Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh městského mobiliáře. Místo pro studium pod širým nebem.
Rashkevich, Alexandra
Jméno autora: Bc. Alexandra Rashkevich Název diplomové práce: Návrh městského mobiliáře. Místo pro studium pod širým nebem. Klíčova slova: město, park, mobiliář, studium, ergonomie, design. Obsahem teto diplomové práce je návrh kusu městského mobiliáře. Východiskem návrhu je teoretická část, která obsahuje základní informace o městským mobiliáře. Důležitou součásti teoretické časti této práce je studium vzdělávacích příležitostí. Dále jsou popsány ergonomie, materiály a způsoby uchycení. Před vlastním navrhováním je nutný průzkum trhu, který zahrnuje analýzu současného městského mobiliáře na českým a zahraničním trhu. V oblasti vlastního návrhu je popsán postup navrhovaní produktu, který je doplněn obrázky a vizualizacemi. Konečny návrh je prezentován 3D vizualizaci a technickými výkresy, které budou sloužit jako podklad pro výrobu prototypu. Dále byl vyroben modelu v měřítku 1:1 a vymyšlen název výrobku. V diplomové práci jsou uvedeny fotografie postupu výroby a fotografie konečného výrobku.
Vztah fyzické zdatnosti a studijního prospěchu žáků ZŠ
Zaplatílková, Lucie ; Mahrová, Andrea (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název práce Vztah fyzické zdatnosti a studijního prospěchu žáků ZŠ Cíle práce Cílem diplomové práce je zjistit fyzickou zdatnost žáků sportovních tříd na druhém stupni základní školy, a zda má tato proměnná nějaký vztah se studijním prospěchem náhodně vybraných žáků. Metody Fyzická zdatnost je testovaná metodou testové baterie Unifittest (6-60) (Měkota, Kovář, 2002) a studijní prospěch s prioritami a vztahem ke studiu je zjišťován pomocí vytvořené ankety, jejíž odpovědi jsou přiřazeny k výsledkům Unifittestu (6- 60) konkrétního žáka. Výsledky jsou zpracovány pomocí statistických metod. Výsledky Výsledky testové baterie Unifittest (6- 60) prokázaly celkem u 89 % probandů nadprůměrnou, nebo výrazně nadprůměrnou úroveň kondičně podmíněných pohybových předpokladů. Pouze 11 % účastníků dosáhlo na průměrné hodnocení. Nejlepších výsledků v Unifittestu (6- 60) dosáhly žákyně 9. třídy a žáci 7. třídy. Výpočtem Spearmanova korelačního koeficientu byl zjištěn alespoň středně silný korelační vztah mezi pořadím ve výsledcích v Unifittestu (6- 60) a pořadím v součtu známek z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka pouze u dvou kategorií. U dívek 6. třídy byla zjištěna korelace rₛ= 0,51 a u dívek 8. třídy rₛ= 0,56. U ostatních kategoriích byl zjištěn slabý, nebo téměř žádný korelační vztah. Klíčová slova...
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bučková, Anna ; Dýr, Petr (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Knihovna je stavba, která by neměla být opomíjena. V dnešní době je těžké se zastavit a mít kolem sebe klid. Tato veřejná instituce nám jej může nabídnout jako žádná jiná. Není to ale jen o čtení knih - může spojovat mnoho funkcí, od čtení knih, přes poslouchání hudby až po společenské akce. Právě takovou stavbou má být navržená knihovna pro Frýdek – Místek, protože město pro tuto instituci dnes nemá žádné vhodné prostory. Stavba je navržena na parcele v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která tvoří novou dominantu města a je zároveň s navrženým okolím dalším společenským centrem, kde mohou obyvatelé trávit čas svůj volný čas.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Bartlová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Žalmanová, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny v lokalitě s obrovským potenciálem. Parcela se nachází v centru Místku a v současné době funguje jako rozlehlé parkoviště. Návrh knihovny a jejího okolí by měl být přínosný pro vytvoření atraktivní lokality a zároveň by měl posloužit jako vize s přesahem do budoucna. Knihovna plní kromě základních funkcí také funkce kulturního centra a střediska volného času. Návrh vytváří prostor vnímaný lidmi jako útočiště, druhý domov, nebo prostor umožňující celodenní pobyt. Práce zahrnuje i úpravu okolních ploch, které jsou využité jako park, náměstí, parkování a tržnice.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Rušarová, Eva ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem budovy městské knihovny ve Frýdku-Místku. Řešená parcela se nachází v historickém centru Místku vymezeném ulicemi Hlavní třída, 8. pěšího pluku a Pivovarská. V současné době slouží území především jako plochy pro parkování a zároveň se zde nachází budova tržnice a několik malých objektů tržních stánků. Zbylé plochy pozemku nejsou využívány. Návrh knihovny (včetně mediatéky, lékotéky, fonotéky) si dává za cíl představit plně fungující instituci pro 21. století s vlídným prostředím pro další navazující aktivity, a proto ke knihovně přidává také multifunkční sál a kavárnu. Knihovna, jak je vnímána v současné době, kromě uspokojování potřeb jejích návštěvníků, plní také funkci platformy pro vzájemnou interakci různých skupin obyvatel města. Měla by být místem tichého vzdělávání, ale i živého společného setkávání bez bariér. Práce zahrnuje také návrh úpravy okolních ploch a napojení na stávající dopravní infrastrukturu.
