Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 286 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání
Jabůrek, Václav ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí - konkrétně na obou hlavních kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy - respektive tím, nakolik je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují historické události - například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty tehdejšího vládnoucího režimu.
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Diagnostika herního výkonu statistickou analýzou v ledním hokeji
Baláž, Matúš ; Arnošt, Pavel (vedoucí práce) ; Vojta, Zdeněk (oponent)
Cíl práce Cílem této práce je ukázat využití analýzy základních i pokročilých statistických údajů při hodnocení herního výkonu v ledním hokeji, čímž lze dosáhnout přesnějšího vyhodnocování herního výkonu, který je podložen fakty. Toto tvrzení následně v praktické části porovnat s hodnocením herního výkonu ze strany odborníků, kteří hodnotili herní výkon metodou přímého pozorování. Hlavním cílem je dostat do povědomí české hokejové veřejnosti nový prvek, který může pomoc k pokroku klubů a zároveň tak může posouvat samotný český hokej k modernějšímu a lepšímu fungování. Metody práce V diplomové práci je využitá metoda analýzy statistických údajů při hodnocení herního výkonu. Statistické údaje byly získané formou nepřímého pozorování videozáznamů z utkání. Tato analýza se následně porovnává s metodou přímého pozorování utkání, kterou uplatnili odborníci při hodnocení herního výkonu. Výsledky Při rozboru aktuálního stavu vyhodnocovaní herních výkonů bylo zjištěno, že pořád hodně týmů spoléhá na metodu přímého pozorování. V praktické části je na vyjádřeních odborníků, kteří využili metodu přímého pozorování, vidět rozdílné názory na herní výkony hráčů. Na rozdíl od statistické analýzy svoje tvrzení odborníci nedokázali ničím podložit. V diskusi se na základe výsledků odborníci vyjádřili, že statistická...
Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese
JANDA, Pavel
Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné informace o sázkových kurzech, historii sázek jak v České republice, tak i v zahraničí, formy sázek, kdo je bookmaker a jak jsou sázkové kurzy vytvářeny. K dispozici jsou 3 sady dat. Konkrétně se jedná o výhodu domácího hřiště, předzápasová tabulka a předchozí vzájemné zápasy. Data jsou zpracovány logistickou regresí za účelem predikce sázkových kurzů. Tři výše zmíněné podmínky jsou zahrnuty do programu STATISTICA, který počítá pravděpodobnost každé varianty na základě logistické regrese. Výsledku z programu STATISTICA jsou následně porovnány s vypsanými kurzy sázkové kanceláře.
Diversity dynamics across scales
Macháč, Antonín ; Storch, David (vedoucí práce) ; Remeš, Vladimír (oponent) ; Ricklefs, Robert (oponent)
Charles University, Prague Diversity dynamics across scales Antonin Machac 2018 Abstrakt Dynamika diverzity zůstává kontroverzní. Předpokládá se, že tato dynamika může být expanzivní, takže se počet druhů napříč regiony a klady neustále zvyšuje. Přesný opak se nicméně také často uvažuje, a sice že počet druhů setrvává v rovnovážném stavu a je do značné míry stabilní. Obě tyto pozice (expanzivní a rovnovážná) byly podpořeny přesvědčivými fylogenetickými, biogeografickými a fosilními důkazy a v současné době zůstává velmi nejasné, jak smířit tato dvě zdánlivě konfliktní stanoviska. Právě touto otázkou se zabývá moje dizertace, založená na předpokladu, že dynamika diverzity je systematicky proměnlivá. Konkrétně předpokládám, že expanzivní dynamika převládá u regionálně rozšířených, malých a mladých kladů, jejichž diverzita zpravidla roste, poháněna celou řadou regionálně relevantních faktorů (např. lokálními adaptacemi uvnitř habitatů, biotickými interakcemi, nebo ekologickou divergencí a speciací v horských masivech). Naopak rovnovážná dynamika převládá u velkých, starých a celosvětově rozšířených kladů, jejichž diverzita je omezena podmínkami prostředí (např. celkovým množstvím zdrojů, které uživí jen omezený počet populací a druhů). V důsledku je tedy možné, že expanzivní dynamika převládá na malých...
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Medek, Jiří ; Šustrová, Tereza (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vývoje finančních ukazatelů a vybraných položek z výkazu zisku a ztrát. Analýza je provedena pomocí časových řad a regresní analýzy. Součástí je vytvoření aplikace, která umožňuje automatizaci výpočtů a grafické zobrazení vypočítaných hodnot.
Komparace patentového práva v zemích EU
NIGLIAZZO, Hana
Diplomová práce na téma "Komparace patentového práva v zemích EU", se zabývá právními předpisy v oblasti ochrany patentového práva ve vybraných zemích jako je Německo a Česká republika. V rámci EU dochází v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví ke značné harmonizaci legislativy všech členských zemí a ke snaze o vytvoření jednotného právního systému. Práce se zaměřuje zejména na ochranu patentem, který je nejdůležitějším institutem v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví. Vedlejší cíl se pak zaměřuje na identifikaci odpovědných orgánů a zjištění finanční a časové náročnosti na získání patentu. Druhým hlavním cílem je pak vyhodnocení využívání patentové ochrany v rámci českých a německých univerzit a na ni navazující transfer technologií. Praktická část obsahuje analýzu obou vybraných zemí z hlediska patentového práva, platné legislativy, odpovědných institucí a patentových statistik za posledních deset let. Následující kapitola popisuje výsledky výzkumu a vývoje v univerzitním prostředí na třech vysokých školách v České republice a Německu. Porovnání těchto dvou zemí ukázalo na jisté podobnosti, ale také na markantní rozdíly, které mezi nimi v této oblasti jsou. Česká republika nyní také pomalu objevuje výhody patentové ochrany, jejíž výsledky bude možné zhodnotit až s odstupem několika let.
Sledování úspěšnosti útočného úderu po předcházející obraně u hráčů plážového volejbalu
Pihera, Martin ; Vorálek, Rostislav (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit jaké útočné údery po předcházející obraně hrají ti nejlepší hráči na světě a jestli jsou u nich úspěšní. Metoda: V této práci jsem používal statistiku z videí na okruhu Beach Major Series. Výsledky: Ve výsledcích se ukázalo, že se nejčastěji hrají tvrdé údery do diagonály. Poté se ve statistikách prokázalo, že hráči jsou úspěšněšní v nad poloviční většine svých úderů a to až na jednu vyjímku. Klíčová slova: Plážový volejbal, Herní činnosti jednotlivce, Útočný úder, Úspěšnost, Obrana, Polař, Blokař, Statistika, Videozáznam, Lob lajna
Matematické a statistické metody pro podporu vývoje softwarových aplikací
Kulišťák, Martin ; Dlouhá, Petra (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní analýzou, dále na analytickou část, která využívá nabytých teoretických východisek. Obsahuje také výpočty k jednotlivým ukazatelům. Třetí část rekapituluje stávající dosažené poznatky, uvádí doporučení pro společnost a představuje vytvořený program pro účely této diplomové práce a pro jeho následné využití společností v praxi.
Výroční zpráva za rok 2017 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Lázňovská, Lenka
Základním posláním NIPOS je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktiv. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj estetické výchovy dětí a mládeže a pro rezortní statistiku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 286 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.