Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 86 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kondiční předpoklady ve fotbale
Funk, Ladislav ; Bunc, Václav (vedoucí práce) ; Kaplan, Aleš (oponent)
Název: Kondiční předpoklady ve fotbale Cíle: Hlavním cílem práce je posouzení vlivu herního postu, chronologického věku a doby tréninku na základní kondiční předpoklady u kategorie žáků v klubu FC Tempo Praha. Metody: Pro vyhodnocení měření jsem využil tabulkového procesoru Microsoft Excel 2016. K určení hodnot korelace jsem použil Pearsonův korelační koeficient a k určení věcné významnosti Cohenovo D. K návrhu vhodných kondičních testů jsem využil domácí a zahraniční literaturu i internetové zdroje. Výsledky: Nejlepších výsledků při měření rychlostních kondičních předpokladů dosáhli útočníci při testech na 5 m = 1,17±0,11 s, 10 m = 1,98±0,15, 20 m = 3,45±0,21 s a 50 m = 7,66±0,51 s. Při 505 agility testu L dosáhli obránci = 2,74±0,17 s a 505 agility P = 2,73±0,21 s dosáhli brankáři. Záložníci zaznamenali nejlepšího výsledku v Yo-Yo testu s 1310±526,50 m průměrně. Ve skoku dalekém z místa snožmo dosáhli nejlepšího výsledku brankáři 198,71±16,14 cm. Byla zjištěna silná věcná významnost mezi útočníky a brankáři v lineárních bězích. Nejlepších výsledků dosáhla kategorie U15 v testech na 5 m = 1,14±0,07 s, 10 m = 1,92±0,1 s, 20 m = 3,29±0,13 s, 50 m = 7,22±0,35 s, 505 agility L = 2,64±0,18 a 505 agility P = 2,63±0,22 s. Kategorie U14 dosáhla nejlepších výsledků u YoYo testu = 1540±333,56 m a skoku...
Vliv krátkodobého intervenčního programu na rozvoj sprintů a agility u hráčů fotbalu
Chaloupka, Tomáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Hojka, Vladimír (oponent)
Název: Vliv krátkodobého intervenčního programu na rozvoj sprintů a agility u hráčů fotbalu Autor: Bc. Tomáš Chaloupka Vedoucí práce: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. Cíle: Cíl práce je ověřit účinnost dvou odlišných krátkodobých intervenčních programů při rozvoji rychlostně-silových schopností u kategorie mladších dorostenců (U16) ve fotbale. Metody: Výzkumný soubor zahrnoval hráče fotbalu (mladší dorost) v kategorii U16 (n=22; 15,2±0,3 roku) z nejvyšší dorostenecké soutěže. Pro ověření intervenčního účinku byly použity testy bez míče (sprint na 5, 10 a 30 metrů, Illinois Agility Test, Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 2, šestiskok střídnonož) a s míčem (sprint na 5, 10 a 30 metrů, Illinois Agility Test). Data byla zpracována pomocí softwaru IBM SPSS Statistics 24. Výsledky: Obě skupiny hráčů se zlepšili v testu agility (r = 0,32; r = 0,40), avšak tato zlepšení nebyla statisticky významná (p = 0,16; p = 0,06). Skupina 2 (běhy) se zlepšila v testu agility s míčem (p = 0,02; r = 0,49). Obě skupiny se zlepšili v silovém testu 6ti skok (skupina 1 p = 0,02; r = 0,51; skupina 2 p = 0,08; r = 0,32), avšak u skupiny 2 nebylo zlepšení statisticky významné. U obou skupin došlo ke zlepšení v rychlostní vytrvalosti hodnocené testem Yo-Yo IRT2 (skupina 1 p = 0,09; r = 0,36; skupina 2 p = 0,01; r = 0,59), avšak...
Úroveň rychlostních schopností a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let)
Urbanec, Matyáš ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Úroveň rychlostních schopností a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let). Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění aktuální úrovně výkonu v lineární rychlosti a agility u elitních hráčů fotbalu (15-17 let), vzhledem k věku hráčů. A současné nalezení vzájemných vztahů mezi výkony v testech lineární rychlosti a agility. Metody: Hlavní vědeckou metodou teoreticko-empirického charakteru byla metoda pozorování a testování. Výzkumný soubor tvořilo 30 hráčů FK Motorlet Praha a 32 hráčů Bohemians Praha 1905 z kategorií U16 a U17. K vyhodnocení naměřených dat byla použita základní deskriptivní statistika a korelační a regresní analýzy. Výsledky: Na základě výsledků v testech, byla zjištěna shoda mezi testem agility Illionois a lineárním sprintem na 10 m (r = 0,54), 20 m (r = 0,60) a 40 m (r = 0,52). Naopak slabá závislost s Illionois byla prokázána u testů na měření lineárního sprintu na 5 m (r = 0,43) a 20 m letmo, kdy r = 0,31. Při porovnávání týmů Bohemians Praha 1905 a FK Motorlet Praha v rámci jednotlivých kategoriích si v U17 vedl lépe tým Bohemians Praha 1905, kde bylo nejvyššího rozdílu naměřeno v Illionois agility testu (d = 0,54). V kategorii U16, v testech Illionois agility, se více dařilo hráčům Motorletu Praha, kde se d = 0,47. Zároveň byli zdatnější v lineárním sprintu na 5 m a...
