National Repository of Grey Literature 97 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Legal regulation of nature protection in national parks
Zámyslická, Lucie ; Stejskal, Vojtěch (advisor) ; Damohorský, Milan (referee)
Legal regulation of nature protection in national parks Abstract The purpose of the thesis is to provide an overview of legal instruments used to protect nature in national parks after the amendment of the Act No. 114/1992 Coll., On Nature and Landscape Protection ("NLP") and evaluate their functionality. Although Act No. 123/2017 Coll., which amended the NPL, has been in effect since June 1, 2017, changes are being reflected in practice gradually. The thesis is elaborated by a descriptive method connected with the analysis of effective legislation and it is formally divided into six chapters. The first chapter deals with sources of legal regulation, the second one deals with the term of national park itself, including a short historical excursion and the international concept of IUCN. This chapter also includes the issue of the protection zone and the process of proclaiming national parks. The third chapter is devoted to the new concept of management zoning and also contains the current information on the zoning discussion in individual national parks. The fourth chapter contains an overview of the tools that lead to the limitation of various activities in the territory of the national park, whether they are basic or closer protective conditions, restrictions and prohibition of activities according to § 66...
Large-scale Nature Conservation Areas in the Czech Republic and Selected European Countries in the Legal Context
Mazancová, Eva ; Franková, Martina (referee)
The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and, in the conclusion of the thesis, to answer the question of whether these countries' regulation provides a sufficiently effective protection to these areas. Legal orders of the examined countries are analyzed with regard to the scope and effectiveness of the large-scale nature conservation legal instruments. Administrative instruments are examined and compared, including the degree of proprietary rights restrictions and related compensations of property loss. Furthermore, the conceptual and economic instruments (both positive and negative stimulation) are also examined. The analysis also focuses on the regulation of legal liability in regard to the large-scale nature conservation. Next, the thesis focuses on the institutional framework of the large-scale nature conservation in the examined countries and on the evaluation of the scope of the nature protection authorities' competence. Another point of interest is the degree to which the rights of the relevant subjects (owners, municipalities, environmental NGOs) are affected by the designation of a...
Large-scale Nature Conservation Areas in the Czech Republic and Selected European Countries in the Legal Context
Mazancová, Eva ; Damohorský, Milan (advisor) ; Stejskal, Vojtěch (referee) ; Müllerová, Hana (referee)
The main goal of the thesis is to analyze and compare the degree of protection of the large-scale nature conservation areas in the legal orders of the Czech Republic, the Russian Federation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and, in the conclusion of the thesis, to answer the question of whether these countries' regulation provides a sufficiently effective protection to these areas. Legal orders of the examined countries are analyzed with regard to the scope and effectiveness of the large-scale nature conservation legal instruments. Administrative instruments are examined and compared, including the degree of proprietary rights restrictions and related compensations of property loss. Furthermore, the conceptual and economic instruments (both positive and negative stimulation) are also examined. The analysis also focuses on the regulation of legal liability in regard to the large-scale nature conservation. Next, the thesis focuses on the institutional framework of the large-scale nature conservation in the examined countries and on the evaluation of the scope of the nature protection authorities' competence. Another point of interest is the degree to which the rights of the relevant subjects (owners, municipalities, environmental NGOs) are affected by the designation of a...
Zvláště chráněná území v České republice a ve světě
VANČUROVÁ, Lenka
The bachelor thesis focuses on specially protected areas in the Czech Republic, the situation in the world is also mentioned. These areas are enshrined in our legislation and they are one of the most important tools for nature and landscape protection. Specially protected areas are set up on natural or aesthetically important localities with remarkable or important biological diversity, with a unique geological structure, characterizing landscape features of cultural landscape and on territories important for scientific research. They are divided into different categories that determine the degree of protection in the announced territory. The aim of the specially protected areas is to safeguard, maintain and improve the extant state of the locality, or left the area its spontaneous evolution.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Sledování vlivu antropických faktorů na vybrané druhy ptáků v NPR Praděd se zaměřením na studium modelového druhu lindušku luční
Universita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Ornitologická laboratoř, Olomouc ; Bureš, Stanislav
Tento dílčí projekt navázal na dosavadní studie prováděné v zájmovém území řešitelem od roku 1986. Při terénním výzkumu bylo v roce 2001 nalezeno 50 hnízd lindušky luční a 5 hnízd lindušky horské. Dále byly dokončeny analýzy uhynulých těl mláďat na koncentrace toxických kovů a údaje jsou nyní vyhodnocovány. Potvrdily se zvýšené koncentrace především u olova. Telemetrickými studiemi byly získány prvotní informace o rozptylu a mortalitě mláďat po vyvedení z hnízd.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Management porostů s akátem a jeho výsledky v podmínkách CHKO Český kras
Správa CHKO Český kras ; Rivola, Milan
Během této etapy byla věnována pozornost rámcovému syntaxonomickému postavení akátových porostů, byl zpracován historický přehled zásahů proti akátu, realizovaných v CHKO Český kras, souborně byl zpracován přehled o podobných aktivitách v jiných územích s vyhodnocením zkušeností, byla podána charakteristika ROUNDUPU - všeobecně užívaného herbicidu při potlačení akátu a charakteristika současného stavu vybraných ploch, na nichž byly aktivity proti akátu v minulosti Správou CHKO Český kras realizovány. Z rozboru všeobecných zkušeností a posledně uvedeného porovnání pak vyplynuly závěry a předpoklady, které vyústily v založení terénního pokusu na lokalitě Šanův kout.
