Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 240 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historická procházka po městě Slaný
Kašpárek, Miroslav ; Mikeska, Tomáš (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Tato práce se zabývá projektovou výukou a jejími možnostmi využití ve výuce regionální historie v rámci základní školy, které povinná školní docházka umožňuje. Cílem této práce je ukázat možnost, jak si lze v poměrně krátkém čase poradit s širokou tematikou zasahující do několika předmětů. Účelem je seznámit žáky s regionální historií a památkami v místě jejich rodiště a zároveň v nich probudit zájem o věci, místa a vzpomínky, které běžně míjejí, ale nevěnují jim pozornost. Tento projekt je zaměřen na město, kde jsem se narodil, žil významnou část svého života a nabýval své první pedagogické zkušenosti. Pro sběr dat byla v úvodu a na konci projektu použita dotazníková metoda, která přinesla zpětnou vazbu ze strany žáků. Nosnou osou byla samostatná práce žáků skládající se z činnosti ve skupinách a použití moderní techniky. Výsledky ukázaly, že tato metoda má potenciál, který by neměl být zatracován, žáci ve zkoumané třídě jej ocenili jako zajímavou formu výuky. Dozvěděli se o běžně míjených místech ve městě věci, které kupodivu neznali a nebyli s nimi nikde a nikým seznámeni. Každý pedagog vyučující regionální historii by si měl tento způsob výuky vyzkoušet a zjistit, zda je použitelný s ohledem na jeho styl výuky a možnosti školy a lze jej pravidelně aplikovat ve výuce. KLÍČOVÁ SLOVA Město Slaný,...
Prevence a řešení kyberšikany učitele na základní škole v Plzeňském kraji
Pavlíčková, Kateřina ; Marádová, Eva (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Tato práce je zaměřena na prevenci kyberšikany na školách a řeší téma kyberšikany učitele. Cílem práce je popsat preventivní opatření a postup při výskytu kyberšikany ve škole Plzeňského kraje. Aktuálnost tématu odráží Národní výzkumu kyberšikany učitelů Kopeckého a Szotkowského (2016), ve kterém je uvedeno, že pětina z dotazovaných učitelů se setkala s jednorázovými kybernetickými útoky a 94 z 5 136 pedagogů se stalo obětí kyberšikany. Problém je analyzován v dokumentech školy (školní řád, Minimální preventivní program, Prevence proti šikanování a kyberšikaně, výroční zpráva 2017/2018) a rozhovoru s výchovnou poradkyní. Kódování dokumentů se zaměřuje na to, kdo provádí na škole prevenci rizikového chování, v jakých předmětech a jakou formou. Analyzovány jsou vzdělávací akce pro pedagogy a postup při řešení šikany nebo kyberšikany. KLÍČOVÁ SLOVA kyberšikana, šikana, prevence rizikového chování, žáci, internet, sociální sítě
Popularita atletiky u studentů vysokých škol v Praze
Viplerová, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Popularita atletiky u studentů vysokých škol v Praze Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit popularitu atletiky u pražských vysokoškolských studentů a na základě toho stanovit doporučení pro Český atletický svaz. Vedlejšími úkoly jsou zjištění aktivního i pasivního zájmu o tento sport a jeho sledovanost v masmédiích. Metody: Pro marketingový výzkum popularity atletiky byla využita metoda elektronického dotazování, která zjišťovala aktivní a pasivní zájem o atletiku, její sledovanost v masmédiích, atraktivitu disciplín atletiky a také získávala názory respondentů na propagaci atletiky, vlivy na její popularitu a také vědomosti v oblasti osobností atletiky. Výsledky: Zjistili jsme, že atletika u studentů vysokých škol v Praze není až tak populární, jejich postoj ale není zcela pesimistický. Mezi aktivním a pasivním zájmem o atletiku existují jisté vazby, ale také existují rozdíly. Studenti spíše nevyhledávají informace o atletice v masmédiích, větší část nechodí ani na stadiony. Mnoho z nich zná hlavně sprintera Usaina Bolta jakožto největší osobnost atletického prostředí. Studenti si myslí, že nedostatečná propagace závodů je jeden z nejvíce negativních vlivů působících na popularitu atletiky a také uvádějí, že by se zlepšením této propagace dala popularita zvýšit. Hlavním...
Vliv stresu na srdeční variabilitu studentů farmacie I.
Anderlová, Kamila ; Pokladníková, Jitka (vedoucí práce) ; Marešová, Helena (oponent)
Vliv stresu na srdeční variabilitu studentů farmacie I Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové. Univerzita Karlova v Praze Student: Kamila Anderlová Vedoucí práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, PhD. Úvod: Studenti farmacie často prožívají stres spojený se studiem. Emocionální a psychologický stres představuje významný rizikový faktor pro mnohá chronická onemocnění. Cíl práce: Primárním cílem této práce je stanovit korelaci mezi subjektivně vnímaným stresem a variabilitou srdeční frekvence (HRV) a jejími parametry. Sekundárním cílem je stanovit vztah mezi hladinou stresu a HRV u pohlaví a u zdravých a chronicky nemocných studentů, porovnat hladiny subjektivního stresu a HRV parametrů během dvou let studia. Metodika: V průřezové longitudinální studii byl využit validovaný průzkum, který proběhl na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. V roce 2016 bylo osloveno 205 studentů 2. ročníku oboru farmacie zapsaných na předmět Zdravotnická psychologie, v listopadu 2017 175 studentů 4. ročníku zapsaných na předmět Komunikace pro farmaceuty a znovu v dubnu 2018. Subjektivně vnímaný stres se zjišťoval pomocí dotazníku Škála vnímaného stresu PSS-10 ve všech zmiňovaných letech. Variabilita srdeční frekvence byla měřena pomocí zařízení, které poskytovalo zpětnou vazbu, a byla...
