Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Spatial throughfall variability in the spruce forest
Holata, Filip
In this study, we characterized a canopy by several methods and we found the best relationship between spatialvariation of canopy and throughfall volume. We validatedthe spatial variability of throughfall volumeandwe foundthat GFr is more appropriate parameter to use for more accurate estimation of throughfall volume than LAI and LPI.
Study of quantitative parameters of Norway spruce needle structure under the effect of elevated CO₂ concentration and different irradiance
Kubínová, Zuzana ; Lhotáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Urban, Otmar (oponent) ; Gebauer, Roman (oponent)
Zuzana Kubínová: Study of Quantitative Parameters of Norway Spruce Needle Structure under the Effect of Elevated CO2 Concentration and Different Irradiance, Doctoral Thesis, Prague 2019 Abstrakt Koncentrace CO2 v atmosféře vzrůstá, zatímco její vliv na rostliny stále ještě není zcela objasněn. Smrk ztepilý (Picea abies L. Karst.) je hojně rozšířeným jehličnanem v evropských severských lesích a lesích mírného pásma, které jsou jedním ze sinků uhlíku v jeho globálním cyklu. Fyziologické odpovědi rostlin na zvýšenou koncentraci CO2 mohou být vzájemně propojeny s anatomickými a morfologickými změnami listu. Struktura listu je také ovlivněna dalšími faktory, přičemž nejvýznamnější z nich je ozářenost, která byla proto zařazena do našich studií. Vlivy zvýšené koncentrace CO2 a ozářenosti na strukturu jehlic smrku ztepilého byly studovány pomocí nově uzpůsobených zavedených efektivních metod kvantitativní analýzy, které poskytují nevychýlené odhady daných parametrů. Metoda všeobecné Prokrustovy analýzy byla efektivní pro porovnání tvarů jehlic na příčném řezu a metoda disektoru umožnila přesný odhad počtu chloroplastů ve smrkových jehlicích. Vliv zvýšené koncentrace CO2 a ozářenosti na strukturu jehlic byl zkoumán na dvou hierarchických úrovních: Na úrovni morfologie jehlice byla ozářenost silnějším morfogenním...
Using homogenization and nanoindentation for microfibril angle determination of spruce
Kucíková, L. ; Hrbek, Vladimír ; Vorel, J. ; Šejnoha, M.
This paper is concerned with the evaluation of microfibril angle of spruce. The microfibril angle is defined as an inclination of microfibrils from the longitudinal axis, the direction of lumens. It is well known and further supported by the present study that the microfibril angle has a great influence on the final mechanical properties of wood. This angle could be measured either directly using, e.g. polarisation microscopy, X-ray diffraction, infrared spectroscopy, or indirectly, as used in this study, by employing the nanoindentation measurements. Therein, the measured indentation modulus is compared with that obtained numerically using the anisotropic theory of indentation. The latter one depends on the entire stiffness matrix derived through homogenization and the searched microfibril angle. In view of the cell wall microstructure, the effective cell properties were found using the two-step micromechanical homogenization adopting both the Self-consistent and Mori-Tanaka methods.
Změny teplotního projevu smrku po napadení lýkožroutem smrkovým.
KOMÁROVÁ, Magdaléna
Tato práce představuje grantovou žádost na projekt, který se zabývá metodou pro včasnou identifikaci teplotních změn vybraných smrků v důsledku experimentálního napadení lýkožroutem smrkovým (Ips typoghraphus L.).
Lesní hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku
Nejedlý, Ondřej ; Foltýn, Dušan (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent)
Tato práce pojednává o lesním hospodářství dominikánského řádu na Mimoňsku. Konkrétně se zaměřuje na oblast Hamr nad Jezerem, a to v letech 1931-1938 a následně na poslední roky fungování lesní správy v letech 1945-1950. Hlavní důraz práce je kladen na popis dosud nezmapované historické etapy řádu v této oblasti, zejména pak se zaměřením i na ekonomickou činnost lesní správy v daném období. V práci je přihlíženo také k právním aspektům celé problematiky s nabytím, ztrátou a následnou snahou o navrácení výše zmiňovaného majetku. Jako hlavní pramen byl použit fond č. 37 Řádového archivu dominikánů, uložený v 1. oddělení Národního archivu v Praze. Dalším zdrojem byla odborná literatura, rozhovor s právním zástupcem dominikánského konventu ve věci restituční kauzy a internetové zdroje. KLÍČOVÁ SLOVA Dominikáni, lesnictví, Hamr, Hartig, lesní hospodářství, honitba, těžba dřeva, lesovna, První republika, Karl Waldstein, borovice, smrk, pila, Ministerstvo zemědělství, Řád maltézských rytířů, VVP Ralsko, pozemková reforma, revize pozemkové reformy.
