Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 341 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců
Smutná, Kateřina ; Daďová, Klára (vedoucí práce) ; Majorová, Simona (oponent)
Název: Udržení pozitivních efektů cvičebního programu pro seniorky v odstupu několika měsíců. Cíle: Hlavním cílem práce je zjistit, zda úroveň pohybové aktivity u seniorek přetrvává i po skončení organizovaného pohybového programu v rámci studie EXODYA. Dalším cílem je zjistit přínos dvou cvičebních programů během jednoho roku ve vybraných oblastech. Posledním cílem je zjistit, zda bude mít tříměsíční pohybový program pozitivní dopad na fyzický a psychický stav seniorek. Metody: Jedná se o empiricko-teoretickou práci. Smíšeného kvalitativně-kvantitativního výzkumu se zúčastnily 3 soubory. U výzkumného souboru I. (N=7) byla měřena svalová síla, flexibilita, úroveň depresivních příznaků a stav krátkodobé paměti před a po absolvování organizovaného tříměsíčního pohybového programu. Měření výzkumného souboru II. (N=4) probíhalo v průběhu celého roku (2018) v rámci dvou pohybových programů a bylo rozšířeno o měření kardiorespirační zdatnosti a tělesné hmotnosti. Výzkumný soubor III. (N=31) tvořily absolventky studie EXODYA, které se zúčastnily anketního šetření vlastní konstrukce dotazující se úroveň pohybové aktivity v současné době. Výsledky: Během tříměsíčního cvičebního programu byly zaznamenány pozitivní výsledky. Průměrné hodnoty jednotlivých měření se dle očekávání zlepšily nebo zůstaly neměnné....
Aktivity a terapie za asistence zvířat v kontextu sociálních služeb
MIKULIČOVÁ, Adéla
Bakalářská práce mapuje poskytování aktivit a terapií za asistence zvířat v kontextu sociálních služeb. Blíže se zabývá průběhem aktivit a terapií za asistence zvířat v Domově pro seniory TEP, centru sociálních služeb ve Veselí nad Lužnicí a zjišťuje přínos aktivit a terapií pro jeho uživatele. V teoretické části jednotlivé kapitoly definuji stáří a stárnutí, domovy pro seniory, aktivity a terapie za asistence zvířat, jejich přínos v domově pro seniory a organizace působící v této oblasti. Praktická část práce je tvořena výzkumem, jehož hlavním cílem bylo zmapovat poskytování aktivit a terapií za asistence zvířat v Domově pro seniory TEP, centrum sociálních služeb ve Veselí nad Lužnicí, dále zjišťuje přínos aktivit a terapií z pohledu uživatelů/uživatelek. Byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, dále byla použita metoda dotazování a technika polostrukturovaných rozhovorů. Využito bylo také zúčastněné pozorování a sekundární analýza dat. Výzkumný soubor byl tvořen pěti uživateli, kteří využívali aktivity a terapie za asistence zvířat déle než 1 rok a jejich věk byl vyšší než 65 let. Výsledky byly zpracovány do případových studií. Z výzkumu vyplývá, že aktivity a terapie za asistence zvířat v domově pro seniory probíhají formou návštěvního a rezidentního programu. Přínos zvířat vidí uživatelé zejména ve zlepšení psychického stavu, komunikace s personálem, procvičování paměti a jemné i hrubé motoriky. Přímý vliv na získávání nových přátelství 3 z 5 uživatelů nepociťují. Tato práce může posloužit především pracovníkům domovů pro seniory, ve kterých se praktikují aktivity a terapie za asistence zvířat, a kteří by chtěli získat přínos z pohledu uživatelů/uživatelek. V neposlední řadě může pomoci přiblížit aktivity a terapie za asistence zvířat široké veřejnosti.
Změny v telomerázové aktivitě u dlouhověké zimní generace dělnic včely medonosné (\kur{Apis mellifera})
BREJCHA, Miloslav
Byla porovnána telomerázová aktivita mezi dlouhověkou zimní generací a krátkověkou letní generací dělnic Apis mellifera. Byly porovnány transkripční hladiny determinantů endokrinní signalizace, souvisejících se stárnutím, mezi těmito generacemi. Byl testován efekt fotoperiody a míry plodování na telomerázovou aktivitu zimní generace dělnic včely medonosné.
