Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Počátky sportovního rozhlasového vysílání na území Československa (1923-1948)
Michna, Tomáš ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce formou praktického výzkumu a historické analýzy popisuje rozvoj sportovního rozhlasového vysílání na území Československa. Zkoumané období začíná rokem 1923, počátkem existence Radiojournalu jako první rozhlasové stanice v Československu a je vymezeno do roku 1948. Práce je rozdělena systematicky do celkem pěti období, ve kterých jsou postupně popsány náznaky prvního zájmu o sport v pravidelném rozhlasovém vysílání, první velké sportovní akce ve vysílání Radiojournalu, organizační, personální a technické zázemí, okrajové sporty. Podrobně jsou popsány vybrané sportovní události většího i menšího významu, které byly postupně přenášeny Radiojournalem a Československým rozhlasem v jednotlivých obdobích. V práci je zmíněno také období okupace Československa během druhé světové války, ve kterém sice zájem o sport v rozhlase poklesnul, ale zcela nevymizel. Ve stejném období je nastíněna také činnost Josefa Laufra, ikony československé sportovní rozhlasové reportáže, během druhé světové války a okupace. V poválečném období poté vzniká samostatná sportovní redakce Československého rozhlasu a dochází k personálnímu rozšíření. Práce vychází z praktického výzkumu v archivu Českého rozhlasu, kdy nejvíce přínosných informací poskytla jednotlivá vydání rozhlasového týdeníku v rámci vymezeného období.
Eurosport jako příklad rozmachu sportovních televizních kanálů v Evropě
Michna, Tomáš ; Lukšů, David (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením počátků rozvoje specializovaných sportovních televizních kanálů v Evropě, přičemž středem zájmu zůstává panevropský sportovní kanál Eurosport. Stručně je popsán vývoj symbiotického vztahu mezi sportem a médii. Tento vývoj je sledován od vzniku prvních sportovních časopisů a rubrik deníků, přes rozvoj sportovního rozhlasového vysílání, až po začátky sportovního televizního vysílání. Práce dále interpretuje okolnosti a příčiny vzniku prvních evropských i světových sportovních televizních kanálů, které mají v současném spektru televizního vysílání své nezastupitelné místo. Podrobněji jsou popsány okolnosti vzniku panevropského kanálu Eurosport a jeho rozvoj od 80. let 20. století až do současnosti. V dnešní době je Eurosport sportovní televizní stanicí, která vysílá díky své popularitě nejen v celé Evropě, ale i na ostatních kontinentech v celkem 20 světových jazycích, v Evropě se stal nejsledovanějším panevropským kanálem. Práce věnuje pozornost také historii a současnosti české mutace kanálu Eurosport, která je v České republice distribuována od roku 1996. Na základě spolupráce s českou verzí Eurosportu je popsáno zázemí redakce, základní vazby a postupy v rámci chodu vysílání.
Zákonné licence s přihlédnutím ke sportovním přenosům
Šrámková, Kateřina ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Císařová, Zuzana (oponent)
Zákonné licence s přihlédnutím ke sportovním přenosům Tématem této diplomové práce jsou zákonné licence s přihlédnutím ke sportovním přenosům. Jak je zmiňováno již na začátku, řadí se zákonné licence společně s volným užitím a nuceným zákonnými licencemi do mimosmluvních institutů. Licence umožňují komukoliv při splnění zákonných požadavků užít autorské díla nebo jiný předmět práv souvisejících s právem autorským, a to bez souhlasu nositele práv. Hlavním důvodem proč byly zavedeny do mezinárodního, komunitárního a národních právních řádů byla zejména snaha dosáhnout spravedlivé rovnováhy mezi zájmy na jedné straně různých kategorií nositelů práv a na straně druhé uživatelů předmětů ochrany. Klíčovou úpravou na poli výjimek a omezení je na komunitární úrovni směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti, která poskytuje komplexní seznam jedné povinné a dvaceti dobrovolných výjimek a omezení, jakož i úpravu tzv. třístupňového testu. Tato směrnice je podrobena důkladnému rozboru v průběhu celé práce. Přesto největší prostor je věnován české úpravě zákonných licencí, která díky novele provedené Zákonem č. 216/2006 Sb. již je plně v souladu s právem komunitárním. Každá ze...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.