Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zakládání chmelnic hybridními odrůdami
Kopecký, Jiří ; Ciniburk, Václav ; Kořen, Jiří ; Krofta, Karel ; Vostřel, Josef ; Klapal, Ivo ; Brynda, Miroslav ; Nesvadba, Vladimír ; Kozlovský, Pavel ; Kudrna, Tomáš ; Ježek, Josef
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les
Česká lesnická společnost - pobočka Pro Silva Bohemica, Brno ; Vrška, Tomáš ; Ponikelský, Jaroslav
Obsahem odborné studie je návrh exkurzní trasy pro demonstrační objekt Národní park Podyjí na téma Využití LHP zpracovaného na podkladě provozní inventarizace při přestavbě na nepasečný les. Průvodce lesními porosty byl sestaven s využitím výstupů lesního hospodářského plánu pro LHC Národní park Podyjí. Přílohy tvoří Porostní mapa a Mapa managementových opatření.
Výzkum porostních struktur a možnosti rehabilitace prostoru na vrchu Říp
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Dostálek, Jiří ; Buriánek, Václav ; Weber, Martin ; Jech, David ; Hendrych, Jan ; Bujárek, Josef ; Borský, Jan
Tradičně volné a otevřené prostranství v okolí rotundy Sv. Jiří na Řípu je spolu s průhledy a výhledy do krajiny zanesené náletovými porosty. Ty zabraňují tradičním výhledům z Řípu do krajiny a naopak z krajiny na rotundu. Lokalita byla zahrnuta do evropského systému Natura 2000. Obnovy pohledových vazeb by bylo dosaženo obnovou stepní vegetace na místech k tomu vhodných a nízkou křovinnou a bylinnou vegetací tam, kde to současné synantropní podmínky neumožují.
Stonožky smrkových lesů Moravskoslezských Beskyd, Česká republika
Wytwer, J. ; Tajovský, Karel
Společenstva stonožek (Chilopoda) byla studována v Moravskoslezských Beskydech v letech 1988-1993 a opakovaně v letech 1996-1997 v pěti smrkových porostech, které se lišily stářím a stupněm poškození imisemi. Celkem bylo zaznamenáno 15 druhů, z nichž nejpočetněji na všech plochách byly .i.Lithobius mutabilis, L. forficatus, L. burzenlandicus burzenlandicus, Geophilus insculptus./i.. Průměrné hustoty společenstva stonožek se pohybovaly v rozpětí 9,0 až 194,6 ind.m-2. Nejvyšší hustoty byly charakteristické pro nejmladší smrkové porosty. Vzorky z roku 1996 ukázaly nárůst hustot ve starších a více poškozených porostech. Průměrná epigeická aktivita (údaje ze zemních pastí) neukázala v průběhu sledování signifikantní změny.
Nový způsob poškozování mladých porostů dřevin jelenem evropským (Cervus elaphus)
Heroldová, Marta ; Homolka, Miloslav ; Kamler, Jiří ; Zapletal, M.
V oblasti přirozených smrkových porostů ve vrcholových partiích NPR Kněhyně v Beskydech byly mladé porosty jeřábu (Sorbus aucuparia) poškozovány lámáním kmínků. Původcem tohoto jevu byl jelen evropský. K lámání docházelo v průběhu léta a bylo motivováno potravní atraktivitou listů na vrcholku stromu.
Substráty v rhizosféře šídlatek (Isoëtes) v šumavských jezerech
Husák, Štěpán
Vzorky půd z rhizosféry obou druhů šídlatek (Isoëtes lacustris a I. echinospora) byly odebrány z jejich porostů v Černém a Plešném jezeru na Šumavě díky potápěčům C. Weilnera se spolupracovníky (1996, 1998) a M. Böhma (2002). Půdy byly analyzovány v chem. laboratoři Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. Výsledky ukazují na mírně zvyšující se obsahy většiny stanovení, pouze u K obsah v r. 2002 poklesl na 5,75 mg. kg-1 ve srovnání s rokem 1996, kdy bylo v porostu šídlatky ostnovýtrusné v Plešném jezeře zjištěno 116,25 mg. kg-1. Odběry a analýzy půd z porostů šídlatek budou opakovány v dalších letech.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.