Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 363 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí
Bílková, Lenka ; Bartl, Benjamin ; Urbánek, Štěpán ; Zapletal, Martin ; Holakovská, Libuše
Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. Bezprostřední příčinou mechanických poškození pak bývá neopatrná manipulace nebo nevhodný způsob uložení archiválií. V této metodice jsou porovnány vlastnosti jak tradičních, tak i některých alternativních voskových směsí, které přicházejí v úvahu pro konzervaci a restaurování poškozených pečetí. Cílem je upozornit na přednosti a úskalí použití každé z nich, a usnadnit tak konzervátorům a restaurátorům výběr materiálu, který bude odpovídat jejich konkrétním požadavkům. V kapitole 2 jsou nejprve diskutovány obecné nároky na takové materiály, a to z hlediska technologického, praktického i etického. Kapitola 3 se zabývá vlastnostmi včelího vosku a možnostmi jejich modifikace přídavky dalších látek. V kapitole 4 jsou potom diskutovány nové možnosti, které otevírá použití směsí na bázi vosků fosilních. Kapitoly jsou doplněny o konkrétní příklady a doporučení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Optimalizace nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory
Žochová, Denisa
Cílem závěrečné práce je návrh pro optimalizaci nabídky pro poskytovatele služeb pohybových aktivit pro seniory v Olomouci. První část je věnována věcnému kompilátu pojednávající o aktivním stárnutí a komunikačních kanálech, které senioři využívají při hledání možností pohybových aktivit. V druhé části se nachází analýza primárních a sekundárních dat, na jejímž základě je vypracován návrh. Návrhu optimalizace je věnována samostatná kapitola. V diskuzi jsou diskutovány omezující faktory a limity.
Aplikace age managementu ve vybrané firmě
Rousková, Gabriela
Bakalářská práce se zabývá vybraným podnikem, jeho současnou situací a následnými návrhy v oblasti age managementu. Cílem práce je formulovat doporučení pro aplikaci age managementu pro management vybrané společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. V literárním přehledu je zmíněn demografický vývoj, stárnutí populace, trh práce a samotný age management. Vlastní práce je tvořena kvalitativním výzkumem, kvantitativním výzkumem a analýzou prostředí. Doporučení jsou navrhnuta na základě výsledků dotazníkového šetření, výsledku rozhovoru a analýzy prostředí. V závěru práce jsou ekonomicky zhodnocena navrhovaná doporučení a zdůrazněny přínosy úspěšné aplikace age managementu v podniku.
Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách
Krejčí, Sabina
Krejčí, S. Limity ovlivňující nakupování seniorů v maloobchodních prodejnách. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Hlavním cílem je identifikace omezení, se kterými se senioři potýkají při nakupování v maloobchodních řetězcích a vytvoření návrhů opatření pro vyřešení uvedených problémů. Návrhy vznikly na základě analýzy primárních a sekundárních dat.
Age management a jeho vliv na obchodní činnost ve vybrané obchodní korporaci
Ptáčková, Tereza
Ptáčková, T. Age management a jeho vliv na obchodní činnosti ve vybrané korpo-raci. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému stárnoucí pracov-ní síly z pohledu vybrané obchodní korporace. Základním východiskem je koncept age managementu, moderního řízení pracovníků s ohledem na jejich věk, schop-nosti a potenciál. Cílem práce je navrhnout a doporučit způsoby aplikace age ma-nagementu a zhodnotit efektivní náklady jeho zavedení. Klíčová kapitola pojedná-vá o vnitřním prostředí firmy, jehož analýza je provedena prostřednictvím rozho-vorů s managementem a dotazníkového šetření mezi zaměstnanci. Provedeným výzkumem ukázal zájem o zavedení age managementu ze strany pracovníků. Všechna navržená řešení vyplývají z výchozí situace ve firmě, způsobu řízení lid-ských zdrojů a věkové struktury pracovníků. Zároveň jsou probrány limity a ome-zující faktory, které by mohly ovlivnit navržené postupy age managementu.
Demografická analýza v regionu Žďár nad Sázavou
Hejkalová, Martina
Tato diplomová práce se zabývá socioekonomickou demografií na území regionu Žďár nad Sázavou. V literární rešerši je podrobně popsána definice demografie, zjišťování demografických údajů dále rozdělení demografické struktury obyvatelstva dle pohlaví, věku, vzdělání a také rodinného stavu. Následně jsou v teoretické části popsány demografické procesy, jako je porodnost, potratovost, úmrtnost, sňatečnost, migrace a také ekonomická aktivita. Praktická část se zaměřuje na vývoj počtu obyvatel v okrese Žďár nad Sázavou v časové řadě 1991 2015 s pětiletou predikcí do budoucna. Okres Žďár nad Sázavou je detailně popsán z pohledu demografické struktury dle pohlaví, věku a také vzdělání. Jsou zde představeny nejdůležitější indexy, ekonomická aktivita v okrese a také analýza osob vyjíždějících do zaměstnání. V závěru je provedena shluková analýza dle demografické, ekonomické a podnikatelské úrovně.
