Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 140 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv chemických zdrojů znečištění na jakost povrchových vod v povodí Horní Vltavy
NEKOLNÝ, Tomáš
Diplomová práce je zaměřena na problematiku znečišťování povrchových vod, které patří mezi jeden z největších problémů současného světa. Znečištěním vodních toků a nádrží se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů a také ekosystémů v jejich okolí. Mezi typické zdroje znečištění povrchových vod patří zejména bodové zdroje (lidská sídla, průmyslové areály) a plošné zdroje (zemědělství). Zatímco bodové zdroje znečištění je možno monitorovat, u plošných zdrojů je situace daleko složitější. Při zemědělském hospodaření se dostávají do podzemních vod i povrchových vod zbytky hnojiv, pesticidů a dalších látek. Cílem práce je v dílčím povodí Horní Vltavy - řeky Malše zjistit jakost povrchové vody v měřících profilech, zjistit hydrologickou situaci v průběhu roku a vyhodnotit vliv chemických zdrojů znečištění na jakost povrchové vody v daném povodí.
Přítomnost singletového kyslíku v povrchových vodách
KOVAŘÍKOVÁ, Michaela
Tato magisterská práce se zabývá metodami měření koncentrace singletového kyslíku v povrchových vodách a zkoumáním faktorů, které by tuto koncentraci mohly ovlivňovat. První část práce je teoretická a obsahuje úvod do problematiky fotochemie a reaktivních forem kyslíku. V druhé části je popsána metodika prováděných pokusných měření, jejich výsledky a diskuze.
Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost
Bedáňová, Jana ; Macsek, Tomáš (oponent) ; Biela, Renata (vedoucí práce)
Práce pojednává o jakosti povrchových vod v ČR a o vývoji její kvality v tocích a nádržích. O problémech spojených s vypouštěním odpadních vod do recipientu (často bez čištění) a splachy ze zemědělských půd. V závěru se zabývá ukazateli kvality vody, jejich získávání a posuzování na základě normativních dokumentů dále jejich výpočtem na základě naměřených hodnot.
Vliv zemědělské činnosti na vybrané fyzikálně chemické parametry povrchových vod
MIKEŠOVÁ, Aneta
Náplní diplomové práce bylo statisticky vyhodnotit vliv způsobu hospodaření a krajinného pokryvu na vybrané hydrochemické parametry povrchových vod říční sítě v Novohradských horách a zjištění možného vlivu zemědělství na hodnoty těchto parametrů. Modelové území je tvořeno horními a dolními subpovodími Paseckého, Bedřichovského a Váčkového potoka. Odběrová místa zahrnovala zemědělsky obdělávané pozemky, ale i lesní ekosystémy. Práce je zaměřena především na tyto parametry: vodivost, dusičnanový dusík (N-NO3-), nerozpuštěné látky (NL105) a fosforečnanový fosfor (P-PO43-), tedy především parametry způsobující eutrofizaci vod. Změny těchto parametrů byly monitorovány v období let 2014 2017. Změny v chemismu mezi horním a dolním odběrovým místem jednoho potoka byly prokázány ve všech tocích u vodivosti a dusičnanového dusíku (N-NO3-). Na základě výsledků lze konstatovat, že povrchové vody v zájmovém území jsou ovlivňovány zemědělskou činností, nejedná se však o intenzivní formu zemědělské činnosti.
Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně
Krám, Pavel ; Veselovský, F. ; Čuřík, Jan ; Myška, Oldřich
Příspěvek se zabývá hydrologií a hydrochemií povodí Na zeleném zalesněném smrkovým lesem rostoucím na podloží, tvořeném kambizemí na amfibolitu. Toto povodí se vyznačuje díky bazickému (zásaditému) podloží poměrně příznivými hydrochemickými poměry pro terestrickou a akvatickou biotu. Povodí se vyznačuje efektivní neutralizací kyselé atmosférické depozice do smrkového ekosystému a to hlavně díky chemickému zvětrávání dvoumocných bazických kationtů, vápníku a hořčíku. Roční průměrný srážkový úhrn do povodí Na zeleném byl za sledované pětileté období 790 mm a průměrný povrchový odtok v posledních dvou letech byl 193 mm. Odtok se pohyboval ve sledovaných letech mezi 24 a 27 % ročních srážkových vstupů do povodí. V povodí se akumuluje jen méně než 20 % celkového dusíku ze srážek na volné ploše. Zhruba 36% dusíku povodí opouští povrchovým odtokem, zhruba z poloviny ve formě dusičnanů a z poloviny ve formě rozpuštěného organického dusíku.
