Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nosná konstrukce sportovní haly
Králíček, Jiří ; Pešek, Ondřej (oponent) ; Balázs, Ivan (vedoucí práce)
Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné konstrukce sportovní haly ve dvou variantách. První variantou je příčný rám, který je tvořen ve své rovině třemi ocelovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěnými příhradovými vazníky, které tvoří nad oběma poli prostý nosník. Druhá varianta je příčný rám, který je tvořen ve své rovině třemi ocelobetonovými sloupy. Zastřešení je provedeno dřevěným lepeným lamelovým vazníkem sedlového tvaru, který je spojitý přes obě pole. Prostorovou tuhost zabezpečují ocelová tyčová ztužidla. Druhá varianta je počítaná podrobně ručně a přílohou jsou výkresy. Vstupní statické modely a pomocné statické modely byly vytvořeny v programu SCIA Engineer 18.1.
Bytový dům Novosedly
Kalousová, Kamila ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Sedláková, Markéta (vedoucí práce)
Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům se suterénem a čtyřmi nadzemními podlažími s výstupem pro dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je tedy bytový dům s garážemi, který se bude nacházet v obci Novosedly, na jižní Moravě, na dvou parcelách č. 5420/83 a 5420/84. Terén, na kterém se objekt nachází, je v mírném sklonu. Objekt bytového domu je zděný z cihelných tvárnic pro nadzemní část a v podzemní části je vyzděn do ztraceného bednění. Střešní konstrukce objektu je oblouková z dřevěných nosníků.
Zastřešení stabilního hasicího zařízení
Mikulincová, Denisa ; Šulák, Pavel (oponent) ; Požár, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá posudkem stávající železobetonového konstrukce střechy na objektu hasicího zařízení. Analýza je provedena pomocí programu Scia Engineer program. Dále je navržena nová konstrukce. Zastřešení je provedeno deskou s žebry. Součástí práce je také analýza možností řešení desek s žebry v programu Scia Engineer.
Zastřešení sportovního objektu
Janás, Ondřej ; Sýkora, Karel (oponent) ; Buchta, Stanislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem a posouzením střešní konstrukce plaveckého bazénu. Hlavní nosný prvek je dřevěný parabolický nosník o rozpětí 40 m a vzepětí 6m, kloubově uložen pomocí čepového spoje. Tuhost konstrukce je zajištěna pomocí střešních ztužidel. Posouzení konstrukce bylo provedeno na základě platných norem.
Bytový dům rezidence Husova - hrubá vrchní stavba
Laga, Radim ; Řihák, Pavel (oponent) ; Biely, Boris (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologický projekt zaměřený na realizaci hrubé vrchní stavby bytového domu – rezidence Husova v Moravském Krumlově. Práce obsahuje technickou zprávu zařízení staveniště včetně situace, návrh hlavních stavebních strojů, technickou zprávu širších dopravních vztahů, položkový rozpočet a časový plán hrubé vrchní stavby, propočet dle THU na celou stavbu, technologický předpis s kontrolním a zkušebním plánem pro montáž střešní konstrukce, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, environmentální aspekty při výstavbě, limitky materiálu, profesí a strojů a nasazení pracovníků a hlavních strojů v čase
Zastřešení sportovní haly ve Vsetíně
Chloupek, Adam ; Bajer, Miroslav (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné střešní konstrukce multifunkční sportovní haly ve Vsetíně ve Zlínském kraji. Konstrukce je navržena na půdorysné rozměry 76x35 m. Cílem práce je navrhnout a srovnat návrhy konstrukce provedené ze dřeva a oceli.
Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí
Paďouk, Jaroslav ; Janík, Zdeněk (oponent) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je teoretickou prací zabývající problematikou domů s nulovou spotřebou energie. Záměrem diplomové práce je vyhodnotit vybrané stavební konstrukce z hlediska jejich vlivu na splnění energetických požadavků a aplikovat závěry této analýzy v návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie. Práce popisuje jednotlivé faktory ovlivňující energetickou náročnost domů s nulovou spotřebou energie, hodnotí jednotlivé druhy zateplovacích systémů pro střešní konstrukce, analyzuje detaily oken, spodní části stavby (sokl) a napojení střešní a stropní konstrukce na obvodovou stěnou. Základním hodnotícím kritériem je splnění tepelně technických požadavků a dále jsou zohledněny i náklady na provedení a spotřebu energie pro danou konstrukci nebo detail. Ve specializované části se práce zabývá návrhem a porovnáním 2 typů krovových soustav - vaznicové a hambalkové soustavy.I zde je hodnocena vhodnost těchto soustav pro budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Výsledkem práce je návrh variant domu s nulovou spotřebou energie, jejich dispoziční řešení, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace. Výstupem je i průkaz energetické náročnosti budovy.
Problematika snížení ceny rodinného domu v důsledku vady střešní konstrukce
Mareš, Petr ; Kosová, Jaroslava (oponent) ; Weigel, Lubomír (vedoucí práce)
Tato diplomová práce nás uvádí do problematiky snížení ceny rodinného domu v důsledku vady střešní konstrukce. První kapitola se zabývá teoretickými východisky pro ocenění residenčního rodinného domu s vadou. V druhé kapitole je uveden realitní průzkum. Třetí část práce je zaměřena na možné vady a poruchy střech. V poslední kapitole lze nalézt příklad ocenění rodinného domu s vadou. Cílem je vytvořit návrh postupu pro snížení ceny nemovitosti s vadou střešní konstrukce.
Konstrukce rozhledny v Javorníkách
Kadlček, Dan ; Sýkora, Karel (oponent) ; Šmak, Milan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné konstrukce rozhledny na hoře Makyta v Javorníkách, která je navržena jako dřevěná a ocelová. Tvar konstrukce je po výšce proměnný. Půdorys je tvořen osmiúhelníkem, který má v patě konstrukce průměr 12 m, v polovině konstrukce 7,7 m a ve vrcholu 8,7. m. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin - nejvyšší je kryta střešní konstrukcí. Dřevěné prvky jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva třídy GL24h, ocelové prvky jsou navrženy z oceli třídy S235. Hlavními nosnými prvky jsou dřevěné vnější sloupy obdélníkového průřezu a středový ocelový sloup kruhového průřezu. Celková výška konstrukce je 31 m. Statická analýza konstrukce byla provedena ve studentské verzi programu SCIA Engineer 2014.
Statické řešení střešní konstrukce
Duda, Tomáš ; Bažant, Zdeněk (oponent) ; Zich, Miloš (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh konstrukčního systému a provedení statické analýzy zastřešení objektu. Vzhledem k povaze zvoleného konstrukčního systému se jedná o návrh a posouzení střešní skořepiny (membrány) z předpjatého betonu, která je podepřena visutým lanem. Práce je rozdělena do několika samostatných celků dle zadání. V textové části je popsán úvod do problematiky visutých lanových konstrukcí a zobrazeny jejich možné tvary, typy a realizace. Také je zde uvedena technická zpráva posuzované skořepiny, která byla vypracována na základě použitých podkladů, vyhotovené výkresové dokumentace a statického výpočtu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.