Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 941 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Skopalíková, Miluše ; Sedláková, Věra (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku za pomocí metody diskontovaného cash flow a ekonomické přidané hodnoty. Teoretická část obsahuje základní teoretický rámec potřebný k oceňování podniku. Dále je provedena strategická a finanční analýza podniku, prognóza generátorů hodnoty a je sestaven finanční plán. Závěrem je stanovena objektivizovaná hodnota společnosti k 1.1.2017.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Geletová, Miroslava ; Jakešová, Irena (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku COMINFO, a.s. k 1.10.2016 pomocí výnosových metod oceňování podniku. Konkrétně se jedná o metodu diskontovaných peněžních toků ve variantě entity a metodu ekonomické přidané hodnoty ve variantě entity. V teoretické části jsou popsány základní teoretická východiska týkající se oceňování podniku. Praktická část obsahuje strategickou analýzu, finanční analýzu, analýzu a prognózu generátorů hodnoty, finanční plán a také samotné ocenění podniku.
Návrh podnikového finančního plánu
Křenková, Jana ; Kuběnka,, Michal (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou finančního plánování podniku. V první části práce jsou popsána teoretická východiska, jejichž znalost je pro sestavení finančního plánu nezbytná. Následně je práce zaměřena na představení vybrané společnosti. Poté budou provedeny potřebné analýzy, strategická a finanční, pro zhodnocení její současné situace, které slouží jako podklad pro samotný finanční plán. Ten bude záhy vypracován pro tři následující hospodářské roky v optimistickém . Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení a kontrolu tohoto finančního plánu.
Hodnocení výkonnosti podniku
Černá, Simona ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku Imos Brno a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Teoretická část je východiskem pro měření výkonnosti podniku, obsahuje teoretické poznatky získané z odborné literatury. Další část práce se věnuje představení vybraného podniku a následně je provedena finanční a strategická analýza. Výstupy z těchto analýz se stávají podklady pro poslední část práce. Tato část se zabývá jednotlivými kroky implementace modelu Balanced Scorecard do vybraného podniku s cílem zvýšit výkonnost podniku.
Určování hodnoty podniku
Salvetová, Kateřina ; Karas, Michal (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty výrobního družstva Kovoplast. K ocenění bude použita výnosová metoda, a to metoda diskontovaného cash flow. Hodnota podniku bude stanovena k datu 31. 12. 2016.
Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou
Klaclová, Denisa ; Čižinská,, Romana (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku fortell s.r.o. na základě výnosových metod oceňování k 31.12.2016. Jedná se o metody diskontovaného cash flow ve variantě entity a ekonomické přidané hodnoty. První část práce je zaměřena na teoretická východiska práce. V druhé části jsou tato východiska aplikována na oceňovaný podnik.
Stanovení hodnoty obchodního závodu výnosovou metodou
Jarošová, Lucie ; Ostrý, Petr (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na stanovení hodnoty obchodního závodu Agados, spol. s r. o. Pro účely ohodnocení je využito dvou výnosových metod, konkrétně metody DCF entity a metody EVA entity. V teoretické části je popsána problematika ohodnocování včetně souvisejících oblastí. Následuje představení společnosti a aplikace teoretických poznatků na obchodní závod Agados, spol. s r. o. Práce obsahuje strategickou a finanční analýzu a jednotlivé kroky pro aplikaci výnosových metod, jako je návrh finančního plánu a návrh nákladů kapitálu. Výstupem je konkrétní výsledné ohodnocení na základě výnosových metod pro účely obchodního závodu.
Návrh podnikového finančního plánu
Strnadová, Martina ; Svoboda, Zdeněk (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem finančního plánu podniku. První část práce je zaměřena na teoretická východiska finančního plánování. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti a analýze současného stavu podniku. Poté je navržen finanční plán pro období 2017 - 2020 v optimistické a pesimistické variantě. Poslední část práce tvoří zhodnocení finančního plánu podniku.
Hodnocení výkonnosti podniku
Pernicová, Lucie ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Režňáková, Mária (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení výkonnosti společnosti ZLOMEK, s.r.o. v letech 2012-2016. V první části jsou definovány základní pojmy a teoreticky popsány metody měření výkonnosti podniku. Ve druhé části je provedena strategická a finanční analýza, jejíž výsledky jsou porovnány s dvěma blízkými konkurenty a oborovými průměry. V závěru práce jsou vypracovány návrhy na zlepšení.
Návrh podnikového finančního plánu
Brymová, Nikola ; MBA, Jiří Koukal, MSc, (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá sestavením finančního plánu podniku na období let 2017-2020. První část práce obsahuje teoretické podklady pro finanční plánování. Dále je představena vybraná společnost, zpracovány strategická a finanční analýza za roky 2012-2016, ze kterých vychází další klíčové výpočty. Podstatnou část tvoří návrh finančního plánu ve dvou variantách. Na závěr jsou tyto verze zhodnoceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 941 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.