Zpracování podkladových materiálů pro realizaci opatření Národního lesnického programu stanovených pro rok 2004 v oblasti priorit: rozvoj funkcí lesa‚ zajištění diverzifikace lesů a obhospodařování lesů ve zvláště chráněných územích
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady ; Zatloukal, Vladimír
Zajištění organizačního a koordinačního servisu pro práci garantů jednotlivých prioritních úkolů, propojení činností řídícího výboru a koordinační rady s činností odborných skupin a působení k zajišťování vymezených úkolů ve stanovených termínech a způsobech jejich zpracování, přípravu a organizační zajištění jednotlivých akcí a materiálů v rámci realizace Národního lesnického programu. CD-ROM obsahuje 6 souborů: Dopracování systému hodnocení funkcí lesů na základě oponentního posouzení navrhovaných variant, včetně návrhu legislativního vymezení oblastí použití jednotlivých metodik (b1), Návrh zařazení lokalit klíčových z hlediska ochrany biodiverzity do územně plánovací dokumentace všech stupňů (c7), Návrh přehodnocení doporučených rámcových zásad hospodaření pro soubory lesních typů z hlediska jejich využívání s ohledem na plnění funkcí v segmentech ÚSES včetně doplnění druhové skladby o všechny přirozeně se vyskytující druhy lesních dřevin (c9), Návrh doplnění dotačního systému lesního hospodářství o úhrady nákladů, které musí vlastníci lesa vynakládat na opatření spojená se zvyšováním biodiverzity obhospodařovaných lesních porostů (c10), Doporučení vlastníkům lesa k začlenění ponechávání některých stromů (stojících, doupných event. spadlých) jako biotopů ptáků, savců, rostlin a mikroorganizmů do běžných metod obhospodařování lesů (c13), Návrh perspektivní optimalizace struktury CHKO v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny (e 2).
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Retrospektivní analýza reakce horských smrkových ekosystémů na působení stresových faktorů
Ústav ekologie krajiny AV ČR, České Budějovice ; Cudlín, Pavel
Projekt přispěje k objasnění vztahů mezi procesy poškozování a regenerace asimilačních orgánů smrku ztepilého, které jsou reakcí na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů. Kromě základních charakteristik podle mezinárodního programu ICP-Forest je sledován zejména tvar horní částí koruny, defoliace primární struktury, způsob poškození a výskyt sekundárních výhonů. Z posledních dvou jmenovaných charakteristik byl odvozen stupeň transformace koruny. Během prvních třech let trvání projektu bude na každé výzkumné ploše vybráno kolem 5 vzorníkových stromů, reprezentujících nejčastěji se vyskytující stupně transformace koruny. Z nich bude odebrána větev na dendroekologickou a morfologickou analýzu transformace struktury větvení. V poslední vegetační sezóně bude opět proveden průzkum stavu korun smrku ztepilého.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Monitorování změn biologické rozmanitosti v důsledku globálního charakteru a ve vztahu k hospodaření a využívání území NPR Božídarské rašeliniště
Okresní muzeum, Chomutov ; Farkač, Jan ; Roth, Jiří ; Wagner, Bohdan ; Němcová, Lenka ; Tejrovský, Vít ; Ondráček, Čestmír
Cílem průzkumů Božídarského rašeliniště bylo v roce 2001 doplňování druhové bohatosti jednotlivých skupin posuzovaných organismů (lišejníky, mechy, houby, vyšší rostliny, vybraní bezobratlí a obratlovci). U vyšších rostlin byl průzkum dále zaměřen na přesnou lokalizaci jednotlivých populací, výpisy dalších údajů z historických pramenů a posouzení zastoupení zvláště chráněných a ohrožených druhů v průběhu let.

National Repository of Grey Literature : 97 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.