National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.01 seconds. 
Technical economical valuation of WWTP´s sludge treatment
Petřík, Jiří ; Raček,, Jakub (referee) ; Hlavínek, Petr (advisor)
This diploma thesis is focused on sludge management of wastewater treatment plant. The research work contains an overview of the related legislation, outlines the problems of sludge treatment in the Czech Republic and also deals with technologies and technical solutions that are related to the processing and treatment of sewage sludge for various size categories of wastewater treatment plants. The second part is devoted to the technical and economic assessment of wastewater treatment plants in the category from 500 EO to 2 000 EO. The assessment is based on real data provided by WWTP operators and focuses on electricity consumption, investment costs and operating costs. Part of the diploma thesis is also determining the rentability of drainage equipment, and studying the convenience of using mobile or stationary drainage equipment.
Hygienizace kalů v čistírnách odpadních vod
Mach, Pavel
The Dissertation thesis compares the methods of hygienisation of wastewater treatment plants sludges with respect to meeting legislative requirements of conditions for using treated sludges on agricultural land. The thesis draws a comparison between the method of stabilisation and hygienisation of the sludge through the autothermal aerobic thermophilic stabilisation (AATS) by pure oxygen and the method of sludge hygienisation by pasteurization. The objective of the thesis is to evaluate the above-mentioned methods of hygienisation of wastewater treatment plant sludges, to compare their efficiency and a level of secondary contamination by indicator microorganisms before their subsequent treatment.
Problematika zpracování a následného využití čistírenských kalů
Zidek, Michal
Sludge treatment and its processing problematics and subsequent use of sewage sludge are nowadays much discussed issues. Requirements for ecologic and environmentally friendly disposal of sludge are continuously increasing. These requirements lead to an increase of energy, technology and economic performance of sludge treatment, particularly in relation to the current legislative conditions in this area. The issue of sludge treatment is therefore one of the main topics in the operation of wastewater treatment plants in Modřice, which serves as the "central" wastewater treatment plant for Brno city and its surroundings. Nowadays is sludge in Modřice stabilized by anaerobic mesophilic fermentation and sanitized by drying or liming. Values of proposed parameters and operational data on the input to the slurry line in some cases differ, e.g. sludge concentration in the reservoir of the primary sludge, and the concentration and volume flows in the sludge thickening tank. This is due to the nature of entering waste water (higher total pollution in them) and limits of subsequent technologies. Despite these deficiencies are achieved proposed and required legislative parameters of sludge in output.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Petrášková, L ; Vosáhlová, Simona ; Kyclt, Robin ; Holuša, Václav ; Pospíšilová, Eva ; Sýkora, Karel ; Sedláček, Miroslav ; Michalová, Marie
Současný stav v přípravě a diskusi o výhledovém nakládání s kaly a bioodpady v EU. Současný stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR. Údaje o produkci a nakládání s kaly, produkce ostatních odpadů z ČOV v ČR. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Odhad investičních nákladů na kalové hospodářství s vazbou na nakládání s kalem podle zákona o odpadech. Nové trendy v nakládání s kaly. Dosahovaná kvalita kalů ve vztahu k limitům rizikových látek a platné legislativy.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV: Způsoby nakládání s kaly z ČOV v ČR - rozborová studie
VaZ s.r.o., Mšec ; Sedláček, Miroslav
Cílem studie je prověření způsobů nakládání s kaly v ČR podle typu technologií producentů kalu (vybraných ČOV) v jednotlivých regionech ČR ve vazbě na stabilizaci a hygienizaci kalu. Studie je doplněna o orientační přehled a rozbor provozních nákladů.
Možnosti a způsoby využití kalů a sedimentů z ČOV
ENVISAN-GEM a.s., Praha ; AGRO-EKO, Ostrava ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, Praha ; Michalová, Marie
Stav nakládání s čistírenskými kaly v ČR - aktualizace za období 2002-2004(5) s vazbou na trendy a vývoj legislativy. Vývoj produkce kalů z komunálních ČOV a nakládání s kaly. Charakteristika technického stavu kalového hospodářství v ČR. Hlavní provozně využitelné metody hygienizace kalu. Provozní zkušenosti s přímou aplikací kalů na zemědělskou půdu. Vliv technologie odstranění nutrientů z odpadních vod na produkci kalů. Prognóza vývoje následného využití/odstranění kalu z ČOV. Dosahované složení kalů a limity rizikových látek v kalech ve vztahu k platné legislativě. Nové trendy nakládání s kaly.
Zjištění kvality a způsobu nakládání s kaly z vybraných komunálních ČOV: I. etapa: Výsledná zpráva dotazníkové akce
Vodohospodářský podnik, Plzeň ; Frank, Karel
Byla získána data od provozovatelů velkých ČOV o kvalitě, množství a způsobu nakládání s kalem. Soubor dat může sloužit jako podklad pro přípravu implementace Směrnice EU č. 86/278/EEC, o ochraně životního prostředí a zvláště půdy při používání čistírenských kalů v zemědělství.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.