Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 227 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Marketingové aspekty při zpracování nabídky do veřejné obchodní soutěže stavebním podnikem
Deufnerová, Veronika ; Vahalová, Hana (oponent) ; Dohnal, Radek (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vybrané společnosti Metrostav a.s., která podniká ve stavebnictví v tuzemsku i zahraničí. Na základě vybraných metod jsem provedla – SLEPTE analýzu, Porterův model, Model 4C a SWOT analýzu a dále jsem vedla řízený rozhovor. Na základě zjištěných poznatků předkládám společnosti vhodná doporučení na zlepšení současného stavu.
Návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných oblastech
Kovář, Aleš ; Konrádová, Kateřina (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na návrh řešení optimalizace DPH ve vybraných oblastech. Popsal jsem daňovou soustavu, podrobně popsal základní pojmy týkající se problematiky DPH. Představil jsem společnost, ve které budu provádět analytickou část a následně budu řešit příklady, kde provedu optimalizační návrhy a příklady s přenesenou daňovou povinností. Hlavním cílem práce je provést optimalizační návrh, ukázat přenesenou daňovou povinnost v praxi a snížit daňovou povinnost na minimum.
Závitovací operace ve stavebnictví
Čech, Ondřej ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Kalivoda, Milan (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je souhrn běžných závitů a závitových spojů používaných ve stavebnictví doplněný ukázkami reálných spojů. Možnosti zhotovování závitů na stavbách, přesněji v mobilních situacích, kdy nelze použít staticky uloženého stroje. Obsahuje přehled strojního vybavení a technologický režim u vybraných závitů. Toto dílo je doplněno o popis specifické situace obrábění a řezání závitu na těžkotonážním dílu vodní elektrárny.
Absolventi středních škol a trh práce. Odvětví: Stavebnictví
Doležalová, Gabriela ; Vojtěch, Jiří
Informace o počtech nově přijatých žáků a absolventů škol, o jejich připravenosti a úspěšnosti při přechodu na trh práce, popřípadě do dalšího vzdělávání, o tom, jestli absolventi skutečně v oboru pracují apod., pro zvolené odvětví, zde konkrétně pro odvětví stavebnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Externí odkaz: Stáhnout plný texthttp://www.nuv.cz/file/802
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 4. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 3. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 1. čtvrtletí 2017
Český statistický úřad
Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití vybraných bankrotních modelů k predikci bankrotu ve stavebnictví
Srbová, Pavla
Článek je zaměřen na ověření možnosti využití vybraných bankrotních modelů (Altmanův model, Tafflerův model, Springate model, Zmijewského model a index IN05) na vzorku dat malých a středních podniků z oboru stavebnictví z České republiky. Analyzované modely se ukázaly jako nevhodné k predikci bankrotu stavebních podniků z České republiky, výjimkou je Zmijewského model, který rok před bankrotem správně klasifikoval 85,71 % z analyzovaných bankrotních podniků, a pro data aktivních podniků z roku 2015 byla zjištěna spolehlivost 68,58 %.
Osobní náklady ve stavebnictví
Paulišová, Martina ; Tuscher, Martin (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce řeší problematiku osobních nákladů ve stavebnictví. V teoretické části je popsáno stavebnictví jako obor a jeho specifika, definovány podnikové náklady a náklady osobní. Praktická část analyzuje osobní náklady ve stavebnictví pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů se zástupci podniků. V závěru jsou shrnuty zjištěné skutečnosti z výzkumu a navržena doporučení pro stavební podniky v oblasti osobních nákladů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 227 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.