Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 138 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jakost povrchových vod v ČR a jejich upravitelnost
Bedáňová, Jana ; Macsek, Tomáš (oponent) ; Biela, Renata (vedoucí práce)
Práce pojednává o jakosti povrchových vod v ČR a o vývoji její kvality v tocích a nádržích. O problémech spojených s vypouštěním odpadních vod do recipientu (často bez čištění) a splachy ze zemědělských půd. V závěru se zabývá ukazateli kvality vody, jejich získávání a posuzování na základě normativních dokumentů dále jejich výpočtem na základě naměřených hodnot.
Vliv zemědělské činnosti na vybrané fyzikálně chemické parametry povrchových vod
MIKEŠOVÁ, Aneta
Náplní diplomové práce bylo statisticky vyhodnotit vliv způsobu hospodaření a krajinného pokryvu na vybrané hydrochemické parametry povrchových vod říční sítě v Novohradských horách a zjištění možného vlivu zemědělství na hodnoty těchto parametrů. Modelové území je tvořeno horními a dolními subpovodími Paseckého, Bedřichovského a Váčkového potoka. Odběrová místa zahrnovala zemědělsky obdělávané pozemky, ale i lesní ekosystémy. Práce je zaměřena především na tyto parametry: vodivost, dusičnanový dusík (N-NO3-), nerozpuštěné látky (NL105) a fosforečnanový fosfor (P-PO43-), tedy především parametry způsobující eutrofizaci vod. Změny těchto parametrů byly monitorovány v období let 2014 2017. Změny v chemismu mezi horním a dolním odběrovým místem jednoho potoka byly prokázány ve všech tocích u vodivosti a dusičnanového dusíku (N-NO3-). Na základě výsledků lze konstatovat, že povrchové vody v zájmovém území jsou ovlivňovány zemědělskou činností, nejedná se však o intenzivní formu zemědělské činnosti.
Látkové toky v amfibolitovém povodí Na zeleném u Vodního díla Mariánské Lázně
Krám, Pavel ; Veselovský, F. ; Čuřík, Jan ; Myška, Oldřich
Příspěvek se zabývá hydrologií a hydrochemií povodí Na zeleném zalesněném smrkovým lesem rostoucím na podloží, tvořeném kambizemí na amfibolitu. Toto povodí se vyznačuje díky bazickému (zásaditému) podloží poměrně příznivými hydrochemickými poměry pro terestrickou a akvatickou biotu. Povodí se vyznačuje efektivní neutralizací kyselé atmosférické depozice do smrkového ekosystému a to hlavně díky chemickému zvětrávání dvoumocných bazických kationtů, vápníku a hořčíku. Roční průměrný srážkový úhrn do povodí Na zeleném byl za sledované pětileté období 790 mm a průměrný povrchový odtok v posledních dvou letech byl 193 mm. Odtok se pohyboval ve sledovaných letech mezi 24 a 27 % ročních srážkových vstupů do povodí. V povodí se akumuluje jen méně než 20 % celkového dusíku ze srážek na volné ploše. Zhruba 36% dusíku povodí opouští povrchovým odtokem, zhruba z poloviny ve formě dusičnanů a z poloviny ve formě rozpuštěného organického dusíku.
Studie kvality vody ve studánkách CHKO Křivoklátsko
Vobecká, Kateřina ; Benešová, Libuše (vedoucí práce) ; Tonika, Jaroslav (oponent)
Kvalita vody je určujícím abiotickým faktorem životního prostředí, zejména pro na vodu vázané ekosystémy. Nezbytná je i pro lidskou společnost, pro kterou by absence pitné vody měla katastrofální důsledky. Tato diplomová práce je zaměřena na malé zdroje podzemní vody na území CHKO Křivoklátsko - na studánky a prameny. Voda ze sledovaných studánek byla podrobena základní fyzikálně-chemické analýze, u některých studánek byla provedena i analýza mikrobiologická. Výsledky měření byly srovnány s platnou legislativou zabývající se problematikou pitné vody a s bakalářskou prací Tomáše Brabence, na kterou předkládaná diplomová práce navazuje. Klíčová slova: Křivoklátsko, studánky, prameny, kvalita vody
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí
Čechová, Tereza ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Bruthans, Jiří (oponent)
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí Tereza Čechová, Geotechnologie Abstrakt: Práce se věnuje problematice doplňování podzemní vody. Zdrojem podzemní vody je infiltrace z atmosférických srážek. Studie se zabývá užitím řízené umělé infiltrace v České republice a dalších státech světa.
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí
Čechová, Tereza ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Bruthans, Jiří (oponent)
Umělá infiltrace povrchových vod do podzemí Tereza Čechová, Geotechnologie Abstrakt: Práce se věnuje problematice doplňování podzemní vody. Zdrojem podzemní vody je infiltrace z atmosférických srážek. Studie se zabývá užitím řízené umělé infiltrace v České republice a dalších státech světa.
