Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 529 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace seniorů ke vzdělávání na Klatovsku
ŘEZANKOVÁ, Markéta
Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání seniorů, konkrétně z oblasti Klatovského okresu. Zaměřuje se na motivaci seniorů a možnosti vzdělávání na Klatovsku. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje motivaci, motivaci ke vzdělávání a komunikaci. Druhá kapitola se zaměřuje na seniora, stáří a stárnutí, vymezuje věkovou hranici a popisuje změny, které se stáří týkají. Třetí kapitola vysvětluje metody a formy vzdělávání pro seniory. Empirická část je věnována výzkumnému šetření vzdělávacích možností pro seniory na Klatovsku, motivací jejich účastníků ke vzdělávání a hodnocení poskytovaných aktivit. Zvláštní pozornost je věnována Virtuální univerzitě třetího věku, způsobu vzdělávání, motivaci a hodnocení programu účastníky a jejich tutory v konzultačních střediscích na Klatovsku. Výsledky hodnocení programu účastníků a tutorů virtuální univerzity jsou porovnány, interpretovány a uvedeny v závěru bakalářské práce.
Aktivizační činnosti v domovech pro seniory
PAVELKOVÁ, Dominika
Bakalářská práce zaměřená na téma Aktivizační činnosti v domovech pro seniory se zabývá poskytováním aktivizačních činností v Domově pro seniory U lesíka, Znojmo. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zmapovat poskytování aktivizace (forma a druh aktivizačních činností, průběh aktivizačních činností, pomůcky, vzdělání aktivizačních pracovníků, přínos aktivizace a SWOT analýza aktivizačních činností) v domově pro seniory. Dílčím cílem bylo zmapovat činnost sociálního pracovníka v kontextu poskytování aktivizačních činností. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány informace, které se týkají aktivizačních činností, domova pro seniory a stáří. Praktická část byla vytvořena na základně stanovené hlavní výzkumné otázky: Jak probíhá poskytování aktivizačních činností v domově pro seniory? A dílčích výzkumných otázek. Praktická část byla zpracovaná kvalitativním výzkumem a zvolenou metodou dotazování. Použita byla technika polostrukturovaného rozhovoru, která byla provedena se třemi sociálními pracovníky, čtyřmi aktivizačními pracovníky a pěti uživateli domova pro seniory. Z výsledků výzkumu vyplývá, že s průběhem aktivizačních činností v domově pro seniory jsou spokojení sociální pracovníci, a naopak aktivizační pracovníci spokojení nejsou. Uživatelé jsou spokojeni, ale mají připomínky k současnému poskytovaní aktivizačních služeb. Spokojenost uvádějí sociální pracovníci v množství nabízených aktivit. Nespokojení jsou aktivizační pracovníci a uživatelé s prostory a pomůcky, které se využívají při aktivizačních činnostech. Bakalářská práce bude sloužit jako zpětná vazba pro Centrum sociálních služeb Znojmo p.o. - Domov pro seniory, kde byl výzkum po písemném souhlasu paní ředitelky realizován. Výsledky výzkumu budou využity ke zlepšení v oblasti poskytování aktivizačních činností v daném zařízení.
Dlouhodobá péče a neformální osoby pečující o klienty
VOSÁHLOVÁ, Aneta
Tato diplomová práce Dlouhodobá péče a neformální osoby pečující o klienty se zabývá osobami, které poskytují dlouhodobou a neformální péči seniorům v domácím prostředí. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části se zaměřuji na dlouhodobou péči, stáří, neformálními pečujícími, její četností a členěním, přínosy a riziky, jejich ekonomickým statusem. Také jsem se zaměřila na příspěvek na péči a jeho využívání v kontextu dlouhodobé péče. Zmínila jsem také služby, které mohou být nápomocny neformálním pečovatelům v oblasti sociální i zdravotní. V praktické části je vymezen cíl práce a to identifikovat nesnáze, které neformálně pečující osoby nejvíce zatěžují. V této části byly stanoveny výzkumné otázky: "Které nesnáze či bariéry vedou k ukončení dlouhodobé péče neformálními osobami?" a "Jaké dilemata prožívá pečující při společném rozhodování o následné péči o klienta v institucionální péči?". Dále následuje použitá metoda a technika polostrukturovaného rozhovoru a následnou analýzou. Z výzkumu vyplynulo, že mezi nejvýraznější nesnáze patří nedostatek financí na domácí péči, omezený nebo nevhodný prostor pro poskytování dlouhodobé péče, omezení volného času, vysoká psychická i fyzická náročnost a zdravotní problémy pečujících osob. Mezi důvody, které vedou k ukončení dlouhodobé péče, patří vysoká náročnost, zdravotní problémy pečujících a obavy z budoucnosti. Dále vyplynulo, že neformální pečující jsou často nuceni volit mezi svojí kariérou a zajištěním neformální péče, což považují za dilema, které prožívají v průběhu poskytování neformální péče.