Studie kvality vody ve studánkách CHKO Křivoklátsko
Vobecká, Kateřina ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Kvalita vody je určujícím abiotickým faktorem životního prostředí, zejména pro na vodu vázané ekosystémy. Nezbytná je i pro lidskou společnost, pro kterou by absence pitné vody měla katastrofální důsledky. Tato diplomová práce je zaměřena na malé zdroje podzemní vody na území CHKO Křivoklátsko - na studánky a prameny. Voda ze sledovaných studánek byla podrobena základní fyzikálně-chemické analýze, u některých studánek byla provedena i analýza mikrobiologická. Výsledky měření byly srovnány s platnou legislativou zabývající se problematikou pitné vody a s bakalářskou prací Tomáše Brabence, na kterou předkládaná diplomová práce navazuje. Klíčová slova: Křivoklátsko, studánky, prameny, kvalita vody
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí
Čechová, Tereza ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Bruthans, Jiří (oponent)
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí Tereza Čechová, Geotechnologie Abstrakt: Práce se věnuje problematice doplňování podzemní vody. Zdrojem podzemní vody je infiltrace z atmosférických srážek. Studie se zabývá užitím řízené umělé infiltrace v České republice a dalších státech světa.
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí
Čechová, Tereza ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Bruthans, Jiří (oponent)
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí Tereza Čechová, Geotechnologie Abstrakt: Práce se věnuje problematice doplňování podzemní vody. Zdrojem podzemní vody je infiltrace z atmosférických srážek. Studie se zabývá užitím řízené umělé infiltrace v České republice a dalších státech světa.
Vazba kontaminantů na koloidy ve vodách z důlní a hutní oblasti
Walter, Dominik ; Ettler, Vojtěch (vedoucí práce) ; Faimon, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá studiem koloidních částic a jejich schopností vázat stopové prvky v povrchových a podzemních vodách v důlní a hutní oblasti Příbramska. Pro studium koloidů byla zvolena kombinace metod kaskádové filtrace a ultrafiltrace s tangenciálním tokem, pomocí které byly ze zkoumaných vzorků vod postupně oddělovány jednotlivé koloidní frakce. K tomuto účelu byly použity filtry o nominální velikosti pórů 0,8 μm, 0,45 μm, 0,1 μm, 100 kDa, a 5 kDa. Vzorky vod byly po každém stupni filtrace analyzovány pomocí ICP-OES, ICP-MS a HPLC, měřeny byly také fyzikálně chemické vlastnosti vzorků vod (pH, Eh, elektrická vodivost). U vybraných vzorků byla provedena analýza rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a analýza pevné fáze zachycené na použitých filtrech. Získaná data byla použita k termodynamickému modelování v programu PHREEQC-2. Výsledky ukazují, že hlavní a stopové prvky lze podle jejich zastoupení v jednotlivých velikostních frakcích přibližně rozdělit do několika skupin. Většina prvků se ve zkoumaných vodách vyskytuje dominantně jako zcela rozpuštěné látky (< 5 kDa), koloidy tvoří většinou nejvýše 5-20 % a to téměř výhradně ve frakci 5 kDa - 100 kDa. U prvků jako As, Co, Cr, Si, Sb a U byl pozorován postupný pokles koncentrace ve všech frakcích pouze při nízké hodnotě iontové síly 1,2...
Problematika léků v povrchových a podzemních vodách
Šrot, Martin ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Datel, Josef (oponent)
Předložená práce pojednává o stavu výzkumu přítomnosti převážně léčivých látek ve vodních útvarech České republiky a v menší míře se věnuje této problematice i v zahraničí. Uvádí přehled nejčastěji se vyskytujících léčivých látek a způsoby jejich zjišťování. Popisuje možné zdroje znečištění a dopad působení těchto látek na životní prostředí. Klíčová slova: podzemní vody, povrchové vody, léčiva, kontaminace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 140 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.