Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 277 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj výdajů krajů a MK ČR na kulturu v letech 1999 - 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Přehled výdajů za kulturu v uvedeném období v jednotlivých krajích ČR.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva za rok 2018 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro amatérské umění, pro rozvoj dětských estetických aktivit a mládeže a pro rezortní statistiku. Je odborným garantem řady uměleckých přehlídek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání
Jabůrek, Václav ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí - konkrétně na obou hlavních kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy - respektive tím, nakolik je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují historické události - například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty tehdejšího vládnoucího režimu.
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Cvičné didaktické testy pro přípravu ke státní maturitní zkoušce z matematiky
PIVOŇKA, Jiří
Tato bakalářská práce se zabývá cvičnými didaktickými testy ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Je rozdělena do dvou částí. První část je rozdělena do 7 kapitol. Každá kapitola se zabývá konkrétním tematickým okruhem ke státní maturitní zkoušce z matematiky. Druhá část obsahuje 3 didaktické testy. Ke každému didaktickému testu je přiloženo řešení. Cílem bakalářské práce je pomoci studentům zvládnout maturitní zkoušku z matematiky.
Prezentace kvality životního prostředí a jeho vlivu na lidský organismus pomocí geostatistických nástrojů, multidisciplinární přístup
Stramová, Andrea ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
V současné době existuje velké množství dat, které charakterizují životní prostředí na základě různých parametrů. Existence takového množství datových sad je náročná na porozumění a komplexní vizualizaci. Z toho důvodu je nutné hledat nástroje pro jejich vhodné zobrazení. Cílem této práce je přehledně veřejnosti prezentovat stav životního prostředí v jejich místě bydliště a zároveň prezentovat možný vliv těchto faktorů na jejich zdraví. Aby bylo cíle dosaženo bylo nejprve nutné jednotlivé sady dat získat a připravit je, jak pro vstup do jednotlivých analýz, tak pro srozumitelnou prezentaci. V práci jsou popsány jednotlivé aspekty životního prostředí v zájmovém území Příbramsko. Následně se práce věnuje podrobnému rozboru prostorového uspořádání medicinálních dat. Součástí práce je i analýza O2PLS jež dá za vznik regresnímu modelu pro parametry funkce štítné žlázy. Výstupem práce je webová aplikace, jež srozumitelně prezentuje vstupní data (životního prostředí, medicinální), prostorové analýzy a analýzu O2PLS. Díky této práci vznikl postup přípravy a geostatistické analýzy různých typů dat a zároveň i podrobný popis prezentace těchto informací. Klíčová slova: GIS, O2PLS, geomedicína, životní prostředí, story mapy, endokrinologie
Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese
JANDA, Pavel
Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné informace o sázkových kurzech, historii sázek jak v České republice, tak i v zahraničí, formy sázek, kdo je bookmaker a jak jsou sázkové kurzy vytvářeny. K dispozici jsou 3 sady dat. Konkrétně se jedná o výhodu domácího hřiště, předzápasová tabulka a předchozí vzájemné zápasy. Data jsou zpracovány logistickou regresí za účelem predikce sázkových kurzů. Tři výše zmíněné podmínky jsou zahrnuty do programu STATISTICA, který počítá pravděpodobnost každé varianty na základě logistické regrese. Výsledku z programu STATISTICA jsou následně porovnány s vypsanými kurzy sázkové kanceláře.
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Medek, Jiří ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje automatizaci výpočtů a grafické zobrazení vypočítaných hodnot.
Komparace patentového práva v zemích EU
NIGLIAZZO, Hana
Diplomová práce na téma "Komparace patentového práva v zemích EU", se zabývá právními předpisy v oblasti ochrany patentového práva ve vybraných zemích jako je Německo a Česká republika. V rámci EU dochází v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví ke značné harmonizaci legislativy všech členských zemí a ke snaze o vytvoření jednotného právního systému. Práce se zaměřuje zejména na ochranu patentem, který je nejdůležitějším institutem v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Vedlejší cíl se pak zaměřuje na identifikaci odpovědných orgánů a zjištění finanční a časové náročnosti na získání patentu. Druhým hlavním cílem je pak vyhodnocení využívání patentové ochrany v rámci českých a německých univerzit a na ni navazující transfer technologií. Praktická část obsahuje analýzu obou vybraných zemí z hlediska patentového práva, platné legislativy, odpovědných institucí a patentových statistik za posledních deset let. Následující kapitola popisuje výsledky výzkumu a vývoje v univerzitním prostředí na třech vysokých školách v České republice a Německu. Porovnání těchto dvou zemí ukázalo na jisté podobnosti, ale také na markantní rozdíly, které mezi nimi v této oblasti jsou. Česká republika nyní také pomalu objevuje výhody patentové ochrany, jejíž výsledky bude možné zhodnotit až s odstupem několika let.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 277 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.