Komparace rychlé síly a akcelerace
Pechr, Jan ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Čermák, Filip (oponent)
Název: Komparace rychlé síly a akcelerace Cíle: Cílem práce je komparace rychlé síly a akcelerace formou testování. Metody: Data budou k vyhodnocení této práce získána pomocí výzkumu. Součástí výzkumu je testování maximální síly, rychlé síly a akcelerační rychlosti. Výsledky: Po analýze výsledků byla potvrzena první i druhá hypotézu. Třetí hypotéza nebyla potvrzena. Klíčová slova: síla, rychlost, výkon, pohybové schopnosti, komparace
Identifikace a komparace pohybových předpokladů v závislosti na věku u mladých fotbalových hráčů
Kuta, Marek ; Malý, Tomáš (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Identifikace a komparace pohybových předpokladů v závislosti na věku mladých fotbalových hráčů. Cíle: Cílem naší práce je identifikovat a komparovat námi sledované vybrané pohybové schopnosti a herní dovednosti u elitních hráčů mládežnických kategorií U8-U12 v domácím prostředí a v zahraniční. Metody: K získání jednotlivých dat byla použita metoda analýzy a komparace. Testy byly vybrány a uzpůsobeny tak, aby prověřily základní pohybové předpoklady u fotbalistů. Pro své účely jsme tak vybrali 5 standardizovaných testů, které jsou zároveň používány i v zahraničí. Jedná se o 4 testy měřící rychlostní schopnosti. Celkem 3 měří rychlostní schopnosti o různé vzdálenosti a 1 agility schopnosti. Poslední test byl cílen na zjištění specifikace motorických dovedností. Výsledky: Po vyhodnocení naměřených údajů zapsaných v tabulkách a grafického znázornění jsme dospěli k výsledku, že ve většině případů se s narůstajícím věkem zlepšuje výkon. Při srovnání našich testů s jinými jsme dospěli k závěru, že dosahujeme lepších výsledků než někteří starší jedinci z jiného sportovního odvětví či na neprofesionální úrovni. Při srovnání s elitním výběrem starších fotbalistů však stále ztrácíme. Závěr: Výzkum potvrdil trend, že se zvyšujícím se kalendářním věkem se zvyšuje úro- veň lineární běžecké rychlosti a...
Modelování pohybu osob při hromadných událostech v okolí stadionu
Zelinka, Petr ; Plášek, Josef (oponent) ; Apeltauer, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modelováním pohybu osob v okolí nového brněnského sportovního stadionu po skončení zápasu. Proces modelování pohybu osob byl proveden v programu Pathfinder. Výstupem je analýza běžných rizik vázaná na úroveň kvality pěší dopravy, stanovení docházkových dob, porovnání mezi různými variantami a návštěvnostmi.
Vnímání rychlosti vozidla
Šlapalová, Eva ; Sedlák, Robert (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vnímáním rychlosti vozidla z pohledu řidiče bez možnosti kontroly tachometru. Teoretická část je věnovaná řidiči jako rizikovému faktoru a rešerši vozidel. Praktická část představuje realizované jízdní zkoušky týkající se subjektivního vnímání řidiče v závislosti na věku, zkušenostech a typu vozidla.
Vnímání rychlosti vozidla
Hlavinková, Petra ; Dadák, Leo (oponent) ; Bilík, Martin (vedoucí práce)
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou vnímání rychlosti posádky vozidla (ne řidiče) v dopravním provozu z hlediska různých aspektů, které ovlivňují vnímání jízdy ve vozidle. Jde především o přiblížení faktorů vnímání, které můžou mít dopad na stanovení rychlosti. Cílem práce je navrhnout vhodnou metodiku měření a následně vyhodnocení získaných dat, která vedou ke zlepšení představy o tom, zda svědci dopravních nehod vypovídají o odhadech rychlosti vozidel přiměřeně reálným rychlostem.
Vliv rozcvičení na rychlost podání v tenise
Gavendová, Karolína ; Jebavý, Radim (vedoucí práce) ; Kočíb, Tomáš (oponent)
Název: Vliv rozcvičení na rychlost podání v tenise Cíle: Porovnání vlivu dynamického rozcvičení s tenisovou raketou, dynamického rozcvičení s elastickým odporem a dynamického rozcvičení s medicinbalem na rychlost podání v tenise. Metody: Pro splnění cíle bylo použito radaru Stalker Pro II. Výsledky získané po jednotlivých rozcvičení byly zpracovány do průměrných a maximálních hodnot a poté porovnávány mezi sebou. Výsledky: Z provedeného testování v této práci vyšlo najevo, že nelze jednoznačně potvrdit akutní pozitivní vliv konkrétního dynamického rozcvičení. Z hlediska průměrných a maximálních hodnot podání po jednotlivých rozcvičení bylo patrné, že nejnižších hodnot bylo dosaženo po dynamickém rozcvičení s elastickým odporem a nejvyšších hodnot bylo dosaženo po dynamickém rozcvičení s tenisovou raketou u kategorie dospělých a po dynamickém rozcvičení s medicinbalem u kategorie staršího žactva. Klíčová slova: tenisové podání, rychlost, rozcvičení, dynamický strečink
Měření rychlosti střel pomocí laserového paprsku
Šmerda, Jaroslav ; Šebesta, Jiří (oponent) ; Lukeš, Zbyněk (vedoucí práce)
Úsťová rychlost zbraně je rychlost kulky v okamžiku kdy opustí hlaveň zbraně. Protože se jedná o parametr spojený s ději, které se odehrávají jen krátce po tom, co střela opustí hlaveň, patří tento údaj do přechodové balistiky. Cílem této práce je navrhnout a zkonstruovat přístroj na měření této rychlosti. Měření spočívá ve změření intervalu, ve kterém střela protne dva laserové paprsky. Z tohoto údaje bude vypočtena výsledná rychlost.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 86 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.