Městská knihovna Frýdek-Místek
Křížová, Lucie ; Nový, Vítězslav (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Knihovna má spoustu funkcí. Vedle té nejdůležitější, což je půjčování knih a práce s nimi, je to i místo k setkávání lidí, odpočinku, práci, učení i k zábavě. Tento multifunkční prostor ve Frýdku – Místku zatím chybí. Stavba je navržena na parcele, která má velký potenciál, nachází se v centru Místku a momentálně zastává funkci parkoviště. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem knihovny, která v sobě spojuje všechny výše uvedené funkce a vytváří příjemný prostor k trávení volného času. Je zde zahrnuta i úprava okolních ploch, jako je náměstí, park a parkování.
Pojetí fotografie v díle Rolanda Barthese
KAUTZKÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá estetikou fotografie, tak jak k ní ve svém díle přistupuje Roland Barthes. Stěžejním dílem pro celou práci je jeho poslední studie z roku 1980 s názvem Světlá komora - Poznámka k fotografii, ve které se odklání od svého typicky sémiologického přístupu ve prospěch širšího a z filozofického hlediska osobněji ukotveného pojetí fotografie na pomezí fenomenologie, sémiologie, psychoanalýzy a osobní biografie. Skrze tuto práci se budu odkazovat k Barthesovým předešlým textům, ve kterých se o fotografii více či méně zajímal. Jedná se zejména o Fotografickou zprávu (1961), Rétoriku obrazu (1964) a Třetí smysl (1970). Zaměřím se na charakteristiku fotografie jako takové, na její ontologii a na to čím je fotografie specifická a co ji odlišuje například od jiných druhů umění. Budu se věnovat zejména dvěma stěžejním pojmům ze Světlé komory, pojmům studium a punctum, a tomu, jak je punctum provázáno s časem a se smrtí.
NTK jako prostor nejen ke studiu
Pavlík, Vladimír ; Heřmanová, Jitka
Prezentace: idr-1332_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1332_2 - Stáhnout plný textMP4
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky
Novotná, Kristýna ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky Abstrakt Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia uděluje Ministerstvo vnitra státním příslušníkům třetích zemí, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu delší než 1 rok. Základním právním předpisem, upravujícím dlouhodobý pobyt je zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, který transponuje směrnice Evropské unie, na nichž je tento pobyt založen. Jako důležité zdroje nelze opomínat ani judikaturu českých správních soudů, Ústavního soudu a Soudního dvora Evropské unie. Nejdříve se práce věnuje pojmu cizinec, aby bylo jasně stanoveno, pro jakou kategorii cizinců je dlouhodobý pobyt určen a jaká oblast práva se jím zabývá. Následně je rozebrána směrnice 2004/114/ES, která je základem platné a účinné úpravy studijního pobytu, a směrnice 2016/801, která bude transponovaná do českého právního řádu chystanou novelou zákona č. 326/1999 Sb., která je v době odevzdání práce ve stadiu vládního návrhu a čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Při pojednávání o směrnicích jsou shrnuty i rozsudky Soudního dvora Evropské unie, kterými vyložil nejasná ustanovení směrnice. Dlouhodobý pobyt za účelem studia je založen právě na směrnicové úpravě, ty proto patří společně s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.