Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obrábění keramických těles pomocí CAD-CAM
Kaplan, Lukáš ; Částková, Klára (oponent) ; Kaštyl, Jaroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce se v literární části zabývá keramickými materiály na bázi Al2O3 a ZrO2, metodami přípravy vzorků pro následné obrábění, metodami obrábění keramiky, a to především technologií CNC frézovaní v neslinutém a slinutém stavu s jejich porovnáním. V práci jsou uvedeny možné příklady použití keramických dílů. Experimentální část práce se zabývá obrobením keramiky na bázi ZrO2 za použití různých druhů prášku, metody přípravy a volbou slinovací teploty v návaznosti na její vlastnosti. Nejlepších výsledků dosáhl materiál SZ-3Y slinovaný při teplotě 1550 °C po dobu 2 hodin, hodnoty pevnosti zde byly 1203 MPa, drsnost Ra 126 nm, velikost zrna 382 nm.
Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu.
Bohůnková, Marie ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Gnad, Tomáš (oponent)
Název: Terénní a laboratorní testování ve snowboardcrossu Cíle: Cílem práce je porovnání validity terénních a laboratorních testů a posouzení vztahu těchto testů k žebříčkové výkonnosti ve snowboardcrossu. Metody: Laboratorní měření výkonu dolních končetin pomocí Boscova testu ( opakované výskoky po dobu 60 s). Následné terénní testování, které se skládalo ze skoku dalekého z místa, trojskoku a člunkového běhu 4x10 metrů pro hodnocení síly dolních končetin. Probandi jsou tři dívky ve věku 13-15 let, které se závodně věnují několik let snowboardcrossu. Terénní a laboratorní testování bylo poté porovnáno s výkonností, která byla hodnocena pomocí postavení na celostátním žebříčku dané věkové kategorie. Výsledky: Zjistili jsme, že laboratorní a terénní testy mají mezi sebou určitou souvislost. Probandi se v pěti ze šesti testů seřadili vždy ve stejném pořadí za sebou. To znamená, že proband s nejlepšími výsledky z terénního testování měl nejlepší výsledky i v laboratorním. Avšak nepotvrdilo se, že by výsledky testů měly přímý vztah k žebříčkové výkonnosti v závodech snowboardcrossu. Proband s nejlepšími výsledky v testování prokázal i nejlepší výkonnost v závodech, avšak ostatní dva probandi tento vztah nepotvrdili. Proband s nejslabšími výsledky z testování ( laboratorním i terénním) se v žebříčku...
Study of air-entraining admixtures in alkali-activated materials
Kiripolský, Tomáš ; Koplík, Jan (oponent) ; Kalina, Lukáš (vedoucí práce)
Air entraining admixtures are surfactants, that are commonly used in Portland cement materials, because they form and stabilize small air bubbles distributed in the binder, thereby changing the pore size distribution. The aim of these additives is to increase the durability of the cured binder, especially in climatic conditions, where it must withstand low temperatures, and simultaneously improving the workability in the plastic state. The effect of air entraining admixtures in alkali-activated slag was studied for certain properties. Air entraining admixtures were able to entrain the air in the alkali-activated matrix, they changed the pore size distribution, which resulted in a reduction in capillary pressure in the porous complex, and there was a reduction of shrinkage under autogenous conditions, respectively. The improvement of workability is certainly also positive, but on the other hand there has been a bad effect on flexural strength and compressive strength. The morphology of the air entrained binder was observed by scanning electron microscopy, and simultaneously the effect of air entrained admixtures on hydration was observed by isothermal calorimetry.
Vliv cementářských odprašků na vlastnosti alkalicky aktivované strusky
Janíčková, Vlasta ; Kalina, Lukáš (oponent) ; Bílek, Vlastimil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem cementářských bypassových odprašků na fyzikálně-mechanické vlastnosti alkalicky aktivované strusky, a vlivem vybraných sloučenin cementářských bypassových odprašků na alkalicky aktivovanou strusku. Použití alkalicky aktivované strusky je limitováno smršťováním. Byla sledována doba tuhnutí past s různými dávkami cementářských bypassových odprašků a vybraných sloučenin (CaO, KCl a K2SO4) a její stanovení pomocí izotermické a izoperibolické kalorimetrie, dále byla stanovena pevnost v tlaku vzorků s různými dávkami odprašků a jejich délkové změny. Vzorky byly podrobeny rentgenové difrakční analýze a analýze skenovací elektronové mikroskopie. Bylo zjištěno, že s rostoucím přídavkem odprašků klesá doba tuhnutí past, pevnost v tahu za ohybu i v tlaku a smrštění. Jednou z příčin rychlého tuhnutí byla shledána přítomnost volného CaO. KCl a K2SO4 tuhnutí naopak prodlužují, avšak vliv volného CaO i při nižším obsahu převládá. Vývoj dlouhodobých vlastností je silně závislý na typu ošetřování kvůli potenciální objemové expanzi.
