Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sporné a pozůstalostní záležitosti rodu Thurn-Taxis na velkostatku Dobrovice-Loučeň od konce 18. do počátku 20. století
Kalousková, Anna ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Woitschová, Klára (oponent)
Předkládaná diplomová práce pod názvem "Sporné a pozůstalostní záležitosti rodu Thurn- Taxis na velkostatku Dobrovice-Loučeň od konce 18. století do počátku 20. století" se zabývá spornými a pozůstalostními záležitostmi rodu Thurn-Taxis v rámci jmenovaného ve vymezeném období. Cílem práce je seznámit s původem rodu Thurn-Taxis, objasnit spory Fürstenbergů o dědictví na konci 18. století a stručně popsat vývoj velkostatku Dobrovice- Loučeň spolu s držiteli ze sekundogeniturní linie rodu Thurn-Taxis. Jádrem práce je obsahový rozbor a analýza pozůstalostních záležitostí, například testamentu nebo výkazu o rozdělení pozůstalosti, několika zástupců rodu a kněžny Marie Josefy z Fürstenbergu. Kněžna odkázala panství Dobrovice, Loučeň a statek Vlkava české linii. Přílohy připojené k práci doplňují veškeré poznatky v její textové části. Klíčová slova Pozůstalost, velkostatek, rod Thurn-Taxis, držitelé velkostatku, spory
Detekce výskytu Hymenoscyphus fraxineus pomocí lapačů spor a molekulárně biologických metod ve Vranovickém lese
Smetanová, Daniela
Tato bakalářská práce se zabývá nekrózou jasanů, kterou způsobuje patogen Hy-menoscyphus fraxineus. Práce je zaměřena na vyhodnocení souvislosti mezi klimatickými podmínkami a výskytem inokula patogenní houby. Praktická část obsahovala sběr dat na výzkumné ploše ve Vranovickém lese pomocí lapače spor Burkardova typu. Následovalo zpracování dat v laboratoři, kde byla provedena extrakce DNA a aplikace qPCR za účelem kvantifikace DNA ve vzorcích.
Dějiny kláštera Kladruby
Lexová, Alena ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Významná kulturní památka klášter Kladruby se nachází v západních Čechách, v okrese Tachov. Leží na trase z Plzně na Rozvadov, přesněji třicet kilometrů západně od Plzně a pět kilometrů jižně od Stříbra. Osudy obce i kláštera jsou pevně provázané. Středověk pro ně byl dobou rozkvětu a významnosti. K výraznému rozkvětu Kladrub přispěla výhodná poloha při norimberské zemské stezce a nalezení stříbrných rud v okolí. Proto již v roce 1230 Václav I. povýšil Kladruby na město, a tím získaly městská privilegia (jako třeba právo konat trhy, právo hrdelní a právo várečné) jako jedno z prvních sedmi sídel v Čechách. Díky bohatství stříbrných rud byla nedaleko od Kladrub koncem 12. století založena hornická osada Stříbro. Samotný klášter benediktinů, který je nejstarší v Čechách, byl založený roku 1115 přemyslovským knížetem Vladislavem I. Ten je zde také pochován, a je tak jedním z několika málo českých knížat pohřbených mimo Prahu. V období 12. až 14. století byl klášter jedním z nejdůležitějších článků církevní moci nejen v západních Čechách, ale i v celém království. Klášter sehrál významnou úlohu i v příběhu a tragédii Jana Nepomuckého. Václav IV. uvažoval o tom, že by v Kladrubech zřídil biskupství, aby omezil moc pražského arcibiskupství. Právě Jen Nepomucký mu to svým jednáním z pozice generálního...
