Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 130 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Virtual National Phonoteque
Horová, Iva ; Malinová, Iva ; Allen, Anthony
Od začátku tohoto roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou
Motl, Daniel ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Lošák, Petr (vedoucí práce)
Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. Analýzy jsou provedeny na třech výpočtových modelech, kde dva z těchto modelů jsou ověřeny pomocí měření. Akustické simulace jsou provedeny v programu FFT ACTRAN.
Analýza informatických potřeb Jihočeského univerzitního orchestru
SVITIČ, Daniel
Tato bakalářská práce se věnuje aplikování řízení a efektivizace procesů ve firmě na zkoušky Jihočeského univerzitního orchestru. Má za cíl, pomocí časových snímků analyzovat efektivitu využití času zkoušek orchestru a díky tomu navrhnout postupy pro její zvýšení. Tohoto postupu se využívá ve firmách pro optimalizaci zdrojů. Práce má za úkol otestovat využití takovéto analýzy při efektivizaci zkoušek či výuky. Jelikož slova efektivizace či optimalizace slyšíme hlavně z business sféry čím dál častěji, lze říci, že mají tyto postupy současné i budoucí využití, a to nejen v business sféře, ale, jak má dokázat tato práce, například i ve školství. Současně se práce bude věnovat návrhu a výběru technického vybavení na ozvučení orchestru. Součástí je i vypracování stageplanu, neboli dokumentu s technickými požadavky na vystoupení, jako podkladu pro externí pořadatele a zvukaře.
Design bezdrátového mikrofonu
Vičíková, Kristýna ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Ondra, Martin (vedoucí práce)
Téma této bakalářské práce je návrh ručního bezdrátového mikrofonu určeného pro přenášení řeči na prezentacích. Produkty na současném trhu se vzhledem příliš neodlišují. Hlavním cílem této práce je vytvořit netradiční design za použití netradičního materiálu z knihovny Matério na povrch mikrofonu. Významným hlediskem u tohoto typu zařízení je ergonomie. Návrh usiluje o možnost změny úchopu.
Analýza citlivosti lidského sluchu
Tinka, Dominik ; Sekora, Jiří (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. V souvislosti s tím je popsáno nastavení zvukového výstupu telefonu, který je nastaven pomocí realizované kalibrační jednotky. V další části je popsána metodika měření a zpracování naměřených dat. Dále je provedeno statistické vyhodnocení naměřených výsledků pro měření na skupině probandů a pro měření na jednom vyšetřovaném v průběhu několika dní. Poslední část práce se zabývá diskuzí získaných výsledků, které vyvrací hypotézu o změně v citlivosti sluchu.
Zvuk
Kryl, Ivo ; Schneider, Jiří (oponent) ; Tobola, Ondřej (vedoucí práce)
Hlavním cílem této bakalářské práce je dosažení modernizace vzhledu audiotechniky daného výrobce. Návrh by měl respektovat všechny konstrukční, technologické, funkční a ergonomické zákonitosti.
Experimentální mechanicko-elektrický strunný hudební nástroj
Blasche, Ondřej ; Mojdl, Edgar (oponent) ; Dlouhý, Dan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnou a zkonstruovat strunný mechanicko-elektrický nástroj s neobvyklým charakterem zvuku. Výsledkem je nástroj rozdělený do tří sekcí se specifickými možnostmi tvorby zvuku, který je zároveň drnkací a smyčcový. Práce využívá poznatků z tvorby elektrických kytar a metod snímání jejich zvuku. Zabývá se také otázkou experimentálnosti v oblasti strunných nástrojů, jejich vývoje.
Hluk vznikající v turbodmychadlech spalovacích motorů
Kříž, Radim ; Novotný, Pavel (oponent) ; Doman, Jozef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vznik hluku v turbodmychadlech spalovacích moto-rů. Nejprve je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část se zabývá pojmem zvuku a následně se zabývá problematikou hluku v turbodmychadlech. Posléze se seznámíme s metodami měření hluku v turbodmychadle, přičemž jsou charakterizovány experimen-tální a simulační metody. V konečné fázi se práce věnuje konstrukčním úpravám. Cílem práce je rešerše k původu vzniku hluku v turbodmychadle v provozních podmínkách a konstrukční úpravy částí, které hluk ovlivňují.
Metodická příručka pro práci s audio analyzátorem Audio Precision
DOLEJŠÍ, Marek
Tato práce se zabývá využitím audio analyzátoru od firmy Audio Precision, řady APx515. Cílem práce je poučit operátora měřícího zařízení, analyzátoru Audio Precision, o jeho funkcích a užití. Podpůrné kapitoly vytvářejí prostor k hlubšímu pochopení souvislostí v oblasti audia. Tato práce vznikla na žádost laboratoře elektroniky a akustiky, Ústavy fyziky a biofyziky Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, a bude sloužit jako metodická příručka pro práci s tímto audio analyzátorem. V teoretické části se věnuji popisu jednotlivých typů měření a audio testů. Je zde přihlédnuto k hlavním veličinám užívaných v audio inženýrství včetně jejich vysvětlení. Následuje kapitola Akustika, která uvádí obecné pojmy o zvuku z fyzikálního i psychoakustického pohledu, a věnuje se též lidskému sluchu. Část věnovaná HiFi se pak věnuje souvislostem z oblasti kvalitní produkce hudby. V praktické části práce se zabývám využitím audio analyzátoru v praxi. Teoreticky jsou zde popsána zapojení pro různé typy měření. Následují výsledky vlastních měření na vybraných zařízeních těchto typů: předzesilovače, koncové zesilovače, integrované zesilovače, sluchátkové zesilovače, zvukové karty a DAC audio převodníky ve spotřební technice.
Vliv komunální techniky na životní prostředí
VOZÁBAL, Václav
Bakalářská práce je zaměřena na komunální techniku ze stránky jejího vlivu na životní prostřední a hlukové zátěže. Komunální technikou se v tomto případě rozumí křovinořez, bubnový žací stroj a žací travní malotraktor. Primární cíl této práce je praktické měření hluku na odlišných místech. V bakalářské práci jsem se zaměřil na výběr vyhovujících stanovišť pro měření a také na měření u zdroje hluku. Po důkladném změření hluku jsem následně provedl výpočet ekvivalentní hladiny hluku, nejnižší i nejvyšší hladiny akustického tlaku. Všechna získaná data jsou přenesena do grafů a tabulek. Výsledné hodnoty jsou porovnány s hygienickými limity pro chráněné venkovní prostory a hodnocené podle platné legislativy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 130 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.