Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 530 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Kramperová, Veronika ; Heller, Jan (vedoucí práce) ; Holmerová, Iva (oponent) ; Labudová, Jana (oponent)
Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života
Zvláštnosti výslechu přestárlých osob
Kosová, Alena ; Krupička, Jiří (vedoucí práce) ; Konrád, Zdeněk (oponent)
Zvláštnosti výslechu přestárlých osob Abstrakt Diplomová práce pojednává o zvláštnostech výslechu přestárlých osob. Práce analyzuje obecnou teorii výslechu, zvláštnosti výslechu přestárlých osob a požadavky a nároky, které jsou při tomto druhu výslechu kladeny na vyslýchající osoby a za pomoci příslušníků Policie ČR prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření přináší náhled do provádění výslechů přestárlých osob v praxi. Tato diplomová práce si klade za cíl analyzovat zvláštnosti výslechu přestárlých osob a ověřit, jaká je skutečná výslechová praxe a do jaké míry jsou teoretická doporučení a poučky pro vedení výslechu přestárlých osob v praxi opravdu dodržovány. První část diplomové práce se zabývá obecnou teorii výslechu a jeho charakteristikou z pohledu trestního práva, kriminalistiky a forenzní psychologie. Druhá část práce se věnuje stáří, procesu stárnutí a především změnám, ke kterým v důsledku stáří dochází a se kterými se vyslýchající osoby mohou při výslechu přestárlé osoby setkat. Třetí část přináší definici přestárlé osoby. Čtvrtá část práce se zaměřuje na konkrétní zvláštnosti, jimiž jsou výslechy přestárlých osob charakteristické. Pátá část této diplomové práce nabízí náhled do výslechové praxe a přináší náměty a doporučení, jimiž by se měly vyslýchající osoby při...
Ženy 60+ jako cílová skupina pro poskytování komerčních TV služeb
Kopecká, Veronika ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Ženy 60+ jako cílová skupina pro poskytování komerčních TV služeb Cíle: Hlavním cílem je návrh marketingové koncepce pro nabízení TV služeb pro cílovou skupinu ženy 60+, taková koncepce následně poslouží jako část podnikatelského záměru Pro zpracování diplomové práce je využit jak kvantitativní výzkum, podobě písemného dotazníkového šetření, tak kvalitativní výzkum formě ých ů, sloužících k doplnění, objasnění a verifikování dotazníku. Výzkumné šetření je realizováno s cílovou Pro analýzu tržní situace je využita obsahová analýza, vycházející obsahových údajů Českého statistického úřadu. Výsledky výsledku výzkumného šetření vyplynulo, že značná část cílové skupiny seniorek, starších 60 let se snaží prožívat stáří aktivním způsobem a má zájem na zkvalitňování života prostřednictvím pohybu. Výsledky empirického výzkumu umožnily vypracovat marketingovou koncepci, na jejímž základě vznikl program Vitální žena 60+, specializující se na cvičení, určené seniorkám. Značná část respondentek začíná využívat výhod moderních komunikačních technologií a tak lze nabídku cvičebního programu potenciálním klientkám prezentovat jak tradičními tištěnými komunikačními prostředky, tak prostřednictvím Klíčová slova: Pilates, joga, aerobní cvičení, vhodné pohybové aktivity, senioři, demografický výhled, stáří,
Setkávání se seniory jako příležitost pro učení žáků mladšího školního věku
Kudrnáčová, Nikola ; Krčmářová, Tereza (vedoucí práce) ; Horská, Petra (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou setkávání žáků mladšího školního věku se seniory. V teoretické části pojednává o mezigeneračním učení v obecné rovině, v různých prostředích a dalších jeho zákonitostech. Hledám odpověď na otázku, zda je pro pedagogy atraktivní setkávání žáků mladšího školního věku se seniory v rámci výuky, za jakých podmínek jej uskutečňují, co brání pedagogům mezigenerační učení organizovat, pokud tak nedělají. Dále se zabývá současnými proměnami rodin a důležitostí mezigeneračních setkávání. Praktická část práce obsahuje tři oddíly. Patří zde předvýzkum, který zjišťuje aktuálnost tématu, dotazníkové šetření, ve kterém je řešený hlavní cíl práce, zda jsou pedagogové názoru, že setkávání se seniory ve výuce je vhodnou příležitostí k učení žáků mladšího školního věku. Dílčími cíli práce bylo především zjistit příklady dobré praxe těchto setkání a jejich možná úskalí. Všechny dílčí cíle práce byly naplněny. V posledním oddíle praktické části se pojednává o vlastním akčním výzkumu v podobě dvou uskutečněných setkání žáků ZŠ a klientů domova pro seniory, při kterém žáci a senioři diskutovali, porovnávali svůj život, své plány, sny a dávali si vzájemné rady pro spokojený život. Přílohy práce obsahují písemné reflexe a fotografie ze setkání. Všechny cíle práce byly naplněny a v...
