Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nové technologie v obchodě
DUFKOVÁ, Klára
Cílem práce je identifikovat nové technologie aktuálně využívané v maloobchodě a zhodnotit postoje tuzemských zákazníků k těmto technologiím. Na základě zjištěných poznatků poté zpracovat doporučení týkající se využívání těchto technologií v České republice. Diplomová práce se blíže zabývá jednotlivými informačními technologiemi, které jsou využívány na území České republiky a v zahraničí, ale také těmi, které jsou teprve vyvíjeny. Za pomoci výzkumu je na téma technologií v obchodě nahlédnuto z pohledu zákazníků.
Plánování, výroba a distribuce v podniku
BŘEŠŤÁK, Pavel
Cílem této bakalářské práce je analýza jednotlivých kroků při výrobě výrobku, od získání objednávky, přes naplánování a realizaci až po doručení zboží zákazníkovi. Na základě této analýzy specifikovat nalezené problémy a navrhnout řešení tak aby byl zákazník spokojen. Jako první krok bylo nastudování odborné literatury, vztahující se k dané problematice. Po té následoval sběr dat k několika vybraným objednávkám z roku 2018, utřídění získaných dat a hlubší analýza jednotlivých kroků, které jsou v práci popsány. Dále bylo využito firemního reportu SCORECARD a byl využit dotazník spokojenosti zákazníka. V závěru došlo k vyhodnocení získaných dat a interpretaci návrhů a řešení. Při sběru dat se vycházelo z vlastních dlouholetých zkušeností a znalostí firmy a jejich zákazníků. Jako další nástroj byla použita metoda řízených rozhovorů s ostatními zaměstnanci firmy. Posledním způsobem sběru dat bylo využití interní firemní dokumentace.
Construction-technological preparation of the Smart Light shop in Bratislava
Huková, Martina ; Lukášková, Jana (oponent) ; Mohapl, Martin (vedoucí práce)
The main subject of this diploma thesis is elaboration of construction and technological preparation for the main structure of the Smart Light shop in Bratislava. For main structure has been processed time schedule of the construction, single item budget, machine configuration design, drawing of building site, coordination situation of the building with connection to the infrastructure, safety and health protection during work on building site. Part of the thesis is processing study of main construction technological parts. Diploma thesis in technological prescript focuses on implementation of floor structure with cast epoxy walking surface. There has been elaborated testing and quality plan of this technological part. Additional chapter approximates built-in technology – cooling ceiling structure. For elaboration of this diploma thesis were used programs AutoCAD, CONTEC, BuildPowerS, Microsoft Excel, Microsoft Word.
Polyfunkční dům Brno - Líšeň
Rudolecká, Anna ; Fišer, Jiří (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace ke studii novostavby z předmětu AG035. Předmětem projektu je novostavba polyfunkčního domu v městské části Líšeň na pozemku p. č. 4418/1 v katastrálním území Brno. Parcela se nachází ve svažitém terénu. Součástí projektu je také řešení okolních ploch, zejména před prostoru a napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu. Hmotu objektu tvoří čtyři dlouhé kvádry (dva dvoupodlažní a dva jednopodlažní), které jsou navzájem propojeny skleněným tunelem a jsou posazeny na symbolickém podstavci, který je vytvořen z dvou částečně do terénu zapuštěných podlaží podzemního parkovaní. Objekt je čtyřpodlažní, se dvěma nadzemními podlažími, které slouží z velké části ke komerci formou pronajímatelných prostor (např. pro obchod, služby, administrativu aj.). Další část podlaží slouží pro technické a hygienické zázemí. Dvě podzemní podlaží slouží pro hromadné parkování osobních automobilů zaměstnanců a návštěvníků objektu. Přístup do těchto podlaží je autovýtahem, osobními výtahy a také dvěma schodišti, která propojují všechna podlaží. Princip návrhu spočívá v záměru hmotu stavby co nejcitlivěji zasadit do okolí tak, aby objekt nepůsobil mohutně, jako např. okolní sídliště, ale přirozeně navazoval na okolní dvoupodlažní domy. Toho bylo docíleno materiálovým řešením nadzemních podlaží. V exteriéru převládá 5 materiálů. Vegetační plochá střecha, pohledový beton, dva typy předsazených fasád (fasádní panely DuPontTM Corian® + skleněné panely s potiskem symbolizující koruny stromů a keřů; dalším typem fasády jsou svislé kovové lamely). Dalším převládajícím materiálem je sklo, které je využito na propojovací tunel a na severní a jižní fasádu.
Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW
Král, David ; Žák, Libor (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření jednotlivých stupňů projektové dokumentace – Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Studie z předmětu AG35. Předmětem projektu je novostavba Autocentra skupiny VW, které bude sloužit k prodeji, záručním i pozáručním opravám a servisu automobilů Škoda, Seat, Volkswagen a Audi. Stavba bude umístěna v městě Brně na pozemku mezi ulicemi Cejl a Jana Svobody, který je veden Magistrátem města Brna v mapě brownfields pod číslem 3402. Má výměru 1,1 ha a Územním plánem je určen pro smíšené plochy. Řešení by mělo brát v úvahu okolní zástavbu a sousedství řeky Svitavy. Stavba je umístěna tak, aby z urbanistického hlediska dotvářela ulici, tudíž základní hmota je napojena na stávající objekt a hrany korespondují s uličními čarami. Je bráno v úvahu sousedství nábřeží řeky Svitavy, kde bude umístěna vhodná zeleň. Areál tak bude působit dobrým dojmem, a navíc nábřeží řeky Svitavy dostane nový a lepší vzhled. Návrh hmoty celého objektu vychází ze dvou hlavních částí. První částí je upoutat co nejvíce zákazníků, a tudíž umístění podélné hmoty kopírující uliční čáru, kde budou vystavovány vozy. Tím se dostáváme k druhé části a tou je navázání hmoty a doplnění hmoty ke stávajícímu objektu tak, aby ulice působila celistvě. Z tohoto základu tedy vychází podélná výstavní hala, otevírající své reklamní možnosti do ulice, na kterou navazuje hmota servisu. Cílem je vytvořit ucelenou a dobře fungující stavbu, jejíž provozy jsou vzájemně propojeny. Návaznost jednotlivých dílčích celků servisu a showroomu byla jedním z nejdůležitějších prvků při návrhu této stavby.
Podnikatelský záměr - založení obchodu
Křípal, Vladimír ; Pelíšek, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu a podnikání samotného. V analytické části práce je provedena komplexní analýza současného stavu, na jejímž základě jsou vypracovány vlastní návrhy řešení. V závěru práce je pak provedeno celkové zhodnocení proveditelnosti záměru.
Studie řízení zásob ve vazbě na výrobní proces
Tieber, Michael ; Klíma, Jan (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou řízení zásob v mezinárodním opravárenském centru společnosti Symbol Technologies Czech Republic s.r.o. Popisuje současný stav řízení zásob se zaměřením na plánování, skladovaní a evidenci pohybů zásob za použití informačních systémů. Součástí práce je také analýza a rozdělení zásob z několika různých hledisek. Cílem diplomové práce je předložit vhodné návrhy, kterou povedou k zlepšení existujících procesů řízení zásob.
Vnímání Fairtradové značky mezi spotřebiteli
HOLAROVÁ, Kristýna
Cílem bakalářské práce je zjistit, jak spotřebitel vnímá Fairtradovou značku. Dalším cílem je zjistit jaké produkty spotřebitel nakupuje a zda je pro něj důležitá udržitelná spotřeba. Tohoto cíle je dosaženo pomocí dotazníkového šetření. Fair trade pojednává o správném přístupu k producentům ze zemí globálního jihu. Snaží se zamezit vykořisťování především pěstitelů a dětské práci. Jedná se o globálně používanou značku, preferovanou především ve vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky. Ve své podstatě je součástí ekologického zemědělství a udržitelného rozvoje. Hlavním poslání značky je, aby pěstitelé dostávali odpovídající odměnu, která je vyšší než náklady na pěstování či výrobu. Současný cíl značky je, aby zákazník nekupoval zboží kvůli logu Fair trade, ale aby si uvědomoval, že je důležité podporovat udržitelný rozvoj.
Zdravotně technické a plynovodní instalace v supermarketu
Boček, Milan ; Vaščáková, Alena (oponent) ; Vrána, Jakub (vedoucí práce)
V této diplomové práci se řeší celkové zdravotně technické a plynovodní instalace v supermarketu. Teoretická část pojednává o vybavení a požadavcích pro velkokuchyňské provozy s přihlédnutím na přípravny potravin v tomto objektu. Výpočtová a projektová část řeší rozvody kanalizace, vodovodu a plynu v supermarketu. Objekt má rozlohu přes šest tisíc metrů čtverečních a je částečně dvoupodlažní. V objektu se kromě prodejní plochy, zázemí pro personál a skladů nachází také několik menších prodejních jednotek. Diplomová práce je provedena na základě současných českých a evropských předpisů.
Podnikatelský plán na založení e-shopu a kamenného obchodu s výživou pro sportovce.
Mazochová, Lenka ; Zadražilová, Dana (vedoucí práce) ; Zadražil, Václav (oponent)
Cílem této práce je vyhodnotit, zda je podnikatelský plán na založení e-shopu a kamenného obchodu realizovatelný a ekonomicky udržitelný. E-shop a kamenný obchod se bude zabývat prodejem výživy pro sportovce, především tzv. expediční stravy. V teoretické části je uvedena podstata podnikatelského plánu. Následuje praktická část kde je shrnut produkt, provedena analýza konkurence a dodavatelů, detaily o založení a struktuře společnosti, zároveň jsou uvedeny cíle a vize společnosti, následuje marketing, finanční plán, analýza rizik se SWOT analýzou. Vše je na závěr vyhodnoceno.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.