Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací: Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène ; Malleret, Cécile
Příspěvek prezentuje výzkumný projekt D4Humanities vedený GERiiCO laboratoří na Univerzitě v Lille a zaměřený na management výzkumných dat (RDM). Popíše zejména vývoj zdejšího workfl ow pro odevzdávání výzkumných dat, které patří k doktorským dizertacím, napojení na národní infrastrukturu pro management výzkumných dat Huma-Num (ukládání, ochrana a zpřístupnění výzkumných dat prostřednictvím služby NAKALA) a také výukový program k managementu výzkumných dat pro studenty Ph.D. programu.
Plný text: Fulltext_Schopfel_EN - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: prezentace_Schopfel_CZ - Stáhnout plný textPDF; prezentace_Schopfel_EN - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: NUSL2017-Schopfel - Stáhnout plný textMP4
Zpracování, přenos a správa dat z geologických vrtů
Kováč, Jakub ; Boráň, Pavel (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Bakalářská práce předkládá návrh řešení pro zpracování, přenos a správu geofyzikálních dat malé firmy za účelem stálého přístupu k aktuálním informacím. Překládá jednotlivá řešení s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a finanční stánku celé problematiky.
Analýza a optimalizace procesu tvorby manažerského reportu v bankovní instituci
Dlouhý, Radim ; Říhová, Zora (vedoucí práce) ; Belko, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesním řízením v bankovní instituci, konkrétně analýzou a optimalizací vybraného procesu tvorby manažerského reportu. V první části diplomové práce jsou nejprve definovány základní teoretické pojmy, které čtenáři slouží jako znalostní minimum ke správnému pochopení práce. Jsou zde popsány principy reportingu, manažerského účetnictví a procesního řízení, které seznámí čtenáře s problematikou procesů, jejich analýzou a následnou optimalizací. Praktická část nejprve představuje čtenáři zkoumanou bankovní instituci, popisuje organizační strukturu a činnosti oddělení správy dat, detailní analýzu vybraného procesu, vyhledání slabých míst a navržení optimalizovaného řešení, jehož cílem je zefektivnění práce zaměstnanců a odstranění úzkých míst procesu. Závěr diplomové práce popisuje kroky reálné implementace navrhnutého řešení.
Srovnání přístupů k zavádění Data Governance
Svoboda, Ondřej ; Slánský, David (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou Data Governance, která představuje nový směr ve správě a řízení dat v organizaci. Tato práce v prvních dvou kapitolách charakterizuje obecné cíle, principy a oblast Data Governance, která přistupuje k datům jako k podnikovým aktivům. Třetí kapitola se zabývá rozborem základních komponent, které vytváří klíčové části programu. Čtvrtá kapitola se věnuje přiblížení a zmapování technologických prostředků pro podporu programu. Tyto kapitoly tvoří úvodní část, která pomáhá pochopit hlavní cíl bakalářské práce. Cílem je popsání přístupů k zavádění tohoto způsobu správy dat u čtyř vybraných dodavatelů. Výstupem této práce je pátá kapitola, která popisuje přístupy k zavádění a základní pilíře programu Data Governance z pohledu vybraných dodavatelů. V závěru jsou porovnány vlastnosti těchto čtyř přístupů.
Srovnání produktů z oblasti Product Information Management
Vytiska, Tomáš ; Slánský, David (vedoucí práce) ; Pour, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice Product Information Managementu (PIM) a srovnání jejich nástrojů. Jejím cílem je představit a popsat problematiku PIM v českém jazyce. K dosažení dalšího cíle je třeba stanovit dílčí cíl, a to vytvořit systém kritérií. Samotným dalším cílem je pak analýza a srovnání nástrojů PIM. Pro dosažení výše uvedených cílů je využito těchto postupů: rešerše informačních zdrojů, získávání informací prostřednictvím emailové komunikace, definování srovnávacích kritérií na základě analýzy produktů a empirických zkušeností a znalostí. Vlastní přínosy práce pak kopírují výše uvedené cíle. Práce se skládá ze dvou celků. První, teoretická část se zabývá problematikou definice PIM, kontextu vůči ostatním systémům, funkcionalitou, architekturou a vývojem trhu. Druhá, praktická část se zabývá výběrem nástrojů k porovnání, definicí systém kritérií a srovnání nástrojů PIM.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.