Vlastnosti nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů
Zábranský, Ivo ; Koudelka, Tomáš (oponent) ; Dašek, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlastnostmi nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů. Teoretická část práce popisuje přísady, které ovlivňují vlastnosti asfaltů pro jejich širší využití a snížení výrobních a pracovních teplot. Dále teoretická část popisuje závěry z výzkumů, které se tímto tématem již zabývaly. V této části jsou také popsány empirické a funkční zkoušky asfaltových pojiv, jimiž byly asfalty zkoušeny. V praktické části jsou uvedeny výsledky z jednotlivých provedených zkoušek. Zkoušky byly provedeny na asfaltech nezestárlých, zestárlých metodou stárnutí RTFOT a také zestárlých metodou stárnutí RTFOT+PAV. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a zhodnocení vhodností asfaltových pojiv.
Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Strakonice, Rybniční
KOŽNAROVÁ, Kristýna
Cílem práce je popsat oblast nabízených volnočasových aktivit a jejich souvislost s individuálním plánováním. Bakalářská práce obsahuje 6 kapitol. První oddíl charakterizuje stáří a stárnutí a změny spojené se stářím. Dále popisuje sociální služby, zmíněné volnočasové aktivity, standardy služeb a individuální plánování. Pátá kapitola se věnuje Domovu pro seniory Strakonice, respektive popisu základních informací, popisu individuálního plánování v DS Strakonice a volnočasovým aktivitám v DS Strakonice. V šesté kapitole je realizováno výzkumné šetření metodou obsahové analýzy. Cílem tohoto výzkumného šetření je zjistit do jaké míry se shodují nabízené volnočasové aktivity s aktivitami v individuálních plánech seniorů v DS Strakonice. Výzkumné šetření ukázalo, že zařízení poskytuje vysokou nabídku volnočasových aktivit, která se shoduje s aktivitami objevujícími se v IP seniora.
Důvody pro odmítání seniorů zapojit se do aktivizačních programů
HEJNOVÁ, Miroslava
Tato bakalářská práce je zaměřena na důvody, kvůli kterým se senioři využívající služeb domova pro seniory nemohou či nechtějí zapojit do aktivizačních programů. Pro zmapování problému byly také osloveny všeobecné sestry, u kterých se zjišťovala celková znalost o aktivizačních programech a jejich zapojení do různých aktivit. Tato práce je složena z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou nastíněny změny, ke kterým dochází v průběhu stárnutí, vhodná technika komunikace se seniory a možné aktivizační programy, které se v domovech pro seniory mohou aplikovat. Empirická část je tvořena čtyřmi cíli. Prvním cílem bylo zjistit, z jakých důvodů se senioři nemohou či nechtějí zúčastnit aktivizačních programů v domově pro seniory. Druhým cílem bylo zjistit, jaké aktivizační programy jsou seniorům v domovech pro seniory poskytovány. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda jsou senioři s nabízenými aktivizačními programy spokojeni, a zda by si přáli nové aktivizační programy. Posledním cílem bylo zjistit, jak se na aktivizačních programech podílejí všeobecné sestry a jaké mají znalosti o aktivizačních programech. Následně bylo stanoveno pět výzkumných otázek. Pro výzkum byla zvolena technika kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Celkem bylo osloveno osm všeobecných sester a deset seniorů. Rozhovory byly zaznamenávány písemně a přepsány do textové podoby. V kapitolách výsledky a diskuze jsou stanoveny možné důvody pro nezapojení se seniorů do aktivizačních programů. Z výzkumných šetření vyplívá, že senioři, kteří navštěvují alespoň některé z aktivizačních programů, jsou s těmito programy spokojeni. Někteří uvedli, že mají přání, které nové programy by chtěli v domově pro seniory absolvovat. Většina seniorů uvedla, že smysl v těchto aktivizačních programech vidí. Výzkum ze stran všeobecných sester odhalil, že mají vyhovující znalosti o aktivizačních programech, které jsou seniory využívány. Překvapující je, jak málo se všeobecné sestry do těchto programů zapojují. Kapitoly diskuze a závěr obsahují výsledky a možné doporučení o zvýšení zájmu seniorů v aktivizačních programech.
