Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 219 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odkaz architekta Emila Králíka (1880-1946)
Chabičovská, Hedvika ; Czumalo, Vladimír (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Diplomová práce zpracovává monografii architekta Emila Králíka, s důrazem na jeho pedagogické působení. Po úvodní expozici a kritickém vyrovnání s dosavadní literaturou je systematicky postupováno od Králíkova studia a prvních zkušeností. Samostatné dvě kapitoly jsou věnovány Králíkovi-učiteli, přičemž charakter a význam jeho pedagogické práce je ukázán prostřednictvím analytických medailonů jeho nejdůležitějších žáků. V další části práce je chronologicky probráno Králíkovo architektonické dílo, jak realizované stavby, tak neuskutečněné projekty. Studie vyústila v souhrnné hodnocení místa Emila Králíka a jeho díla v moderní architektuře zemí Koruny české. Klíčová slova architektura - 20. stol., umění - 20. stol., Výstava soudobé kultury Brno 1928, Vysoké učení technické v Brně, studenti; pedagog, projekty
Faktory, které ovlivnily studenty k volbě oboru sociální práce
ŠPAČKOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá faktory, které ovlivnily studenty k volbě oboru sociální práce, cílem práce je zjistit, které faktory ovlivnily studenty nejvíce při volbě oboru sociální práce. Teoretická část se zabývá oborem sociální práce, jeho cílovými skupinami, osobností sociálního pracovníka, ale i výběrem profesního zaměření a samotnými okolnostmi, které volbu zaměření ovlivňují. Faktory byly rozděleny do skupin na psychologické, sociální, osobní, faktory týkající se studia a faktory pracovních hodnot. Pro vypracování praktické části bylo použito strategie kvantitativního výzkumu, metodou dotazování, technikou vlastního dotazníku. Respondenti byli zvoleni na základě náhodného stratifikovaného výběru. Dotazovaných bylo 135 studentů prvního až třetího ročníku oboru sociální práce ve veřejné správě prezenčního studia. Pro praktickou část byly stanoveny tři výzkumné hypotézy. Zda bylo významnějším faktorem při volbě oboru pro respondenty předchozí vzdělání než budoucí uplatnění. Zda bylo využití služeb odborného poradenství více u studentů humanitního a zdravotního zaměření. Zda dochází ke zvyšování zájmu o studovaný obor v jeho průběhu. Dotazník byl vytvořen z dvanácti otázek. Primárním cílem bylo zjistit ovlivnění danými faktory, sekundárně bylo z dat ověřováno naplnění výzkumných hypotéz. Data byla sepsána a následně vyhodnocena v programu SPSS. Z výsledků vyplývá, že respondenti za nejdůležitější faktory označili skupinu psychologických faktorů, přičemž majoritním byla osobnost. Z ostatních skupin na dané studenty nejvíce působil sociální činitel rodiny, z osobních jejich zájmy. U studijních faktorů respondenti uváděli za nejdůležitější formu studia a z faktorů pracovních hodnot za nejvíce podstatné označili možnost seberealizace. První hypotéza nebyla ověřena, pro studenty bylo významnějším faktorem budoucí uplatnění. Druhá i třetí hypotéza již naplněny byly, zájem o studovaný obor se u respondentů v průběhu studia zvyšuje a studenti humanitního a zdravotního středoškolského zaměření odborné poradenství využili častěji. Zjištění informuje fakultu o preferencích volby oboru jejich studentů, dále mohou být užitečné pro případné zájemce o obor a na co se mají zaměřit při volbě oboru.