Jemné částice emitované při laboratorním spalování biomasy
Hájek, Ondřej ; Šnajdárek, Ladislav (oponent) ; Pospíšil, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku emisí jemných částic vznikajících při laboratorním spalování biomasy. V rešeršní části je pojednáno o obecných vlastnostech a způsobech zpracování biomasy. Dále se pak práce zabývá konkrétně spalováním biomasy, z čehož vyplývá problematika jak emisí plynných, tak i emisí jemných částic. Hlavní náplní práce je však spojení experimentálního měření termogravimetrické analýzy s měřením velikosti a počtu částic od průměru 18 do 550 nanometrů. Na závěr je uvedeno vyhodnocení naměřených dat z měření čtyř velikostí vzorků smrkového dřeva.
Mechanical analysis of scarf joint fastened using cylindrical wooden dowel
Tippner, J. ; Milch, J. ; Kunecký, Jiří ; Kloiber, Michal ; Brabec, M. ; Sebera, V.
Traditional all-wooden woodworking joints play an important role in the behaviour of timber structures. These joints are also widely used when historically valuable constructions are being reconstructed and the connections are usually the masterpieces that testify to the high carpentry skills and knowledges of the overall mechanical behaviour. Within historical timber structures traditional carpentry joints were used while wooden dowel fixed mutual position of elements. Main aim of this study was to contribute to knowledge base about prediction and analysis of the mechanical performance of frequently used scarf joints made from spruce wood fastened using oak dowels. The objectives were to determine the joints' slip moduli and load-carrying capacity by means of theoretical and experimental approaches, in next to assess the mechanical behaviour of dowels through experimental investigation, and finally to perform a strain analysis of dowels. For these purposes, the optical technique employing three-dimensional full-field digital image correlation was used. The experiments were done on the full-scale specimens meeting the requirements of European standards (EN 383 and EN 26891), which were made from Norway spruce (Picea abies L. Karst.) and English oak (Quercus robur L.). The mechanical load consisted in tensile parallel and perpendicular to grain direction within the main components. The results of this study showed good correlation between theoretical approach based on based on Beam on Elastic Foundation theory and European yield model theory and experimental observations.
Určení obsahu rozpustných fenolických látek v porostech smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat
Buřičová, Michaela ; Kupková, Lucie (vedoucí práce) ; Petruchová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi stanovení obsahu ligninu a fenolických látek v jehlicích smrku ztepilého s využitím hyperspektrálních dat. Po shrnutí výzkumných prací zabývajících se analýzou ligninu a fenolických látek se praktická část zaměřuje na stanovení intervalu vlnových délek, které jsou vhodné pro detekci ligninu a fenolických látek. Na vybraných oblastech spektra je aplikována regresní analýza pro nalezení vztahu mezi spektrálními vlastnostmi jehlic a obsahem biochemických látek. Dále jsou vypočítány indexy NDLI, mNDLI a RLI. Podkladem této praktické části jsou letecké hyperspektrální snímky senzoru HyMap z roku 2009 a 2010 v oblasti Sokolova, spektrální křivky sušiny a čerstvých větví smrku ztepilého a obsah ligninu a fenolických látek stanovený v laboratoři. Výsledkem práce jsou mapy zobrazující obsah ligninu ve smrku ztepilém. Klíčová slova: Smrk ztepilý (Picea Abies), lignin, fenolické látky, PLS metoda, vícerozměrná kroková regrese, NDLI
Effects of management and natural disturbance on oribatid mites in montane forest
FARSKÁ, Jitka
The thesis studied effects of forest management and natural disturbance on oribatid mites in montane forests in South Bohemia (Czech Republic). We focused on the influence of (1) spruce monoculture establishment on the former beech forest, (2) management intensification in spruce forest and (3) forest dieback after bark-beetle outbreak. The impacts were pronounced especially like changes in species composition and distribution of functional traits.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.