Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 126 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bučková, Anna ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Knihovna je stavba, která by neměla být opomíjena. V dnešní době je těžké se zastavit a mít kolem sebe klid. Tato veřejná instituce nám jej může nabídnout jako žádná jiná. Není to ale jen o čtení knih - může spojovat mnoho funkcí, od čtení knih, přes poslouchání hudby až po společenské akce. Právě takovou stavbou má být navržená knihovna pro Frýdek – Místek, protože město pro tuto instituci dnes nemá žádné vhodné prostory. Stavba je navržena na parcele v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která tvoří novou dominantu města a je zároveň s navrženým okolím dalším společenským centrem, kde mohou obyvatelé trávit čas svůj volný čas.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bartlová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny v lokalitě s obrovským potenciálem. Parcela se nachází v centru Místku a v současné době funguje jako rozlehlé parkoviště. Návrh knihovny a jejího okolí by měl být přínosný pro vytvoření atraktivní lokality a zároveň by měl posloužit jako vize s přesahem do budoucna. Knihovna plní kromě základních funkcí také funkce kulturního centra a střediska volného času. Návrh vytváří prostor vnímaný lidmi jako útočiště, druhý domov, nebo prostor umožňující celodenní pobyt. Práce zahrnuje i úpravu okolních ploch, které jsou využité jako park, náměstí, parkování a tržnice.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Rušarová, Eva ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budovy městské knihovny ve Frýdku-Místku. Řešená parcela se nachází v historickém centru Místku vymezeném ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku a Pivovarská. V současné době slouží území především jako plochy pro parkování a zároveň se zde nachází budova tržnice a několik malých objektů tržních stánků. Zbylé plochy pozemku nejsou využívány. Návrh knihovny (včetně mediatéky, lékotéky, fonotéky) si dává za cíl představit plně fungující instituci pro 21. století s vlídným prostředím pro další navazující aktivity, a proto ke knihovně přidává také multifunkční sál a kavárnu. Knihovna, jak je vnímána v současné době, kromě uspokojování potřeb jejích návštěvníků, plní také funkci platformy pro vzájemnou interakci různých skupin obyvatel města. Měla by být místem tichého vzdělávání, ale i živého společného setkávání bez bariér. Práce zahrnuje také návrh úpravy okolních ploch a napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Křížová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Knihovna má spoustu funkcí. Vedle té nejdůležitější, což je půjčování knih a práce s nimi, je to i místo k setkávání lidí, odpočinku, práci, učení i k zábavě. Tento multifunkční prostor ve Frýdku – Místku zatím chybí. Stavba je navržena na parcele, která má velký potenciál, nachází se v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která v sobě spojuje všechny výše uvedené funkce a vytváří příjemný prostor k trávení volného času. Je zde zahrnuta i úprava okolních ploch, jako je náměstí, park a parkování.
Pojetí fotografie v díle Rolanda Barthese
KAUTZKÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá estetikou fotografie, tak jak k ní ve svém díle přistupuje Roland Barthes. Stěžejním dílem pro celou práci je jeho poslední studie z roku 1980 s názvem Světlá komora - Poznámka k fotografii, ve které se odklání od svého typicky sémiologického přístupu ve prospěch širšího a z filozofického hlediska osobněji ukotveného pojetí fotografie na pomezí fenomenologie, sémiologie, psychoanalýzy a osobní biografie. Skrze tuto práci se budu odkazovat k Barthesovým předešlým textům, ve kterých se o fotografii více či méně zajímal. Jedná se zejména o Fotografickou zprávu (1961), Rétoriku obrazu (1964) a Třetí smysl (1970). Zaměřím se na charakteristiku fotografie jako takové, na její ontologii a na to čím je fotografie specifická a co ji odlišuje například od jiných druhů umění. Budu se věnovat zejména dvěma stěžejním pojmům ze Světlé komory, pojmům studium a punctum, a tomu, jak je punctum provázáno s časem a se smrtí.
NTK jako prostor nejen ke studiu
Pavlík, Vladimír ; Heřmanová, Jitka
Prezentace: idr-1332_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1332_2 - Stáhnout plný textMP4
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Novotná, Kristýna ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky Abstrakt Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia uděluje Ministerstvo vnitra státním příslušníkům třetích zemí, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než 1 rok. Základním právním předpisem, upravujícím dlouhodobý pobyt je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který transponuje směrnice Evropské unie, na nichž je tento pobyt založen. Jako důležité zdroje nelze opomínat ani judikaturu českých správních soudů, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nejdříve se práce věnuje pojmu cizinec, aby bylo jasně stanoveno, pro jakou kategorii cizinců je dlouhodobý pobyt určen a jaká oblast práva se jím zabývá. Následně je rozebrána směrnice 2004/114/ES, která je základem platné a účinné úpravy studijního pobytu, a směrnice 2016/801, která bude transponovaná do českého právního řádu chystanou novelou zákona č. 326/1999 Sb., která je v době odevzdání práce ve stadiu vládního návrhu a čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Při pojednávání o směrnicích jsou shrnuty i rozsudky Soudního dvora Evropské unie, kterými vyložil nejasná ustanovení směrnice. Dlouhodobý pobyt za účelem studia je založen právě na směrnicové úpravě, ty proto patří společně s...
Propagace oboru radiologický asistent na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
SLÁMA, Jan
Prvním cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu počtu vysokých škol, které nabízejí možnost studia oboru radiologický asistent. V tomto směru jsem učinil sběr dat na webových stránkách jednotlivých škol. V bakalářské práci jsem stanovil výzkumnou otázku, zda je propagace oboru radiologický asistent dostatečná. Na základě výsledků dotazníkového šetření, po uvážení všech odpovědí studentů, zejména pak na otázky týkající se oboru radiologický asistent a budoucího uplatnění absolventa tohoto oboru mohu konstatovat, že propagace oboru radiologický asistent není dostatečná. Druhým cílem bakalářské práce byla propagace oboru radiologický asistent pro širokou veřejnost a absolventy středních škol. Jako formu propagace jsem zvolil informační leták a vytvořil jsem návrh tohoto letáku. Propagační leták je vytvořen tak, aby sloužil k propagaci oboru radiologický asistent na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 126 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.