Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 272 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cvičné didaktické testy pro přípravu ke státní maturitní zkoušce z matematiky
PIVOŇKA, Jiří
Tato bakalářská práce se zabývá cvičnými didaktickými testy ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Je rozdělena do dvou částí. První část je rozdělena do 7 kapitol. Každá kapitola se zabývá konkrétním tematickým okruhem ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Druhá část obsahuje 3 didaktické testy. Ke každému didaktickému testu je přiloženo řešení. Cílem bakalářské práce je pomoci studentům zvládnout maturitní zkoušku z matematiky.
Prezentace kvality životního prostředí a jeho vlivu na lidský organismus pomocí geostatistických nástrojů, multidisciplinární přístup
Stramová, Andrea ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
V současné době existuje velké množství dat, které charakterizují životní prostředí na základě různých parametrů. Existence takového množství datových sad je náročná na porozumění a komplexní vizualizaci. Z toho důvodu je nutné hledat nástroje pro jejich vhodné zobrazení. Cílem této práce je přehledně veřejnosti prezentovat stav životního prostředí v jejich místě bydliště a zároveň prezentovat možný vliv těchto faktorů na jejich zdraví. Aby bylo cíle dosaženo bylo nejprve nutné jednotlivé sady dat získat a připravit je, jak pro vstup do jednotlivých analýz, tak pro srozumitelnou prezentaci. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty životního prostředí v zájmovém území Příbramsko. Následně se práce věnuje podrobnému rozboru prostorového uspořádání medicinálních dat. Součástí práce je i analýza O2PLS jež dá za vznik regresnímu modelu pro parametry funkce štítné žlázy. Výstupem práce je webová aplikace, jež srozumitelně prezentuje vstupní data (životního prostředí, medicinální), prostorové analýzy a analýzu O2PLS. Díky této práci vznikl postup přípravy a geostatistické analýzy různých typů dat a zároveň i podrobný popis prezentace těchto informací. Klíčová slova: GIS, O2PLS, geomedicína, životní prostředí, story mapy, endokrinologie
Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese
JANDA, Pavel
Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné informace o sázkových kurzech, historii sázek jak v České republice, tak i v zahraničí, formy sázek, kdo je bookmaker a jak jsou sázkové kurzy vytvářeny. K dispozici jsou 3 sady dat. Konkrétně se jedná o výhodu domácího hřiště, předzápasová tabulka a předchozí vzájemné zápasy. Data jsou zpracovány logistickou regresí za účelem predikce sázkových kurzů. Tři výše zmíněné podmínky jsou zahrnuty do programu STATISTICA, který počítá pravděpodobnost každé varianty na základě logistické regrese. Výsledku z programu STATISTICA jsou následně porovnány s vypsanými kurzy sázkové kanceláře.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Medek, Jiří ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje automatizaci výpočtů a grafické zobrazení vypočítaných hodnot.
Komparace patentového práva v zemích EU
NIGLIAZZO, Hana
Diplomová práce na téma "Komparace patentového práva v zemích EU", se zabývá právními předpisy v oblasti ochrany patentového práva ve vybraných zemích jako je Německo a Česká republika. V rámci EU dochází v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví ke značné harmonizaci legislativy všech členských zemí a ke snaze o vytvoření jednotného právního systému. Práce se zaměřuje zejména na ochranu patentem, který je nejdůležitějším institutem v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Vedlejší cíl se pak zaměřuje na identifikaci odpovědných orgánů a zjištění finanční a časové náročnosti na získání patentu. Druhým hlavním cílem je pak vyhodnocení využívání patentové ochrany v rámci českých a německých univerzit a na ni navazující transfer technologií. Praktická část obsahuje analýzu obou vybraných zemí z hlediska patentového práva, platné legislativy, odpovědných institucí a patentových statistik za posledních deset let. Následující kapitola popisuje výsledky výzkumu a vývoje v univerzitním prostředí na třech vysokých školách v České republice a Německu. Porovnání těchto dvou zemí ukázalo na jisté podobnosti, ale také na markantní rozdíly, které mezi nimi v této oblasti jsou. Česká republika nyní také pomalu objevuje výhody patentové ochrany, jejíž výsledky bude možné zhodnotit až s odstupem několika let.
Sledování úspěšnosti útočného úderu po předcházející obraně u hráčů plážového volejbalu
Pihera, Martin ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit jaké útočné údery po předcházející obraně hrají ti nejlepší hráči na světě a jestli jsou u nich úspěšní. Metoda: V této práci jsem používal statistiku z videí na okruhu Beach Major Series. Výsledky: Ve výsledcích se ukázalo, že se nejčastěji hrají tvrdé údery do diagonály. Poté se ve statistikách prokázalo, že hráči jsou úspěšněšní v nad poloviční většine svých úderů a to až na jednu vyjímku. Klíčová slova: Plážový volejbal, Herní činnosti jednotlivce, Útočný úder, Úspěšnost, Obrana, Polař, Blokař, Statistika, Videozáznam, Lob lajna
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Daněk, Michal ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na statistické a matematické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací. Práce se zabývá rozborem praxe ve skladovacích prostorech společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o., zacházení s materiálem, zbožím a dalšími podpůrnými prostředky. Dále práce obsahuje popis zhotoveného výukového programu pro podporu zaměstnanců při zaučování do funkčnosti skladu z pohledu objednávek, výdejů a pohybů skladu. Vytvořený výukový program je zhotoven v programu Microsoft Excel 2007 s podporou maker.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Kulišťák, Martin ; Dlouhá, Petra (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní analýzou, dále na analytickou část, která využívá nabytých teoretických východisek. Obsahuje také výpočty k jednotlivým ukazatelům. Třetí část rekapituluje stávající dosažené poznatky, uvádí doporučení pro společnost a představuje vytvořený program pro účely této diplomové práce a pro jeho následné využití společností v praxi.
Výroční zpráva za rok 2017 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2017: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 272 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.