Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 338 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vlastnosti nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů
Zábranský, Ivo ; Koudelka, Tomáš (oponent) ; Dašek, Ondřej (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá vlastnostmi nízkoteplotních polymerem modifikovaných asfaltů. Teoretická část práce popisuje přísady, které ovlivňují vlastnosti asfaltů pro jejich širší využití a snížení výrobních a pracovních teplot. Dále teoretická část popisuje závěry z výzkumů, které se tímto tématem již zabývaly. V této části jsou také popsány empirické a funkční zkoušky asfaltových pojiv, jimiž byly asfalty zkoušeny. V praktické části jsou uvedeny výsledky z jednotlivých provedených zkoušek. Zkoušky byly provedeny na asfaltech nezestárlých, zestárlých metodou stárnutí RTFOT a také zestárlých metodou stárnutí RTFOT+PAV. V závěru práce jsou shrnuty výsledky práce a zhodnocení vhodností asfaltových pojiv.
Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Strakonice, Rybniční
KOŽNAROVÁ, Kristýna
Cílem práce je popsat oblast nabízených volnočasových aktivit a jejich souvislost s individuálním plánováním. Bakalářská práce obsahuje 6 kapitol. První oddíl charakterizuje stáří a stárnutí a změny spojené se stářím. Dále popisuje sociální služby, zmíněné volnočasové aktivity, standardy služeb a individuální plánování. Pátá kapitola se věnuje Domovu pro seniory Strakonice, respektive popisu základních informací, popisu individuálního plánování v DS Strakonice a volnočasovým aktivitám v DS Strakonice. V šesté kapitole je realizováno výzkumné šetření metodou obsahové analýzy. Cílem tohoto výzkumného šetření je zjistit do jaké míry se shodují nabízené volnočasové aktivity s aktivitami v individuálních plánech seniorů v DS Strakonice. Výzkumné šetření ukázalo, že zařízení poskytuje vysokou nabídku volnočasových aktivit, která se shoduje s aktivitami objevujícími se v IP seniora.
Důvody pro odmítání seniorů zapojit se do aktivizačních programů
HEJNOVÁ, Miroslava
Tato bakalářská práce je zaměřena na důvody, kvůli kterým se senioři využívající služeb domova pro seniory nemohou či nechtějí zapojit do aktivizačních programů. Pro zmapování problému byly také osloveny všeobecné sestry, u kterých se zjišťovala celková znalost o aktivizačních programech a jejich zapojení do různých aktivit. Tato práce je složena z části teoretické a praktické. V teoretické části jsou nastíněny změny, ke kterým dochází v průběhu stárnutí, vhodná technika komunikace se seniory a možné aktivizační programy, které se v domovech pro seniory mohou aplikovat. Empirická část je tvořena čtyřmi cíli. Prvním cílem bylo zjistit, z jakých důvodů se senioři nemohou či nechtějí zúčastnit aktivizačních programů v domově pro seniory. Druhým cílem bylo zjistit, jaké aktivizační programy jsou seniorům v domovech pro seniory poskytovány. Třetím cílem této práce bylo zjistit, zda jsou senioři s nabízenými aktivizačními programy spokojeni, a zda by si přáli nové aktivizační programy. Posledním cílem bylo zjistit, jak se na aktivizačních programech podílejí všeobecné sestry a jaké mají znalosti o aktivizačních programech. Následně bylo stanoveno pět výzkumných otázek. Pro výzkum byla zvolena technika kvalitativního šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Celkem bylo osloveno osm všeobecných sester a deset seniorů. Rozhovory byly zaznamenávány písemně a přepsány do textové podoby. V kapitolách výsledky a diskuze jsou stanoveny možné důvody pro nezapojení se seniorů do aktivizačních programů. Z výzkumných šetření vyplívá, že senioři, kteří navštěvují alespoň některé z aktivizačních programů, jsou s těmito programy spokojeni. Někteří uvedli, že mají přání, které nové programy by chtěli v domově pro seniory absolvovat. Většina seniorů uvedla, že smysl v těchto aktivizačních programech vidí. Výzkum ze stran všeobecných sester odhalil, že mají vyhovující znalosti o aktivizačních programech, které jsou seniory využívány. Překvapující je, jak málo se všeobecné sestry do těchto programů zapojují. Kapitoly diskuze a závěr obsahují výsledky a možné doporučení o zvýšení zájmu seniorů v aktivizačních programech.
