Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Daňově právní souvislosti se společenstvím vlastníků jednotek
Bučková, Ariana ; Marková, Hana (vedoucí práce) ; Kohajda, Michael (oponent) ; Trubač, Ondřej (oponent)
DAŇOVĚ PRÁVNÍ SOUVISLOSTI SE SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Práce se zabývá podrobným právním rozborem společenství vlastníků jednotek, vzniklým na základě zákona o vlastnictví bytů, a následně od 1. ledna 2014 vznikajícím společenstvím vlastníků na podkladě tzv. nového občanského zákoníku. Jednalo se o velkou rekognifikaci soukromého práva, která měla dopad do práva veřejného a vyvolala nutné změny i práva finančního, konkrétně daňových zákonů a souvisejících procesních předpisů. Práva a povinnosti společenství vlastníků jednotek, vzniklých na základě zákona o vlastnictví bytů ve vazbě na rekognifikované soukromé právo a jejich koexistence s nově vznikajícími společenstvími po 01. 012014, je stěžejním nosným bodem této práce. Nemalá část je věnována daňovým dopadům na společenství vlastníků jako právnickou osobu a na fyzické a právnické osoby zúčastněné ve společenství vlastníků, a to bez ohledu, zda jsou vlastníky či správci. Je rozebírána správa a příspěvky na vlastní činnost společenství. Povinnosti a práva související se zúčtováním zálohových plateb tvoří samostatnou část. Jsou rozebírány základní daňové povinnosti v souvislosti s vlastnictvím či správou vlastního či svěřeného majetku. Dále se autor zmiňuje i o povinnosti registrace na podkladě novely zákona o praní špinavých...
GDPR pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva
Iuridicum Remedium
Příručka se vzory dokumentů pro SVJ a bytová družstva, která řeší implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Online hlasovací systém
Škorpil, Jiří ; Hájek, Josef (oponent) ; Korček, Pavol (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje návrh, implementaci a testování online hlasovacího systému. Na základě průzkumu existujících řešení, a také zjištění jejich nedostatků pro zvažovanou cílovou skupinu, jsou specifikovány požadavky na nový systém. Tento informační systém je určen primárně pro použití na shromáždění vlastníků jednotek, členské schůzi stavebního bytového družstva, případně zasedání obecního zastupitelstva, valné hromadě společnosti a podobně.
IT podpora společenství vlastníků jednotek
Wala, Karel ; Gála, Libor (vedoucí práce) ; Fortinová, Jana (oponent)
V této bakalářské práci budu řešit oblast IT podpory společenství vlastníků jednotek. Cílem práce je analýza procesů společenství, které vyplívají buď z potřeb společenství, nebo předepsané legislativy a následná identifikace trhu s IT nástroji, které tyto procesy pomáhají efektivně řešit. Na začátku práce definuji konkrétní společenství vlastníků jednotek, které jsem si vybral k analýze procesů a aplikaci finálního řešení. Potřebné procesy zjistím z legislativních listin a dále ze schůzek s představiteli tohoto společenství. Následně klíčové procesy zpracuji pomocí metody MMABP a uvedu jejich informační potřebu. Zjištěné výsledky práce by měly být návodem pro zvolené konkrétní společenství, jak postupovat při zlepšování svých procesů a případném zavádění IT podpory. Také můžou být obecnou šablonou pro podobně velká společenství vlastníků jednotek.
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
Sýkorová, Pavla ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá úpravou bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, které bylo do konce roku 2013 upraveno ve speciálním zákoně o vlastnictví bytů. Zákonodárce tak následoval nizozemský, belgický, švýcarský či quebecký model úpravy v jednom kodexu, občanském zákoníku. S účinností nového občanského zákoníku znovuožívá i superficiální zásada, která si historicky nikdy pořádně nerozuměla s konstrukcí bytového spoluvlastnictví. V práci je upozorněno na změny a především možné problémy, které nové bytové spoluvlastnictví přináší.
Thermal Insulation of Apartment Buildings: Decision-making Process and Effect on Energy Savings
Častorálová, Lucie ; Ščasný, Milan (vedoucí práce) ; Chytilová, Julie (oponent)
Zateplení bytových domů: rozhodovací proces a vliv na úspory energií Abstrakt V souvislosti se snižováním produkce skleníkových plynů je zapotřebí vyřešit otázku vysoké spotřeby energie a využít celkové možnosti energetických úspor. Tato práce zkoumá energetickou efektivitu provedených opatření zateplení bytových domů v České republice v období mezi lety 2006 a 2012. Práce dále hodnotí úspěšnost dotačních programů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov, hlavně z hlediska vlivu těchto programů na další energetické úspory. Jejím cílem je také analyzovat způsob rozhodování společenství vlastníků jednotek a zjistit jejich názor na zateplování bytových domů. Základem výzkumu je ekonometrický model využívající panelová data (obsahující 45 bytových domů a jejich spotřeby energií na vytápění před a po zateplení), která jsou vyhodnocena pomocí metody fixních efektů s klastrem a potvrzují záporný vliv realizace zateplení, investice i dotace na spotřebu energie očištěnou o vliv počasí. Analýzou byl učiněn závěr, že čím více lidé investují do zateplení, tím více ve výsledku ušetří. Státní dotace přispívá k ještě vyššímu poklesu spotřeby energií. Dotace zaměřené na poskytování výhodnějších úrokových sazeb v rámci půjčky jsou úspěšnější než ty ostatní. Tato data také přispívají k názoru, že energetické...