Překlad do LDN očima pacienta
Koutná, Hana ; Štefančíková, Mariana (vedoucí práce) ; Kutnohorská, Jana (oponent)
Autor: Hana Koutná Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Překlad do LDN očima pacienta Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefačíková, Ph. D. Počet stran: 148 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2019 Klíčová slova: léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN), překlad, adaptace, stereotypizace, stáří, interpretativní fenomenologická analýza (IPA) Bakalářská práce se zabývá pacientovým prožíváním překladu do léčebny pro dlouhodobě nemocné (LDN) a tím, jak toto zařízení sám vnímá, jak si ho představuje a co o něm ví. V teoretické části se zaměřuje na samotné LDN, na jejich postavení v systému péče, historii jejich vzniku a jejich stereotypizaci ve společnosti. Dále pojednává o somatických, psychických i sociálních změnách spojených se stárnutím a nakonec se věnuje pojmu adaptace, a faktorům, které ji ovlivňují, se zaměřením na adaptaci starého člověka na podmínky zařízení dlouhodobé péče. Výzkum byl proveden metodou semistrukturovaného rozhovoru se třemi respondenty, kteří v LDN nebyli nikdy dříve hospitalizovaní. Individuální zkušenosti respondentů s plánovaným překladem do LDN byly zpracovány metodou interpretativní fenomenologické analýzy (IPA). Výsledky nám umožňují nahlédnout na tři odlišné představy o LDN a na prožitky, které jsou pro pacienty s...
Povědomí seniorské populace o zásadách zdravé výživy
Andrysíková, Šárka ; Mádlová, Pavla (vedoucí práce) ; Novák, František (oponent)
Klíčová slova: stáří, specifika stárnutí, výživa, nutriční gramotnost Diplomová práce pojednává o problematice výživy u seniorské populace. Je zaměřena na úroveň znalostí a schopnosti využití získaných informací. Teoretická část je věnována demografickému vývoji populace, popisuje projevy stárnutí a stáří, shrnuje obecná výživová doporučení vhodná pro seniorskou populaci. Empirická část práce analyzuje poznatky a informace získané od respondentů prostřednictvím anonymních dotazníků. Cílem práce je zjistit úroveň znalostí seniorů o zdravé výživě a zájem o danou problematiku. Nutričně vyvážená strava napomáhá upevňovat zdraví a tím i zvyšovat kvalitu života seniorů.
Motivace seniorů ke vzdělávání na Klatovsku
ŘEZANKOVÁ, Markéta
Bakalářská práce je zaměřena na vzdělávání seniorů, konkrétně z oblasti Klatovského okresu. Zaměřuje se na motivaci seniorů a možnosti vzdělávání na Klatovsku. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola popisuje motivaci, motivaci ke vzdělávání a komunikaci. Druhá kapitola se zaměřuje na seniora, stáří a stárnutí, vymezuje věkovou hranici a popisuje změny, které se stáří týkají. Třetí kapitola vysvětluje metody a formy vzdělávání pro seniory. Empirická část je věnována výzkumnému šetření vzdělávacích možností pro seniory na Klatovsku, motivací jejich účastníků ke vzdělávání a hodnocení poskytovaných aktivit. Zvláštní pozornost je věnována Virtuální univerzitě třetího věku, způsobu vzdělávání, motivaci a hodnocení programu účastníky a jejich tutory v konzultačních střediscích na Klatovsku. Výsledky hodnocení programu účastníků a tutorů virtuální univerzity jsou porovnány, interpretovány a uvedeny v závěru bakalářské práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 530 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.