Práce s rodinou s klienty se specifickými potřebami v terénní službě Milevsko
SMRTKOVÁ, Monika
Bakalářská práce je zaměřena na rodiny s klienty, o které je pečováno v domácím prostředí za pomoci terénní služby. V současné době, pokud z rodiny někdo onemocní a následkem této nemoci je například omezená hybnost-nedokáže se sám o sebe postarat,je tedy závislý na pomoci druhé osoby. Někdy rodina péči o svého blízkého sama nezvládne. Zásadní je, aby si pečující osoba uměla najít pomoc a hlavně věděla, kde ji hledat. Mnohé rodiny nemůžou nebo nechtějí se o svého blízkého starat a klient pak konči v domovech pro seniory. Kde se jeho psychický stav zhoršuje. Vybrala jsem si toto téma, protože jsem pracovala v terénní službě Humanika a v Sociálních službách města Milevska probíhala má odborná praxe. Cílem teoretické části je zmapovat informace o stáří, jak se klasifikuje, jaké jsou změny ve stáří, nejčastější nemoci a stručný přehled sociálních služeb v Milevsku. Hlavním cílem praktické časti je zjistit, jakým způsobem je práce s rodinou začleněna do terénní služby. Aby tohoto cíle bylo dosaženo, zvolila jsem si ještě dílčí cíl. Pro sběr dat jsem použila kvalitativní výzkum otevřeného kódování. Hlavní metodou byl standardizovaný rozhovor, kterého se zúčastnilo 8 respondentů. Dále jsem měla možnost nahlédnout k osobním dokumentům, abych si mohla přiblížit klientovu anamnézu. Výzkum probíhal na jaře 2018. Výsledky jsem zpracovala i pomocí doslovné transkripce a tabulek. Výzkumem bylo zjištěno, že rodiny se nedokážou obejít bez terénních pracovnic, které podle pečujících osob, jsou empatické a dokáží jim vyhovět téměř ve všech jejich požadavcích. Rodina ve spolupráci s terénní službou se dokáže o klienta komplexně postarat v přirozeném domácím prostředí. Péče o nemocného jedince v domácím prostředí je velmi náročná a ovlivňuje chod celé rodiny, takže je potřeba, aby rodina držela pohromadě a vždy si pomáhala. Výsledky lze použít především v daných terénních službách, kde by mohly vést hlavně ke zkvalitňování služeb v Milevsku. Dále by také mohly být nápomocné pro studenty, odborníky v sociálních službách a pro informovanost rodiny o nutnosti spolupráce sterénní službou.
Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
MATOUŠKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce s názvem Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních je zaměřená na změny života seniorů po nástupu do zařízení. Teoretická část obsahuje demografii stárnutí populace v České republice se zmínkou o stárnutí v Jihomoravském kraji. Dále pak pojmy související se stárnutím, jako je například gerontologie, geriatrie, ageismus, senior, stáří a stárnutí. Popisuji zde změny vyvolané stárnutím, a to změny tělesné a funkční, psychické a změny v sociální oblasti. Další kapitolou je životní styl, který je popisován obecně, protože tak, jak žijeme v mládí, tak se nám to odrazí ve stáří. A nakonec jsem uvedla pár programů pro zdravý a aktivní život seniorů. V praktické části jsou uvedeny výsledky mého kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zjistit, v jakých aspektech se životní styl dotazovaných seniorů výrazně změnil. Vzhledem k cílové skupině byla zvolena kvalitativní analýza formou polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a dotazování. Data jsou získána pomocí rozhovoru s klientem. Ten byl rozdělen do 7 okruhů, které obsahovaly různé body, na které jsem se v rámci svého zkoumání dotazovala. Okruhy jsou tvořeny představením komunikačního partnera, tělesnými a funkčními změnami, změnami v oblasti stravování, volnočasových aktivit, spánku, kvality života, a nakonec jsem se zaměřila na programy pro zdravý a aktivní život seniorů. Výzkumný soubor je tvořen 12 seniory, kteří žijí v sociálním zařízení, domovech pro seniory. Průměrný věk komunikačních partnerů je 81 let. Největší změny jsou dle výsledků zpozorovány v oblasti volnočasových aktivit a stravování. Nikdo z dotazovaných seniorů nezná programy pro zdravý a aktivní život seniorů.
