Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Podpora osob s poruchami autistického spektra v České republice
Macháčková, Hana ; Zemková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Hájková, Vanda (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení podpory osob s poruchami autistického spektra v České republice a zachycení vývoje v této oblasti. Teoretická část práce vymezuje speciální potřeby dané skupiny a mapuje nástroje podpory a služby, které jsou jí adresované. Součástí práce je stručná historie občanských sdružení Autistik a APLA, která se významně zasadila o zlepšení situace v této oblasti. Praktická část analyzuje zkušenosti rodičů dětí s poruchami autistického spektra shromážděných v biografickém průzkumu. Výsledkem je komplexní pohled na problematiku života osob s poruchami autistického spektra a jejich rodin u nás. Práce odhalila oblasti podpory, jejichž rozvoj byl pro danou skupinu nejpřínosnější.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.