rychnovský, Michal ; Arlt, Josef (vedoucí práce) ; Pecáková, Iva (oponent) ; Veselý, Petr (oponent)
Tato práce přispívá do oblasti aplikované statistiky a finančního modelování analýzou matematických modelů používaných v procesech schvalování retailových úvěrů. Konkrétně má tři cíle. Za prvé, diskutuje vhodnost výkonnostních kritérií užívaných zavedenými statistickými postupy a navrhuje zaměřit se místo toho na sílu predikce. Za druhé, porovnává analytickou přidanou hodnotu stávajících a nově navrhovaných metod podle navržených kritérií. A třetím cílem práce je potom výstavba a detailní specifikace rozsáhlého modelu pro odhad profitability včetně kritické reflexe jeho silných a slabých stránek. V první kapitole pracuji v oblasti modelování pravděpodobnosti defaultu (selhání dlužníka) a navrhuji srovnání predikční síly modelů v čase, místo v akademické literatuře běžně používaného srovnání na náhodném testovacím vzorku. K tomuto účelu používám koncept analýzy přežití a Coxův model, který společně s běžně používanou logistickou regresí aplikuji na vzorek reálných českých bankovních dat a porovnávám výsledky pomocí Giniho koeficientu a charakteristiky lift. Na náhodném validačním vzorku vykazuje Coxův model podobnou přesnost jako logistická regrese, zatímco při porovnání predikčních schopností v čase vychází Coxův model znatelně lépe. Ve druhé kapitole, zaměřené na modelování ztráty při defaultu (LGD), představuji dva modely založené na Coxově regresi a na reálných datech srovnávám jejich predikční sílu se standardními přístupy lineární a logistické regrese. Ve srovnání pomocí modifikovaného koeficientu determinace vykazuje Coxův model lepší predikce. Třetí kapitola se zaměřuje na odhad očekávané profitability jako alternativy k odhadům rizika jako takového a staví na modelech pravděpodobnosti defaultu a ztráty při dafaultu. Zde konstruuji rozsáhlý a detailní model profitability pro schvalování retailových úvěrů s fixní dobou spláceni. Do modelu vstupují také další související výnosy a náklady očištěné o riziko plynoucí z defaultu dlužníka, což vede k přesnějším výsledkům. Dále navrhuji čtyři charakteristiky profitability, včetně rizikově očištěného očekávaného vnitřního výnosového procenta a rentability vlastního kapitálu, a simuluji vliv tohoto modelu na každou z těchto měr. Nakonec poukazuji na některé slabiny těchto přístupů a řeším problém nalezení koncentrací defaultů či podvodů v portfoliu. Proto také představuji novou statistickou míru založenou na předem stanované expertní hodnotě kritické míry defaultu a srovnávám GUHA metodu s použitím klasifikačních stromů na reálném datovém vzorku. Pomocí srovnání různých metod tato práce přispívá k debatám ohledně použití modelů analýzy přežití ve finančním modelování a modelů profitability používaných pro schvalování úvěrů.
Porovnání účinnosti vybraných metod léčení rakoviny prostaty a prsu pomocí analýzy přežití
Šimonková, Karolína ; Šimpach, Ondřej (vedoucí práce) ; Pechholdová, Markéta (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá různými způsoby léčby vybraných onkologických onemocnění a účinností léčebných metod a hodnocení vlivu různých faktorů ovlivňujících délku přežití pacientů. Činnost jednotlivých léčebných procesů je hodnocena pomocí analýzy přežití. Předmětem zkoumání jsou pacienti s onemocněním rakoviny prsu, plic a prostaty. V analýze přežití je brán ohled na pohlaví pacienta, věk a stadium jeho nemoci a dalších faktorech, aby nedocházelo ke zkresleným výsledkům. Cílem práce je zjistit účinky vybraných léčebných postupů na zdraví pacientů a zjistit faktory, které májí významný vliv na délku přežití nemocných. Data pro diplomovou práci byla poskytnuta Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Statistickým úřadem, Národní onkologický registr (NOR), z The US SEER database a German Breast Cancer St
Regression models in survival analysis and reliability
Novák, Petr ; Volf, Petr (vedoucí práce) ; Antoch, Jaromír (oponent) ; Dohnal, Gejza (oponent)