Problematika písemného projevu ve výuce cizích jazyků na českých středních školách se zaměřením na jazyk ruský
Drebitková Malá, Alena
Práce se zabývá problematikou výuky písemného projevu na českých středních školách se zaměřením na ruský jazyk. V teoretické části autor zmiňuje základy lingvistické, psycholingvistické a didaktické. Definuje písemný projev a mapuje jeho situaci v různých metodických směrech ve výuce cizích jazyků. Dále prezentuje požadavky na písemný projev v základních dokumentech: Společný evropský referenční rámec pro jazyky, Evropské jazykové portfolio, mezinárodní zkoušky z ruského jazyka ТРКИ (Тест русского языка как иностранного) a česká státní maturitní zkouška z ruského jazyka. V praktické části nejprve podrobně analyzuje vybrané učebnice, které se využívají k výuce slohu na základních školách v Rusku a Česku a oba přístupy porovnává. Poté zkoumá vybrané učební soubory ruského jazyka české provenience, které se používají k výuce ruského jazyka v České republice, se zaměřením na cvičení vedoucích k rozvoji písemného projevu. Dále hodnotí výsledky získané z dotazníků, které byly zadány studentům ruského jazyka (absolventům středních škol) a učitelům, kteří ruský jazyk na středních školách vyučují. Cílem bylo zjistit jejich vztah k písemnému projevu v ruském jazyce a jejich praktické zkušenosti a problémy. Výsledkem práce jsou nově vytvořená cvičení na rozvoj písemného projevu pro ruský jazyk, pro úrovně...
Perceived Inequalities by Immigrant Students in Czechia
Strnadová, Kristýna ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Diplomová práce představuje, jak mladí studenti z tzv. třetích zemí chápají každodenní problémy a obtíže, které se jim dějí v důsledku jejich postavení cizince v hostitelské zemi. Na základě analýzy deseti polostrukturovaných rozhovorů je ukázáno, že studenti čelí mnoha různým problémům. Zmiňované problémové situace poukazují na nedostatek uznání pozice cizince v České republice, nicméně,přestože studenti popisují relativně velké množství jazykových a studijních obtíží, problémů se spolužáky a nepříjemných střetnutí mimo prostředí školy, mají tendenci je vnímat ne jako nerovnosti, ale jako nevyhnutelné situace spojené s jejich pozicí cizince. Také je často chápají jako individuální zážitky, které se nedějí kolektivně, či jako výjimky, smůlu nebo stejné problémy, s nimiž se potýkají i Češi. V některých případech jsou studenti- cizinci problémy vnímány jako něco nevysvětlitelného. Pouze je-li zážitek dostatečně silný, je vnímán jako rasistické chování či diskriminace. I přes to, že studenti někdy tvrdí, že na takovéto chování není možné nijak reagovat, vytváří si řadu strategií, jak se těmto situacím předem vyhnout a jak se s nimi vyrovnat. Z rozhovorů vyplynulo, že to, jakou strategii daný student v určité situaci zvolí, je ovnivněno tím, jak ji jako celek vnímá.
Výzkum sledovanosti biatlonu u studentů FTVS UK
Beran, Dominik ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Výzkum sledovanosti biatlonu u studentů FTVS UK Cíle: Cílem této bakalářské práce je na základě marketingového výzkumu zjistit sledovanost biatlonu u studentů FTVS UK. Přínosem práce bude zpracování a poskytnutí pohledu na sledovanosti a zájem o biatlon u této skupiny. Tato data by následně mohla sloužit jako základ pro budoucí hlubší výzkum. Metody: V práci je využívána metoda kvantitativního výzkumu. Soubor respondentů byl určen částečně ovlivněným výběrem, minimální velikost tohoto souboru byla stanovena na 75 respondentů. Sběr primárních dat probíhal prostřednictvím elektronického dotazování. Výsledky: Dle výsledků výzkumu se přibližně 86 % respondentů zajímá o biatlon. Dále bylo zjištěno, že drtivá většina z nich sleduje biatlonový sportovní přenos prostřednictvím kanálu ČT sport. Více než 78 % respondentů také sleduje biatlonový obsah prostřednictvím sociálních sítí. Za 2 nejdůležitější faktory televizního biatlonového přenosu pak respondenti považují kvalitu komentáře a množství reklam. Klíčová slova: marketingový výzkum, média, sledovanost, biatlon

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 219 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.