Vizualizace statistických dat České republiky
Rybnikářová, Hana ; Bartík, Vladimír (oponent) ; Hynek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení takových informací studentům, kteří se například rozhodují, jaké povolání zvolit. Data jsou čerpána z Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí a pro vhodnou vizualizaci byl využit nástroj dashboard, který klade důraz na zobrazení všech dat na jednu obrazovku.
Mapování chování a postojů k užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd základních škol v Aši: dotazníkové šetření
Syrovátková, Kateřina ; Kulhánek, Adam (vedoucí práce) ; Vanek, Marián (oponent)
Východiska: Užívání tabákových výrobků je celosvětově rozšířeným fenoménem, a to mezi všemi sociálními i ekonomickými třídami světové populace. Kouření je také jednou z nejčastějších forem rizikového chování mezi dětmi a dospívajícími. V rámci výzkumu ESPAD patří Česká republika dokonce mezi státy s největší mírou celoživotní prevalence tabákových výrobků u dětí a dospívajících. Cíl: Cílem práce bylo zmapovat postoje a užívání tabákových výrobků u žáků 3. - 5. tříd vybraných základních škol v Aši. Metody: Pojetí výzkumu bakalářské práce stojí na kvantitativní metodě. Výzkum byl realizován dotazníkovým šetřením. Data se analyzovala v MS Excel s pomocí metod deskriptivní statistiky. Respondenti jsou zastoupeni v rámci jedné třetí, čtvrté a páté třídy z každé základní školy v Aši. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 151 žáků, kdy věkový průměr byl 10,8 let. Výsledky: Z výsledků vyplývá, že 32,5 % z oslovených žáků (n = 151) má alespoň jednorázovou zkušenost s užitím některého tabákového výrobku. Na prvním místě v užívání se umístily cigarety (22), následovány e-cigaretami (13). Dále bylo zjištěno, že 84 % respondentů žije v kuřácké rodině. K tvrzení o e-cigaretách jako o atraktivním tabákovém výrobku se naprostá většina staví negativně, a to 82,6 % (n = 147). Přes polovinu respondentů (67 %)...
Role mobilního telefonu v životě vysokoškolského studenta: monitorování interakce s mobilním telefonem a následná reflexe studentů
Černá, Adéla ; Vacek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vondráčková, Petra (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl zjistit, jak vysokoškolští studenti využívají svůj mobilní telefon a zda existuje spojitost používaní mobilního telefonu s určitými situacemi v jejich životě. Výzkumné otázky cílí na samotné využívání mobilního telefonu a také na to, jak se v problematice nadměrného používání mobilního telefonu studenti vyznají. Celý výzkum byl prováděn kvalitativní metodou jako kvaziexperiment. Byly použity dvě oddělené metody získávání dat. První metodou bylo zasílání dat od respondentů pomocí mobilní aplikace a operačního systému. Druhou metodou byl polostrukturovaný rozhovor. Výzkumný soubor tvoří 8 vysokoškolských studentů z toho 4 ženy a 4 muži mezi 18 a 26 lety. Výsledky potvrzují, že jsou vysokoškolští studenti silně ovlivněni svým mobilním telefonem a vykazují k němu návykové chování. Ze zaslaných dat je také patrné, že ženy ke svému mobilnímu telefonu cítí větší potřebu než muži a celkově ho častěji využívají. Také se prokázalo, že využívání mobilního telefonu slouží jako prostředek pro prokrastinaci v průběhu cestování, přednášek ve škole a samostudiu. Z výzkumu vyplývá, že je žádoucí zařadit více informací o nadměrném využívání mobilního telefonu v preventivních programech na základních a středních školách. Klíčová slova: Mobilní telefon, návykové chování, nelátkové...
Úroveň znalosti etiky a etikety u žáků středních škol
Sýkorová, Zdenka ; Syřiště, Ivo (vedoucí práce) ; Mojžíšová, Jarmila (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá úrovní znalostí etiky a etikety u žáků na středních školách. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jestli jsou jim známy rozdíly mezi těmito vědami. Jak žáci sami chápou smysl etiky. Jaké etické hodnoty jsou pro ně nejdůležitější, co jim naopak na současné morálce vadí. V oblasti etikety jsem zjišťovala, zdali žáci znají základní pravidla společenského chování, kdo nebo co je pro ně zdrojem těchto znalostí, a v neposlední řadě zdali jsou toho názoru, že bychom se měli podle etikety chovat. Informace k výzkumu jsem získávala prostřednictvím dotazníků a rozhovorů, které jsou zahrnuty v praktické části mojí práce. Díky tomuto výzkumu jsem získala odpovědi, podle kterých jsem došla k závěru, že úroveň znalosti etikety je u žáků spíše průměrná. Na rozdíl od toho etika, její chápání a to jak mají žáci nastavený morální kompas, se ukázalo být na velmi dobré úrovni. V teoretické části mojí práce jsem popsala charakteristiku, smysl, historii a stručný vývoj jak etiky, tak etikety. Dále se také zabývám genderovým rozlišením pravidel v etiketě, ale i odlišným chápáním genderu v etických názorech a genderem jako takovým.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 240 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.