Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 185 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie mimoúrovňové křižovatky Žešov na D46
Sobková, Tereza ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vyhledávací studií mimoúrovňové křižovatky Žešov, především dokončením připojení silnice II/433 k dálnici D46. Zmíněná mimoúrovňová křižovatka se nachází na 21. km dálnice v katastrálním území obce Žešov. Obě chybějící připojení, jak připojovací pruh směrem k Olomouci, tak i odbočovací pruh od Olomouce, jsou navržen ve dvou variantách.
Studie jihovýchodního obchvatu města Uherský Brod
Dohnálek, Jakub ; Sabadáš, Petr (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je studie jihovýchodního silničního obchvatu města Uherský Brod, propojky silnice II/490 a silnice II/495. Součástí studie je problematika možné přeložky sil-nice I/50 do stejného prostoru. Obě stávající trasy jsou vedeny v intravilánu. Důvodem vzniku studie je snaha o snížení intenzity dopravy ve městě a kompletizace východního silničního ob-chvatu města. Ve výsledku byly zpracovány tři varianty, z nichž jedna byla vybrána k podrobnějšímu zpracování.
Studie úpravy křižovatky silnic I/12 a II/101 u Úval
Bláhová, Sabina ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je studie úpravy stykové křižovatky silnic I/12 a II/101 u města Úvaly u Prahy. Současný tvar křižovatky se jeví jako nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo jak ze silnice I/12, tak hlavně z vedlejší komunikace II/101. V rámci studie je řešena i křižovatka silnice II/101 s ulicí Pražská. Byly navrženy tři varianty možného řešení, které by měly zvýšit kapacitu křižovatky, umožnit plynulejší odbočování vlevo a také zlepšit rozhledové poměry v této lokalitě.
Studie SV obchvatu Uherského Hradiště
Bedřich, Marek ; Matuszková, Radka (oponent) ; Radimský, Michal (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je studie severovýchodního obchvatu města Uherské Hradiště. Toto město se nachází ve Zlínském kraji, okres Uherské Hradiště. Obchvat obcí je navržen jako S9,5/80 a napojuje se na okružní křižovatku u přivaděče k dálnici D55. Obchvat je řešen ve třech variantách, které jsou následně porovnány a jedna z nich je detailně zpracována. Cílem práce je připravit podklady pro změnu územního plánu a zlepšení dopravy ve městech Uherské Hradiště a Staré Město.
Městský dům Minská Brno
Juchelka, Tomáš ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vychází z mojí architektonické studie napsané ve třetím ročníku studia. Tématem práce je projekt městského domu Minská v Brně, který se bude nacházet v proluce na ulici Minské v městské části Brno-Žabovřesky. V bakalářské práci je projekt dále rozvíjen do dalších stupňů v rámci projektové dokumentace. Hlavní myšlenkou je návrh objektů dominantních, nicméně jednoduchých z hlediska hmoty a provozu a přinášejících do daného místa řád. V současnosti se na vybraném území nacházejí převážně jednoduché rodinné domy a objekty o čtyřech až pěti podlažích. V jejich parteru se nacházejí služby, obchody a podobně. Pozemek, který tvoří základ mého projektu, se nachází v proluce a je velmi úzký a hluboký a orientovaný svými kratšími stranami na jižní a severní stranu. Vypracovaný návrh se skládá ze dvou objektů – SO1 a SO2, které jsou propojeny menší zahradou. První z nich „SO1“ doplňuje zástavbu ulice Minské a je tvořen základní kubickou hmotou o pěti nadzemních a jedním podzemním podlažím. V objektu se nacházejí čtyři bytové jednotky, komerční prostor a technické zázemí bytu. Objekt SO2 je navržený na druhé straně pozemku, na jeho hraně u ulice Kubánské, tvořený taktéž kubickou hmotou a je rozdělený na dvě vyšší čtyř a pěti podlažní části a jednu nižší jednopodlažní část. V tomto objektu se nachází šest bytových jednotek, tři komerční prostory, technické zázemí a podzemní parkoviště. Celkem je navrženo deset bytových jednotek a čtyři samostatné komerční prostory. Z hlediska konstrukce jsou oba objekty řešeny jako podélný železobetonový stěnový systém, který je ztužený železobetonový jádrem a železobetonovými monolitickými stropy.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bučková, Anna ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Knihovna je stavba, která by neměla být opomíjena. V dnešní době je těžké se zastavit a mít kolem sebe klid. Tato veřejná instituce nám jej může nabídnout jako žádná jiná. Není to ale jen o čtení knih - může spojovat mnoho funkcí, od čtení knih, přes poslouchání hudby až po společenské akce. Právě takovou stavbou má být navržená knihovna pro Frýdek – Místek, protože město pro tuto instituci dnes nemá žádné vhodné prostory. Stavba je navržena na parcele v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která tvoří novou dominantu města a je zároveň s navrženým okolím dalším společenským centrem, kde mohou obyvatelé trávit čas svůj volný čas.