Práce s rodinou s klienty se specifickými potřebami v terénní službě Milevsko
SMRTKOVÁ, Monika
Bakalářská práce je zaměřena na rodiny s klienty, o které je pečováno v domácím prostředí za pomoci terénní služby. V současné době, pokud z rodiny někdo onemocní a následkem této nemoci je například omezená hybnost-nedokáže se sám o sebe postarat,je tedy závislý na pomoci druhé osoby. Někdy rodina péči o svého blízkého sama nezvládne. Zásadní je, aby si pečující osoba uměla najít pomoc a hlavně věděla, kde ji hledat. Mnohé rodiny nemůžou nebo nechtějí se o svého blízkého starat a klient pak konči v domovech pro seniory. Kde se jeho psychický stav zhoršuje. Vybrala jsem si toto téma, protože jsem pracovala v terénní službě Humanika a v Sociálních službách města Milevska probíhala má odborná praxe. Cílem teoretické části je zmapovat informace o stáří, jak se klasifikuje, jaké jsou změny ve stáří, nejčastější nemoci a stručný přehled sociálních služeb v Milevsku. Hlavním cílem praktické časti je zjistit, jakým způsobem je práce s rodinou začleněna do terénní služby. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, zvolila jsem si ještě dílčí cíl. Pro sběr dat jsem použila kvalitativní výzkum otevřeného kódování. Hlavní metodou byl standardizovaný rozhovor, kterého se zúčastnilo 8 respondentů. Dále jsem měla možnost nahlédnout k osobním dokumentům, abych si mohla přiblížit klientovu anamnézu. Výzkum probíhal na jaře 2018. Výsledky jsem zpracovala i pomocí doslovné transkripce a tabulek. Výzkumem bylo zjištěno, že rodiny se nedokážou obejít bez terénních pracovnic, které podle pečujících osob, jsou empatické a dokáží jim vyhovět téměř ve všech jejich požadavcích. Rodina ve spolupráci s terénní službou se dokáže o klienta komplexně postarat v přirozeném domácím prostředí. Péče o nemocného jedince v domácím prostředí je velmi náročná a ovlivňuje chod celé rodiny, takže je potřeba, aby rodina držela pohromadě a vždy si pomáhala. Výsledky lze použít především v daných terénních službách, kde by mohly vést hlavně ke zkvalitňování služeb v Milevsku. Dále by také mohly být nápomocné pro studenty, odborníky v sociálních službách a pro informovanost rodiny o nutnosti spolupráce sterénní službou.
Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
MATOUŠKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce s názvem Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních je zaměřená na změny života seniorů po nástupu do zařízení. Teoretická část obsahuje demografii stárnutí populace v České republice se zmínkou o stárnutí v Jihomoravském kraji. Dále pak pojmy související se stárnutím, jako je například gerontologie, geriatrie, ageismus, senior, stáří a stárnutí. Popisuji zde změny vyvolané stárnutím, a to změny tělesné a funkční, psychické a změny v sociální oblasti. Další kapitolou je životní styl, který je popisován obecně, protože tak, jak žijeme v mládí, tak se nám to odrazí ve stáří. A nakonec jsem uvedla pár programů pro zdravý a aktivní život seniorů. V praktické části jsou uvedeny výsledky mého kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zjistit, v jakých aspektech se životní styl dotazovaných seniorů výrazně změnil. Vzhledem k cílové skupině byla zvolena kvalitativní analýza formou polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a dotazování. Data jsou získána pomocí rozhovoru s klientem. Ten byl rozdělen do 7 okruhů, které obsahovaly různé body, na které jsem se v rámci svého zkoumání dotazovala. Okruhy jsou tvořeny představením komunikačního partnera, tělesnými a funkčními změnami, změnami v oblasti stravování, volnočasových aktivit, spánku, kvality života, a nakonec jsem se zaměřila na programy pro zdravý a aktivní život seniorů. Výzkumný soubor je tvořen 12 seniory, kteří žijí v sociálním zařízení, domovech pro seniory. Průměrný věk komunikačních partnerů je 81 let. Největší změny jsou dle výsledků zpozorovány v oblasti volnočasových aktivit a stravování. Nikdo z dotazovaných seniorů nezná programy pro zdravý a aktivní život seniorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 341 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.