Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 253 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Strukturní NMR studie proteinových komplexů
Hexnerová, Rozálie ; Veverka, Václav (vedoucí práce) ; Hrabal, Richard (oponent) ; Hlouchová, Klára (oponent)
Protein-proteinové interakce se podílejí na celé řadě biologických procesů. Podrobná charakterizace jejich strukturní podstaty je důležitým nástrojem k pochopení s nimi spojených základních molekulárních mechanismů. Získané informace jsou důležité nejen pro biologii, ale také hrají důležitou roli při hledání míst vhodných pro terapeutickou intervenci. Ve strukturní biologii je nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR) spolu s rentgenovou krystalografií a jednočásticovou kryo-elektronovou mikroskopií jednou z klíčových technik s vysokým rozlišením. Její použití fyzicky limitováno velikostí studovaných molekul, ale tuto nevýhodu vynahrazuje unikátní možností pracovat s dynamickými nebo heterogenními systémy. V této disertační práci byla pro detailní strukturní charakterizaci vybraných biologicky významných proteinů a jejich komplexů využitá právě NMR poskytující důležité informace o jejich biologických rolích. Ve třech různých projektech jsem studovala (i) vztah mezi strukturními účinky konkrétních modifikací inzulínového růstového faktoru II (IGF-II) a jejich selektivitou k receptorům inzulinové osy, (ii) specifický vazebný mechanismus domény SH3 adaptorového proteinu CAS, a (iii) strukturní podstatu vazby fosfatidylinositol 4-kinázy beta (PI4KIIIβ) na buněčnou membránu. Pro strukturní...
Vývoj a struktura kriminality v ČR
Trnková, Michaela ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Vývoj a struktura kriminality v ČR Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality v České republice v období let 2009 - 2018. Zdrojem informací, které jsou v ní obsažené, jsou zejména statistiky Police České republiky. Cílem práce je analyzovat aktuální rozložení kriminality a její vývoj a zjistit, jaké vlivy na ně působí. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole dochází k definování základních pojmů., se kterými se dále pracuje. Jsou zde vysvětleny pojmy, které definují hlavní vlastnosti kriminality, jako jsou kriminalita a kriminologie. Také tu jsou popsány zdroje informací o kriminalitě a problematika věrohodnosti statistických dat. V druhé kapitole je analyzována struktura kriminality v České republice v roce 2018. Nejprve je zde pohled na kriminalitu jako celek, následně jsou analyzována data o jednotlivých jejích druzích. Informace o kriminalitě jsou analyzovány z pohledu rozsahu kriminality a její objasněnosti, dále pak geografického rozložení, podle osoby pachatele a výše škod. Ve třetí kapitole je zkoumán vývoj kriminality v České republice v letech 2009 - 2018. Dochází zde k analýze informací podobným způsobem, jako u stavu kriminality. V neposlední řadě jsou zde zmíněny některé vybrané specifické hodnoty, které byly samostatně okomentovány. Analýzou...
Liminalita ukončování aktivní profesionální hokejové kariéry
Neuman, Michal ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Háková, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá ukončováním aktivní profesionální hokejové kariéry. Konkrétně se pak zabývá obdobím, které nastává po ukončení či rozhodnutí o ukončení kariéry. Využívá optiku liminality, kterou nahlíží na přechod ze sportovního do posportovního života. V rámci výzkumu pro tuto práci proběhlo 6 kvalitativních polo-strukturovaných rozhovorů s bývalými profesionálními hráči ledního hokeje, kteří byli záměrně zvoleni pro různé charakteristiky tak, aby byla co největší heterogenita vzorku. V přechodném období mezi sportovním a posportovním životem se pak práce soustředí především na projevy liminality, tedy nejasnost jedince, anti-strukturálnost, změnu hodnotového univerza, přemýšlení o sobě i společnosti a experimentování s novými možnostmi, které se v rámci této fáze objevují. V práci je také zohledněn vstup do nové sociální struktury, který je zastoupen konceptem resocializace a konstrukcí identity. K analýze práce využívá kvalitativní obsahové analýzy s deduktivně utvořenými kategoriemi, tedy předem, z odborné literatury odvozených kódů, jež jsou posléze spojovány s textem. V závěru práce jsou pak diskutovány výsledky analýzy ve spojením s teoretickými koncepty, které byly pro tuto práci zvoleny. Těmi jsou přechodové rituály, liminalita a resocializace.
