Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 663 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Historie tělesné výchovy a sportu v Příbrami
DOLEŽAL, Václav
Tato bakalářská práce pojednává o historii a současné situaci v tělesné výchově a sportu v Příbrami. Především pak o vývoji jednotlivých tělovýchovných spolků a průběhu jejich činnosti od počátků až do současnosti. V práci se věnuji všem významným odvětvím sportu v Příbrami. Vývoj sportu ve zvolené oblasti je řazen do dílčích etap podle významných milníků historického vývoje naší země. Práce je rozdělena na čtyři historická období. První kapitola bakalářské práce pojednává o stručné historii města Příbrami. Druhá část popisuje činnost Sokola a prvních sportovních oddílů, od jejich založení do roku 1945. Třetí část popisuje období po válce 1945 až do převratu 1989 a zabývá vznikem a vývojem jednotlivých tělovýchovných jednot, sportů a organizací v Příbrami. Čtvrtá kapitola zachycuje významný historický vývoj a vznik nejvýznamnějších sportovních oddílů od roku 1989 až do roku 2018. Nejstarší informace byly čerpány z dochovaných kronik, archivních materiálů jednotlivých sportovních oddílů, literatury a dobových novinových článků. Informace ze třetí a čtvrté etapy jsou doplněny zajímavostmi z rozhovorů s pamětníky o zakládání tělovýchovných oddílů a dílčích sportovních událostech.
Možnosti fyzioterapie u profesionálních závodníků na horských kolech
STOŠEK, Martin
Tématem této práce jsou možnosti fyzioterapie u profesionálních závodníků v disciplíně horských kol. Cílem práce je na základě kazuistik tří vybraných profesionálních sportovců zmapovat problematiku přetěžováni pohybového aparátu během každodenního vykonávání tohoto sportu a navrhnutí vhodného terapeutického plánu. Dalším cílem je zmapovat možnosti odborného změření posedu na jízdním kole od specializovaných firem a jejich techniků, kteří tuto službu nabízejí. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, se věnuji historii cyklistiky, disciplínám, výkonnostním kategoriím cyklistů, fyziologii sportovního výkonu a možnostem nastavení posedu na jízdním kole. Druhá část je praktická a jejím obsahem je kvalitativní výzkum provedený na třech probandech. V této části popisuji jednotlivé účastníky výzkumu, vstupní vyšetření, na základě kterého byl navrhnut terapeutický plán a nakonec provedeno výstupní vyšetření.
Proměny sportovního diskurzu v české kultuře od 30. let do 50. let 20. století.
BEČKA, Tomáš
Sport v české literatuře je poměrně běžným tématem. Autoři se často zaměřují na kolektivní sporty, jakými jsou hokej či fotbal, nebo na individuální, například gymnastiku. Pomocí sportu se vytvářejí různé příběhy, které v sobě nesou rozdílné myšlenky. Tato diplomová práce si tak klade za cíl zdokumentovat, jak se proměňoval obraz sportu v české literatuře během třicátých, čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. Práce se dále zabývá vysvětlením, co vlastně sport představuje a jak lze na sportování nahlížet, neboť toto téma je taktéž spojené s kultem lidského těla. Vybraná literární díla pak zkoumají zobrazení sportu a interpretace, ke kterým můžeme docházet. Práce však nestuduje pouze literárními texty, ale i filmová zpracování sportovních děl a jejich narativní vzorce.
Historie tělesné výchovy a sportu v Borovanech
TOMÁŠEK, Martin
Tato bakalářská práce se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v Borovanech od počátku založení místní jednoty Sokol až do roku 2018. V první části je popsána stručná historie města Borovany. Dále je práce rozdělena do třech hlavních historických období. V prvním období je zaznamenán vývoj tělesné výchovy a pozdějších sportů od roku 1908 až do roku 1945. Druhé období se zaměřuje především na vývoj sportovních odvětví mezi lety 1945 a 1989. Třetí období zaznamenává vývoj významných sportovních oddílů v Borovanech, a to zejména v letech od roku 1989 až do roku 2018. V poslední části jsou představeni nejúspěšnější sportovci v historii Borovan.
Závislost na sportu
ŠŤASTNÁ, Klára
Práce se zabývá problematikou závislosti na sportu a pohybových aktivitách. Teoretická část obsahuje seznámení a poukázání na tento problém a okolnosti s tím spojené (důvody, proč žít zdravě a aktivně, relaxace, vliv sociálních sítí a médií na člověka). Následně jsem popsala znaky závislostí na návykových látkách, převedla je k závislosti na sportu (plus okrajově léčba a prevence) Poslední kapitolou práce byl etický problém daného tématu. Praktická část měla hlavní cíl (pomocí dotazníku) zjistit, zda je možné vytvořit si na sportu a pohybových aktivitách závislost a zda se vyznačuje stejnými znaky jako u závislosti na návykových látkách. Dále jsem zjišťovala, jaké mají sportovci očekávání a důvody proč cvičí - zdravotní důvody, vzhled a krásná postava, udržet se v kondici.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Kolbábková, Martina ; Kopáčik,, Gabriel (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na Revitalizaci areálu filmových ateliérů Zlín, při maximálním respektování zásad investora, s využitím areálu v dlouhodobém časovém horizontu. Idea diplomové práce spočívá v upevnění kořenů filmové historie, seznámení se s filmovou tématikou a problematikou pro každou generaci. Zároveň se dbá na to, aby areál žil celých 24 hodin denně. Z toho důvodu jsou v areálu navrženy plochy nejen občanské vybavenosti, výroby, sportu, ale také plochy pro bydlení. Areál by se měl stát místem, kam se každý bude rád vracet, ať už za zábavou, rekreací, odpočinkem či poznáním.
Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy
Tran, Hoang Long ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy je architektonický koncept, který spočívá ve vytvoření sanatoria s různými funkcemi pro pacienty, tak i pro veřejnost. Areál nabízí léčebnou část, ubytování pacientů, administrativní a hospodářská část, základní škola, stravování pro návštěvníky, penzion pro dospělé klienty a komplement. Stavební parcela se nachází na svažitém terénu poblíž Císařské jeskyně a je obklopeny ze tří stran lesy. Z místa stavby, směrem na jih, je krásný výhled na okolí. Okolní zástavba tvoří pouze rodinné domy. Areál sanatoria se snažil o co nejlepší interakci s okolím a s terénem a tak vznikl objekt členěný na 3 různé provozy podle třech nejdůležitějších funkcí stavebního programu.
Revitalizace areálu Filmových ateliérů Zlín
Myšková, Hana ; Kabela, Miloš (oponent) ; Sátora, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu filmových ateliérů a jeho okolím. Na západ od řešeného území leží Lesní hřbitov a obytný soubor Fabiánka, od kterého je areál oddělen terénní depresí. Filmové ateliéry na Kudlově u Zlína byly založeny ve třicátých letech minulého století, jejich silnou stránkou je kromě zajímavé filmové historie i poloha v přírodním prostředím a přitom dostupnost města Zlína. Filmové téma se v areálu zachovalo do současnosti, jsou zde Filmové laboratoře a střední filmová škola. Část objektů se pronajímá jako admininistrativní prostory, je zde zlínské radio, v severovýchodní části území je farmaceutická výroba. Hlavní nově navrhovanou náplní je bydlení v bytových domech doplněné kancelářemi a občanskou vybaveností, která je situována kolem pěší filmové zóny. Bude zde nový sportovní areál a filmový park s lesním amfiteatrem, čímž bude areál sloužit široké veřejnosti. V areálu jsou navrženy funkce pro všechny věkové kategorie.
Vztah rodičů ke sportování jejich dětí na příkladu florbalistů v Kraji Vysočina
JINDRA, Petr
Tato diplomová práce se zabývá vztahem rodičů florbalistů z Kraje Vysočina ve věku mladších žáků ke sportování jejich dětí. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol. Ty jsou členěny podle toho, které jednotlivé klíčové pojmy a oblasti spojené s florbalem rozebírají. Čtenář se dozví, co je to motivace, volný čas, sport či florbal. Kapitola o florbalu se zabývá nejen současností, ale i historií. Na ni pak navazuje část praktická. Výzkum je zaměřen na názor a vztah rodičů ke sportování jejich dětí. Je zde zjišťováno, jak moc populární dle rodičů florbal je, proč své děti právě na tento sport přihlásili či zda se nesetkali s šikanou. V závěru autor shrnuje zkoumanou problematiku a přidává svá doporučení.
Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
Postránecká, Markéta ; Sokolová, Věra (vedoucí práce) ; Jiroutová Kynčlová, Tereza (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá fenoménem pole dance, resp. sport. Daná aktivita, dříve spjatá výhradně se striptýzovými kluby se nyní objevuje ve specializovaných studiích jakožto fitness aktivita zpočátku pouze pro ženy, ale následně též pro muže. Navzdory snahám o jeho redefinici je však dle výzkumů se svými erotickými kořeny stále spojován. Rovněž tak je pak spojován též se ženami jakožto jeho aktérkami. Daná aktivita je tak dle dosavadních výzkumů vnímána jako aktivita femininní a feminizovaná. Účast mužů na takových aktivitách tudíž vede k jejich vnímání jako zženštilých či homosexuálních, což je v rozporu s očekáváními ze strany společnosti, ohledně toho, co to znamená být maskulinní. V rámci dané práce se tak soustředím na způsoby, jimiž mužští aktéři pole dance v tomto specifickém prostředí konstruují svou maskulinitu. Zaměřuji se zde na to, co pro oslovené muže účast na pole dance znamená, ale též na stereotypy a očekávání, týkající se toho, jak by se (ne)měl chovat a jaký by (ne)měl být maskulinní muž. V dané práci se rovněž zabývám rolí, kterou při konstrukci maskulinity hraje maskulinní tělesný ideál. Data jsem sbírala prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se šesti mužskými aktéry z České republiky, staršími 18 let. K analýze dat mi posloužila tematická analýza. Klíčová...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 663 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.