Kvantifikácia proteínov pomocou hmotnostnej spektrometrie a jej využitie pri sledovaní degeneračných zmien proteínu
Blaženiaková, Karina
Posttranslační modifikace proteinů můžou mít důležitou roli v regulačních dráhách, některé z nich sú však výsledkem stresového působení a stárnutí proteinů. Táto bakalářská práce,Kvantifikace proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie a její využití při sledování degeneračních změn proteinů, stručně sumarizuje hlavní posttranslační modifikace související s degeneračními procesy. Experimentální část využívá cílenou analýzu metodou SRM hmotnostní spektrometrie na identifikaci potenciálních míst posttranslačných modifikací. S využitím dostupné lokální spektrální knihovny Hordeum vulgare, byl vybrán vysoko abundantní protein endospermu obilky ječmenu (Serpin-Z4) a optimalizovaná metoda pro cílenou analýzu jeho tryptických peptidů. Celkem bylo sledovaných 14 peptidů reprezentujících víc než 50 % sekvence proteinu. Poškození bylo indukováno inkubací homogenizovaných obilek při teplotě 99 °C po dobu 0,5 - 24 h a též inkubací s peroxidem vodíku s koncentrací 0 - 30 %. Teplotní střes významně snížil zastoupení 7 peptidů a oxidační stres významně snížil zastoupení 4. Mapování těchhle peptidů na 3D strukturu proteinu ukázalo, že většina peptidů s pozměněným zastoupením je pravděpodobně lokalizována na povrchu molekuly a tedy představuje očekávaný cíl stresem vyvolaných modifikací. Nakonec byla vytvořená metoda SRM testována i na extraktech z potravin.
Komunikační strategie cílená na skupinu "senioři"
Šocová, Veronika
Diplomová práce se zabývá nalezením vhodných nástrojů marketingové komunikace pro oslovení seniorů, které by firmy mohly využít při tvorbě komunikační strategie. Práce se zaměřuje na identifikaci specifik cílového skupiny seniorů a zjištění jejich vnímání jednotlivých komunikačních nástrojů. Dále je cílem předložit obecná doporučení pro tvorbu komunikační strategie, aby co nejvíce cílila na specifický segment zákazníků, kterými senioři jsou. K naplnění cíle byla provedena analýza primárních a sekundárních dat. Pro sběr primárních dat bylo využito kvantitativního a kvalitativního výzkumu prostřednictvím dotazníkového šetření (n = 220) a hloubkových rozhovorů (n = 8). Na základě výsledků analýz byla stanovena doporučení pro firmy týkající se využití jednotlivých komunikačních kanálů při zacílení svého produktového portfolia na seniory.
Age management ve strojírenství ve vybraných regionech ČR
Hustáková, Michaela
Hustáková, M. Age management ve strojírenství ve vybraných regionech ČR. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá age managementem ve strojírenství ve vybraných podnicích Zlínského a Jihomoravského kraje. Cílem práce je vypracování návrhů na zlepšení současné úrovně age managementu ve vybraných podnicích. V rámci kvantitativního výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření. V rámci kvalitativního výzkumu byly uskutečněny polostrukturované rozhovory s HR pracovníky případně s vedoucími pracovníky. Všechny získané informace jsou následně vhodně zpracovány. Dle výsledků kvantitativního a kvalitativního výzkumu jsou vypracovány návrhy a doporučení, jejichž cílem je vylepšit způsoby řízení zaměstnanců vzhledem k jejich věku a zvýšení spokojenosti zaměstnanců na pracovišti.
Návrh komunikační strategie obchodní firmy cílené na segment „senioři“ s důrazem na využití sociálních sítí
Dolečková, Hana
Dolečková, H. Návrh komunikační strategie obchodní firmy cílené na segment „senioři“ s důrazem na využití sociálních sítí. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Tématem této bakalářské práce je návrh komunikační strategie pro obchodní firmy cílené na seniory za využití sociálních sítí. Pomocí dotazníkového šetření (n=284) bylo prozkoumáno a detailně popsáno chování seniorů na internetu a sociálních sítích, především na sociální síti Facebook. Z výsledků primárních dat je navržena komunikační strategie, pomocí které by mohly obchodní firmy oslovit tento segment. Dosažené výsledky mohou sloužit také jako pomocný materiál při zpracování vlastní komunikační strategie jednotlivým firmám podnikajícím v různém odvětví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 363 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.