Hosts and transmission of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci
Svoboda, Jiří
Račí mor decimuje populace evropských druhů raků již více než 150 let, a proto je jeho původce, oomycet Aphanomyces astaci, považován za jednoho ze 100 nejhorších invazních druhů na světě. Původce račího moru je silně přizpůsobený parazitickému způsobu života. Přesto jej lze, podobně jako mnohé další oomycety, izolovat z nemocných raků a pěstovat na agarových médiích (kapitola 7). Životní cyklus A. astaci zahrnuje tři základní stádia: mycelium rostoucí v tkáních hostitelů a zoospory a cysty, což jsou infekční stádia vyskytující se volně ve vodě. Všechny dosud testované severoamerické druhy raků jsou vůči patogenu račímu moru do značné míry odolné, tj. navzdory infekci přežívají poměrně dlouho a nevykazují akutní příznaky nemoci. Proto mohou tyto druhy raků sloužit jako dlouhodobí přenašeči tohoto patogenu. K masivní tvorbě a uvolnění spor z infikovaných severoamerických raků dochází v době svlékání, nebo když jsou raci vystaveni nepříznivým podmínkám či hynou (kapitola 4). Ve svých experimentech jsem však prokázal, že ke sporulaci ze severoamerických raků dochází i mimo období svlékání, a to i když raci nejeví žádné zjevné známky nemoci. Proto musejí být infikovaní severoameričtí raci považováni za stálý zdroj nákazy (kapitola 4). Známé kmeny račího moru byly na základě genetické variability rozděleny do...
Spory mezi státy a federací v USA: Případová studie legalizace konopí
Pohořská, Barbora ; Kozák, Kryštof (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Bakalářská práce Spory mezi státy a federací v USA: Případová studie legalizace konopí Barbora Pohořská Abstrakt v českém jazyce Tato bakalářská práce se věnuje vztahům vznikajícím mezi federální vládou a státy ve Spojených státech amerických. Práce se snaží zjistit, jakým způsobem jsou řešeny konflikty mezi těmito dvěma aktéry v případě marihuanového zákonodárství. Marihuana je v USA na federální úrovni zakázaná, některé státy však její užívání, pěstování a držbu v omezených hodnotách za různých podmínek povolují. Dochází zde tak ke střetu ustanovení federálních a státních zákonů. Práce se snaží zjistit, jakým způsobem jsou takové konflikty mezi státy a federací řešeny, zda v této situaci vítězí státní legislativa nad federální nebo naopak, či zda strany přistupují k určitému vzájemnému kompromisu. Práce charakterizuje federální i státní zákonodárství ve sledované oblasti a následně se zabývá postojem a reakcemi federálních orgánů a soudů vůči státním zákonům. V této oblasti zaznamenává i změnu postoje federálních orgánů v posledních letech, která vede k potvrzení domněnky, že státy a federace společně určitým způsobem koexistují.
Spory z řízení o dědictví
Švihlíková, Kristina ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Frintová, Dita (oponent)
Spory z řízení o dědictví a jejich řešení jsou zajímavým tématem z oblasti práva dědického, které mohou vyvstat v souvislosti se smrtí osoby a s přechodem jejího majetku na dědice. Cílem této práce je podat přehled možných sporů v rámci dědického řízení, ale i mimo něj včetně ochrany oprávněného dědice z pohledu mé praxe v notářské kanceláři.