Současný život "superžen" po zániku primární rodiny
Hanáková, Šárka ; Kobová, Ĺubica (vedoucí práce) ; Hasmanová Marhánková, Jaroslava (oponent)
Ženy, kterým se v diplomové práci věnuji, byly za státního socialismu nazývány "superženami". Jejich úkolem bylo skloubit profesní kariéru s péčí o rodinu a domácnost. Přestože se situace v rodině proměnila a tradiční model rodiny, v němž jako jediný živitel fungoval muž, byl nahrazen demokratickým modelem, v němž byli živiteli muž i žena, práce v domácnosti a péče o děti zůstávala primárně povinností ženy. V období státního socialismu byly ženy zatíženy "dvojím břemenem". Svůj život věnovaly rodině a jejich volný čas, kterého jim oproti mužům zbývalo méně, většinou odpovídal zájmům dětí nebo celé rodiny. V práci se zaměřuji na to, jak se těmto ženám žije nyní, kdy jsou již v důchodu a po ztrátě životního partnera žijí samy a také na to, jak se s touto odlišnou životní situací a změnami společenských rolí vyrovnávají. Pracuji s teoretickými přístupy emancipovaného ženství a aktivního stáří jako způsobu vyrovnávání se se změnou společenského postavení. Jako výzkumnou metodu jsem zvolila kvalitativní přístup, který v této práci realizuji prostřednictvím analýzy hloubkových rozhovorů s ovdovělými seniorkami.
Exprese ornamentů a celoživotní reprodukční úspěch samců vlaštovky obecné (Hirundo rustica)
Wnuková, Lucie ; Albrecht, Tomáš (vedoucí práce) ; Klvaňová, Alena (oponent)
Během života jedince dochází v jeho organismu ke změnám, které vedou ke zhoršení fenotypu, přežívání a reprodukce. Fenotypové znaky často zvyšují svou expresi s věkem jedince. Vysoká míra exprese fenotypových znaků v mladém věku může vést ke snížené pravděpodobnosti přežití do další sezóny, a tím může ovlivnit reprodukční úspěch jedince, proto se organismy potýkají s trade-off, kdy se rozhodují mezi alokací omezených zdrojů buď do reprodukce v podobě exprese extravagantních pohlavních ornamentů nebo do délky života. Pokud ornament funguje jako handicap bude jeho přehnaná velikost snižovat životaschopnost nekvalitních jedinců, čímž se ornament stává prediktorem kvality jeho nositele, a jeho velikost ukazuje na schopnost přežití do další sezóny. Pokud ornamenty či délka života způsobují rozdíly v reprodukčním úspěchu, jsou pod tlakem pohlavního výběru. Variabilitu v reprodukčním úspěchu, hlavně u monogamních druhů, může zvyšovat také alternativní reprodukční strategie, kterou je účast v mimopárových kopulacích. Tato strategie může zvyšovat příležitost k selekci daného znaku, který hraje roli při výběru mimopárového partnera. V této práci jsem testovala, jak se mění délka nejkrajnějších rýdovacích per a zbarvení břicha v průběhu života samců sociálně monogamní vlaštovky obecné (Hirundo rustica). Dále...
Vliv stárnutí a stresu na autofagocytózu
Čechová, Kateřina ; Vrajová, Monika (vedoucí práce) ; Valeš, Karel (oponent)
Autofagocytóza je nespecifický katabolický mechanismus udržující buněčnou homeostázu. V případě zvýšeného stresu dokáže zvýšit svou aktivitu, a tím udržet buňku při životě. Je známo, že v průběhu přirozeného stárnutí dochází ke zpomalování její aktivity, a naopak experimentální indukce vede k prodloužení života modelových organismů. Zpomalování může být facilitováno dalšími faktory, jedním z nich může být chronický stres. Vzhledem k tomu, že věk a chronický stres jsou dva faktory podílející se na vzniku mnoha neléčitelných neurodegenerativních onemocnění, v souvislosti se kterými je nyní mechanismus autofagocytózy aktivně zkoumán, zajímalo nás, zda dochází při jejich kombinaci ke změnám v aktivitě autofagocytózy. V naší práci jsme studovali vliv dlouhodobého stresu navozeného sociální izolací u potkanů kmene Wistar ve věku 6 měsíců (N=16) a 12 měsíců (N=16). Zvířata v experimentální skupině byla umístěna do separátních klecí a sociálně izolována po dobu 4 týdnů. Zvířata v kontrolní skupině byla chována ve skupině po dvou. Expresi markerů autofagocytózy (Beclin-1, LC3-II, mTOR) jsme měřili v mozku sociálně izolovaných a kontrolních zvířat v oblasti hipokampu a striata. Dále jsme měřili expresi podjednotek NMDA receptoru (NR1, NR2A, NR2B) v oblasti hipokampu. Výsledky ukázaly, že starší zvířata v kontrolní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 338 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.