Technical and economic comparison of usability of different types of cements
Kováč, Michal ; Ťažký, Tomáš (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
This bachelor thesis deals with comparison of properties of different types of cements. The theoretical part is devoted to the distribution of cements, their composition and production. Various properties of cements are detected and compared in the practical part. Furthermore, concrete formulas are created which are also mixed and tested. Finally, the proposed area for the test cements and economic evaluation per 1 m3 of concrete mix.
Veslařský trenažér ve sportovní přípravě veslařů
Jermář, Adam ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Kainová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá využitím veslařského trenažéru ve sportovní přípravě veslařů z pohledu věku veslařů, kdy s tréninkem na trenažéru začínají, způsoby a motivací tréninku, názory na vhodnost, četnost a formy tréninku v letním a zimním období. V teoretické části je zmíněna charakteristika veslování, rozdělení veslařských disciplín a kategorií, specifika kondičního tréninku a tréninkové prostředky veslařů. V praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření u závodních i rekreačních veslařů. KLÍČOVÁ SLOVA Veslování, veslařský trenažér, sportovní trénink, motivace, zimní příprava, letní příprava, fyzická kondice, vytrvalost, síla
Evaluation and setting of standards of conventional ratio of flexors and extensors of knee of young athletes
Ižovská, Jana ; Zahálka, František (vedoucí práce) ; Džupa, Valér (oponent) ; Zahradník, David (oponent)
Názov: Evaluácia a stanovenie noriem konvenčného pomeru extenzorov a flexorov kolena u športujúcej mládeže. Ciele: Cieľom práce je stanoviť normy silového pomeru H/Q (pomer medzi flexormi a extenzormi kolena) pre mládežnícke futbalové kategórie U16, U17, U18, U19, U21 a pre dospelých hráčov Českej republiky a na základe preskriptívneho typu štúdie stanoviť percentuálnu kritickú hranicu dysbalancií dynamických stabilizátorov kolenného kĺbu, pri ktorej môže dôjsť najčastejšie ku poraneniam dynamických či statických stabilizátorov kolenného kĺbu u futbalistov. Metódy: Sledovaná skupina probandov pozostávala z futbalových hráčov, hrajúcich v elitných českých futbalových kluboch ako v mládežníckych tak aj v seniorských kategóriách, ktorí splnia predom dané kritéria výberu. Parametre izokinetickej sily sme sledovali pomocou izokinetického dynamometru Cybex Humac Norm (Cybex NORM ®, Humac, CA, USA). Zisťovali sme maximálny silový moment (PT) extenzorov a flexorov kolena dominantnej a nedominantnej končatiny pri koncentrickej kontrakcii v uhlových rýchlostiach 60, 180 a 300ř.s- 1 . Následne sme hráčov sledovali, či u nich nenastalo nejaké zranenie. Pokiaľ k zraneniu dôošlo, tak sme sa spätne pozerali na jeho silové charakteristiky a silový pomer medzi extenzormi a flexormi kolena a či je na základe toho...
Vývoj speciálních sanačních hmot na beton pro extrémní namáhání s využitím druhotných surovin
Hodul, Jakub ; Klečka,, Tomáš (oponent) ; Ďurica,, Tibor (oponent) ; Bydžovský, Jiří (oponent) ; Drochytka, Rostislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá nalezením uplatnění některých odpadních a druhotných surovin při výrobě speciálních polymerních sanačních hmot na beton, které by bylo možné aplikovat i v prostředí s extrémním mechanickým a chemickým namáháním. Cílem této disertační práce je experimentálně prověřit možnost využití vybraných druhů odpadních a druhotných surovin včetně nebezpečných odpadů, které představují pro životní prostředí nejvyšší riziko, jako náhradu současně využívaných primárních plniv za účelem snížení ekologické stopy samotného výrobku. Některé druhotné suroviny, jako je např. filtrový popílek kontaminovaný vlivem denitrifikace spalin, již v současnosti nenacházejí uplatnění jako příměs do betonu nebo částečná náhrada cementu z důvodu nežádoucího uvolňování toxického amoniaku (NH3). Především z toho důvodu se tato práce zabývá progresivním využitím takovýchto typů druhotných surovin, ale i dalších v současnosti nevyužívaných odpadů, do polymerních správkových, zálivkových a kotvících hmot při zachování nebo zlepšení výsledných vlastností oproti referenčním hmotám využívajících pouze primární suroviny. Výsledkem práce je nalezení a prověření vhodných receptur pro efektivní přípravu speciálních polymerních sanačních hmot na beton s obsahem odpadních a druhotných surovin jako plniv. Dílčím cílem práce a současně vědeckým přínosem práce je prověření vnitřní struktury vyvinutých hmot pomocí moderního zařízení – CT tomografu, vliv typu plniva na dlouhodobou trvanlivost sanačních hmot, a v neposlední řadě sledování míry inkorporace polutantů, nacházejících se v nebezpečném odpadu, do polymerní matrice i za pomocí EDX a FTIR analýzy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.