Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 135 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vizualizace zvuku
Švihálek, Filip ; Bečková, Zuzana (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá výpočtem parametrů hudebního signálu. Jsou zde popsány metody pro jejich získání a dále metody pro možnou implementaci. V praktické části práce je vytvořen program, který ze zvoleného zvukového souboru počítá parametry a provádí jejich zobrazení. Program je implementován v prostředí Microsoft Visual Studio za pomocí knihovny Freeglut a BASS.
Agreements and Disagreements between Automatic and Human Speaker Recognition
Valenta, Jakub ; Matějka, Pavel (oponent) ; Rohdin, Johan Andréas (vedoucí práce)
This thesis deals with the problem of speaker recognition. The term is defined and individual methods related to it are described. The aim of the work is to point out the agreements and disagreements between human and automatic speaker recognition. At the beginning of the thesis, theoretical knowledge from both mentioned areas are described, i.e., what aspects of human speech do people, or automatic system respectively, focus on. Then, several experiments are performed to compare these two methods. These experiments are evaluated in such a way, that it is possible to observe which tasks can be better solved by people, in order to use the knowledge to improve the function of the automated system. At the end of the thesis, such an attempt to improve the automatic system is demonstrated and tested. Testing was successful and higher evaluation accuracy could be observed. Thus, such a result can be used in other research to allow further development in the field of automatic speaker recognition.
Režisér Československého rozhlasu Jiří Horčička
Paruchová, Adéla ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat život a dílo režiséra Československého rozhlasu (a později Českého rozhlasu) Jiřího Horčičky. Autorka v první části práce stručně představuje historii Československého rozhlasu a objasňuje dobový kontext, ve kterém Jiří Horčička působil. Zvláště pak přihlíží k umělecké oblasti v rozhlase. Dále se práce ve zkratce věnuje vývoji české rozhlasové hry a zmiňuje nejdůležitější mezníky v její historii. Nejpodstatnější část práce je věnována životu a dílu režiséra. Zabývá se Horčičkovým dětstvím a jeho rozhlasovým začátkům (například působení v Dismanově rozhlasovém dětském souboru). Práce rozebírá Horčičkovy režisérské začátky a zvláště se věnuje jeho prvnímu zásadnímu dílu, tedy dramatizaci Čapkovy Války s mloky. Na ní se ukazuje počátek Horčičkova prosazování nového stylu ve vývoji moderní rozhlasové inscenace. Práce současně reflektuje úspěchy české radiofonie v šedesátých letech na domácím i zahraničním poli. Autorka se posléze věnuje i režisérově tvorbě za normalizace a jeho inscenacím děl klasické literatury. Představen je i Horčičkův přístup ke stereofonnímu vysílání, který zásadně ovlivnil jeho tvorbu. V části "Cesta do tmy" autorka popisuje závěr dlouhé a bohaté kariéry Jiřího Horčičky a zmiňuje ocenění, která získal. Zhodnocuje jeho význam pro českou...
Mobile Applications For Human Hearing Sensitivity Aassesment
Tinka, Dominik
The aim of this work is to investigate the human hearing and related audiometric examination methods. Based on the literature research I program mobile Android application for audiometric measurement. To ensure precise measurement of the sound output, I also implemented calibration unit in the application.
Virtual National Phonoteque
Horová, Iva ; Malinová, Iva ; Allen, Anthony
Od začátku tohoto roku má Národní technická knihovna v Praze ve své správě unikátní databázi záznamů zvukových nosičů uložených v českých institucích - Virtuální národní fonotéku. Tato databáze a portál sdružuje na jednom místě záznamy z institucí různého typu - knihovny, komerční vydavatelství (nejvýznamnější je spolupráce s vydavatelstvím Supraphon), Český rozhlas, Česká televize i soukromí sběratelé. Uživatelé portálu mohou zjistit, která instituce vlastní požadovanou nahrávku, a následně stojí na křižovatce s několika směry: mohou do instituce zajít a nahrávku si poslechnout či půjčit, mohou si díky odkazu poslechnout ukázku nahrávky, mohou si nahrávku zakoupit na e-shopu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Simulace hluku vyzařovaného jednostupňovou převodovkou
Motl, Daniel ; Hadaš, Zdeněk (oponent) ; Lošák, Petr (vedoucí práce)
Úroveň hluku a vibrací převodovek je dnes jedním z důležitých parametrů pro zákazníky. Tato práce se zabývá výpočtovým modelováním akustického chování a přínosem modelování na návrh zařízení pomocí metody konečných prvků. Analýzy jsou provedeny na třech výpočtových modelech, kde dva z těchto modelů jsou ověřeny pomocí měření. Akustické simulace jsou provedeny v programu FFT ACTRAN.
Analýza informatických potřeb Jihočeského univerzitního orchestru
SVITIČ, Daniel
Tato bakalářská práce se věnuje aplikování řízení a efektivizace procesů ve firmě na zkoušky Jihočeského univerzitního orchestru. Má za cíl, pomocí časových snímků analyzovat efektivitu využití času zkoušek orchestru a díky tomu navrhnout postupy pro její zvýšení. Tohoto postupu se využívá ve firmách pro optimalizaci zdrojů. Práce má za úkol otestovat využití takovéto analýzy při efektivizaci zkoušek či výuky. Jelikož slova efektivizace či optimalizace slyšíme hlavně z business sféry čím dál častěji, lze říci, že mají tyto postupy současné i budoucí využití, a to nejen v business sféře, ale, jak má dokázat tato práce, například i ve školství. Současně se práce bude věnovat návrhu a výběru technického vybavení na ozvučení orchestru. Součástí je i vypracování stageplanu, neboli dokumentu s technickými požadavky na vystoupení, jako podkladu pro externí pořadatele a zvukaře.
Design bezdrátového mikrofonu
Vičíková, Kristýna ; Haltof, Vladimír (oponent) ; Ondra, Martin (vedoucí práce)
Téma této bakalářské práce je návrh ručního bezdrátového mikrofonu určeného pro přenášení řeči na prezentacích. Produkty na současném trhu se vzhledem příliš neodlišují. Hlavním cílem této práce je vytvořit netradiční design za použití netradičního materiálu z knihovny Matério na povrch mikrofonu. Významným hlediskem u tohoto typu zařízení je ergonomie. Návrh usiluje o možnost změny úchopu.
Analýza citlivosti lidského sluchu
Tinka, Dominik ; Sekora, Jiří (oponent) ; Škutková, Helena (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení změny citlivosti lidského sluchu pomocí navržené mobilní aplikace. Na základě získaných teoretických poznatků je realizována mobilní aplikace schopná provádět audiometrické měření. V souvislosti s tím je popsáno nastavení zvukového výstupu telefonu, který je nastaven pomocí realizované kalibrační jednotky. V další části je popsána metodika měření a zpracování naměřených dat. Dále je provedeno statistické vyhodnocení naměřených výsledků pro měření na skupině probandů a pro měření na jednom vyšetřovaném v průběhu několika dní. Poslední část práce se zabývá diskuzí získaných výsledků, které vyvrací hypotézu o změně v citlivosti sluchu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 135 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.