Leptosporangiátní kapradiny z karbonských pánví Čech, vybrané taxony
Frojdová, Jana ; Opluštil, Stanislav (vedoucí práce) ; Kvaček, Jiří (oponent)
Diplomová práce reviduje deset vybraných druhů sphenopteridních kapradin z karbonu a permu uložených ve sbírkách Národního muzea v Praze, Západočeského muzea v Plzni a British Geological Survey v Keyworth. Byly studovány sphenopteridní typy kapradin na základě reprodukčních orgánů získané metodou macerace rostlinných otisků. Sporangia a jejich annulus jsou důležitými diagnostickými znaky pro jednotlivé rody a druhy sphenopteridních kapradin a u vybraných druhů nebyly dosud popsány. Byly studovány následující druhy Boweria schatzlarensis, Myriotheca anglica, Renaultia crépini, Sturia amoena, Discopteris sp., Zeilleria hymenophylloides, Zeilleria avoldensis, Scolecopteris elegans, Waldenburgia corynepteroides a Oligocarpia gutbiery. S výjimkou druhu Waldenburgia corynepteroides, Scolecopteris elegans, Zeilleria hymenophylloides a Zeilleria avoldensis byl studován typový materiál. U druhu Boweria schatzlarensis macerace ukázala laterální annulus, zatímco u Myriotheca anglica je annulus buď laterální a nebo spíše speciální typ umístěný po stranách sporangia. Určení typu annulu (laterální annulus) u Renaultia crépini rovněž umožnilo zařadit tento druh k rodu Tenchovia (nová kombinace Tenchovia crépini). U druhu Sturia amoena macerace ukázala prstencový annulus. Dále byl studován druh Discopteris sp.,...
Hosts and transmission of the crayfish plague pathogen Aphanomyces astaci
Svoboda, Jiří ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Maguire, Ivana (oponent) ; Jussila, Japo (oponent)
Račí mor decimuje populace evropských druhů raků již více než 150 let, a proto je jeho původce, oomycet Aphanomyces astaci, považován za jednoho ze 100 nejhorších invazních druhů na světě. Původce račího moru je silně přizpůsobený parazitickému způsobu života. Přesto jej lze, podobně jako mnohé další oomycety, izolovat z nemocných raků a pěstovat na agarových médiích (kapitola 7). Životní cyklus A. astaci zahrnuje tři základní stádia: mycelium rostoucí v tkáních hostitelů a zoospory a cysty, což jsou infekční stádia vyskytující se volně ve vodě. Všechny dosud testované severoamerické druhy raků jsou vůči patogenu račímu moru do značné míry odolné, tj. navzdory infekci přežívají poměrně dlouho a nevykazují akutní příznaky nemoci. Proto mohou tyto druhy raků sloužit jako dlouhodobí přenašeči tohoto patogenu. K masivní tvorbě a uvolnění spor z infikovaných severoamerických raků dochází v době svlékání, nebo když jsou raci vystaveni nepříznivým podmínkám či hynou (kapitola 4). Ve svých experimentech jsem však prokázal, že ke sporulaci ze severoamerických raků dochází i mimo období svlékání, a to i když raci nejeví žádné zjevné známky nemoci. Proto musejí být infikovaní severoameričtí raci považováni za stálý zdroj nákazy (kapitola 4). Známé kmeny račího moru byly na základě genetické variability rozděleny do...
“Metodika stanovení fungicidních účinků par esenciálních olejů a jejich složek na spory plísní na různých substrátech”
Volejníková, A. ; Neuvirt, Jiří, ; Nováková, J.
Metodika má za cíl umožnit kvantitativní vyhodnocení dezinfekčního účinku par esenciálních olejů na spory plísní ukotvených na různých druzích substrátů. Knihy ve sbírkách jsou složeny z řady různých materiálů, které ovlivňují účinnost dezinfekčních prostředků, proto nestačí vykonat jednoduché testy na agaru nebo skle.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Spory mezi dačickými měšťany ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století
JEŘÁBKOVÁ, Barbora
Cílem této práce je představit spory mezi dačickými měšťany, ke kterým docházelo ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století. Práce je rozdělena na několik částí. Pro zasazení do kontextu je nejprve stručně nastíněn dějinný vývoj města Dačice se zaměřením na zmiňované období a následná podoba tamní městské správy v 16. a 17. století. Jádrem práce je rozbor jedné z dochovaných městských knih, do které byly zapisovány jednotlivé spory, výpovědi svědků a narovnání mezi dačickými měšťany z rozmezí let 1561-1614. Poslední kapitola se zabývá několika zajímavými kauzami. Vše doplňuje seznam použité literatury a pramenů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.