Vazba kontaminantů na koloidy ve vodách z důlní a hutní oblasti
Walter, Dominik ; Ettler, Vojtěch (vedoucí práce) ; Faimon, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá studiem koloidních částic a jejich schopností vázat stopové prvky v povrchových a podzemních vodách v důlní a hutní oblasti Příbramska. Pro studium koloidů byla zvolena kombinace metod kaskádové filtrace a ultrafiltrace s tangenciálním tokem, pomocí které byly ze zkoumaných vzorků vod postupně oddělovány jednotlivé koloidní frakce. K tomuto účelu byly použity filtry o nominální velikosti pórů 0,8 μm, 0,45 μm, 0,1 μm, 100 kDa, a 5 kDa. Vzorky vod byly po každém stupni filtrace analyzovány pomocí ICP-OES, ICP-MS a HPLC, měřeny byly také fyzikálně chemické vlastnosti vzorků vod (pH, Eh, elektrická vodivost). U vybraných vzorků byla provedena analýza rozpuštěného organického uhlíku (DOC) a analýza pevné fáze zachycené na použitých filtrech. Získaná data byla použita k termodynamickému modelování v programu PHREEQC-2. Výsledky ukazují, že hlavní a stopové prvky lze podle jejich zastoupení v jednotlivých velikostních frakcích přibližně rozdělit do několika skupin. Většina prvků se ve zkoumaných vodách vyskytuje dominantně jako zcela rozpuštěné látky (< 5 kDa), koloidy tvoří většinou nejvýše 5-20 % a to téměř výhradně ve frakci 5 kDa - 100 kDa. U prvků jako As, Co, Cr, Si, Sb a U byl pozorován postupný pokles koncentrace ve všech frakcích pouze při nízké hodnotě iontové síly 1,2...
Problematika léků v povrchových a podzemních vodách
Šrot, Martin ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Datel, Josef (oponent)
Předložená práce pojednává o stavu výzkumu přítomnosti převážně léčivých látek ve vodních útvarech České republiky a v menší míře se věnuje této problematice i v zahraničí. Uvádí přehled nejčastěji se vyskytujících léčivých látek a způsoby jejich zjišťování. Popisuje možné zdroje znečištění a dopad působení těchto látek na životní prostředí. Klíčová slova: podzemní vody, povrchové vody, léčiva, kontaminace
Metody analýzy hydrochemických dat v prostředí statistického softwaru na příkladu modelového území Novohradska
VESELÁ, Tereza
Obsahem diplomové práce bylo statisticky vyhodnotit vliv způsobu hospodaření a krajinného pokryvu na hydrochemické parametry povrchových vod. Pro vyhodnocení bylo zvoleno modelové území, které se nachází v Novohradských horách a je tvořeno dolním a horním subpovodím Váčkového potoka a dolním subpovodím Paseckého potoka. V rámci jednotlivých subpovodí je uplatňován odlišný způsob hospodaření (orná půda, les a louky), z tohoto důvodu je možné porovnat vliv daného hospodaření na hodnoty sledovaných parametrů povrchových vod. Zvolenými parametry byly vodivost, N NO3-, TOC, NL105 a průtok. Na základě výsledků lze tvrdit, že vody pocházející z intenzivně zemědělsky obhospodařovaného subpovodí Váčkového potoka vykazovaly vyšší hodnoty sledovaných parametrů než lesní či luční subpovodí. Byl zjištěn jednoznačný trend mnohonásobného zvýšení průtoku a hodnot N NO3-ve vodách vždy den po silné srážkové epizodě. Celkově lze tvrdit, že orná půda má snížené retenční schopnosti, čemuž nasvědčuje i zjištěný vysoký celkový odtok vody ze zemědělsky obhospodařovaného subpovodí.
Interakce mezi povrchovou a podzemní vodou v nivě řeky Lužnice
Slabá, Zdenka ; Hrkal, Zbyněk (vedoucí práce) ; Datel, Josef (oponent)
Tato diplomová práce je součástí projektu Geografické sekce Přírodovědecké fakulty University Karlovi. Projekt se hlouběji zabývá procesy v nivách řek Lužnice, Stropnice a Blanice. Výzkum v nivě řeky Lužnice byl zahájen v roce 2008 a je zaměřený na interakci podzemní a povrchové vody. Zájmové území o rozloze 0,6 km2 leží jižně od obce Halámky. V této práci jsou především zpracovány dílčí výsledky výzkumu. Důraz je kladen na interpretaci chování hladiny podzemní vody, směr proudění podzemní vody v oblasti a interakci mezi podzemní a povrchovou vodou. Výsledky práce mohou být využity v navazujících etapách projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 138 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.