Společenství vlastníků jednotek jako subjekt práva
Vrobel, Rostislav ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
Resumé Cílem této diplomové práce je pojednat o společenství vlastníků jednotek jako subjektu práva v České republice. Práce se zaměřuje na analýzu nejzásadnějších problémů současné právní úpravy společenství vlastníků jednotek obsažené v zákoně č. 72/1994Sb., o vlastnictví bytů. Současně ale také přihlíží k úpravě obsažené v novém občanském zákoníku účinném od 1. ledna 2014, do kterého je bytové vlastnictví nově začleněno. Téma bylo zvoleno vzhledem k jeho aktuálnosti, a to jak v odborné literatuře, tak v praktickém životě. Problematika společenství vlastníků jednotek se totiž, vzhledem k povinnému členství v této právnické osobě a rostoucímu počtu vlastníků bytů, dotýká stále většího počtu obyvatel. Diplomová práce se skládá z šesti kapitol rozebírajících základní znaky společenství vlastníků jednotek. Každá z těchto kapitol obsahuje podkapitolu věnovanou úpravě v novém občanském zákoníku. První kapitola se zaměřuje na právní úpravu týkající se společenství vlastníků jednotek. Pojednává o nejzásadnějších změnách zákona o vlastnictví bytů, které ve výsledku zakotvily pojetí společenství vlastníků jednotek jako právnické osoby. Obsahuje ale také základní rozbor a systematiku úpravy bytového vlastnictví v novém občanském zákoníku. Druhá kapitola se zabývá právním postavením společenství vlastníků jednotek....
Společenství vlastníků jednotek dle úpravy obsažené v z. č. 89/2012 Sb.
Smrž, Ivo ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
Resumé Téma diplomové práce jsem si zvolil nejen z důvodu aktuálnosti vyplývající z rekodifikace soukromého práva, ale také pro jeho zajímavost a užitečnost. V neposlední řadě tomu tak je, protože ve dvou společenstvích sám bydlím. Cílem práce je popsat a vysvětlit základní instituty společenství vlastníků jednotek s určitým důrazem na jeho orgány, přičemž se snažím nevyhýbat výkladově sporným oblastem. Pokud by práce pomohla některým společenstvím v jejich každodenním životě, budu za to rád. Diplomová práce je rozdělena do dvanácti kapitol. Po úvodu a nastínění jednotlivých koncepcí právní úpravy vlastnictví bytů včetně historického vývoje po roce 1945 na našem území, následuje čtvrtá kapitola, která pojednává o dvou zásadních záležitostech týkajících se společenství, a to o správě domu a společných částech nemovité věci. Pátá kapitola uvozuje samotné společenství vlastníků jednotek. Tato kapitola obsahuje především úpravu společenství jako právnické osoby, včetně jeho založení a vzniku. Další kapitola je zaměřena na stanovy - základní dokument pro vnitřní i vnější poměry společenství. Sedmá kapitola pojednává o základních právech a povinnostech vlastníka jednotky jako člena společenství. Orgány společenství a soudní ingerenci do jejich rozhodování upravují kapitoly osm a devět. Úkolem desáté kapitoly je...
Právní úprava hospodaření včetně účetnictví společenství vlastníků jednotek
Šmejkalová, Veronika ; Zahradníčková, Marie (vedoucí práce) ; Horáček, Tomáš (oponent)
- Právní úprava hospodaření včetně účetnictví společenství vlastníků jednotek Cílem diplomové práce je zmapování problematiky hospodaření vlastníků jednotek z právního hlediska. Pojem hospodaření je zde pojat relativně široce zahrnuje i právní pohled na související účetní, mzdové a daňové otázky. Zvláštní pozornost je věnována srovnání původní a nové právní úpravy včetně zhodnocení praktických dopadů změn přijatých v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Práce je doplněna řadou příkladů z praxe týkajících se aplikace původní i nové právní úpravy. Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol. Kapitola první je úvodní a jsou zde stanoveny cíle práce Ve druhé kapitole jsou definovány obecné právní pojmy z oblasti bytového spoluvlastnictví. V rámci klíčového pojmu hospodaření společenství vlastníků jsou identifikovány dvě základní oblasti, a to oblast hospodaření s majetkem a hospodaření s finančními prostředky. Hospodaření s majetkem společenství je věnována kapitola třetí, kde hlavní pozornost je věnována správě svěřeného majetku, tedy společných částí domu a pozemku. Zmíněna je i otázka omezené možnosti nabývání vlastního majetku společenstvím vlastníků a okrajově rovněž správa majetku ve spoluvlastnictví všech členů společenství. Otázkami hospodaření s finančními prostředky a souvisejícími...
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
Velas, Michal ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato rigorózní práce popisuje dvě témata. V prvním, obsáhlejším a esenciálním tématu se autor soustřeďuje na bytové spoluvlastnictví. V komparaci s předchozím zákonem přinesl nový kodex určitý posun v chápání komplexního institutu. V novém občanském kodexu se již nemluví o vlastnictví bytů, nýbrž o bytovém spoluvlastnictví, díky čemuž, mimo uspokojení bytových potřeb, uděluje silnější vehemenci na spoluvlastnictví budovy. Část této práce je věnována přídatnému spoluvlastnictví, z důvodu, že se jedná o zvláštní úpravu spoluvlastnictví, jež má za úkol navést vlastníka nemovitostí k méně složitější správě kolektivních věcí. Závěrečná kapitola se zaměřuje na judikaturu, aby měl čtenář pokud možno co nejvíce komplexní obraz o dané problematice.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.