Úbytek svalové hmoty - sarkopenie u seniorů
KADEŘÁBKOVÁ, Hana
Se zvyšujícím se věkem dochází ke snižování fyzické zdatnosti seniorů. Projevuje se tak křehkost jejich tělesné schránky. Zvládání běžných životních činností se pro ně stává čím dál tím obtížnější. To má za následek sníženou samostatnost seniorů, která vede ke snížené mobilitě a k prohloubení ztráty svalové hmoty a větší závislosti seniorů na profesionální péči. Stárnutí může být provázeno úbytkem svalové hmoty a svalové síly - sarkopenií. Ta je jednou z hlavních příčin geriatrické křehkosti. Sarkopenie představuje závažný zdravotní problém se sociálními i ekonomickými důsledky. Termín sarkopenie (z řeckého sarx-maso ve významu sval, penia-ztráta) poprvé použil v roce 1989 Irwin Rosenberg pro popis úbytku svalové hmoty provázející stárnutí. Přesné definování termínu sarkopenie, napomohlo vysvětlit tento postupný úbytek svalové hmoty.V této diplomové práci byly stanoveny tři cíle. Prvním cílem bylo zjistit, zda sarkopenie snižuje kvalitu života seniorů. Druhým cílem bylo, jaké testy kvality života se hodí k testování sarkopenie a poslední z cílů byl, zda dotazník SARC - F predikuje sarkopenii. Na základě cílů byly stanoveno pět hypotéz. Čtyři byli statistiky potvrzeny, jedna zamítnuta. Pro empirickou část práce bylo využito kvantitativního výzkumného šetření. Sběr dat byl prováděn metodou dotazníků. Jednalo se o standardizované dotazníky zaměřené na hodnocení sarkopenie a kvalitu života. Výzkum byl prováděn celkem se 77 respondenty se sarkopenií i s respondenty bez sarkopenie. Kvantitativní část výzkumu byla statisticky zpracována prostřednictvím počítačového programu MS Excel. Hodnotili jsme, zda SARC-F predikuje sarkopenii, hodnotili jsme, zda testování SPPB nůže pomoci při diagnostice sarkopenii a z zjišťovali jsme, jaký test kvality života je pro sarkopeniky nejlepší.
Prevence v oblasti násilí u seniorů
VOCHOZKOVÁ, Dominika
Násilí páchané na seniorech je v současnosti aktuálním tématem. Podstatné je, aby senioři měli alespoň základní množství informací o dané problematice. Dále pak jak situaci řešit a to buď v případě, kdy je násilí páchání na nich samotných nebo v případě, kdy pozorují, že je násilí pácháno na jiném seniorovi. Této problematice není v současnou chvíli věnováno příliš mnoho publikací a často nejsou pořádány ani preventivní přednášky, kde by se senioři mohli dozvědět bližší informace o tom, jak nastalou situaci řešit. Momentálně je tedy důležité rozšířit povědomí seniorů o tom jak násilí řešit na koho a kam se obrátit.
Implementace konceptu aktivního stárnutí v domově pro seniory
Glanzová, Tereza ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá uplatňováním konceptu aktivního stárnutí v domově pro seniory. V České republice dochází ke stárnutí populace, čímž roste poptávka po dlouhodobých pobytových zařízení, která by měla seniorům poskytovat možnost aktivního stárnutí. V domovech pro seniory by klientům měly být nabízeny různorodé aktivity, které budou odpovídat jejich potřebám. Aktivní stárnutí je v konkrétním domově pro seniory zkoumáno případovou studií. Ke sběru primárních dat byly využity polostrukturované rozhovory se seniory a pracovníky a zúčastněné pozorování. Sekundární data byla získána prostřednictvím webových stránek domova. Tematická analýza sloužila k identifikaci pozitivních i negativních prvků aktivního stárnutí v konkrétním domově pro seniory, které jsou v práci podrobně rozepsány. V rámci diskuse jsou nastíněna možná řešení problémů a bariér, které brání úspěšné aktivizaci seniorů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 529 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.