Regresní modely v analýze přežití a spolehlivosti Disertační práce Petr Novák Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta Abstrakt: V předložené práci studujeme metody pro modelování závislosti dat z oblasti analýzy přežití a spolehlivosti na dostupných vysvětlujících proměnných. V první části práce studujeme základní modely analýzy přežití, porovnáváme vlastnosti Coxova modelu proporcionálního rizika, Aalenova aditivního modelu a modelu zrychleného času. Uvádíme metody pro testování dobré shody modelu s daty, založené na teorii čítacích procesů a martingalů, umožňující rozpoznat, který model popisuje data nejlépe. Druhá část se věnuje modelování opravitelných systémů. Studujeme způsoby, jak do modelů zahrnout informace o historii zařízení, včetně vlivu oprav a preventivní údržby. Užití představených metod předvádíme na příkladech z praxe a na simulo- vaných datech zkoumáme jejich chování v různých situacích. 1
Determinanty vzniku nemoci oběhové soustavy v české populaci
Lustigová, Michala ; Dzúrová, Dagmar (vedoucí práce) ; Dáňová, Jana (oponent) ; Šídlo, Luděk (oponent)
Determinanty vzniku nemocí oběhové soustavy v české populaci Abstrakt Příčiny vzniku nemocnění oběhové soustavy jsou dobře známy; z populačního hlediska jsou významné faktory, jejichž výskyt lze ovlivnit a jež jsou hojně rozšířeny v populaci. Cílem této práce bylo ohodnotit působení klasických rizikových faktorů nemocí oběhové soustavy na úmrtnost v české populaci. V úvodní části předložené práce je nastíněna epidemiologická situace a vývoj populačního zdraví včetně průběhu "kardiovaskulární revoluce" v Česku. Vlastní výzkum vycházel z longitudinálních dat studie HAPIEE. Ohodnocení rizik pro českou populaci bylo stanoveno na základě metody analýzy přežívání. Výsledky analýzy prokázaly vysokou prevalenci řady rizikových faktorů nemocí srdce a cév. Na základě finálního modelu proporcionálních rizik bylo zjištěno, že úroveň vzdělání měla ze všech sociodemografických faktorů největší vliv na výši úmrtnosti v důsledku onemocnění srdce a cév. Z hlavních rizikových faktorů mělo dále negativní vliv kouření, prevalence vysokého krevního tlaku, prevalence diabetu a absence fyzické aktivity. Obezita, nárazové pití a vysoká hladina cholesterolu se naopak pro českou populaci nepotvrdila jako signifikantní pro úroveň kardiovaskulárního zdraví. V závěrečné části je zmíněn populační přístup v hodnocení rizikových faktorů a...
Modely pro přežití s možností vyléčení
Drabinová, Adéla ; Kulich, Michal (vedoucí práce) ; Omelka, Marek (oponent)
V této práci se zabýváme modely pro přežití, kdy uvažujeme, že s kladnou pravděpodobností k relapsu nikdy nedojde, protože pacient se vyléčí. Zaměřu- jeme se především na dvousložkový směsový model a model s biologickou moti- vací. Pro každý z nich je odvozen odhad pravděpodobnosti vyléčení a pro nevy- léčené pacienty také odhad funkce přežití pro čas do relapsu metodou maximální věrohodnosti. Dále předpokládáme, že jak pravděpodobnost vyléčení, tak doba do relapsu mohou být ovlivněny vysvětlujícími veličinami. Modely jsou následně porovnány v simulační studii. 1
Metody analýzy přežití v případě konkurujících si rizik
Böhm, David ; Volf, Petr (vedoucí práce) ; Hurt, Jan (oponent)
V práci jsou vyloženy základní charakteristiky analýzy přežití v případě konkurujících si rizik a odvozeny jejich vzájemné vztahy. V případě bez regrese jsou uvedeny základní neparametrické metody odhadu a uvedena je i logaritmická věrohodnostní funkce pro odhady parametrů. Z regresních modelů je hlavní pozornost věnována Coxovu modelu proporcionálních rizik (PH), dále jsou zmíněny model se zrychleným časem (AFT) a flexibilní regresní model (FG). Identifikovatelnost sdružené funkce přežití je řešena s využitím kopul. Základy teorie kopul a měření závislosti pomocí korelačních koeficientů (Pearsonova, Spearmanova a Kendalova) jsou popsány v samostatné kapitole. Podstatná část teorie je prakticky využita v generovaném příkladu bez regrese.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.