Vlastnosti a funkce agnoproteinu polyomavirů
Zosinčuková, Tereza ; Forstová, Jitka (vedoucí práce) ; Vinšová, Barbora (oponent)
Čeleď pouze několik málo proteinů. Mezi tyto proteiny patří velký a malý T antigen a dále 2 až 3 strukturní proteiny označované jako VP1, VP2 a VP3. Někteří zástupci čeledi lidských polyomavirů je agnoprotein přítomen u BK polyomaviru a JC polyomaviru, což jsou původci některých vážných onemocnění u oslabeným imunitním systémem, kvůli čemuž jsou předmětem intenzivních výzkumů. Dále jej kóduje opičí virus SV40. Agnoprotein dokáže manipulovat hostitelskou buňkou, narušovat váčkový transport a také je klíčový pro virovou replikaci a transkripci. Hraje zřejmě důležitou roli při morfogenezi virionů, popřípadě při jejich uvolňování z buňky. Práce shrnuje nejnovější poznatky z oblasti vlastností a funkcí agnoproteinu BK polyomaviru, JC polyomaviru a viru SV40, se zaměřením na produkci tohoto proteinu během infekce, na jeho strukturu, posttranslační modifik buňce, interakční partnery a celkový význam tohoto enigmatického proteinu v replikačním cyklu
Konspirační teorie jako kvasináboženství
Hlaváčová, Kateřina ; Kostičová, Zuzana (vedoucí práce) ; Gebelt, Jiří (oponent)
Konspirační teorie jsou staronový fenomén, který v posledních třech staletích nabyl důležitosti a specifické povahy. Neoficiálně se etablovaly jako alternativní tradice výkladu historických událostí, na kterou může být navázána i alternativní forma spirituality, která je známá jako konspiritualita. Tento způsob intepretace obvykle nabývá moci v momentech, kdy konsenzuálně přijatý světonázor pozbyl své plauzibility pro jednotlivé konkrétní osoby nebo skupinu. Konspirační teorie jsou verbalizací určitého způsobu myšlení a jednání. Nejčastěji jsou manifestovány ve formě mýtu, který je chápán jako jedna z dominantních struktur běžně asociována s tradičně chápaným náboženstvím. Z tohoto hlediska a s ohledem na funkci konspiračních narativů, jsou konspirační teorie zkoumány jako funkcionální a strukturální ekvivalenty náboženství. Mezi takové funkce patří především obrana řádu (nomos), rozlišování vnější reality a vysvětlení přítomnosti Zla ve světě. Dále se také konspirační teorie mohou stát médiem či nástrojem sociálních aktérů v mocenských bojích. Tato práce představuje přehled současných přístupů v religionistickém diskursu, které se zabývají nekonvenční religiozitou a využívá těchto přístupů pro studium konspiračních teorií.
Řízení stavební zakázky
Stará, Michaela ; Poul, Pavel (oponent) ; Waldhans, Miloš (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je řízení veřejné stavební zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlen princip projektového řízení, jsou zde uvedeny informace o životním cyklu projektu, smluvních vztazích projektu a jeho zdroje. V praktické části je popsána příprava a řízení veřejné zakázky na výstavbu školy. Výstupem praktické části je časový harmonogram, kde je zobrazena odchylka oproti původnímu plánu.
Static analysis of steel footbridge
Mareková, Adela ; Martinásek, Josef (oponent) ; Vlk, Zbyněk (vedoucí práce)
The subject of the bachelor thesis is static analysis of a steel footbridge. Two different models of this structure are created in RFEM 5.16 software. The first model consists only of the upper part of the structure, the second model includes also the bottom part – columns. The load is calculated manually and applied on both models in the same way. RFEM software was also used for performing the calculation. The results from models are compared between each other and ultimate limit state assessment is carried out.
Statická analýza administrativní budovy
Golisová, Michaela ; Mašek, Jan (oponent) ; Vlk, Zbyněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickou analýzou monolitického železobetonového skeletového konstrukčního systému vysoko podlažní administrativní budovy. Prostorový výpočtový model byl vytvořen podle vlastního návrhu v systémovém programu RFEM, ve kterém byla následně provedena statická lineární analýza s pomocí metody konečných prvků. Pro předběžný návrh nutného vyztužení byl použit přídavný modul RF – CONCRETE Members – Posouzení betonových prutů.
Detaily
Svatoš, Jan ; Podoba,, Rastislav (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Prací je autorská kniha o nákladu padesáti kusů. Řeším v ní témata struktur, detailů a přírody – konkrétně se zaměřuji na formy krystalizace ledu. Kniha vychází z poznatků o vlastním způsobu uvažování a o tvorbě a je reprezentací mého vnímání světa, které zásadně ovlivňuje moji tvorbu. Obsah knihy je poetický a skládá se z autorských fotografií, kreseb a textů (vyjma pár citací).
Návrh kruhové betonové nádrže
Šimek, Ondřej ; Chalabala, Jiří (oponent) ; Klusáček, Ladislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením předpjaté betonové nádrže bioplynové stanice, a to na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti dle ČSN EN 1992-1-1; Navrhování betonových konstrukcí. Konkrétně je řešena stěna nádrže a základová deska. Textová část obsahuje obecné informace k návrhu konstrukce, statickou idealizaci konstrukce, typy zatížení a metodu výpočtu vnitřních sil. Přílohy obsahují výkresovou dokumentaci a statický výpočet, který doplňuje textovou část a dopodrobna řeší konstrukci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 253 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.