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bartlová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny v lokalitě s obrovským potenciálem. Parcela se nachází v centru Místku a v současné době funguje jako rozlehlé parkoviště. Návrh knihovny a jejího okolí by měl být přínosný pro vytvoření atraktivní lokality a zároveň by měl posloužit jako vize s přesahem do budoucna. Knihovna plní kromě základních funkcí také funkce kulturního centra a střediska volného času. Návrh vytváří prostor vnímaný lidmi jako útočiště, druhý domov, nebo prostor umožňující celodenní pobyt. Práce zahrnuje i úpravu okolních ploch, které jsou využité jako park, náměstí, parkování a tržnice.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Rušarová, Eva ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budovy městské knihovny ve Frýdku-Místku. Řešená parcela se nachází v historickém centru Místku vymezeném ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku a Pivovarská. V současné době slouží území především jako plochy pro parkování a zároveň se zde nachází budova tržnice a několik malých objektů tržních stánků. Zbylé plochy pozemku nejsou využívány. Návrh knihovny (včetně mediatéky, lékotéky, fonotéky) si dává za cíl představit plně fungující instituci pro 21. století s vlídným prostředím pro další navazující aktivity, a proto ke knihovně přidává také multifunkční sál a kavárnu. Knihovna, jak je vnímána v současné době, kromě uspokojování potřeb jejích návštěvníků, plní také funkci platformy pro vzájemnou interakci různých skupin obyvatel města. Měla by být místem tichého vzdělávání, ale i živého společného setkávání bez bariér. Práce zahrnuje také návrh úpravy okolních ploch a napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Křížová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Knihovna má spoustu funkcí. Vedle té nejdůležitější, což je půjčování knih a práce s nimi, je to i místo k setkávání lidí, odpočinku, práci, učení i k zábavě. Tento multifunkční prostor ve Frýdku – Místku zatím chybí. Stavba je navržena na parcele, která má velký potenciál, nachází se v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která v sobě spojuje všechny výše uvedené funkce a vytváří příjemný prostor k trávení volného času. Je zde zahrnuta i úprava okolních ploch, jako je náměstí, park a parkování.
Aquapark Brno
Krček, Jan ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem na sport, rekreaci a relaxaci. Na řešeném území tak v jeho jižní části vznikla zóna převážně profesionálního sportu, kde jsou na nově vytvořené terase/platformě vybudovány objekty fotbalového a hokejového stadionu. Tyto stadiony jsou umístěné přibližně ve stejných místech jako jejich dnes nevyhovující (fotbalový) nebo již neexistující (hokejový) předchůdci. Terasa/platforma, pod kterou je umístěno parkování, dále pokračuje a za nově rozšířeným hotelem Boby navazuje zóna rekreačního sportu se zpracovávaným Aquaparkem a venkovními sportovišti nacházejícími se za stávající budovou OC Tesco. Severně je vybudován nový park tvořící rekreačně-relaxační zónu na území tzv. Planýrky. Aquaparku dominuje stávající budova padesátimetrového bazénu, postaveného v roce 1979 podle projektu Ing. Arch. Otakara Oplatka. Tento objekt však již dále nevyhovuje požadavkům dnešních návštěvníků ani sportovců. Ke stávajícímu objektu je tak na místě dnešní posilovny přistavěna nová budova obsahující pětadvacetimetrový a výukový bazén i se zázemím. Je zde tak vytvořen (oddělitelný) čistě plavecký areál, který může sloužit jak rekreačním plavcům, tak výuce nebo profesionálnímu plavání i s možností konání závodů. Na nový objekt plaveckého a výukového bazénu navazuje směrem na východ budova zastřešeného Aquaparku částečně schovaná pod pobytovými terasami a odpočinkovými plochami. Tyto tři průchozí, avšak vzájemně oddělitelné objekty spolu s platformou vymezují oblast venkovního areálu aquaparku. Ten je tak zároveň odizolován od hlučné ulice Sportovní, zároveň má však dostatečný přísun slunečního světla. V místech původního dětského bazénku a rozšířením do míst dnešního parčíku (v předprostoru plaveckého bazénu) vzniká prostor pro welness a posilovnu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 185 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.